ελεαω • ELEAW • eleaō

Search: ελεᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελεα; ελεᾳ; ελεᾳ; ελεᾳ; ελεᾳ; ελεᾳἐλεάωελε(α)·ε; ελε(α)·ει; ελε(α)·ῃ; ελε(α)·ῃ; ελε(α)·ει; ελε(α)·ῃpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελεαἐλεάωελε(α)·εpres act imp 2nd sg
ελεᾳἐλεάωελε(α)·ειpres act ind 3rd sg
ελεᾳἐλεάωελε(α)·ῃpres act sub 3rd sg
ελεᾳἐλεάωελε(α)·ῃpres mp ind 2nd sg
ελεᾳἐλεάωελε(α)·ειpres mp ind 2nd sg classical
ελεᾳἐλεάωελε(α)·ῃpres mp sub 2nd sg

ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεω[GNT][LXX]ελε(α)·ωελεωμαιελε(α)·ομαι
2ndελεᾳςελε(α)·ειςελεᾳ[LXX], ελεασαιελε(α)·ῃ, ελε(α)·ει classical, ελε(α)·εσαι alt
3rdελεᾳ[LXX]ελε(α)·ειελεαταιελε(α)·εται
Pl1stελεωμενελε(α)·ομενελεωμεθαελε(α)·ομεθα
2ndελεατε[GNT]ελε(α)·ετεελεασθεελε(α)·εσθε
3rdελεωσιν[LXX], ελεωσιελε(α)·ουσι(ν), ελε(α)·ουσι(ν)ελεωνταιελε(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεω[GNT][LXX]ελε(α)·ωελεωμαιελε(α)·ωμαι
2ndελεᾳςελε(α)·ῃςελεᾳ[LXX]ελε(α)·ῃ
3rdελεᾳ[LXX]ελε(α)·ῃελεαταιελε(α)·ηται
Pl1stελεωμενελε(α)·ωμενελεωμεθαελε(α)·ωμεθα
2ndελεατε[GNT]ελε(α)·ητεελεασθεελε(α)·ησθε
3rdελεωσιν[LXX], ελεωσιελε(α)·ωσι(ν), ελε(α)·ωσι(ν)ελεωνταιελε(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεῳμιελε(α)·οιμιελεῳμηνελε(α)·οιμην
2ndελεῳςελε(α)·οιςελεῳοελε(α)·οιο
3rdελεῳελε(α)·οιελεῳτοελε(α)·οιτο
Pl1stελεῳμενελε(α)·οιμενελεῳμεθαελε(α)·οιμεθα
2ndελεῳτεελε(α)·οιτεελεῳσθεελε(α)·οισθε
3rdελεῳεν, ελεῳσανελε(α)·οιεν, ελε(α)·οισαν altελεῳντοελε(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελεα[LXX]ελε(α)·εελεω[GNT][LXX]ελε(α)·ου
3rdελεατωελε(α)·ετωελεασθωελε(α)·εσθω
Pl1st
2ndελεατε[GNT]ελε(α)·ετεελεασθεελε(α)·εσθε
3rdελεατωσαν, ελεωντωνελε(α)·ετωσαν, ελε(α)·οντων classicalελεασθωσαν, ελεασθωνελε(α)·εσθωσαν, ελε(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελεᾳν, ελεαν​ελε(α)·ειν, ελε(α)·ειν > ελεαν​ελεασθαι​ελε(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεωσαελεων[GNT][LXX]ελε(α)·ουσ·αελε(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomελεων[GNT][LXX]ελε(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accελεωσανελεωνταελε(α)·ουσ·ανελε(α)·ο[υ]ντ·α
Datελεωσῃελεωντι[LXX]ελε(α)·ουσ·ῃελε(α)·ο[υ]ντ·ι
Genελεωσηςελεωντος[GNT]ελε(α)·ουσ·ηςελε(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocελεωσαιελεωντες[LXX]ελεωνταελε(α)·ουσ·αιελε(α)·ο[υ]ντ·εςελε(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accελεωσαςελεωνταςελε(α)·ουσ·αςελε(α)·ο[υ]ντ·ας
Datελεωσαιςελεωσι, ελεωσιν[LXX]ελε(α)·ουσ·αιςελε(α)·ου[ντ]·σι(ν), ελε(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genελεωσωνελεωντωνελε(α)·ουσ·ωνελε(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεωμενηελεωμενεελε(α)·ομεν·ηελε(α)·ομεν·ε
Nomελεωμενοςελε(α)·ομεν·ος
Accελεωμενηνελεωμενονελε(α)·ομεν·ηνελε(α)·ομεν·ον
Datελεωμενῃελεωμενῳελε(α)·ομεν·ῃελε(α)·ομεν·ῳ
Genελεωμενηςελεωμενουελε(α)·ομεν·ηςελε(α)·ομεν·ου
PlVocελεωμεναιελεωμενοιελεωμεναελε(α)·ομεν·αιελε(α)·ομεν·οιελε(α)·ομεν·α
Nom
Accελεωμεναςελεωμενουςελε(α)·ομεν·αςελε(α)·ομεν·ους
Datελεωμεναιςελεωμενοιςελε(α)·ομεν·αιςελε(α)·ομεν·οις
Genελεωμενωνελεωμενωνελε(α)·ομεν·ωνελε(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλεωνε·ελε(α)·ονηλεωμηνε·ελε(α)·ομην
2ndηλεαςε·ελε(α)·εςηλεωε·ελε(α)·ου
3rdηλεαε·ελε(α)·εηλεατοε·ελε(α)·ετο
Pl1stηλεωμενε·ελε(α)·ομενηλεωμεθαε·ελε(α)·ομεθα
2ndηλεατεε·ελε(α)·ετεηλεασθεε·ελε(α)·εσθε
3rdηλεων, ηλεωσανε·ελε(α)·ον, ε·ελε(α)·οσαν altηλεωντοε·ελε(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 18:37:29 EST