ελαττοω ελασσοω • ELATTOW ELASSOW • elattoō elassoō

Search: ελαττουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελαττουσιν; ελαττουσιν; ελαττουσινἐλαττόωελαττ(ο)·ουσι(ν); ελαττ(ο)·ου[ντ]·σι(ν); ελαττ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl

ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττω[LXX], ελασσω[GNT][LXX]ελαττ(ο)·ω, ελασσ(ο)·ωελαττουμαι[LXX], ελασσουμαιελαττ(ο)·ομαι, ελασσ(ο)·ομαι
2ndελαττοις, ελασσοιςελαττ(ο)·εις, ελασσ(ο)·ειςελαττοι, ελαττουσαι, ελασσοι, ελασσουσαιελαττ(ο)·ῃ, ελαττ(ο)·ει classical, ελαττ(ο)·εσαι alt, ελασσ(ο)·ῃ, ελασσ(ο)·ει classical, ελασσ(ο)·εσαι alt
3rdελαττοι, ελασσοιελαττ(ο)·ει, ελασσ(ο)·ειελαττουται, ελασσουταιελαττ(ο)·εται, ελασσ(ο)·εται
Pl1stελαττουμεν, ελασσουμενελαττ(ο)·ομεν, ελασσ(ο)·ομενελαττουμεθα, ελασσουμεθαελαττ(ο)·ομεθα, ελασσ(ο)·ομεθα
2ndελαττουτε, ελασσουτεελαττ(ο)·ετε, ελασσ(ο)·ετεελαττουσθε, ελασσουσθεελαττ(ο)·εσθε, ελασσ(ο)·εσθε
3rdελαττουσιν[LXX], ελαττουσι, ελασσουσιν, ελασσουσιελαττ(ο)·ουσι(ν), ελαττ(ο)·ουσι(ν), ελασσ(ο)·ουσι(ν)ελαττουνται, ελασσουνταιελαττ(ο)·ονται, ελασσ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττω[LXX], ελασσω[GNT][LXX]ελαττ(ο)·ω, ελασσ(ο)·ωελαττωμαι, ελασσωμαιελαττ(ο)·ωμαι, ελασσ(ο)·ωμαι
2ndελαττοις, ελασσοιςελαττ(ο)·ῃς, ελασσ(ο)·ῃςελαττοι, ελασσοιελαττ(ο)·ῃ, ελασσ(ο)·ῃ
3rdελαττοι, ελασσοιελαττ(ο)·ῃ, ελασσ(ο)·ῃελαττωται, ελασσωταιελαττ(ο)·ηται, ελασσ(ο)·ηται
Pl1stελαττωμεν, ελασσωμενελαττ(ο)·ωμεν, ελασσ(ο)·ωμενελαττωμεθα, ελασσωμεθαελαττ(ο)·ωμεθα, ελασσ(ο)·ωμεθα
2ndελαττωτε, ελασσωτεελαττ(ο)·ητε, ελασσ(ο)·ητεελαττωσθε, ελασσωσθεελαττ(ο)·ησθε, ελασσ(ο)·ησθε
3rdελαττωσιν[LXX], ελαττωσι, ελασσωσιν, ελασσωσιελαττ(ο)·ωσι(ν), ελαττ(ο)·ωσι(ν), ελασσ(ο)·ωσι(ν)ελαττωνται, ελασσωνταιελαττ(ο)·ωνται, ελασσ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττοιμι, ελασσοιμιελαττ(ο)·οιμι, ελασσ(ο)·οιμιελαττοιμην, ελασσοιμηνελαττ(ο)·οιμην, ελασσ(ο)·οιμην
2ndελαττοις, ελασσοιςελαττ(ο)·οις, ελασσ(ο)·οιςελαττοιο, ελασσοιοελαττ(ο)·οιο, ελασσ(ο)·οιο
3rdελαττοι, ελασσοιελαττ(ο)·οι, ελασσ(ο)·οιελαττοιτο, ελασσοιτοελαττ(ο)·οιτο, ελασσ(ο)·οιτο
Pl1stελαττοιμεν, ελασσοιμενελαττ(ο)·οιμεν, ελασσ(ο)·οιμενελαττοιμεθα, ελασσοιμεθαελαττ(ο)·οιμεθα, ελασσ(ο)·οιμεθα
2ndελαττοιτε, ελασσοιτεελαττ(ο)·οιτε, ελασσ(ο)·οιτεελαττοισθε, ελασσοισθεελαττ(ο)·οισθε, ελασσ(ο)·οισθε
