κηρυσσω • KHRUSSW • kērussō

Search: εκηρυξεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκηρυξενκηρύσσωε·κηρυσσ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκηρυξενκηρύσσωε·κηρυσσ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκηρυσσω[GNT]κηρυσσ·ωκηρυσσομαικηρυσσ·ομαι
2ndκηρυσσειςκηρυσσ·ειςκηρυσσῃ, κηρυσσει[GNT], κηρυσσεσαικηρυσσ·ῃ, κηρυσσ·ει classical, κηρυσσ·εσαι alt
3rdκηρυσσει[GNT]κηρυσσ·εικηρυσσεται[GNT][LXX]κηρυσσ·εται
Pl1stκηρυσσομεν[GNT]κηρυσσ·ομενκηρυσσομεθακηρυσσ·ομεθα
2ndκηρυσσετε[GNT]κηρυσσ·ετεκηρυσσεσθεκηρυσσ·εσθε
3rdκηρυσσουσιν[GNT], κηρυσσουσικηρυσσ·ουσι(ν), κηρυσσ·ουσι(ν)κηρυσσονταικηρυσσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκηρυσσω[GNT]κηρυσσ·ωκηρυσσωμαικηρυσσ·ωμαι
2ndκηρυσσῃςκηρυσσ·ῃςκηρυσσῃκηρυσσ·ῃ
3rdκηρυσσῃκηρυσσ·ῃκηρυσσηταικηρυσσ·ηται
Pl1stκηρυσσωμενκηρυσσ·ωμενκηρυσσωμεθακηρυσσ·ωμεθα
2ndκηρυσσητεκηρυσσ·ητεκηρυσσησθεκηρυσσ·ησθε
3rdκηρυσσωσιν, κηρυσσωσικηρυσσ·ωσι(ν)κηρυσσωνταικηρυσσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκηρυσσοιμικηρυσσ·οιμικηρυσσοιμηνκηρυσσ·οιμην
2ndκηρυσσοιςκηρυσσ·οιςκηρυσσοιοκηρυσσ·οιο
3rdκηρυσσοικηρυσσ·οικηρυσσοιτοκηρυσσ·οιτο
Pl1stκηρυσσοιμενκηρυσσ·οιμενκηρυσσοιμεθακηρυσσ·οιμεθα
2ndκηρυσσοιτεκηρυσσ·οιτεκηρυσσοισθεκηρυσσ·οισθε
3rdκηρυσσοιεν, κηρυσσοισανκηρυσσ·οιεν, κηρυσσ·οισαν altκηρυσσοιντοκηρυσσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκηρυσσε[LXX]κηρυσσ·εκηρυσσουκηρυσσ·ου
3rdκηρυσσετω[LXX]κηρυσσ·ετωκηρυσσεσθωκηρυσσ·εσθω
Pl1st
2ndκηρυσσετε[GNT]κηρυσσ·ετεκηρυσσεσθεκηρυσσ·εσθε
3rdκηρυσσετωσαν, κηρυσσοντωνκηρυσσ·ετωσαν, κηρυσσ·οντων classicalκηρυσσεσθωσαν, κηρυσσεσθωνκηρυσσ·εσθωσαν, κηρυσσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κηρυσσειν[GNT]​κηρυσσ·εινκηρυσσεσθαι​κηρυσσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκηρυσσουσακηρυσσονκηρυσσ·ουσ·ακηρυσσ·ο[υ]ν[τ]
Nomκηρυσσων[GNT]κηρυσσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκηρυσσουσανκηρυσσοντα[GNT]κηρυσσ·ουσ·ανκηρυσσ·ο[υ]ντ·α
Datκηρυσσουσῃκηρυσσοντικηρυσσ·ουσ·ῃκηρυσσ·ο[υ]ντ·ι
Genκηρυσσουσηςκηρυσσοντος[GNT]κηρυσσ·ουσ·ηςκηρυσσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκηρυσσουσαικηρυσσοντεςκηρυσσοντα[GNT]κηρυσσ·ουσ·αικηρυσσ·ο[υ]ντ·εςκηρυσσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκηρυσσουσαςκηρυσσοντας[GNT][LXX]κηρυσσ·ουσ·αςκηρυσσ·ο[υ]ντ·ας
