ελεεω • ELEEW • eleeō

Search: ελεηθησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελεηθησεταιἐλεέωελεη·θησεταιfut θη ind 3rd sg

ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεω[GNT][LXX]ελε(ε)·ωελεουμαιελε(ε)·ομαι
2ndελεεις[LXX]ελε(ε)·ειςελεῃ, ελεει[GNT][LXX], ελεεισαιελε(ε)·ῃ, ελε(ε)·ει classical, ελε(ε)·εσαι alt
3rdελεει[GNT][LXX]ελε(ε)·ειελεειταιελε(ε)·εται
Pl1stελεουμενελε(ε)·ομενελεουμεθαελε(ε)·ομεθα
2ndελεειτε[GNT]ελε(ε)·ετεελεεισθεελε(ε)·εσθε
3rdελεουσιν, ελεουσιελε(ε)·ουσι(ν)ελεουνταιελε(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεω[GNT][LXX]ελε(ε)·ωελεωμαιελε(ε)·ωμαι
2ndελεῃςελε(ε)·ῃςελεῃελε(ε)·ῃ
3rdελεῃελε(ε)·ῃελεηταιελε(ε)·ηται
Pl1stελεωμενελε(ε)·ωμενελεωμεθαελε(ε)·ωμεθα
2ndελεητεελε(ε)·ητεελεησθεελε(ε)·ησθε
3rdελεωσιν[LXX], ελεωσιελε(ε)·ωσι(ν), ελε(ε)·ωσι(ν)ελεωνταιελε(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεοιμιελε(ε)·οιμιελεοιμηνελε(ε)·οιμην
2ndελεοιςελε(ε)·οιςελεοιοελε(ε)·οιο
3rdελεοιελε(ε)·οιελεοιτοελε(ε)·οιτο
Pl1stελεοιμενελε(ε)·οιμενελεοιμεθαελε(ε)·οιμεθα
2ndελεοιτεελε(ε)·οιτεελεοισθεελε(ε)·οισθε
3rdελεοιεν, ελεοισανελε(ε)·οιεν, ελε(ε)·οισαν altελεοιντοελε(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελεει[GNT][LXX]ελε(ε)·εελεου[LXX]ελε(ε)·ου
3rdελεειτωελε(ε)·ετωελεεισθωελε(ε)·εσθω
Pl1st
2ndελεειτε[GNT]ελε(ε)·ετεελεεισθεελε(ε)·εσθε
3rdελεειτωσαν, ελεουντωνελε(ε)·ετωσαν, ελε(ε)·οντων classicalελεεισθωσαν, ελεεισθωνελε(ε)·εσθωσαν, ελε(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελεειν[LXX]​ελε(ε)·εινελεεισθαι​ελε(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεουσαελεουνελε(ε)·ουσ·αελε(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomελεων[GNT][LXX]ελε(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accελεουσανελεουνταελε(ε)·ουσ·ανελε(ε)·ο[υ]ντ·α
Datελεουσῃελεουντιελε(ε)·ουσ·ῃελε(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genελεουσηςελεουντος[GNT]ελε(ε)·ουσ·ηςελε(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocελεουσαιελεουντεςελεουνταελε(ε)·ουσ·αιελε(ε)·ο[υ]ντ·εςελε(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accελεουσαςελεουνταςελε(ε)·ουσ·αςελε(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datελεουσαιςελεουσι, ελεουσινελε(ε)·ουσ·αιςελε(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genελεουσωνελεουντωνελε(ε)·ουσ·ωνελε(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεουμενηελεουμενεελε(ε)·ομεν·ηελε(ε)·ομεν·ε
