λογιζομαι • LOGIZOMAI • logizomai

Search: ελογισατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελογισατολογίζομαιε·λογι·σατο1aor mp ind 3rd sg

λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλογιζομαι[GNT][LXX]λογιζ·ομαι
2ndλογιζῃ[GNT][LXX], λογιζει, λογιζεσαιλογιζ·ῃ, λογιζ·ει classical, λογιζ·εσαι alt
3rdλογιζεται[GNT][LXX]λογιζ·εται
Pl1stλογιζομεθα[GNT]λογιζ·ομεθα
2ndλογιζεσθε[GNT][LXX]λογιζ·εσθε
3rdλογιζονται[LXX]λογιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλογιζωμαιλογιζ·ωμαι
2ndλογιζῃ[GNT][LXX]λογιζ·ῃ
3rdλογιζηταιλογιζ·ηται
Pl1stλογιζωμεθαλογιζ·ωμεθα
2ndλογιζησθελογιζ·ησθε
3rdλογιζωνταιλογιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλογιζοιμηνλογιζ·οιμην
2ndλογιζοιολογιζ·οιο
3rdλογιζοιτολογιζ·οιτο
Pl1stλογιζοιμεθαλογιζ·οιμεθα
2ndλογιζοισθελογιζ·οισθε
3rdλογιζοιντολογιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλογιζουλογιζ·ου
3rdλογιζεσθω[GNT][LXX]λογιζ·εσθω
Pl1st
2ndλογιζεσθε[GNT][LXX]λογιζ·εσθε
3rdλογιζεσθωσαν, λογιζεσθωνλογιζ·εσθωσαν, λογιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λογιζεσθαι[GNT][LXX]​λογιζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλογιζομενηλογιζομενελογιζ·ομεν·ηλογιζ·ομεν·ε
Nomλογιζομενος[GNT][LXX]λογιζ·ομεν·ος
Accλογιζομενηνλογιζομενον[LXX]λογιζ·ομεν·ηνλογιζ·ομεν·ον
Datλογιζομενῃλογιζομενῳ[GNT]λογιζ·ομεν·ῃλογιζ·ομεν·ῳ
Genλογιζομενηςλογιζομενουλογιζ·ομεν·ηςλογιζ·ομεν·ου
PlVocλογιζομεναιλογιζομενοι[LXX]λογιζομεναλογιζ·ομεν·αιλογιζ·ομεν·οιλογιζ·ομεν·α
Nom
Accλογιζομεναςλογιζομενους[GNT][LXX]λογιζ·ομεν·αςλογιζ·ομεν·ους
Datλογιζομεναιςλογιζομενοιςλογιζ·ομεν·αιςλογιζ·ομεν·οις
Genλογιζομενων[LXX]λογιζομενων[LXX]λογιζ·ομεν·ωνλογιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελογιζομην[GNT]ε·λογιζ·ομην
2ndελογιζουε·λογιζ·ου
3rdελογιζετο[LXX]ε·λογιζ·ετο
Pl1stελογιζομεθαε·λογιζ·ομεθα
2ndελογιζεσθεε·λογιζ·εσθε
3rdελογιζοντο[GNT][LXX]ε·λογιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλογιουμαι[LXX]λογι(ε)·[σ]ομαι
2ndλογιῃ[LXX], λογιει, λογιεισαιλογι(ε)·[σ]ῃ, λογι(ε)·[σ]ει classical, λογι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdλογιειται[LXX]λογι(ε)·[σ]εται
Pl1stλογιουμεθα[LXX]λογι(ε)·[σ]ομεθα
2ndλογιεισθελογι(ε)·[σ]εσθε
3rdλογιουνται[LXX]λογι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλογιοιμηνλογι(ε)·[σ]οιμην
2ndλογιοιολογι(ε)·[σ]οιο
3rdλογιοιτολογι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stλογιοιμεθαλογι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndλογιοισθελογι(ε)·[σ]οισθε
3rdλογιοιντολογι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λογιεισθαι​λογι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλογιουμενηλογιουμενελογι(ε)·[σ]ομεν·ηλογι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomλογιουμενοςλογι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accλογιουμενηνλογιουμενονλογι(ε)·[σ]ομεν·ηνλογι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datλογιουμενῃλογιουμενῳλογι(ε)·[σ]ομεν·ῃλογι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genλογιουμενηςλογιουμενουλογι(ε)·[σ]ομεν·ηςλογι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocλογιουμεναιλογιουμενοιλογιουμεναλογι(ε)·[σ]ομεν·αιλογι(ε)·[σ]ομεν·οιλογι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accλογιουμεναςλογιουμενουςλογι(ε)·[σ]ομεν·αςλογι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datλογιουμεναιςλογιουμενοιςλογι(ε)·[σ]ομεν·αιςλογι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genλογιουμενωνλογιουμενωνλογι(ε)·[σ]ομεν·ωνλογι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελογισαμην[LXX]ε·λογι·σαμην