Datκηρυσσουσαιςκηρυσσουσι, κηρυσσουσιν[GNT]κηρυσσ·ουσ·αιςκηρυσσ·ου[ντ]·σι(ν), κηρυσσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκηρυσσουσωνκηρυσσοντωνκηρυσσ·ουσ·ωνκηρυσσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκηρυσσομενηκηρυσσομενεκηρυσσ·ομεν·ηκηρυσσ·ομεν·ε
Nomκηρυσσομενοςκηρυσσ·ομεν·ος
Accκηρυσσομενηνκηρυσσομενονκηρυσσ·ομεν·ηνκηρυσσ·ομεν·ον
Datκηρυσσομενῃκηρυσσομενῳκηρυσσ·ομεν·ῃκηρυσσ·ομεν·ῳ
Genκηρυσσομενηςκηρυσσομενουκηρυσσ·ομεν·ηςκηρυσσ·ομεν·ου
PlVocκηρυσσομεναικηρυσσομενοικηρυσσομενακηρυσσ·ομεν·αικηρυσσ·ομεν·οικηρυσσ·ομεν·α
Nom
Accκηρυσσομεναςκηρυσσομενουςκηρυσσ·ομεν·αςκηρυσσ·ομεν·ους
Datκηρυσσομεναιςκηρυσσομενοιςκηρυσσ·ομεν·αιςκηρυσσ·ομεν·οις
Genκηρυσσομενωνκηρυσσομενωνκηρυσσ·ομεν·ωνκηρυσσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκηρυσσον[GNT]ε·κηρυσσ·ονεκηρυσσομηνε·κηρυσσ·ομην
2ndεκηρυσσεςε·κηρυσσ·εςεκηρυσσουε·κηρυσσ·ου
3rdεκηρυσσεν[GNT][LXX], εκηρυσσεε·κηρυσσ·ε(ν), ε·κηρυσσ·ε(ν)εκηρυσσετοε·κηρυσσ·ετο
Pl1stεκηρυσσομενε·κηρυσσ·ομενεκηρυσσομεθαε·κηρυσσ·ομεθα
2ndεκηρυσσετεε·κηρυσσ·ετεεκηρυσσεσθεε·κηρυσσ·εσθε
3rdεκηρυσσον[GNT], εκηρυσσοσανε·κηρυσσ·ον, ε·κηρυσσ·οσαν altεκηρυσσοντοε·κηρυσσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκηρυξω[GNT]κηρυσσ·σωκηρυξομαικηρυσσ·σομαι
2ndκηρυξεις[LXX]κηρυσσ·σειςκηρυξῃ, κηρυξει, κηρυξεσαικηρυσσ·σῃ, κηρυσσ·σει classical, κηρυσσ·σεσαι alt
3rdκηρυξεικηρυσσ·σεικηρυξεταικηρυσσ·σεται
Pl1stκηρυξομενκηρυσσ·σομενκηρυξομεθακηρυσσ·σομεθα
2ndκηρυξετεκηρυσσ·σετεκηρυξεσθεκηρυσσ·σεσθε
3rdκηρυξουσιν[GNT], κηρυξουσικηρυσσ·σουσι(ν), κηρυσσ·σουσι(ν)κηρυξονταικηρυσσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκηρυξοιμικηρυσσ·σοιμικηρυξοιμηνκηρυσσ·σοιμην
2ndκηρυξοιςκηρυσσ·σοιςκηρυξοιοκηρυσσ·σοιο
3rdκηρυξοικηρυσσ·σοικηρυξοιτοκηρυσσ·σοιτο
Pl1stκηρυξοιμενκηρυσσ·σοιμενκηρυξοιμεθακηρυσσ·σοιμεθα
2ndκηρυξοιτεκηρυσσ·σοιτεκηρυξοισθεκηρυσσ·σοισθε
3rdκηρυξοιενκηρυσσ·σοιενκηρυξοιντοκηρυσσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κηρυξειν​κηρυσσ·σειν​κηρυξεσθαι​κηρυσσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκηρυξουσακηρυξον[GNT][LXX]κηρυσσ·σουσ·ακηρυσσ·σο[υ]ν[τ]
Nomκηρυξωνκηρυσσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκηρυξουσανκηρυξοντακηρυσσ·σουσ·ανκηρυσσ·σο[υ]ντ·α