Nomελεουμενοςελε(ε)·ομεν·ος
Accελεουμενηνελεουμενονελε(ε)·ομεν·ηνελε(ε)·ομεν·ον
Datελεουμενῃελεουμενῳελε(ε)·ομεν·ῃελε(ε)·ομεν·ῳ
Genελεουμενηςελεουμενουελε(ε)·ομεν·ηςελε(ε)·ομεν·ου
PlVocελεουμεναιελεουμενοιελεουμεναελε(ε)·ομεν·αιελε(ε)·ομεν·οιελε(ε)·ομεν·α
Nom
Accελεουμεναςελεουμενουςελε(ε)·ομεν·αςελε(ε)·ομεν·ους
Datελεουμεναιςελεουμενοιςελε(ε)·ομεν·αιςελε(ε)·ομεν·οις
Genελεουμενωνελεουμενωνελε(ε)·ομεν·ωνελε(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλεουνε·ελε(ε)·ονηλεουμηνε·ελε(ε)·ομην
2ndηλεειςε·ελε(ε)·εςηλεουε·ελε(ε)·ου
3rdηλεειε·ελε(ε)·εηλεειτοε·ελε(ε)·ετο
Pl1stηλεουμενε·ελε(ε)·ομενηλεουμεθαε·ελε(ε)·ομεθα
2ndηλεειτεε·ελε(ε)·ετεηλεεισθεε·ελε(ε)·εσθε
3rdηλεουν, ηλεουσανε·ελε(ε)·ον, ε·ελε(ε)·οσαν altηλεουντοε·ελε(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεησω[GNT][LXX]ελεη·σωελεησομαιελεη·σομαι
2ndελεησεις[LXX]ελεη·σειςελεησῃ[GNT][LXX], ελεησει[LXX], ελεησεσαιελεη·σῃ, ελεη·σει classical, ελεη·σεσαι alt
3rdελεησει[LXX]ελεη·σειελεησεταιελεη·σεται
Pl1stελεησομενελεη·σομενελεησομεθαελεη·σομεθα
2ndελεησετεελεη·σετεελεησεσθεελεη·σεσθε
3rdελεησουσιν, ελεησουσιελεη·σουσι(ν)ελεησονταιελεη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεησοιμιελεη·σοιμιελεησοιμηνελεη·σοιμην
2ndελεησοιςελεη·σοιςελεησοιοελεη·σοιο
3rdελεησοιελεη·σοιελεησοιτοελεη·σοιτο
Pl1stελεησοιμενελεη·σοιμενελεησοιμεθαελεη·σοιμεθα
2ndελεησοιτεελεη·σοιτεελεησοισθεελεη·σοισθε
3rdελεησοιενελεη·σοιενελεησοιντοελεη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελεησειν​ελεη·σειν​ελεησεσθαι​ελεη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεησουσαελεησον[GNT][LXX]ελεη·σουσ·αελεη·σο[υ]ν[τ]
Nomελεησωνελεη·σο[υ]ν[τ]·^
Accελεησουσανελεησοντα[LXX]ελεη·σουσ·ανελεη·σο[υ]ντ·α
Datελεησουσῃελεησοντιελεη·σουσ·ῃελεη·σο[υ]ντ·ι
Genελεησουσηςελεησοντοςελεη·σουσ·ηςελεη·σο[υ]ντ·ος
PlVocελεησουσαιελεησοντεςελεησοντα[LXX]ελεη·σουσ·αιελεη·σο[υ]ντ·εςελεη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accελεησουσαςελεησονταςελεη·σουσ·αςελεη·σο[υ]ντ·ας
Datελεησουσαιςελεησουσι, ελεησουσινελεη·σουσ·αιςελεη·σου[ντ]·σι(ν)
Genελεησουσωνελεησοντωνελεη·σουσ·ωνελεη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεησομενηελεησομενεελεη·σομεν·ηελεη·σομεν·ε
Nomελεησομενοςελεη·σομεν·ος
Accελεησομενηνελεησομενονελεη·σομεν·ηνελεη·σομεν·ον
Datελεησομενῃελεησομενῳελεη·σομεν·ῃελεη·σομεν·ῳ