2ndελογισω[LXX]ε·λογι·σω
3rdελογισατο[LXX]ε·λογι·σατο
Pl1stελογισαμεθα[LXX]ε·λογι·σαμεθα
2ndελογισασθεε·λογι·σασθε
3rdελογισαντο[LXX]ε·λογι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλογισωμαιλογι·σωμαι
2ndλογισῃλογι·σῃ
3rdλογισηται[GNT][LXX]λογι·σηται
Pl1stλογισωμεθα[LXX]λογι·σωμεθα
2ndλογισησθε[LXX]λογι·σησθε
3rdλογισωνταιλογι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλογισαιμηνλογι·σαιμην
2ndλογισαιολογι·σαιο
3rdλογισαιτολογι·σαιτο
Pl1stλογισαιμεθαλογι·σαιμεθα
2ndλογισαισθελογι·σαισθε
3rdλογισαιντολογι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλογισαιλογι·σαι
3rdλογισασθωλογι·σασθω
Pl1st
2ndλογισασθελογι·σασθε
3rdλογισασθωσαν, λογισασθωνλογι·σασθωσαν, λογι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λογισασθαι[GNT]​λογι·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλογισαμενηλογισαμενελογι·σαμεν·ηλογι·σαμεν·ε
Nomλογισαμενος[GNT][LXX]λογι·σαμεν·ος
Accλογισαμενηνλογισαμενονλογι·σαμεν·ηνλογι·σαμεν·ον
Datλογισαμενῃλογισαμενῳλογι·σαμεν·ῃλογι·σαμεν·ῳ
Genλογισαμενηςλογισαμενουλογι·σαμεν·ηςλογι·σαμεν·ου
PlVocλογισαμεναιλογισαμενοι[LXX]λογισαμεναλογι·σαμεν·αιλογι·σαμεν·οιλογι·σαμεν·α
Nom
Accλογισαμεναςλογισαμενουςλογι·σαμεν·αςλογι·σαμεν·ους
Datλογισαμεναιςλογισαμενοιςλογι·σαμεν·αιςλογι·σαμεν·οις
Genλογισαμενωνλογισαμενωνλογι·σαμεν·ωνλογι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελογισμαιλελογισ·μαι
2ndλελογισαιλελογισ·[σ]αι
3rdλελογισται[LXX]λελογισ·ται
Pl1stλελογισμεθα[LXX]λελογισ·μεθα
2ndλελογισθελελογισ·[σ]θε
3rdλελογιδαταιλελογισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελογισομαιλελογισ·[σ]ομαι
2ndλελογισῃ, λελογισειλελογισ·[σ]ῃ, λελογισ·[σ]ει classical
3rdλελογισεταιλελογισ·[σ]εται
Pl1stλελογισομεθαλελογισ·[σ]ομεθα
2ndλελογισεσθελελογισ·[σ]εσθε
3rdλελογισονταιλελογισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελογισοιμηνλελογισ·[σ]οιμην
2ndλελογισοιολελογισ·[σ]οιο
3rdλελογισοιτολελογισ·[σ]οιτο
Pl1stλελογισοιμεθαλελογισ·[σ]οιμεθα
2ndλελογισοισθελελογισ·[σ]οισθε
3rdλελογισοιντολελογισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλελογισολελογισ·[σ]ο
3rdλελογισθωλελογισ·[σ]θω
Pl1st
2ndλελογισθελελογισ·[σ]θε
3rdλελογισθωσαν, λελογισθωνλελογισ·[σ]θωσαν, λελογισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελογισθαι​λελογισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελογισεσθαι​λελογισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλελογισμενηλελογισμενελελογισ·μεν·ηλελογισ·μεν·ε
Nomλελογισμενοςλελογισ·μεν·ος
Accλελογισμενηνλελογισμενονλελογισ·μεν·ηνλελογισ·μεν·ον
Datλελογισμενῃλελογισμενῳλελογισ·μεν·ῃλελογισ·μεν·ῳ
Genλελογισμενηςλελογισμενουλελογισ·μεν·ηςλελογισ·μεν·ου
PlVocλελογισμεναιλελογισμενοιλελογισμεναλελογισ·μεν·αιλελογισ·μεν·οιλελογισ·μεν·α
Nom
Accλελογισμεναςλελογισμενουςλελογισ·μεν·αςλελογισ·μεν·ους
Datλελογισμεναιςλελογισμενοιςλελογισ·μεν·αιςλελογισ·μεν·οις
Genλελογισμενωνλελογισμενωνλελογισ·μεν·ωνλελογισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελελογισμηνε·λελογισ·μην
2ndελελογισοε·λελογισ·[σ]ο
3rdελελογιστοε·λελογισ·το