Datκηρυξουσῃκηρυξοντικηρυσσ·σουσ·ῃκηρυσσ·σο[υ]ντ·ι
Genκηρυξουσηςκηρυξοντοςκηρυσσ·σουσ·ηςκηρυσσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκηρυξουσαικηρυξοντεςκηρυξοντακηρυσσ·σουσ·αικηρυσσ·σο[υ]ντ·εςκηρυσσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκηρυξουσαςκηρυξονταςκηρυσσ·σουσ·αςκηρυσσ·σο[υ]ντ·ας
Datκηρυξουσαιςκηρυξουσι, κηρυξουσιν[GNT]κηρυσσ·σουσ·αιςκηρυσσ·σου[ντ]·σι(ν), κηρυσσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκηρυξουσωνκηρυξοντωνκηρυσσ·σουσ·ωνκηρυσσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκηρυξομενηκηρυξομενεκηρυσσ·σομεν·ηκηρυσσ·σομεν·ε
Nomκηρυξομενοςκηρυσσ·σομεν·ος
Accκηρυξομενηνκηρυξομενονκηρυσσ·σομεν·ηνκηρυσσ·σομεν·ον
Datκηρυξομενῃκηρυξομενῳκηρυσσ·σομεν·ῃκηρυσσ·σομεν·ῳ
Genκηρυξομενηςκηρυξομενουκηρυσσ·σομεν·ηςκηρυσσ·σομεν·ου
PlVocκηρυξομεναικηρυξομενοικηρυξομενακηρυσσ·σομεν·αικηρυσσ·σομεν·οικηρυσσ·σομεν·α
Nom
Accκηρυξομεναςκηρυξομενουςκηρυσσ·σομεν·αςκηρυσσ·σομεν·ους
Datκηρυξομεναιςκηρυξομενοιςκηρυσσ·σομεν·αιςκηρυσσ·σομεν·οις
Genκηρυξομενωνκηρυξομενωνκηρυσσ·σομεν·ωνκηρυσσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκηρυξαε·κηρυσσ·σαεκηρυξαμηνε·κηρυσσ·σαμην
2ndεκηρυξαςε·κηρυσσ·σαςεκηρυξωε·κηρυσσ·σω
3rdεκηρυξεν[GNT][LXX], εκηρυξε[LXX]ε·κηρυσσ·σε(ν)εκηρυξατοε·κηρυσσ·σατο
Pl1stεκηρυξαμεν[GNT]ε·κηρυσσ·σαμενεκηρυξαμεθαε·κηρυσσ·σαμεθα
2ndεκηρυξατεε·κηρυσσ·σατεεκηρυξασθεε·κηρυσσ·σασθε
3rdεκηρυξαν[GNT][LXX]ε·κηρυσσ·σανεκηρυξαντοε·κηρυσσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκηρυξω[GNT]κηρυσσ·σωκηρυξωμαικηρυσσ·σωμαι
2ndκηρυξῃςκηρυσσ·σῃςκηρυξῃκηρυσσ·σῃ
3rdκηρυξῃκηρυσσ·σῃκηρυξηταικηρυσσ·σηται
Pl1stκηρυξωμενκηρυσσ·σωμενκηρυξωμεθακηρυσσ·σωμεθα
2ndκηρυξητεκηρυσσ·σητεκηρυξησθεκηρυσσ·σησθε
3rdκηρυξωσιν[GNT], κηρυξωσικηρυσσ·σωσι(ν), κηρυσσ·σωσι(ν)κηρυξωνταικηρυσσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκηρυξαιμικηρυσσ·σαιμικηρυξαιμηνκηρυσσ·σαιμην
2ndκηρυξαις, κηρυξειαςκηρυσσ·σαις, κηρυσσ·σειας classicalκηρυξαιοκηρυσσ·σαιο
3rdκηρυξαι[GNT][LXX], κηρυξειεκηρυσσ·σαι, κηρυσσ·σειε classicalκηρυξαιτοκηρυσσ·σαιτο
Pl1stκηρυξαιμενκηρυσσ·σαιμενκηρυξαιμεθακηρυσσ·σαιμεθα
2ndκηρυξαιτεκηρυσσ·σαιτεκηρυξαισθεκηρυσσ·σαισθε
3rdκηρυξαιεν, κηρυξαισαν, κηρυξειαν, κηρυξειενκηρυσσ·σαιεν, κηρυσσ·σαισαν alt, κηρυσσ·σειαν classical, κηρυσσ·σειεν classicalκηρυξαιντοκηρυσσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκηρυξον[GNT][LXX]κηρυσσ·σονκηρυξαι[GNT][LXX]κηρυσσ·σαι