Genελεησομενηςελεησομενουελεη·σομεν·ηςελεη·σομεν·ου
PlVocελεησομεναιελεησομενοιελεησομεναελεη·σομεν·αιελεη·σομεν·οιελεη·σομεν·α
Nom
Accελεησομεναςελεησομενουςελεη·σομεν·αςελεη·σομεν·ους
Datελεησομεναιςελεησομενοιςελεη·σομεν·αιςελεη·σομεν·οις
Genελεησομενωνελεησομενωνελεη·σομεν·ωνελεη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλεησα[GNT]ε·ελεη·σαηλεησαμηνε·ελεη·σαμην
2ndηλεησας[LXX]ε·ελεη·σαςηλεησωε·ελεη·σω
3rdηλεησεν[GNT][LXX], ηλεησεε·ελεη·σε(ν), ε·ελεη·σε(ν)ηλεησατοε·ελεη·σατο
Pl1stηλεησαμενε·ελεη·σαμενηλεησαμεθαε·ελεη·σαμεθα
2ndηλεησατεε·ελεη·σατεηλεησασθεε·ελεη·σασθε
3rdηλεησαν[LXX]ε·ελεη·σανηλεησαντοε·ελεη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεησω[GNT][LXX]ελεη·σωελεησωμαιελεη·σωμαι
2ndελεησῃς[LXX]ελεη·σῃςελεησῃ[GNT][LXX]ελεη·σῃ
3rdελεησῃ[GNT][LXX]ελεη·σῃελεησηταιελεη·σηται
Pl1stελεησωμεν[LXX]ελεη·σωμενελεησωμεθαελεη·σωμεθα
2ndελεησητε[LXX]ελεη·σητεελεησησθεελεη·σησθε
3rdελεησωσιν[LXX], ελεησωσιελεη·σωσι(ν), ελεη·σωσι(ν)ελεησωνταιελεη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεησαιμιελεη·σαιμιελεησαιμηνελεη·σαιμην
2ndελεησαις, ελεησειαςελεη·σαις, ελεη·σειας classicalελεησαιοελεη·σαιο
3rdελεησαι[GNT][LXX], ελεησειεελεη·σαι, ελεη·σειε classicalελεησαιτοελεη·σαιτο
Pl1stελεησαιμενελεη·σαιμενελεησαιμεθαελεη·σαιμεθα
2ndελεησαιτεελεη·σαιτεελεησαισθεελεη·σαισθε
3rdελεησαιεν, ελεησαισαν, ελεησειαν, ελεησειενελεη·σαιεν, ελεη·σαισαν alt, ελεη·σειαν classical, ελεη·σειεν classicalελεησαιντοελεη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελεησον[GNT][LXX]ελεη·σονελεησαι[GNT][LXX]ελεη·σαι
3rdελεησατωελεη·σατωελεησασθωελεη·σασθω
Pl1st
2ndελεησατε[LXX]ελεη·σατεελεησασθεελεη·σασθε
3rdελεησατωσαν, ελεησαντωνελεη·σατωσαν, ελεη·σαντων classicalελεησασθωσαν, ελεησασθωνελεη·σασθωσαν, ελεη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελεησαι[GNT][LXX]​ελεη·σαιελεησασθαι​ελεη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεησασαελεησας[LXX]ελεησανελεη·σασ·αελεη·σα[ντ]·ςελεη·σαν[τ]
Nom
Accελεησασανελεησανταελεη·σασ·ανελεη·σαντ·α
Datελεησασῃελεησαντιελεη·σασ·ῃελεη·σαντ·ι
Genελεησασηςελεησαντος[LXX]ελεη·σασ·ηςελεη·σαντ·ος
PlVocελεησασαιελεησαντεςελεησανταελεη·σασ·αιελεη·σαντ·εςελεη·σαντ·α
Nom
Accελεησασαςελεησανταςελεη·σασ·αςελεη·σαντ·ας
Datελεησασαιςελεησασι, ελεησασινελεη·σασ·αιςελεη·σα[ντ]·σι(ν)
