ελαττονεω • ELATTONEW • elattoneō

Search: ελαττονουνται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελαττονουνταιἐλαττονέωελαττον(ε)·ονταιpres mp ind 3rd pl
ελαττονουνταιἐλαττονόωελαττον(ο)·ονταιpres mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελαττονουνταιἐλαττονέωελαττον(ε)·ονταιpres mp ind 3rd pl
ελαττονουνταιἐλαττονόωελαττον(ο)·ονταιpres mp ind 3rd pl

ἐλαττονέω (ελαττον(ε)-, ελαττονη·σ-, ελαττονη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττονωελαττον(ε)·ωελαττονουμαιελαττον(ε)·ομαι
2ndελαττονειςελαττον(ε)·ειςελαττονῃ[LXX], ελαττονει, ελαττονεισαιελαττον(ε)·ῃ, ελαττον(ε)·ει classical, ελαττον(ε)·εσαι alt
3rdελαττονειελαττον(ε)·ειελαττονειταιελαττον(ε)·εται
Pl1stελαττονουμενελαττον(ε)·ομενελαττονουμεθαελαττον(ε)·ομεθα
2ndελαττονειτεελαττον(ε)·ετεελαττονεισθεελαττον(ε)·εσθε
3rdελαττονουσιν, ελαττονουσιελαττον(ε)·ουσι(ν)ελαττονουνται[LXX]ελαττον(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττονωελαττον(ε)·ωελαττονωμαιελαττον(ε)·ωμαι
2ndελαττονῃςελαττον(ε)·ῃςελαττονῃ[LXX]ελαττον(ε)·ῃ
3rdελαττονῃ[LXX]ελαττον(ε)·ῃελαττονηταιελαττον(ε)·ηται
Pl1stελαττονωμενελαττον(ε)·ωμενελαττονωμεθαελαττον(ε)·ωμεθα
2ndελαττονητεελαττον(ε)·ητεελαττονησθεελαττον(ε)·ησθε
3rdελαττονωσιν, ελαττονωσιελαττον(ε)·ωσι(ν)ελαττονωνταιελαττον(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττονοιμιελαττον(ε)·οιμιελαττονοιμηνελαττον(ε)·οιμην
2ndελαττονοιςελαττον(ε)·οιςελαττονοιοελαττον(ε)·οιο
3rdελαττονοιελαττον(ε)·οιελαττονοιτοελαττον(ε)·οιτο
Pl1stελαττονοιμενελαττον(ε)·οιμενελαττονοιμεθαελαττον(ε)·οιμεθα
2ndελαττονοιτεελαττον(ε)·οιτεελαττονοισθεελαττον(ε)·οισθε
3rdελαττονοιεν, ελαττονοισανελαττον(ε)·οιεν, ελαττον(ε)·οισαν altελαττονοιντοελαττον(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελαττονειελαττον(ε)·εελαττονουελαττον(ε)·ου
3rdελαττονειτωελαττον(ε)·ετωελαττονεισθωελαττον(ε)·εσθω
Pl1st
2ndελαττονειτεελαττον(ε)·ετεελαττονεισθεελαττον(ε)·εσθε
3rdελαττονειτωσαν, ελαττονουντωνελαττον(ε)·ετωσαν, ελαττον(ε)·οντων classicalελαττονεισθωσαν, ελαττονεισθωνελαττον(ε)·εσθωσαν, ελαττον(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελαττονειν​ελαττον(ε)·ειν​ελαττονεισθαι​ελαττον(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττονουσαελαττονουνελαττον(ε)·ουσ·αελαττον(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomελαττονων[LXX]ελαττον(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accελαττονουσανελαττονουνταελαττον(ε)·ουσ·ανελαττον(ε)·ο[υ]ντ·α
Datελαττονουσῃελαττονουντιελαττον(ε)·ουσ·ῃελαττον(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genελαττονουσηςελαττονουντοςελαττον(ε)·ουσ·ηςελαττον(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocελαττονουσαιελαττονουντεςελαττονουνταελαττον(ε)·ουσ·αιελαττον(ε)·ο[υ]ντ·εςελαττον(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accελαττονουσαςελαττονουνταςελαττον(ε)·ουσ·αςελαττον(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datελαττονουσαιςελαττονουσι, ελαττονουσινελαττον(ε)·ουσ·αιςελαττον(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genελαττονουσωνελαττονουντωνελαττον(ε)·ουσ·ωνελαττον(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττονουμενηελαττονουμενεελαττον(ε)·ομεν·ηελαττον(ε)·ομεν·ε
Nomελαττονουμενοςελαττον(ε)·ομεν·ος