3rdκηρυξατωκηρυσσ·σατωκηρυξασθωκηρυσσ·σασθω
Pl1st
2ndκηρυξατε[GNT][LXX]κηρυσσ·σατεκηρυξασθεκηρυσσ·σασθε
3rdκηρυξατωσαν[LXX], κηρυξαντωνκηρυσσ·σατωσαν, κηρυσσ·σαντων classicalκηρυξασθωσαν, κηρυξασθωνκηρυσσ·σασθωσαν, κηρυσσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κηρυξαι[GNT][LXX]​κηρυσσ·σαικηρυξασθαι​κηρυσσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκηρυξασακηρυξας[GNT]κηρυξανκηρυσσ·σασ·ακηρυσσ·σα[ντ]·ςκηρυσσ·σαν[τ]
Nom
Accκηρυξασανκηρυξαντακηρυσσ·σασ·ανκηρυσσ·σαντ·α
Datκηρυξασῃκηρυξαντικηρυσσ·σασ·ῃκηρυσσ·σαντ·ι
Genκηρυξασηςκηρυξαντοςκηρυσσ·σασ·ηςκηρυσσ·σαντ·ος
PlVocκηρυξασαικηρυξαντεςκηρυξαντακηρυσσ·σασ·αικηρυσσ·σαντ·εςκηρυσσ·σαντ·α
Nom
Accκηρυξασαςκηρυξανταςκηρυσσ·σασ·αςκηρυσσ·σαντ·ας
Datκηρυξασαιςκηρυξασι, κηρυξασινκηρυσσ·σασ·αιςκηρυσσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκηρυξασωνκηρυξαντωνκηρυσσ·σασ·ωνκηρυσσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκηρυξαμενηκηρυξαμενεκηρυσσ·σαμεν·ηκηρυσσ·σαμεν·ε
Nomκηρυξαμενοςκηρυσσ·σαμεν·ος
Accκηρυξαμενηνκηρυξαμενονκηρυσσ·σαμεν·ηνκηρυσσ·σαμεν·ον
Datκηρυξαμενῃκηρυξαμενῳκηρυσσ·σαμεν·ῃκηρυσσ·σαμεν·ῳ
Genκηρυξαμενηςκηρυξαμενουκηρυσσ·σαμεν·ηςκηρυσσ·σαμεν·ου
PlVocκηρυξαμεναικηρυξαμενοικηρυξαμενακηρυσσ·σαμεν·αικηρυσσ·σαμεν·οικηρυσσ·σαμεν·α
Nom
Accκηρυξαμεναςκηρυξαμενουςκηρυσσ·σαμεν·αςκηρυσσ·σαμεν·ους
Datκηρυξαμεναιςκηρυξαμενοιςκηρυσσ·σαμεν·αιςκηρυσσ·σαμεν·οις
Genκηρυξαμενωνκηρυξαμενωνκηρυσσ·σαμεν·ωνκηρυσσ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκηρυχθηνε·κηρυσσ·θην
2ndεκηρυχθηςε·κηρυσσ·θης
3rdεκηρυχθη[GNT][LXX]ε·κηρυσσ·θη
Pl1stεκηρυχθημενε·κηρυσσ·θημεν
2ndεκηρυχθητεε·κηρυσσ·θητε
3rdεκηρυχθησανε·κηρυσσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκηρυχθησομαικηρυσσ·θησομαι
2ndκηρυχθησῃ, κηρυχθησεικηρυσσ·θησῃ, κηρυσσ·θησει classical
3rdκηρυχθησεται[GNT]κηρυσσ·θησεται
Pl1stκηρυχθησομεθακηρυσσ·θησομεθα
2ndκηρυχθησεσθεκηρυσσ·θησεσθε
3rdκηρυχθησονταικηρυσσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκηρυχθωκηρυσσ·θω
2ndκηρυχθῃςκηρυσσ·θῃς
3rdκηρυχθῃ[GNT]κηρυσσ·θῃ
Pl1stκηρυχθωμενκηρυσσ·θωμεν
2ndκηρυχθητεκηρυσσ·θητε
3rdκηρυχθωσιν, κηρυχθωσικηρυσσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκηρυχθειηνκηρυσσ·θειην
2ndκηρυχθειηςκηρυσσ·θειης
3rdκηρυχθειηκηρυσσ·θειη
Pl1stκηρυχθειημεν, κηρυχθειμενκηρυσσ·θειημεν, κηρυσσ·θειμεν classical
2ndκηρυχθειητε, κηρυχθειτεκηρυσσ·θειητε, κηρυσσ·θειτε classical
3rdκηρυχθειησαν, κηρυχθειενκηρυσσ·θειησαν, κηρυσσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκηρυχθησοιμηνκηρυσσ·θησοιμην
2ndκηρυχθησοιοκηρυσσ·θησοιο
3rdκηρυχθησοιτοκηρυσσ·θησοιτο
Pl1stκηρυχθησοιμεθακηρυσσ·θησοιμεθα
2ndκηρυχθησοισθεκηρυσσ·θησοισθε
3rdκηρυχθησοιντοκηρυσσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκηρυχθητικηρυσσ·θητι
3rdκηρυχθητωκηρυσσ·θητω
Pl1st
2ndκηρυχθητεκηρυσσ·θητε
3rdκηρυχθητωσαν, κηρυχθεντωνκηρυσσ·θητωσαν, κηρυσσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κηρυχθηναι[GNT]​κηρυσσ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κηρυχθησεσθαι​κηρυσσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκηρυχθεισακηρυχθεις[GNT]κηρυχθενκηρυσσ·θεισ·ακηρυσσ·θει[ντ]·ςκηρυσσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκηρυχθεισανκηρυχθεντακηρυσσ·θεισ·ανκηρυσσ·θε[ι]ντ·α
Datκηρυχθεισῃκηρυχθεντικηρυσσ·θεισ·ῃκηρυσσ·θε[ι]ντ·ι
Genκηρυχθεισηςκηρυχθεντος[GNT]κηρυσσ·θεισ·ηςκηρυσσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκηρυχθεισαικηρυχθεντεςκηρυχθεντακηρυσσ·θεισ·αικηρυσσ·θε[ι]ντ·εςκηρυσσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκηρυχθεισαςκηρυχθενταςκηρυσσ·θεισ·αςκηρυσσ·θε[ι]ντ·ας
Datκηρυχθεισαιςκηρυχθεισι, κηρυχθεισινκηρυσσ·θεισ·αιςκηρυσσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκηρυχθεισωνκηρυχθεντωνκηρυσσ·θεισ·ωνκηρυσσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκηρυχθησομενηκηρυχθησομενεκηρυσσ·θησομεν·ηκηρυσσ·θησομεν·ε
Nomκηρυχθησομενοςκηρυσσ·θησομεν·ος
Accκηρυχθησομενηνκηρυχθησομενονκηρυσσ·θησομεν·ηνκηρυσσ·θησομεν·ον
Datκηρυχθησομενῃκηρυχθησομενῳκηρυσσ·θησομεν·ῃκηρυσσ·θησομεν·ῳ
Genκηρυχθησομενηςκηρυχθησομενουκηρυσσ·θησομεν·ηςκηρυσσ·θησομεν·ου
PlVocκηρυχθησομεναικηρυχθησομενοικηρυχθησομενακηρυσσ·θησομεν·αικηρυσσ·θησομεν·οικηρυσσ·θησομεν·α
Nom
Accκηρυχθησομεναςκηρυχθησομενουςκηρυσσ·θησομεν·αςκηρυσσ·θησομεν·ους
Datκηρυχθησομεναιςκηρυχθησομενοιςκηρυσσ·θησομεν·αιςκηρυσσ·θησομεν·οις
Genκηρυχθησομενωνκηρυχθησομενωνκηρυσσ·θησομεν·ωνκηρυσσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 21:17:12 EDT