ελαυνω • ELAUNW • elaunō

Search: ελαυνων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελαυνωνἐλαύνωελαυν·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελαυνωνἐλαύνωελαυν·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

ἐλαύνω (ελαυν-, ελα·σ-, ελα·σ-, εληλα·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαυνωελαυν·ωελαυνομαιελαυν·ομαι
2ndελαυνειςελαυν·ειςελαυνῃ, ελαυνει, ελαυνεσαιελαυν·ῃ, ελαυν·ει classical, ελαυν·εσαι alt
3rdελαυνειελαυν·ειελαυνεταιελαυν·εται
Pl1stελαυνομενελαυν·ομενελαυνομεθαελαυν·ομεθα
2ndελαυνετεελαυν·ετεελαυνεσθεελαυν·εσθε
3rdελαυνουσιν, ελαυνουσιελαυν·ουσι(ν)ελαυνονται[LXX]ελαυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαυνωελαυν·ωελαυνωμαιελαυν·ωμαι
2ndελαυνῃςελαυν·ῃςελαυνῃελαυν·ῃ
3rdελαυνῃελαυν·ῃελαυνηταιελαυν·ηται
Pl1stελαυνωμενελαυν·ωμενελαυνωμεθαελαυν·ωμεθα
2ndελαυνητεελαυν·ητεελαυνησθεελαυν·ησθε
3rdελαυνωσιν, ελαυνωσιελαυν·ωσι(ν)ελαυνωνταιελαυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαυνοιμιελαυν·οιμιελαυνοιμηνελαυν·οιμην
2ndελαυνοιςελαυν·οιςελαυνοιοελαυν·οιο
3rdελαυνοιελαυν·οιελαυνοιτοελαυν·οιτο
Pl1stελαυνοιμενελαυν·οιμενελαυνοιμεθαελαυν·οιμεθα
2ndελαυνοιτεελαυν·οιτεελαυνοισθεελαυν·οισθε
3rdελαυνοιεν, ελαυνοισανελαυν·οιεν, ελαυν·οισαν altελαυνοιντοελαυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελαυνεελαυν·εελαυνουελαυν·ου
3rdελαυνετωελαυν·ετωελαυνεσθωελαυν·εσθω
Pl1st
2ndελαυνετεελαυν·ετεελαυνεσθεελαυν·εσθε
3rdελαυνετωσαν, ελαυνοντωνελαυν·ετωσαν, ελαυν·οντων classicalελαυνεσθωσαν, ελαυνεσθωνελαυν·εσθωσαν, ελαυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελαυνειν[GNT][LXX]​ελαυν·εινελαυνεσθαι​ελαυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαυνουσαελαυνον[LXX]ελαυν·ουσ·αελαυν·ο[υ]ν[τ]
Nomελαυνων[LXX]ελαυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accελαυνουσανελαυνοντα[LXX]ελαυν·ουσ·ανελαυν·ο[υ]ντ·α
Datελαυνουσῃελαυνοντιελαυν·ουσ·ῃελαυν·ο[υ]ντ·ι
Genελαυνουσηςελαυνοντοςελαυν·ουσ·ηςελαυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocελαυνουσαιελαυνοντεςελαυνοντα[LXX]ελαυν·ουσ·αιελαυν·ο[υ]ντ·εςελαυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accελαυνουσαςελαυνονταςελαυν·ουσ·αςελαυν·ο[υ]ντ·ας
Datελαυνουσαιςελαυνουσι, ελαυνουσινελαυν·ουσ·αιςελαυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genελαυνουσωνελαυνοντωνελαυν·ουσ·ωνελαυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαυνομενηελαυνομενεελαυν·ομεν·ηελαυν·ομεν·ε
Nomελαυνομενοςελαυν·ομεν·ος
Accελαυνομενηνελαυνομενονελαυν·ομεν·ηνελαυν·ομεν·ον
Datελαυνομενῃελαυνομενῳελαυν·ομεν·ῃελαυν·ομεν·ῳ
Genελαυνομενηςελαυνομενουελαυν·ομεν·ηςελαυν·ομεν·ου
PlVocελαυνομεναι[GNT]ελαυνομενοιελαυνομενα[GNT]ελαυν·ομεν·αιελαυν·ομεν·οιελαυν·ομεν·α
Nom
Accελαυνομεναςελαυνομενουςελαυν·ομεν·αςελαυν·ομεν·ους
Datελαυνομεναιςελαυνομενοιςελαυν·ομεν·αιςελαυν·ομεν·οις
Genελαυνομενωνελαυνομενωνελαυν·ομεν·ωνελαυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλαυνονε·ελαυν·ονηλαυνομηνε·ελαυν·ομην
2ndηλαυνεςε·ελαυν·εςηλαυνουε·ελαυν·ου
3rdηλαυνεν, ηλαυνεε·ελαυν·ε(ν)ηλαυνετο[GNT]ε·ελαυν·ετο
Pl1stηλαυνομενε·ελαυν·ομενηλαυνομεθαε·ελαυν·ομεθα
2ndηλαυνετεε·ελαυν·ετεηλαυνεσθεε·ελαυν·εσθε