3rdελαττοιεν, ελαττοισαν, ελασσοιεν, ελασσοισανελαττ(ο)·οιεν, ελαττ(ο)·οισαν alt, ελασσ(ο)·οιεν, ελασσ(ο)·οισαν altελαττοιντο, ελασσοιντοελαττ(ο)·οιντο, ελασσ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελαττου, ελασσουελαττ(ο)·ε, ελασσ(ο)·εελαττου, ελασσουελαττ(ο)·ου, ελασσ(ο)·ου
3rdελαττουτω, ελασσουτωελαττ(ο)·ετω, ελασσ(ο)·ετωελαττουσθω, ελασσουσθωελαττ(ο)·εσθω, ελασσ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndελαττουτε, ελασσουτεελαττ(ο)·ετε, ελασσ(ο)·ετεελαττουσθε, ελασσουσθεελαττ(ο)·εσθε, ελασσ(ο)·εσθε
3rdελαττουτωσαν, ελαττουντων, ελασσουτωσαν, ελασσουντωνελαττ(ο)·ετωσαν, ελαττ(ο)·οντων classical, ελασσ(ο)·ετωσαν, ελασσ(ο)·οντων classicalελαττουσθωσαν, ελαττουσθων, ελασσουσθωσαν, ελασσουσθωνελαττ(ο)·εσθωσαν, ελαττ(ο)·εσθων classical, ελασσ(ο)·εσθωσαν, ελασσ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελαττουν, ελασσουν​ελαττ(ο)·ειν, ελασσ(ο)·ειν​ελαττουσθαι[GNT], ελασσουσθαι​ελαττ(ο)·εσθαι, ελασσ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττουσα, ελασσουσαελαττουν, ελασσουνελαττ(ο)·ουσ·α, ελασσ(ο)·ουσ·αελαττ(ο)·ο[υ]ν[τ], ελασσ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomελαττων[LXX], ελασσων[LXX]ελαττ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^, ελασσ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accελαττουσαν, ελασσουσανελαττουντα, ελασσουνταελαττ(ο)·ουσ·αν, ελασσ(ο)·ουσ·ανελαττ(ο)·ο[υ]ντ·α, ελασσ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datελαττουσῃ, ελασσουσῃελαττουντι, ελασσουντιελαττ(ο)·ουσ·ῃ, ελασσ(ο)·ουσ·ῃελαττ(ο)·ο[υ]ντ·ι, ελασσ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genελαττουσης, ελασσουσηςελαττουντος, ελασσουντοςελαττ(ο)·ουσ·ης, ελασσ(ο)·ουσ·ηςελαττ(ο)·ο[υ]ντ·ος, ελασσ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocελαττουσαι, ελασσουσαιελαττουντες, ελασσουντεςελαττουντα, ελασσουνταελαττ(ο)·ουσ·αι, ελασσ(ο)·ουσ·αιελαττ(ο)·ο[υ]ντ·ες, ελασσ(ο)·ο[υ]ντ·εςελαττ(ο)·ο[υ]ντ·α, ελασσ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accελαττουσας, ελασσουσαςελαττουντας, ελασσουνταςελαττ(ο)·ουσ·ας, ελασσ(ο)·ουσ·αςελαττ(ο)·ο[υ]ντ·ας, ελασσ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datελαττουσαις, ελασσουσαιςελαττουσι, ελαττουσιν[LXX], ελασσουσι, ελασσουσινελαττ(ο)·ουσ·αις, ελασσ(ο)·ουσ·αιςελαττ(ο)·ου[ντ]·σι(ν), ελαττ(ο)·ου[ντ]·σι(ν), ελασσ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genελαττουσων, ελασσουσωνελαττουντων, ελασσουντωνελαττ(ο)·ουσ·ων, ελασσ(ο)·ουσ·ωνελαττ(ο)·ο[υ]ντ·ων, ελασσ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττουμενη, ελασσουμενηελαττουμενε, ελασσουμενεελαττ(ο)·ομεν·η, ελασσ(ο)·ομεν·ηελαττ(ο)·ομεν·ε, ελασσ(ο)·ομεν·ε
