κυκλοω • KUKLOW • kukloō

Search: εκυκλωσαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκυκλωσανκυκλόωε·κυκλω·σαν1aor act ind 3rd pl

κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυκλωκυκλ(ο)·ωκυκλουμαικυκλ(ο)·ομαι
2ndκυκλοιςκυκλ(ο)·ειςκυκλοι[LXX], κυκλουσαικυκλ(ο)·ῃ, κυκλ(ο)·ει classical, κυκλ(ο)·εσαι alt
3rdκυκλοι[LXX]κυκλ(ο)·εικυκλουταικυκλ(ο)·εται
Pl1stκυκλουμενκυκλ(ο)·ομενκυκλουμεθακυκλ(ο)·ομεθα
2ndκυκλουτεκυκλ(ο)·ετεκυκλουσθεκυκλ(ο)·εσθε
3rdκυκλουσιν[LXX], κυκλουσικυκλ(ο)·ουσι(ν), κυκλ(ο)·ουσι(ν)κυκλουνταικυκλ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυκλωκυκλ(ο)·ωκυκλωμαικυκλ(ο)·ωμαι
2ndκυκλοιςκυκλ(ο)·ῃςκυκλοι[LXX]κυκλ(ο)·ῃ
3rdκυκλοι[LXX]κυκλ(ο)·ῃκυκλωταικυκλ(ο)·ηται
Pl1stκυκλωμενκυκλ(ο)·ωμενκυκλωμεθακυκλ(ο)·ωμεθα
2ndκυκλωτεκυκλ(ο)·ητεκυκλωσθεκυκλ(ο)·ησθε
3rdκυκλωσιν, κυκλωσικυκλ(ο)·ωσι(ν)κυκλωνταικυκλ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυκλοιμικυκλ(ο)·οιμικυκλοιμηνκυκλ(ο)·οιμην
2ndκυκλοιςκυκλ(ο)·οιςκυκλοιοκυκλ(ο)·οιο
3rdκυκλοι[LXX]κυκλ(ο)·οικυκλοιτοκυκλ(ο)·οιτο
Pl1stκυκλοιμενκυκλ(ο)·οιμενκυκλοιμεθακυκλ(ο)·οιμεθα
2ndκυκλοιτεκυκλ(ο)·οιτεκυκλοισθεκυκλ(ο)·οισθε
3rdκυκλοιεν, κυκλοισανκυκλ(ο)·οιεν, κυκλ(ο)·οισαν altκυκλοιντοκυκλ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκυκλουκυκλ(ο)·εκυκλουκυκλ(ο)·ου
3rdκυκλουτωκυκλ(ο)·ετωκυκλουσθωκυκλ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndκυκλουτεκυκλ(ο)·ετεκυκλουσθεκυκλ(ο)·εσθε
3rdκυκλουτωσαν, κυκλουντωνκυκλ(ο)·ετωσαν, κυκλ(ο)·οντων classicalκυκλουσθωσαν, κυκλουσθωνκυκλ(ο)·εσθωσαν, κυκλ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κυκλουν[LXX]​κυκλ(ο)·εινκυκλουσθαι​κυκλ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυκλουσα[LXX]κυκλουν[LXX]κυκλ(ο)·ουσ·ακυκλ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomκυκλων[LXX]κυκλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκυκλουσαν[LXX]κυκλουντα[LXX]κυκλ(ο)·ουσ·ανκυκλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datκυκλουσῃκυκλουντικυκλ(ο)·ουσ·ῃκυκλ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genκυκλουσηςκυκλουντοςκυκλ(ο)·ουσ·ηςκυκλ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκυκλουσαικυκλουντες[LXX]κυκλουντα[LXX]κυκλ(ο)·ουσ·αικυκλ(ο)·ο[υ]ντ·εςκυκλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκυκλουσαςκυκλουνταςκυκλ(ο)·ουσ·αςκυκλ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datκυκλουσαιςκυκλουσι, κυκλουσιν[LXX]κυκλ(ο)·ουσ·αιςκυκλ(ο)·ου[ντ]·σι(ν), κυκλ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκυκλουσωνκυκλουντωνκυκλ(ο)·ουσ·ωνκυκλ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυκλουμενηκυκλουμενεκυκλ(ο)·ομεν·ηκυκλ(ο)·ομεν·ε
Nomκυκλουμενοςκυκλ(ο)·ομεν·ος
Accκυκλουμενην[GNT]κυκλουμενον[LXX]κυκλ(ο)·ομεν·ηνκυκλ(ο)·ομεν·ον
Datκυκλουμενῃκυκλουμενῳκυκλ(ο)·ομεν·ῃκυκλ(ο)·ομεν·ῳ
Genκυκλουμενηςκυκλουμενουκυκλ(ο)·ομεν·ηςκυκλ(ο)·ομεν·ου
PlVocκυκλουμεναικυκλουμενοικυκλουμενακυκλ(ο)·ομεν·αικυκλ(ο)·ομεν·οικυκλ(ο)·ομεν·α
Nom
Accκυκλουμεναςκυκλουμενουςκυκλ(ο)·ομεν·αςκυκλ(ο)·ομεν·ους
Datκυκλουμεναιςκυκλουμενοιςκυκλ(ο)·ομεν·αιςκυκλ(ο)·ομεν·οις
Genκυκλουμενωνκυκλουμενωνκυκλ(ο)·ομεν·ωνκυκλ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκυκλουν[LXX]ε·κυκλ(ο)·ονεκυκλουμηνε·κυκλ(ο)·ομην
2ndεκυκλουςε·κυκλ(ο)·εςεκυκλου[LXX]ε·κυκλ(ο)·ου
3rdεκυκλου[LXX]ε·κυκλ(ο)·εεκυκλουτοε·κυκλ(ο)·ετο
Pl1stεκυκλουμενε·κυκλ(ο)·ομενεκυκλουμεθαε·κυκλ(ο)·ομεθα
2ndεκυκλουτεε·κυκλ(ο)·ετεεκυκλουσθεε·κυκλ(ο)·εσθε
3rdεκυκλουν[LXX], εκυκλουσανε·κυκλ(ο)·ον, ε·κυκλ(ο)·οσαν altεκυκλουντοε·κυκλ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυκλωσω[LXX]κυκλω·σωκυκλωσομαικυκλω·σομαι
2ndκυκλωσειςκυκλω·σειςκυκλωσῃ[LXX], κυκλωσει[LXX], κυκλωσεσαικυκλω·σῃ, κυκλω·σει classical, κυκλω·σεσαι alt
3rdκυκλωσει[LXX]κυκλω·σεικυκλωσεταικυκλω·σεται
Pl1stκυκλωσομενκυκλω·σομενκυκλωσομεθακυκλω·σομεθα
2ndκυκλωσετεκυκλω·σετεκυκλωσεσθεκυκλω·σεσθε
3rdκυκλωσουσιν[LXX], κυκλωσουσικυκλω·σουσι(ν), κυκλω·σουσι(ν)κυκλωσονταικυκλω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυκλωσοιμικυκλω·σοιμικυκλωσοιμηνκυκλω·σοιμην
2ndκυκλωσοιςκυκλω·σοιςκυκλωσοιοκυκλω·σοιο
3rdκυκλωσοικυκλω·σοικυκλωσοιτοκυκλω·σοιτο
Pl1stκυκλωσοιμενκυκλω·σοιμενκυκλωσοιμεθακυκλω·σοιμεθα
2ndκυκλωσοιτεκυκλω·σοιτεκυκλωσοισθεκυκλω·σοισθε
3rdκυκλωσοιενκυκλω·σοιενκυκλωσοιντοκυκλω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κυκλωσειν​κυκλω·σειν​κυκλωσεσθαι​κυκλω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυκλωσουσακυκλωσονκυκλω·σουσ·ακυκλω·σο[υ]ν[τ]