3rdηλαυνον, ηλαυνοσανε·ελαυν·ον, ε·ελαυν·οσαν altηλαυνοντο[LXX]ε·ελαυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελασωελα·σωελασομαιελα·σομαι
2ndελασεις[LXX]ελα·σειςελασῃ, ελασει, ελασεσαιελα·σῃ, ελα·σει classical, ελα·σεσαι alt
3rdελασειελα·σειελασεταιελα·σεται
Pl1stελασομενελα·σομενελασομεθαελα·σομεθα
2ndελασετεελα·σετεελασεσθεελα·σεσθε
3rdελασουσιν, ελασουσιελα·σουσι(ν)ελασονταιελα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελασοιμιελα·σοιμιελασοιμηνελα·σοιμην
2ndελασοιςελα·σοιςελασοιοελα·σοιο
3rdελασοιελα·σοιελασοιτοελα·σοιτο
Pl1stελασοιμενελα·σοιμενελασοιμεθαελα·σοιμεθα
2ndελασοιτεελα·σοιτεελασοισθεελα·σοισθε
3rdελασοιενελα·σοιενελασοιντοελα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελασειν​ελα·σειν​ελασεσθαι​ελα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελασουσαελασονελα·σουσ·αελα·σο[υ]ν[τ]
Nomελασωνελα·σο[υ]ν[τ]·^
Accελασουσανελασονταελα·σουσ·ανελα·σο[υ]ντ·α
Datελασουσῃελασοντιελα·σουσ·ῃελα·σο[υ]ντ·ι
Genελασουσηςελασοντοςελα·σουσ·ηςελα·σο[υ]ντ·ος
PlVocελασουσαιελασοντεςελασονταελα·σουσ·αιελα·σο[υ]ντ·εςελα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accελασουσαςελασονταςελα·σουσ·αςελα·σο[υ]ντ·ας
Datελασουσαιςελασουσι, ελασουσινελα·σουσ·αιςελα·σου[ντ]·σι(ν)
Genελασουσωνελασοντωνελα·σουσ·ωνελα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελασομενηελασομενεελα·σομεν·ηελα·σομεν·ε
Nomελασομενοςελα·σομεν·ος
Accελασομενηνελασομενονελα·σομεν·ηνελα·σομεν·ον
Datελασομενῃελασομενῳελα·σομεν·ῃελα·σομεν·ῳ
Genελασομενηςελασομενουελα·σομεν·ηςελα·σομεν·ου
PlVocελασομεναιελασομενοιελασομεναελα·σομεν·αιελα·σομεν·οιελα·σομεν·α
Nom
Accελασομεναςελασομενουςελα·σομεν·αςελα·σομεν·ους
Datελασομεναιςελασομενοιςελα·σομεν·αιςελα·σομεν·οις
Genελασομενωνελασομενωνελα·σομεν·ωνελα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλασα[LXX]ε·ελα·σαηλασαμηνε·ελα·σαμην
2ndηλασαςε·ελα·σαςηλασωε·ελα·σω
3rdηλασεν, ηλασεε·ελα·σε(ν)ηλασατοε·ελα·σατο
Pl1stηλασαμενε·ελα·σαμενηλασαμεθαε·ελα·σαμεθα
2ndηλασατεε·ελα·σατεηλασασθεε·ελα·σασθε
3rdηλασανε·ελα·σανηλασαντοε·ελα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελασωελα·σωελασωμαιελα·σωμαι
2ndελασῃςελα·σῃςελασῃελα·σῃ
3rdελασῃελα·σῃελασηταιελα·σηται
Pl1stελασωμενελα·σωμενελασωμεθαελα·σωμεθα
2ndελασητεελα·σητεελασησθεελα·σησθε
3rdελασωσιν, ελασωσιελα·σωσι(ν)ελασωνταιελα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελασαιμιελα·σαιμιελασαιμηνελα·σαιμην
2ndελασαις, ελασειαςελα·σαις, ελα·σειας classicalελασαιοελα·σαιο
3rdελασαι, ελασειεελα·σαι, ελα·σειε classicalελασαιτοελα·σαιτο
Pl1stελασαιμενελα·σαιμενελασαιμεθαελα·σαιμεθα
2ndελασαιτεελα·σαιτεελασαισθεελα·σαισθε
3rdελασαιεν, ελασαισαν, ελασειαν, ελασειενελα·σαιεν, ελα·σαισαν alt, ελα·σειαν classical, ελα·σειεν classicalελασαιντοελα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελασονελα·σονελασαιελα·σαι
3rdελασατωελα·σατωελασασθωελα·σασθω
Pl1st
2ndελασατεελα·σατεελασασθεελα·σασθε
3rdελασατωσαν, ελασαντωνελα·σατωσαν, ελα·σαντων classicalελασασθωσαν, ελασασθωνελα·σασθωσαν, ελα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελασαι​ελα·σαι​ελασασθαι​ελα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελασασαελασαςελασανελα·σασ·αελα·σα[ντ]·ςελα·σαν[τ]