Nomελαττουμενος[LXX], ελασσουμενος[LXX]ελαττ(ο)·ομεν·ος, ελασσ(ο)·ομεν·ος
Accελαττουμενην, ελασσουμενηνελαττουμενον[LXX], ελασσουμενον[LXX]ελαττ(ο)·ομεν·ην, ελασσ(ο)·ομεν·ηνελαττ(ο)·ομεν·ον, ελασσ(ο)·ομεν·ον
Datελαττουμενῃ, ελασσουμενῃελαττουμενῳ, ελασσουμενῳ[LXX]ελαττ(ο)·ομεν·ῃ, ελασσ(ο)·ομεν·ῃελαττ(ο)·ομεν·ῳ, ελασσ(ο)·ομεν·ῳ
Genελαττουμενης, ελασσουμενηςελαττουμενου, ελασσουμενουελαττ(ο)·ομεν·ης, ελασσ(ο)·ομεν·ηςελαττ(ο)·ομεν·ου, ελασσ(ο)·ομεν·ου
PlVocελαττουμεναι, ελασσουμεναιελαττουμενοι, ελασσουμενοιελαττουμενα, ελασσουμεναελαττ(ο)·ομεν·αι, ελασσ(ο)·ομεν·αιελαττ(ο)·ομεν·οι, ελασσ(ο)·ομεν·οιελαττ(ο)·ομεν·α, ελασσ(ο)·ομεν·α
Nom
Accελαττουμενας, ελασσουμεναςελαττουμενους, ελασσουμενουςελαττ(ο)·ομεν·ας, ελασσ(ο)·ομεν·αςελαττ(ο)·ομεν·ους, ελασσ(ο)·ομεν·ους
Datελαττουμεναις, ελασσουμεναιςελαττουμενοις, ελασσουμενοιςελαττ(ο)·ομεν·αις, ελασσ(ο)·ομεν·αιςελαττ(ο)·ομεν·οις, ελασσ(ο)·ομεν·οις
Genελαττουμενων, ελασσουμενωνελαττουμενων, ελασσουμενωνελαττ(ο)·ομεν·ων, ελασσ(ο)·ομεν·ωνελαττ(ο)·ομεν·ων, ελασσ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλαττουν, ηλασσουνε·ελαττ(ο)·ον, ε·ελασσ(ο)·ονηλαττουμην, ηλασσουμηνε·ελαττ(ο)·ομην, ε·ελασσ(ο)·ομην
2ndηλαττους, ηλασσουςε·ελαττ(ο)·ες, ε·ελασσ(ο)·εςηλαττου, ηλασσουε·ελαττ(ο)·ου, ε·ελασσ(ο)·ου
3rdηλαττου, ηλασσουε·ελαττ(ο)·ε, ε·ελασσ(ο)·εηλαττουτο, ηλασσουτοε·ελαττ(ο)·ετο, ε·ελασσ(ο)·ετο
Pl1stηλαττουμεν, ηλασσουμενε·ελαττ(ο)·ομεν, ε·ελασσ(ο)·ομενηλαττουμεθα, ηλασσουμεθαε·ελαττ(ο)·ομεθα, ε·ελασσ(ο)·ομεθα
2ndηλαττουτε, ηλασσουτεε·ελαττ(ο)·ετε, ε·ελασσ(ο)·ετεηλαττουσθε, ηλασσουσθεε·ελαττ(ο)·εσθε, ε·ελασσ(ο)·εσθε
3rdηλαττουν, ηλαττουσαν, ηλασσουν, ηλασσουσανε·ελαττ(ο)·ον, ε·ελαττ(ο)·οσαν alt, ε·ελασσ(ο)·ον, ε·ελασσ(ο)·οσαν altηλαττουντο, ηλασσουντοε·ελαττ(ο)·οντο, ε·ελασσ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττωσωελαττω·σωελαττωσομαιελαττω·σομαι
2ndελαττωσεις[LXX]ελαττω·σειςελαττωσῃ, ελαττωσει[LXX], ελαττωσεσαιελαττω·σῃ, ελαττω·σει classical, ελαττω·σεσαι alt
3rdελαττωσει[LXX]ελαττω·σειελαττωσεταιελαττω·σεται