Genελεησασωνελεησαντωνελεη·σασ·ωνελεη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεησαμενηελεησαμενεελεη·σαμεν·ηελεη·σαμεν·ε
Nomελεησαμενοςελεη·σαμεν·ος
Accελεησαμενηνελεησαμενονελεη·σαμεν·ηνελεη·σαμεν·ον
Datελεησαμενῃελεησαμενῳελεη·σαμεν·ῃελεη·σαμεν·ῳ
Genελεησαμενηςελεησαμενουελεη·σαμεν·ηςελεη·σαμεν·ου
PlVocελεησαμεναιελεησαμενοιελεησαμεναελεη·σαμεν·αιελεη·σαμεν·οιελεη·σαμεν·α
Nom
Accελεησαμεναςελεησαμενουςελεη·σαμεν·αςελεη·σαμεν·ους
Datελεησαμεναιςελεησαμενοιςελεη·σαμεν·αιςελεη·σαμεν·οις
Genελεησαμενωνελεησαμενωνελεη·σαμεν·ωνελεη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλεημαιηλεη·μαι
2ndηλεησαιηλεη·σαι
3rdηλεηταιηλεη·ται
Pl1stηλεημεθαηλεη·μεθα
2ndηλεησθεηλεη·σθε
3rdηλεηνταιηλεη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλεησομαιηλεη·σομαι
2ndηλεησῃ, ηλεησειηλεη·σῃ, ηλεη·σει classical
3rdηλεησεταιηλεη·σεται
Pl1stηλεησομεθαηλεη·σομεθα
2ndηλεησεσθεηλεη·σεσθε
3rdηλεησονταιηλεη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλεησοιμηνηλεη·σοιμην
2ndηλεησοιοηλεη·σοιο
3rdηλεησοιτοηλεη·σοιτο
Pl1stηλεησοιμεθαηλεη·σοιμεθα
2ndηλεησοισθεηλεη·σοισθε
3rdηλεησοιντοηλεη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηλεησοηλεη·σο
3rdηλεησθωηλεη·σθω
Pl1st
2ndηλεησθεηλεη·σθε
3rdηλεησθωσαν, ηλεησθωνηλεη·σθωσαν, ηλεη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηλεησθαι​ηλεη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηλεησεσθαι​ηλεη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηλεημενη[LXX]ηλεημενεηλεη·μεν·ηηλεη·μεν·ε
Nomηλεημενος[GNT]ηλεη·μεν·ος
Accηλεημενηνηλεημενονηλεη·μεν·ηνηλεη·μεν·ον
Datηλεημενῃηλεημενῳηλεη·μεν·ῃηλεη·μεν·ῳ
Genηλεημενηςηλεημενουηλεη·μεν·ηςηλεη·μεν·ου
PlVocηλεημεναιηλεημενοι[GNT]ηλεημεναηλεη·μεν·αιηλεη·μεν·οιηλεη·μεν·α
Nom
Accηλεημεναςηλεημενουςηλεη·μεν·αςηλεη·μεν·ους
Datηλεημεναιςηλεημενοιςηλεη·μεν·αιςηλεη·μεν·οις
Genηλεημενωνηλεημενωνηλεη·μεν·ωνηλεη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλεημηνε·ηλεη·μην
2ndηλεησοε·ηλεη·σο
3rdηλεητοε·ηλεη·το
Pl1stηλεημεθαε·ηλεη·μεθα
2ndηλεησθεε·ηλεη·σθε
3rdηλεηντοε·ηλεη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηλεηθην[GNT]ε·ελεη·θην
2ndηλεηθηςε·ελεη·θης
3rdηλεηθηε·ελεη·θη
Pl1stηλεηθημεν[GNT]ε·ελεη·θημεν
2ndηλεηθητε[GNT]ε·ελεη·θητε
3rdηλεηθησανε·ελεη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stελεηθησομαιελεη·θησομαι
2ndελεηθησῃ, ελεηθησειελεη·θησῃ, ελεη·θησει classical
3rdελεηθησεται[LXX]ελεη·θησεται