Nomκυκλωσωνκυκλω·σο[υ]ν[τ]·^
Accκυκλωσουσανκυκλωσοντακυκλω·σουσ·ανκυκλω·σο[υ]ντ·α
Datκυκλωσουσῃκυκλωσοντικυκλω·σουσ·ῃκυκλω·σο[υ]ντ·ι
Genκυκλωσουσηςκυκλωσοντοςκυκλω·σουσ·ηςκυκλω·σο[υ]ντ·ος
PlVocκυκλωσουσαικυκλωσοντεςκυκλωσοντακυκλω·σουσ·αικυκλω·σο[υ]ντ·εςκυκλω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκυκλωσουσαςκυκλωσονταςκυκλω·σουσ·αςκυκλω·σο[υ]ντ·ας
Datκυκλωσουσαιςκυκλωσουσι, κυκλωσουσιν[LXX]κυκλω·σουσ·αιςκυκλω·σου[ντ]·σι(ν), κυκλω·σου[ντ]·σι(ν)
Genκυκλωσουσωνκυκλωσοντωνκυκλω·σουσ·ωνκυκλω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυκλωσομενηκυκλωσομενεκυκλω·σομεν·ηκυκλω·σομεν·ε
Nomκυκλωσομενοςκυκλω·σομεν·ος
Accκυκλωσομενηνκυκλωσομενονκυκλω·σομεν·ηνκυκλω·σομεν·ον
Datκυκλωσομενῃκυκλωσομενῳκυκλω·σομεν·ῃκυκλω·σομεν·ῳ
Genκυκλωσομενηςκυκλωσομενουκυκλω·σομεν·ηςκυκλω·σομεν·ου
PlVocκυκλωσομεναικυκλωσομενοικυκλωσομενακυκλω·σομεν·αικυκλω·σομεν·οικυκλω·σομεν·α
Nom
Accκυκλωσομεναςκυκλωσομενουςκυκλω·σομεν·αςκυκλω·σομεν·ους
Datκυκλωσομεναιςκυκλωσομενοιςκυκλω·σομεν·αιςκυκλω·σομεν·οις
Genκυκλωσομενωνκυκλωσομενωνκυκλω·σομεν·ωνκυκλω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκυκλωσα[LXX]ε·κυκλω·σαεκυκλωσαμηνε·κυκλω·σαμην
2ndεκυκλωσαςε·κυκλω·σαςεκυκλωσωε·κυκλω·σω
3rdεκυκλωσεν[LXX], εκυκλωσεε·κυκλω·σε(ν), ε·κυκλω·σε(ν)εκυκλωσατοε·κυκλω·σατο
Pl1stεκυκλωσαμεν[LXX]ε·κυκλω·σαμενεκυκλωσαμεθαε·κυκλω·σαμεθα
2ndεκυκλωσατεε·κυκλω·σατεεκυκλωσασθεε·κυκλω·σασθε
3rdεκυκλωσαν[GNT][LXX]ε·κυκλω·σανεκυκλωσαντοε·κυκλω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυκλωσω[LXX]κυκλω·σωκυκλωσωμαικυκλω·σωμαι
2ndκυκλωσῃςκυκλω·σῃςκυκλωσῃ[LXX]κυκλω·σῃ
3rdκυκλωσῃ[LXX]κυκλω·σῃκυκλωσηταικυκλω·σηται
Pl1stκυκλωσωμενκυκλω·σωμενκυκλωσωμεθακυκλω·σωμεθα
2ndκυκλωσητεκυκλω·σητεκυκλωσησθεκυκλω·σησθε
3rdκυκλωσωσιν, κυκλωσωσικυκλω·σωσι(ν)κυκλωσωνταικυκλω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυκλωσαιμικυκλω·σαιμικυκλωσαιμηνκυκλω·σαιμην
2ndκυκλωσαις, κυκλωσειαςκυκλω·σαις, κυκλω·σειας classicalκυκλωσαιοκυκλω·σαιο
3rdκυκλωσαι[LXX], κυκλωσειεκυκλω·σαι, κυκλω·σειε classicalκυκλωσαιτοκυκλω·σαιτο
Pl1stκυκλωσαιμενκυκλω·σαιμενκυκλωσαιμεθακυκλω·σαιμεθα
2ndκυκλωσαιτεκυκλω·σαιτεκυκλωσαισθεκυκλω·σαισθε