Pl1stελαττωσομενελαττω·σομενελαττωσομεθαελαττω·σομεθα
2ndελαττωσετε[LXX]ελαττω·σετεελαττωσεσθεελαττω·σεσθε
3rdελαττωσουσιν, ελαττωσουσιελαττω·σουσι(ν)ελαττωσονταιελαττω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττωσοιμιελαττω·σοιμιελαττωσοιμηνελαττω·σοιμην
2ndελαττωσοιςελαττω·σοιςελαττωσοιοελαττω·σοιο
3rdελαττωσοιελαττω·σοιελαττωσοιτοελαττω·σοιτο
Pl1stελαττωσοιμενελαττω·σοιμενελαττωσοιμεθαελαττω·σοιμεθα
2ndελαττωσοιτεελαττω·σοιτεελαττωσοισθεελαττω·σοισθε
3rdελαττωσοιενελαττω·σοιενελαττωσοιντοελαττω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελαττωσειν​ελαττω·σειν​ελαττωσεσθαι​ελαττω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττωσουσαελαττωσονελαττω·σουσ·αελαττω·σο[υ]ν[τ]
Nomελαττωσωνελαττω·σο[υ]ν[τ]·^
Accελαττωσουσανελαττωσονταελαττω·σουσ·ανελαττω·σο[υ]ντ·α
Datελαττωσουσῃελαττωσοντιελαττω·σουσ·ῃελαττω·σο[υ]ντ·ι
Genελαττωσουσηςελαττωσοντοςελαττω·σουσ·ηςελαττω·σο[υ]ντ·ος
PlVocελαττωσουσαιελαττωσοντεςελαττωσονταελαττω·σουσ·αιελαττω·σο[υ]ντ·εςελαττω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accελαττωσουσαςελαττωσονταςελαττω·σουσ·αςελαττω·σο[υ]ντ·ας
Datελαττωσουσαιςελαττωσουσι, ελαττωσουσινελαττω·σουσ·αιςελαττω·σου[ντ]·σι(ν)
Genελαττωσουσωνελαττωσοντωνελαττω·σουσ·ωνελαττω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττωσομενηελαττωσομενεελαττω·σομεν·ηελαττω·σομεν·ε
Nomελαττωσομενοςελαττω·σομεν·ος
Accελαττωσομενηνελαττωσομενονελαττω·σομεν·ηνελαττω·σομεν·ον
Datελαττωσομενῃελαττωσομενῳελαττω·σομεν·ῃελαττω·σομεν·ῳ
Genελαττωσομενηςελαττωσομενουελαττω·σομεν·ηςελαττω·σομεν·ου
PlVocελαττωσομεναιελαττωσομενοιελαττωσομεναελαττω·σομεν·αιελαττω·σομεν·οιελαττω·σομεν·α
Nom
Accελαττωσομεναςελαττωσομενουςελαττω·σομεν·αςελαττω·σομεν·ους
Datελαττωσομεναιςελαττωσομενοιςελαττω·σομεν·αιςελαττω·σομεν·οις
Genελαττωσομενωνελαττωσομενωνελαττω·σομεν·ωνελαττω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλαττωσαε·ελαττω·σαηλαττωσαμηνε·ελαττω·σαμην
2ndηλαττωσας[GNT][LXX]ε·ελαττω·σαςηλαττωσωε·ελαττω·σω
3rdηλαττωσεν, ηλαττωσεε·ελαττω·σε(ν)ηλαττωσατοε·ελαττω·σατο
Pl1stηλαττωσαμενε·ελαττω·σαμενηλαττωσαμεθαε·ελαττω·σαμεθα
2ndηλαττωσατεε·ελαττω·σατεηλαττωσασθεε·ελαττω·σασθε
3rdηλαττωσανε·ελαττω·σανηλαττωσαντοε·ελαττω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττωσωελαττω·σωελαττωσωμαιελαττω·σωμαι
2ndελαττωσῃς[LXX]ελαττω·σῃςελαττωσῃελαττω·σῃ