Nom
Accελασασανελασανταελα·σασ·ανελα·σαντ·α
Datελασασῃελασαντιελα·σασ·ῃελα·σαντ·ι
Genελασασηςελασαντοςελα·σασ·ηςελα·σαντ·ος
PlVocελασασαιελασαντεςελασανταελα·σασ·αιελα·σαντ·εςελα·σαντ·α
Nom
Accελασασαςελασανταςελα·σασ·αςελα·σαντ·ας
Datελασασαιςελασασι, ελασασινελα·σασ·αιςελα·σα[ντ]·σι(ν)
Genελασασωνελασαντωνελα·σασ·ωνελα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελασαμενηελασαμενεελα·σαμεν·ηελα·σαμεν·ε
Nomελασαμενοςελα·σαμεν·ος
Accελασαμενηνελασαμενονελα·σαμεν·ηνελα·σαμεν·ον
Datελασαμενῃελασαμενῳελα·σαμεν·ῃελα·σαμεν·ῳ
Genελασαμενηςελασαμενουελα·σαμεν·ηςελα·σαμεν·ου
PlVocελασαμεναιελασαμενοιελασαμεναελα·σαμεν·αιελα·σαμεν·οιελα·σαμεν·α
Nom
Accελασαμεναςελασαμενουςελα·σαμεν·αςελα·σαμεν·ους
Datελασαμεναιςελασαμενοιςελα·σαμεν·αιςελα·σαμεν·οις
Genελασαμενωνελασαμενωνελα·σαμεν·ωνελα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεληλακαεληλα·κα
2ndεληλακας, εληλακεςεληλα·κας, εληλα·κες alt
3rdεληλακεν, εληλακεεληλα·κε(ν)
Pl1stεληλακαμενεληλα·καμεν
2ndεληλακατεεληλα·κατε
3rdεληλακασιν, εληλακασι, εληλακανεληλα·κασι(ν), εληλα·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεληλακωεληλα·κω
2ndεληλακῃςεληλα·κῃς
3rdεληλακῃεληλα·κῃ
Pl1stεληλακωμενεληλα·κωμεν
2ndεληλακητεεληλα·κητε
3rdεληλακωσιν, εληλακωσιεληλα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεληλακοιμι, εληλακοιηνεληλα·κοιμι, εληλα·κοιην classical
2ndεληλακοις, εληλακοιηςεληλα·κοις, εληλα·κοιης classical
3rdεληλακοι, εληλακοιηεληλα·κοι, εληλα·κοιη classical
Pl1stεληλακοιμενεληλα·κοιμεν
2ndεληλακοιτεεληλα·κοιτε
3rdεληλακοιενεληλα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεληλακεεληλα·κε
3rdεληλακετωεληλα·κετω
Pl1st
2ndεληλακετεεληλα·κετε
3rdεληλακετωσανεληλα·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εληλακεναι​εληλα·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεληλακυιαεληλακοςεληλα·κυι·αεληλα·κο[τ]·ς
Nomεληλακωςεληλα·κο[τ]·^ς
Accεληλακυιανεληλακοταεληλα·κυι·ανεληλα·κοτ·α
Datεληλακυιᾳεληλακοτιεληλα·κυι·ᾳεληλα·κοτ·ι
Genεληλακυιαςεληλακοτοςεληλα·κυι·αςεληλα·κοτ·ος
PlVocεληλακυιαιεληλακοτες[GNT]εληλακοταεληλα·κυι·αιεληλα·κοτ·εςεληλα·κοτ·α
Nom
Accεληλακυιαςεληλακοταςεληλα·κυι·αςεληλα·κοτ·ας
Datεληλακυιαιςεληλακοσι, εληλακοσινεληλα·κυι·αιςεληλα·κο[τ]·σι(ν)
Genεληλακυιωνεληλακοτωνεληλα·κυι·ωνεληλα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηληλακειν, ηληλακηε·εληλα·κειν, ε·εληλα·κη classical
2ndηληλακεις, ηληλακηςε·εληλα·κεις, ε·εληλα·κης classical
3rdηληλακειε·εληλα·κει
Pl1stηληλακειμεν, ηληλακεμενε·εληλα·κειμεν, ε·εληλα·κεμεν classical
2ndηληλακειτε, ηληλακετεε·εληλα·κειτε, ε·εληλα·κετε classical
3rdηληλακεισαν, ηληλακεσανε·εληλα·κεισαν, ε·εληλα·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεληλακειν, εληλακη[ε]·εληλα·κειν, [ε]·εληλα·κη classical
2ndεληλακεις, εληλακης[ε]·εληλα·κεις, [ε]·εληλα·κης classical
3rdεληλακει[ε]·εληλα·κει
Pl1stεληλακειμεν, εληλακεμεν[ε]·εληλα·κειμεν, [ε]·εληλα·κεμεν classical
2ndεληλακειτε, εληλακετε[ε]·εληλα·κειτε, [ε]·εληλα·κετε classical
3rdεληλακεισαν, εληλακεσαν[ε]·εληλα·κεισαν, [ε]·εληλα·κεσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 21:30:21 EST