3rdκυκλωσαιεν, κυκλωσαισαν, κυκλωσειαν, κυκλωσειενκυκλω·σαιεν, κυκλω·σαισαν alt, κυκλω·σειαν classical, κυκλω·σειεν classicalκυκλωσαιντοκυκλω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκυκλωσονκυκλω·σονκυκλωσαι[LXX]κυκλω·σαι
3rdκυκλωσατωκυκλω·σατωκυκλωσασθωκυκλω·σασθω
Pl1st
2ndκυκλωσατε[LXX]κυκλω·σατεκυκλωσασθεκυκλω·σασθε
3rdκυκλωσατωσαν, κυκλωσαντων[GNT][LXX]κυκλω·σατωσαν, κυκλω·σαντων classicalκυκλωσασθωσαν, κυκλωσασθωνκυκλω·σασθωσαν, κυκλω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κυκλωσαι[LXX]​κυκλω·σαικυκλωσασθαι​κυκλω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυκλωσασακυκλωσαςκυκλωσανκυκλω·σασ·ακυκλω·σα[ντ]·ςκυκλω·σαν[τ]
Nom
Accκυκλωσασανκυκλωσαντα[LXX]κυκλω·σασ·ανκυκλω·σαντ·α
Datκυκλωσασῃκυκλωσαντικυκλω·σασ·ῃκυκλω·σαντ·ι
Genκυκλωσασηςκυκλωσαντοςκυκλω·σασ·ηςκυκλω·σαντ·ος
PlVocκυκλωσασαικυκλωσαντες[LXX]κυκλωσαντα[LXX]κυκλω·σασ·αικυκλω·σαντ·εςκυκλω·σαντ·α
Nom
Accκυκλωσασαςκυκλωσανταςκυκλω·σασ·αςκυκλω·σαντ·ας
Datκυκλωσασαιςκυκλωσασι, κυκλωσασινκυκλω·σασ·αιςκυκλω·σα[ντ]·σι(ν)
Genκυκλωσασωνκυκλωσαντων[GNT][LXX]κυκλω·σασ·ωνκυκλω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυκλωσαμενηκυκλωσαμενεκυκλω·σαμεν·ηκυκλω·σαμεν·ε
Nomκυκλωσαμενοςκυκλω·σαμεν·ος
Accκυκλωσαμενηνκυκλωσαμενονκυκλω·σαμεν·ηνκυκλω·σαμεν·ον
Datκυκλωσαμενῃκυκλωσαμενῳκυκλω·σαμεν·ῃκυκλω·σαμεν·ῳ
Genκυκλωσαμενηςκυκλωσαμενουκυκλω·σαμεν·ηςκυκλω·σαμεν·ου
PlVocκυκλωσαμεναικυκλωσαμενοικυκλωσαμενακυκλω·σαμεν·αικυκλω·σαμεν·οικυκλω·σαμεν·α
Nom
Accκυκλωσαμεναςκυκλωσαμενουςκυκλω·σαμεν·αςκυκλω·σαμεν·ους
Datκυκλωσαμεναιςκυκλωσαμενοιςκυκλω·σαμεν·αιςκυκλω·σαμεν·οις
Genκυκλωσαμενωνκυκλωσαμενωνκυκλω·σαμεν·ωνκυκλω·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκυκλωθηνε·κυκλω·θην
2ndεκυκλωθηςε·κυκλω·θης
3rdεκυκλωθη[LXX]ε·κυκλω·θη
Pl1stεκυκλωθημενε·κυκλω·θημεν
2ndεκυκλωθητεε·κυκλω·θητε
3rdεκυκλωθησανε·κυκλω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκυκλωθησομαικυκλω·θησομαι
2ndκυκλωθησῃ, κυκλωθησεικυκλω·θησῃ, κυκλω·θησει classical
3rdκυκλωθησεταικυκλω·θησεται
Pl1stκυκλωθησομεθακυκλω·θησομεθα
2ndκυκλωθησεσθεκυκλω·θησεσθε
3rdκυκλωθησονταικυκλω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκυκλωθωκυκλω·θω
2ndκυκλωθῃςκυκλω·θῃς
3rdκυκλωθῃκυκλω·θῃ
Pl1stκυκλωθωμενκυκλω·θωμεν
2ndκυκλωθητεκυκλω·θητε