3rdελαττωσῃελαττω·σῃελαττωσηταιελαττω·σηται
Pl1stελαττωσωμενελαττω·σωμενελαττωσωμεθαελαττω·σωμεθα
2ndελαττωσητεελαττω·σητεελαττωσησθεελαττω·σησθε
3rdελαττωσωσιν, ελαττωσωσιελαττω·σωσι(ν)ελαττωσωνταιελαττω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττωσαιμιελαττω·σαιμιελαττωσαιμηνελαττω·σαιμην
2ndελαττωσαις, ελαττωσειαςελαττω·σαις, ελαττω·σειας classicalελαττωσαιοελαττω·σαιο
3rdελαττωσαι[LXX], ελαττωσειεελαττω·σαι, ελαττω·σειε classicalελαττωσαιτοελαττω·σαιτο
Pl1stελαττωσαιμενελαττω·σαιμενελαττωσαιμεθαελαττω·σαιμεθα
2ndελαττωσαιτεελαττω·σαιτεελαττωσαισθεελαττω·σαισθε
3rdελαττωσαιεν, ελαττωσαισαν, ελαττωσειαν, ελαττωσειενελαττω·σαιεν, ελαττω·σαισαν alt, ελαττω·σειαν classical, ελαττω·σειεν classicalελαττωσαιντοελαττω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελαττωσονελαττω·σονελαττωσαι[LXX]ελαττω·σαι
3rdελαττωσατωελαττω·σατωελαττωσασθωελαττω·σασθω
Pl1st
2ndελαττωσατεελαττω·σατεελαττωσασθεελαττω·σασθε
3rdελαττωσατωσαν, ελαττωσαντωνελαττω·σατωσαν, ελαττω·σαντων classicalελαττωσασθωσαν, ελαττωσασθωνελαττω·σασθωσαν, ελαττω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελαττωσαι[LXX]​ελαττω·σαιελαττωσασθαι​ελαττω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττωσασαελαττωσαςελαττωσανελαττω·σασ·αελαττω·σα[ντ]·ςελαττω·σαν[τ]
Nom
Accελαττωσασανελαττωσανταελαττω·σασ·ανελαττω·σαντ·α
Datελαττωσασῃελαττωσαντιελαττω·σασ·ῃελαττω·σαντ·ι
Genελαττωσασηςελαττωσαντοςελαττω·σασ·ηςελαττω·σαντ·ος
PlVocελαττωσασαιελαττωσαντεςελαττωσανταελαττω·σασ·αιελαττω·σαντ·εςελαττω·σαντ·α
Nom
Accελαττωσασαςελαττωσανταςελαττω·σασ·αςελαττω·σαντ·ας
Datελαττωσασαιςελαττωσασι, ελαττωσασινελαττω·σασ·αιςελαττω·σα[ντ]·σι(ν)
Genελαττωσασωνελαττωσαντωνελαττω·σασ·ωνελαττω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττωσαμενηελαττωσαμενεελαττω·σαμεν·ηελαττω·σαμεν·ε
Nomελαττωσαμενοςελαττω·σαμεν·ος
Accελαττωσαμενηνελαττωσαμενονελαττω·σαμεν·ηνελαττω·σαμεν·ον
Datελαττωσαμενῃελαττωσαμενῳελαττω·σαμεν·ῃελαττω·σαμεν·ῳ
Genελαττωσαμενηςελαττωσαμενουελαττω·σαμεν·ηςελαττω·σαμεν·ου
PlVocελαττωσαμεναιελαττωσαμενοιελαττωσαμεναελαττω·σαμεν·αιελαττω·σαμεν·οιελαττω·σαμεν·α
Nom
Accελαττωσαμεναςελαττωσαμενουςελαττω·σαμεν·αςελαττω·σαμεν·ους
Datελαττωσαμεναιςελαττωσαμενοιςελαττω·σαμεν·αιςελαττω·σαμεν·οις
Genελαττωσαμενωνελαττωσαμενωνελαττω·σαμεν·ωνελαττω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλαττωμαιηλαττω·μαι