Pl1stελελογισμεθαε·λελογισ·μεθα
2ndελελογισθεε·λελογισ·[σ]θε
3rdελελογιδατοε·λελογισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελογισμην[ε]·λελογισ·μην
2ndλελογισο[ε]·λελογισ·[σ]ο
3rdλελογιστο[ε]·λελογισ·το
Pl1stλελογισμεθα[LXX][ε]·λελογισ·μεθα
2ndλελογισθε[ε]·λελογισ·[σ]θε
3rdλελογιδατο[ε]·λελογισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελογισθηνε·λογισ·θην
2ndελογισθηςε·λογισ·θης
3rdελογισθη[GNT][LXX]ε·λογισ·θη
Pl1stελογισθημεν[GNT][LXX]ε·λογισ·θημεν
2ndελογισθητεε·λογισ·θητε
3rdελογισθησαν[LXX]ε·λογισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλογισθησομαιλογισ·θησομαι
2ndλογισθησῃ, λογισθησειλογισ·θησῃ, λογισ·θησει classical
3rdλογισθησεται[GNT][LXX]λογισ·θησεται
Pl1stλογισθησομεθαλογισ·θησομεθα
2ndλογισθησεσθε[LXX]λογισ·θησεσθε
3rdλογισθησονται[LXX]λογισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλογισθωλογισ·θω
2ndλογισθῃςλογισ·θῃς
3rdλογισθῃλογισ·θῃ
Pl1stλογισθωμενλογισ·θωμεν
2ndλογισθητελογισ·θητε
3rdλογισθωσιν, λογισθωσιλογισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλογισθειηνλογισ·θειην
2ndλογισθειηςλογισ·θειης
3rdλογισθειη[GNT][LXX]λογισ·θειη
Pl1stλογισθειημεν, λογισθειμενλογισ·θειημεν, λογισ·θειμεν classical
2ndλογισθειητε, λογισθειτελογισ·θειητε, λογισ·θειτε classical
3rdλογισθειησαν, λογισθειενλογισ·θειησαν, λογισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλογισθησοιμηνλογισ·θησοιμην
2ndλογισθησοιολογισ·θησοιο
3rdλογισθησοιτολογισ·θησοιτο
Pl1stλογισθησοιμεθαλογισ·θησοιμεθα
2ndλογισθησοισθελογισ·θησοισθε
3rdλογισθησοιντολογισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndλογισθητιλογισ·θητι
3rdλογισθητωλογισ·θητω
Pl1st
2ndλογισθητελογισ·θητε
3rdλογισθητωσαν[LXX], λογισθεντωνλογισ·θητωσαν, λογισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
λογισθηναι[GNT][LXX]​λογισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
λογισθησεσθαι​λογισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλογισθεισαλογισθειςλογισθεν[LXX]λογισ·θεισ·αλογισ·θει[ντ]·ςλογισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accλογισθεισανλογισθενταλογισ·θεισ·ανλογισ·θε[ι]ντ·α
Datλογισθεισῃλογισθεντιλογισ·θεισ·ῃλογισ·θε[ι]ντ·ι
Genλογισθεισηςλογισθεντοςλογισ·θεισ·ηςλογισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocλογισθεισαιλογισθεντεςλογισθενταλογισ·θεισ·αιλογισ·θε[ι]ντ·εςλογισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accλογισθεισαςλογισθενταςλογισ·θεισ·αςλογισ·θε[ι]ντ·ας
Datλογισθεισαιςλογισθεισι, λογισθεισινλογισ·θεισ·αιςλογισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genλογισθεισωνλογισθεντωνλογισ·θεισ·ωνλογισ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλογισθησομενηλογισθησομενελογισ·θησομεν·ηλογισ·θησομεν·ε
Nomλογισθησομενοςλογισ·θησομεν·ος
Accλογισθησομενηνλογισθησομενονλογισ·θησομεν·ηνλογισ·θησομεν·ον
Datλογισθησομενῃλογισθησομενῳλογισ·θησομεν·ῃλογισ·θησομεν·ῳ
Genλογισθησομενηςλογισθησομενουλογισ·θησομεν·ηςλογισ·θησομεν·ου
PlVocλογισθησομεναιλογισθησομενοιλογισθησομεναλογισ·θησομεν·αιλογισ·θησομεν·οιλογισ·θησομεν·α
Nom
Accλογισθησομεναςλογισθησομενουςλογισ·θησομεν·αςλογισ·θησομεν·ους
Datλογισθησομεναιςλογισθησομενοιςλογισ·θησομεν·αιςλογισ·θησομεν·οις
Genλογισθησομενωνλογισθησομενωνλογισ·θησομεν·ωνλογισ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 16-Jun-2021 23:22:35 EDT