3rdκυκλωθωσιν, κυκλωθωσικυκλω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκυκλωθειηνκυκλω·θειην
2ndκυκλωθειηςκυκλω·θειης
3rdκυκλωθειηκυκλω·θειη
Pl1stκυκλωθειημεν, κυκλωθειμενκυκλω·θειημεν, κυκλω·θειμεν classical
2ndκυκλωθειητε, κυκλωθειτεκυκλω·θειητε, κυκλω·θειτε classical
3rdκυκλωθειησαν, κυκλωθειενκυκλω·θειησαν, κυκλω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκυκλωθησοιμηνκυκλω·θησοιμην
2ndκυκλωθησοιοκυκλω·θησοιο
3rdκυκλωθησοιτοκυκλω·θησοιτο
Pl1stκυκλωθησοιμεθακυκλω·θησοιμεθα
2ndκυκλωθησοισθεκυκλω·θησοισθε
3rdκυκλωθησοιντοκυκλω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκυκλωθητικυκλω·θητι
3rdκυκλωθητωκυκλω·θητω
Pl1st
2ndκυκλωθητεκυκλω·θητε
3rdκυκλωθητωσαν, κυκλωθεντωνκυκλω·θητωσαν, κυκλω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κυκλωθηναι​κυκλω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κυκλωθησεσθαι​κυκλω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυκλωθεισακυκλωθειςκυκλωθενκυκλω·θεισ·ακυκλω·θει[ντ]·ςκυκλω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκυκλωθεισανκυκλωθεντα[GNT]κυκλω·θεισ·ανκυκλω·θε[ι]ντ·α
Datκυκλωθεισῃκυκλωθεντικυκλω·θεισ·ῃκυκλω·θε[ι]ντ·ι
Genκυκλωθεισηςκυκλωθεντοςκυκλω·θεισ·ηςκυκλω·θε[ι]ντ·ος
PlVocκυκλωθεισαικυκλωθεντεςκυκλωθεντα[GNT]κυκλω·θεισ·αικυκλω·θε[ι]ντ·εςκυκλω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκυκλωθεισαςκυκλωθενταςκυκλω·θεισ·αςκυκλω·θε[ι]ντ·ας
Datκυκλωθεισαιςκυκλωθεισι, κυκλωθεισινκυκλω·θεισ·αιςκυκλω·θει[ντ]·σι(ν)
Genκυκλωθεισωνκυκλωθεντωνκυκλω·θεισ·ωνκυκλω·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυκλωθησομενηκυκλωθησομενεκυκλω·θησομεν·ηκυκλω·θησομεν·ε
Nomκυκλωθησομενοςκυκλω·θησομεν·ος
Accκυκλωθησομενηνκυκλωθησομενονκυκλω·θησομεν·ηνκυκλω·θησομεν·ον
Datκυκλωθησομενῃκυκλωθησομενῳκυκλω·θησομεν·ῃκυκλω·θησομεν·ῳ
Genκυκλωθησομενηςκυκλωθησομενουκυκλω·θησομεν·ηςκυκλω·θησομεν·ου
PlVocκυκλωθησομεναικυκλωθησομενοικυκλωθησομενακυκλω·θησομεν·αικυκλω·θησομεν·οικυκλω·θησομεν·α
Nom
Accκυκλωθησομεναςκυκλωθησομενουςκυκλω·θησομεν·αςκυκλω·θησομεν·ους
Datκυκλωθησομεναιςκυκλωθησομενοιςκυκλω·θησομεν·αιςκυκλω·θησομεν·οις
Genκυκλωθησομενωνκυκλωθησομενωνκυκλω·θησομεν·ωνκυκλω·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Feb-2021 02:38:33 EST