Accελαττονουμενηνελαττονουμενονελαττον(ε)·ομεν·ηνελαττον(ε)·ομεν·ον
Datελαττονουμενῃελαττονουμενῳελαττον(ε)·ομεν·ῃελαττον(ε)·ομεν·ῳ
Genελαττονουμενηςελαττονουμενουελαττον(ε)·ομεν·ηςελαττον(ε)·ομεν·ου
PlVocελαττονουμεναιελαττονουμενοιελαττονουμεναελαττον(ε)·ομεν·αιελαττον(ε)·ομεν·οιελαττον(ε)·ομεν·α
Nom
Accελαττονουμεναςελαττονουμενουςελαττον(ε)·ομεν·αςελαττον(ε)·ομεν·ους
Datελαττονουμεναιςελαττονουμενοιςελαττον(ε)·ομεν·αιςελαττον(ε)·ομεν·οις
Genελαττονουμενωνελαττονουμενωνελαττον(ε)·ομεν·ωνελαττον(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλαττονουνε·ελαττον(ε)·ονηλαττονουμηνε·ελαττον(ε)·ομην
2ndηλαττονειςε·ελαττον(ε)·εςηλαττονουε·ελαττον(ε)·ου
3rdηλαττονειε·ελαττον(ε)·εηλαττονειτοε·ελαττον(ε)·ετο
Pl1stηλαττονουμενε·ελαττον(ε)·ομενηλαττονουμεθαε·ελαττον(ε)·ομεθα
2ndηλαττονειτεε·ελαττον(ε)·ετεηλαττονεισθεε·ελαττον(ε)·εσθε
3rdηλαττονουν, ηλαττονουσανε·ελαττον(ε)·ον, ε·ελαττον(ε)·οσαν altηλαττονουντοε·ελαττον(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττονησωελαττονη·σωελαττονησομαιελαττονη·σομαι
2ndελαττονησειςελαττονη·σειςελαττονησῃ, ελαττονησει[LXX], ελαττονησεσαιελαττονη·σῃ, ελαττονη·σει classical, ελαττονη·σεσαι alt
3rdελαττονησει[LXX]ελαττονη·σειελαττονησεταιελαττονη·σεται
Pl1stελαττονησομενελαττονη·σομενελαττονησομεθαελαττονη·σομεθα
2ndελαττονησετεελαττονη·σετεελαττονησεσθεελαττονη·σεσθε
3rdελαττονησουσιν, ελαττονησουσιελαττονη·σουσι(ν)ελαττονησονταιελαττονη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττονησοιμιελαττονη·σοιμιελαττονησοιμηνελαττονη·σοιμην
2ndελαττονησοιςελαττονη·σοιςελαττονησοιοελαττονη·σοιο
3rdελαττονησοιελαττονη·σοιελαττονησοιτοελαττονη·σοιτο
Pl1stελαττονησοιμενελαττονη·σοιμενελαττονησοιμεθαελαττονη·σοιμεθα
2ndελαττονησοιτεελαττονη·σοιτεελαττονησοισθεελαττονη·σοισθε
3rdελαττονησοιενελαττονη·σοιενελαττονησοιντοελαττονη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελαττονησειν​ελαττονη·σειν​ελαττονησεσθαι​ελαττονη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττονησουσαελαττονησονελαττονη·σουσ·αελαττονη·σο[υ]ν[τ]
Nomελαττονησωνελαττονη·σο[υ]ν[τ]·^
Accελαττονησουσανελαττονησονταελαττονη·σουσ·ανελαττονη·σο[υ]ντ·α
Datελαττονησουσῃελαττονησοντιελαττονη·σουσ·ῃελαττονη·σο[υ]ντ·ι
Genελαττονησουσηςελαττονησοντοςελαττονη·σουσ·ηςελαττονη·σο[υ]ντ·ος
PlVocελαττονησουσαιελαττονησοντεςελαττονησονταελαττονη·σουσ·αιελαττονη·σο[υ]ντ·εςελαττονη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accελαττονησουσαςελαττονησονταςελαττονη·σουσ·αςελαττονη·σο[υ]ντ·ας
Datελαττονησουσαιςελαττονησουσι, ελαττονησουσινελαττονη·σουσ·αιςελαττονη·σου[ντ]·σι(ν)
Genελαττονησουσωνελαττονησοντωνελαττονη·σουσ·ωνελαττονη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττονησομενηελαττονησομενεελαττονη·σομεν·ηελαττονη·σομεν·ε
Nomελαττονησομενοςελαττονη·σομεν·ος
Accελαττονησομενηνελαττονησομενονελαττονη·σομεν·ηνελαττονη·σομεν·ον
Datελαττονησομενῃελαττονησομενῳελαττονη·σομεν·ῃελαττονη·σομεν·ῳ
Genελαττονησομενηςελαττονησομενουελαττονη·σομεν·ηςελαττονη·σομεν·ου
PlVocελαττονησομεναιελαττονησομενοιελαττονησομεναελαττονη·σομεν·αιελαττονη·σομεν·οιελαττονη·σομεν·α
Nom
Accελαττονησομεναςελαττονησομενουςελαττονη·σομεν·αςελαττονη·σομεν·ους
Datελαττονησομεναιςελαττονησομενοιςελαττονη·σομεν·αιςελαττονη·σομεν·οις
