ελεαω • ELEAW • eleaō

Search: ελεωντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελεωντεςἐλεάωελε(α)·ο[υ]ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl

ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεω[GNT][LXX]ελε(α)·ωελεωμαιελε(α)·ομαι
2ndελεᾳςελε(α)·ειςελεᾳ[LXX], ελεασαιελε(α)·ῃ, ελε(α)·ει classical, ελε(α)·εσαι alt
3rdελεᾳ[LXX]ελε(α)·ειελεαταιελε(α)·εται
Pl1stελεωμενελε(α)·ομενελεωμεθαελε(α)·ομεθα
2ndελεατε[GNT]ελε(α)·ετεελεασθεελε(α)·εσθε
3rdελεωσιν[LXX], ελεωσιελε(α)·ουσι(ν), ελε(α)·ουσι(ν)ελεωνταιελε(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεω[GNT][LXX]ελε(α)·ωελεωμαιελε(α)·ωμαι
2ndελεᾳςελε(α)·ῃςελεᾳ[LXX]ελε(α)·ῃ
3rdελεᾳ[LXX]ελε(α)·ῃελεαταιελε(α)·ηται
Pl1stελεωμενελε(α)·ωμενελεωμεθαελε(α)·ωμεθα
2ndελεατε[GNT]ελε(α)·ητεελεασθεελε(α)·ησθε
3rdελεωσιν[LXX], ελεωσιελε(α)·ωσι(ν), ελε(α)·ωσι(ν)ελεωνταιελε(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεῳμιελε(α)·οιμιελεῳμηνελε(α)·οιμην
2ndελεῳςελε(α)·οιςελεῳοελε(α)·οιο
3rdελεῳελε(α)·οιελεῳτοελε(α)·οιτο
Pl1stελεῳμενελε(α)·οιμενελεῳμεθαελε(α)·οιμεθα
2ndελεῳτεελε(α)·οιτεελεῳσθεελε(α)·οισθε
3rdελεῳεν, ελεῳσανελε(α)·οιεν, ελε(α)·οισαν altελεῳντοελε(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελεα[LXX]ελε(α)·εελεω[GNT][LXX]ελε(α)·ου
3rdελεατωελε(α)·ετωελεασθωελε(α)·εσθω
Pl1st
2ndελεατε[GNT]ελε(α)·ετεελεασθεελε(α)·εσθε
3rdελεατωσαν, ελεωντωνελε(α)·ετωσαν, ελε(α)·οντων classicalελεασθωσαν, ελεασθωνελε(α)·εσθωσαν, ελε(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελεᾳν, ελεαν​ελε(α)·ειν, ελε(α)·ειν > ελεαν​ελεασθαι​ελε(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεωσαελεων[GNT][LXX]ελε(α)·ουσ·αελε(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomελεων[GNT][LXX]ελε(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accελεωσανελεωνταελε(α)·ουσ·ανελε(α)·ο[υ]ντ·α
Datελεωσῃελεωντι[LXX]ελε(α)·ουσ·ῃελε(α)·ο[υ]ντ·ι
Genελεωσηςελεωντος[GNT]ελε(α)·ουσ·ηςελε(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocελεωσαιελεωντες[LXX]ελεωνταελε(α)·ουσ·αιελε(α)·ο[υ]ντ·εςελε(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accελεωσαςελεωνταςελε(α)·ουσ·αςελε(α)·ο[υ]ντ·ας
Datελεωσαιςελεωσι, ελεωσιν[LXX]ελε(α)·ουσ·αιςελε(α)·ου[ντ]·σι(ν), ελε(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genελεωσωνελεωντωνελε(α)·ουσ·ωνελε(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεωμενηελεωμενεελε(α)·ομεν·ηελε(α)·ομεν·ε
Nomελεωμενοςελε(α)·ομεν·ος
Accελεωμενηνελεωμενονελε(α)·ομεν·ηνελε(α)·ομεν·ον
Datελεωμενῃελεωμενῳελε(α)·ομεν·ῃελε(α)·ομεν·ῳ
Genελεωμενηςελεωμενουελε(α)·ομεν·ηςελε(α)·ομεν·ου
PlVocελεωμεναιελεωμενοιελεωμεναελε(α)·ομεν·αιελε(α)·ομεν·οιελε(α)·ομεν·α
Nom
Accελεωμεναςελεωμενουςελε(α)·ομεν·αςελε(α)·ομεν·ους
Datελεωμεναιςελεωμενοιςελε(α)·ομεν·αιςελε(α)·ομεν·οις
Genελεωμενωνελεωμενωνελε(α)·ομεν·ωνελε(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλεωνε·ελε(α)·ονηλεωμηνε·ελε(α)·ομην
2ndηλεαςε·ελε(α)·εςηλεωε·ελε(α)·ου
3rdηλεαε·ελε(α)·εηλεατοε·ελε(α)·ετο
Pl1stηλεωμενε·ελε(α)·ομενηλεωμεθαε·ελε(α)·ομεθα
2ndηλεατεε·ελε(α)·ετεηλεασθεε·ελε(α)·εσθε
3rdηλεων, ηλεωσανε·ελε(α)·ον, ε·ελε(α)·οσαν altηλεωντοε·ελε(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 22:56:30 EDT