2ndηλαττωσαιηλαττω·σαι
3rdηλαττωταιηλαττω·ται
Pl1stηλαττωμεθαηλαττω·μεθα
2ndηλαττωσθεηλαττω·σθε
3rdηλαττωνταιηλαττω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλαττωσομαιηλαττω·σομαι
2ndηλαττωσῃ, ηλαττωσειηλαττω·σῃ, ηλαττω·σει classical
3rdηλαττωσεταιηλαττω·σεται
Pl1stηλαττωσομεθαηλαττω·σομεθα
2ndηλαττωσεσθεηλαττω·σεσθε
3rdηλαττωσονταιηλαττω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλαττωσοιμηνηλαττω·σοιμην
2ndηλαττωσοιοηλαττω·σοιο
3rdηλαττωσοιτοηλαττω·σοιτο
Pl1stηλαττωσοιμεθαηλαττω·σοιμεθα
2ndηλαττωσοισθεηλαττω·σοισθε
3rdηλαττωσοιντοηλαττω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηλαττωσοηλαττω·σο
3rdηλαττωσθωηλαττω·σθω
Pl1st
2ndηλαττωσθεηλαττω·σθε
3rdηλαττωσθωσαν, ηλαττωσθωνηλαττω·σθωσαν, ηλαττω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηλαττωσθαι​ηλαττω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηλαττωσεσθαι​ηλαττω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηλαττωμενηηλαττωμενεηλαττω·μεν·ηηλαττω·μεν·ε
Nomηλαττωμενοςηλαττω·μεν·ος
Accηλαττωμενηνηλαττωμενον[GNT]ηλαττω·μεν·ηνηλαττω·μεν·ον
Datηλαττωμενῃηλαττωμενῳηλαττω·μεν·ῃηλαττω·μεν·ῳ
Genηλαττωμενηςηλαττωμενουηλαττω·μεν·ηςηλαττω·μεν·ου
PlVocηλαττωμεναιηλαττωμενοιηλαττωμεναηλαττω·μεν·αιηλαττω·μεν·οιηλαττω·μεν·α
Nom
Accηλαττωμεναςηλαττωμενουςηλαττω·μεν·αςηλαττω·μεν·ους
Datηλαττωμεναιςηλαττωμενοιςηλαττω·μεν·αιςηλαττω·μεν·οις
Genηλαττωμενωνηλαττωμενωνηλαττω·μεν·ωνηλαττω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλαττωμηνε·ηλαττω·μην
2ndηλαττωσοε·ηλαττω·σο
3rdηλαττωτοε·ηλαττω·το
Pl1stηλαττωμεθαε·ηλαττω·μεθα
2ndηλαττωσθεε·ηλαττω·σθε
3rdηλαττωντοε·ηλαττω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηλαττωθηνε·ελαττω·θην
2ndηλαττωθηςε·ελαττω·θης
3rdηλαττωθη[LXX]ε·ελαττω·θη
Pl1stηλαττωθημεν[LXX]ε·ελαττω·θημεν
2ndηλαττωθητεε·ελαττω·θητε
3rdηλαττωθησαν[LXX]ε·ελαττω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stελαττωθησομαιελαττω·θησομαι
2ndελαττωθησῃ, ελαττωθησειελαττω·θησῃ, ελαττω·θησει classical
3rdελαττωθησεται[LXX]ελαττω·θησεται
Pl1stελαττωθησομεθαελαττω·θησομεθα
2ndελαττωθησεσθεελαττω·θησεσθε
3rdελαττωθησονται[LXX]ελαττω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελαττωθωελαττω·θω
2ndελαττωθῃςελαττω·θῃς
3rdελαττωθῃ[LXX]ελαττω·θῃ
Pl1stελαττωθωμενελαττω·θωμεν
2ndελαττωθητεελαττω·θητε