Pl1stελεηθησομεθα[LXX]ελεη·θησομεθα
2ndελεηθησεσθεελεη·θησεσθε
3rdελεηθησονται[GNT][LXX]ελεη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελεηθωελεη·θω
2ndελεηθῃςελεη·θῃς
3rdελεηθῃελεη·θῃ
Pl1stελεηθωμενελεη·θωμεν
2ndελεηθητεελεη·θητε
3rdελεηθωσιν[GNT], ελεηθωσιελεη·θωσι(ν), ελεη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελεηθειηνελεη·θειην
2ndελεηθειηςελεη·θειης
3rdελεηθειηελεη·θειη
Pl1stελεηθειημεν, ελεηθειμενελεη·θειημεν, ελεη·θειμεν classical
2ndελεηθειητε, ελεηθειτεελεη·θειητε, ελεη·θειτε classical
3rdελεηθειησαν, ελεηθειενελεη·θειησαν, ελεη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stελεηθησοιμηνελεη·θησοιμην
2ndελεηθησοιοελεη·θησοιο
3rdελεηθησοιτοελεη·θησοιτο
Pl1stελεηθησοιμεθαελεη·θησοιμεθα
2ndελεηθησοισθεελεη·θησοισθε
3rdελεηθησοιντοελεη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndελεηθητιελεη·θητι
3rdελεηθητωελεη·θητω
Pl1st
2ndελεηθητεελεη·θητε
3rdελεηθητωσαν, ελεηθεντωνελεη·θητωσαν, ελεη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ελεηθηναι[LXX]​ελεη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ελεηθησεσθαι​ελεη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεηθεισαελεηθειςελεηθενελεη·θεισ·αελεη·θει[ντ]·ςελεη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accελεηθεισανελεηθενταελεη·θεισ·ανελεη·θε[ι]ντ·α
Datελεηθεισῃελεηθεντιελεη·θεισ·ῃελεη·θε[ι]ντ·ι
Genελεηθεισηςελεηθεντοςελεη·θεισ·ηςελεη·θε[ι]ντ·ος
PlVocελεηθεισαιελεηθεντες[GNT]ελεηθενταελεη·θεισ·αιελεη·θε[ι]ντ·εςελεη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accελεηθεισαςελεηθενταςελεη·θεισ·αςελεη·θε[ι]ντ·ας
Datελεηθεισαιςελεηθεισι, ελεηθεισινελεη·θεισ·αιςελεη·θει[ντ]·σι(ν)
Genελεηθεισωνελεηθεντωνελεη·θεισ·ωνελεη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεηθησομενηελεηθησομενεελεη·θησομεν·ηελεη·θησομεν·ε
Nomελεηθησομενοςελεη·θησομεν·ος
Accελεηθησομενηνελεηθησομενονελεη·θησομεν·ηνελεη·θησομεν·ον
Datελεηθησομενῃελεηθησομενῳελεη·θησομεν·ῃελεη·θησομεν·ῳ
Genελεηθησομενηςελεηθησομενουελεη·θησομεν·ηςελεη·θησομεν·ου
PlVocελεηθησομεναιελεηθησομενοιελεηθησομεναελεη·θησομεν·αιελεη·θησομεν·οιελεη·θησομεν·α
Nom
Accελεηθησομεναςελεηθησομενουςελεη·θησομεν·αςελεη·θησομεν·ους
Datελεηθησομεναιςελεηθησομενοιςελεη·θησομεν·αιςελεη·θησομεν·οις
Genελεηθησομενωνελεηθησομενωνελεη·θησομεν·ωνελεη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:58:38 EDT