Genελαττονησομενωνελαττονησομενωνελαττονη·σομεν·ωνελαττονη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλαττονησαε·ελαττονη·σαηλαττονησαμηνε·ελαττονη·σαμην
2ndηλαττονησαςε·ελαττονη·σαςηλαττονησωε·ελαττονη·σω
3rdηλαττονησεν[GNT][LXX], ηλαττονησεε·ελαττονη·σε(ν), ε·ελαττονη·σε(ν)ηλαττονησατοε·ελαττονη·σατο
Pl1stηλαττονησαμενε·ελαττονη·σαμενηλαττονησαμεθαε·ελαττονη·σαμεθα
2ndηλαττονησατεε·ελαττονη·σατεηλαττονησασθεε·ελαττονη·σασθε
3rdηλαττονησανε·ελαττονη·σανηλαττονησαντοε·ελαττονη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττονησωελαττονη·σωελαττονησωμαιελαττονη·σωμαι
2ndελαττονησῃςελαττονη·σῃςελαττονησῃελαττονη·σῃ
3rdελαττονησῃελαττονη·σῃελαττονησηταιελαττονη·σηται
Pl1stελαττονησωμενελαττονη·σωμενελαττονησωμεθαελαττονη·σωμεθα
2ndελαττονησητεελαττονη·σητεελαττονησησθεελαττονη·σησθε
3rdελαττονησωσιν, ελαττονησωσιελαττονη·σωσι(ν)ελαττονησωνταιελαττονη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαττονησαιμιελαττονη·σαιμιελαττονησαιμηνελαττονη·σαιμην
2ndελαττονησαις, ελαττονησειαςελαττονη·σαις, ελαττονη·σειας classicalελαττονησαιοελαττονη·σαιο
3rdελαττονησαι, ελαττονησειεελαττονη·σαι, ελαττονη·σειε classicalελαττονησαιτοελαττονη·σαιτο
Pl1stελαττονησαιμενελαττονη·σαιμενελαττονησαιμεθαελαττονη·σαιμεθα
2ndελαττονησαιτεελαττονη·σαιτεελαττονησαισθεελαττονη·σαισθε
3rdελαττονησαιεν, ελαττονησαισαν, ελαττονησειαν, ελαττονησειενελαττονη·σαιεν, ελαττονη·σαισαν alt, ελαττονη·σειαν classical, ελαττονη·σειεν classicalελαττονησαιντοελαττονη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελαττονησονελαττονη·σονελαττονησαιελαττονη·σαι
3rdελαττονησατωελαττονη·σατωελαττονησασθωελαττονη·σασθω
Pl1st
2ndελαττονησατεελαττονη·σατεελαττονησασθεελαττονη·σασθε
3rdελαττονησατωσαν, ελαττονησαντωνελαττονη·σατωσαν, ελαττονη·σαντων classicalελαττονησασθωσαν, ελαττονησασθωνελαττονη·σασθωσαν, ελαττονη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελαττονησαι​ελαττονη·σαι​ελαττονησασθαι​ελαττονη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττονησασαελαττονησαςελαττονησανελαττονη·σασ·αελαττονη·σα[ντ]·ςελαττονη·σαν[τ]
Nom
Accελαττονησασανελαττονησανταελαττονη·σασ·ανελαττονη·σαντ·α
Datελαττονησασῃελαττονησαντιελαττονη·σασ·ῃελαττονη·σαντ·ι
Genελαττονησασηςελαττονησαντοςελαττονη·σασ·ηςελαττονη·σαντ·ος
PlVocελαττονησασαιελαττονησαντεςελαττονησανταελαττονη·σασ·αιελαττονη·σαντ·εςελαττονη·σαντ·α
Nom
Accελαττονησασαςελαττονησανταςελαττονη·σασ·αςελαττονη·σαντ·ας
Datελαττονησασαιςελαττονησασι, ελαττονησασινελαττονη·σασ·αιςελαττονη·σα[ντ]·σι(ν)
Genελαττονησασωνελαττονησαντωνελαττονη·σασ·ωνελαττονη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττονησαμενηελαττονησαμενεελαττονη·σαμεν·ηελαττονη·σαμεν·ε
Nomελαττονησαμενοςελαττονη·σαμεν·ος
Accελαττονησαμενηνελαττονησαμενονελαττονη·σαμεν·ηνελαττονη·σαμεν·ον
Datελαττονησαμενῃελαττονησαμενῳελαττονη·σαμεν·ῃελαττονη·σαμεν·ῳ
Genελαττονησαμενηςελαττονησαμενουελαττονη·σαμεν·ηςελαττονη·σαμεν·ου
PlVocελαττονησαμεναιελαττονησαμενοιελαττονησαμεναελαττονη·σαμεν·αιελαττονη·σαμεν·οιελαττονη·σαμεν·α
Nom
Accελαττονησαμεναςελαττονησαμενουςελαττονη·σαμεν·αςελαττονη·σαμεν·ους
Datελαττονησαμεναιςελαττονησαμενοιςελαττονη·σαμεν·αιςελαττονη·σαμεν·οις
Genελαττονησαμενωνελαττονησαμενωνελαττονη·σαμεν·ωνελαττονη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 07:43:45 EST