3rdελαττωθωσιν[LXX], ελαττωθωσιελαττω·θωσι(ν), ελαττω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελαττωθειηνελαττω·θειην
2ndελαττωθειηςελαττω·θειης
3rdελαττωθειηελαττω·θειη
Pl1stελαττωθειημεν, ελαττωθειμενελαττω·θειημεν, ελαττω·θειμεν classical
2ndελαττωθειητε, ελαττωθειτεελαττω·θειητε, ελαττω·θειτε classical
3rdελαττωθειησαν, ελαττωθειενελαττω·θειησαν, ελαττω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stελαττωθησοιμηνελαττω·θησοιμην
2ndελαττωθησοιοελαττω·θησοιο
3rdελαττωθησοιτοελαττω·θησοιτο
Pl1stελαττωθησοιμεθαελαττω·θησοιμεθα
2ndελαττωθησοισθεελαττω·θησοισθε
3rdελαττωθησοιντοελαττω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndελαττωθητιελαττω·θητι
3rdελαττωθητωελαττω·θητω
Pl1st
2ndελαττωθητεελαττω·θητε
3rdελαττωθητωσαν, ελαττωθεντωνελαττω·θητωσαν, ελαττω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ελαττωθηναι​ελαττω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ελαττωθησεσθαι​ελαττω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττωθεισαελαττωθειςελαττωθενελαττω·θεισ·αελαττω·θει[ντ]·ςελαττω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accελαττωθεισανελαττωθενταελαττω·θεισ·ανελαττω·θε[ι]ντ·α
Datελαττωθεισῃελαττωθεντιελαττω·θεισ·ῃελαττω·θε[ι]ντ·ι
Genελαττωθεισηςελαττωθεντοςελαττω·θεισ·ηςελαττω·θε[ι]ντ·ος
PlVocελαττωθεισαιελαττωθεντεςελαττωθενταελαττω·θεισ·αιελαττω·θε[ι]ντ·εςελαττω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accελαττωθεισαςελαττωθενταςελαττω·θεισ·αςελαττω·θε[ι]ντ·ας
Datελαττωθεισαιςελαττωθεισι, ελαττωθεισινελαττω·θεισ·αιςελαττω·θει[ντ]·σι(ν)
Genελαττωθεισωνελαττωθεντωνελαττω·θεισ·ωνελαττω·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττωθησομενηελαττωθησομενεελαττω·θησομεν·ηελαττω·θησομεν·ε
Nomελαττωθησομενοςελαττω·θησομεν·ος
Accελαττωθησομενηνελαττωθησομενονελαττω·θησομεν·ηνελαττω·θησομεν·ον
Datελαττωθησομενῃελαττωθησομενῳελαττω·θησομεν·ῃελαττω·θησομεν·ῳ
Genελαττωθησομενηςελαττωθησομενουελαττω·θησομεν·ηςελαττω·θησομεν·ου
PlVocελαττωθησομεναιελαττωθησομενοιελαττωθησομεναελαττω·θησομεν·αιελαττω·θησομεν·οιελαττω·θησομεν·α
Nom
Accελαττωθησομεναςελαττωθησομενουςελαττω·θησομεν·αςελαττω·θησομεν·ους
Datελαττωθησομεναιςελαττωθησομενοιςελαττω·θησομεν·αιςελαττω·θησομεν·οις
Genελαττωθησομενωνελαττωθησομενωνελαττω·θησομεν·ωνελαττω·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 22:42:26 EDT