κακοω • KAKOW • kakoō

Search: εκακωσας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκακωσαςκακόωε·κακω·σας1aor act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκακωσαςκακόωε·κακω·σας1aor act ind 2nd sg

κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακωκακ(ο)·ωκακουμαικακ(ο)·ομαι
2ndκακοις[LXX]κακ(ο)·ειςκακοι[GNT][LXX], κακουσαικακ(ο)·ῃ, κακ(ο)·ει classical, κακ(ο)·εσαι alt
3rdκακοι[GNT][LXX]κακ(ο)·εικακουταικακ(ο)·εται
Pl1stκακουμενκακ(ο)·ομενκακουμεθακακ(ο)·ομεθα
2ndκακουτεκακ(ο)·ετεκακουσθεκακ(ο)·εσθε
3rdκακουσιν, κακουσικακ(ο)·ουσι(ν)κακουνταικακ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακωκακ(ο)·ωκακωμαικακ(ο)·ωμαι
2ndκακοις[LXX]κακ(ο)·ῃςκακοι[GNT][LXX]κακ(ο)·ῃ
3rdκακοι[GNT][LXX]κακ(ο)·ῃκακωταικακ(ο)·ηται
Pl1stκακωμενκακ(ο)·ωμενκακωμεθακακ(ο)·ωμεθα
2ndκακωτεκακ(ο)·ητεκακωσθεκακ(ο)·ησθε
3rdκακωσιν[GNT][LXX], κακωσικακ(ο)·ωσι(ν), κακ(ο)·ωσι(ν)κακωνταικακ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακοιμικακ(ο)·οιμικακοιμηνκακ(ο)·οιμην
2ndκακοις[LXX]κακ(ο)·οιςκακοιοκακ(ο)·οιο
3rdκακοι[GNT][LXX]κακ(ο)·οικακοιτοκακ(ο)·οιτο
Pl1stκακοιμενκακ(ο)·οιμενκακοιμεθακακ(ο)·οιμεθα
2ndκακοιτεκακ(ο)·οιτεκακοισθεκακ(ο)·οισθε
3rdκακοιεν, κακοισανκακ(ο)·οιεν, κακ(ο)·οισαν altκακοιντοκακ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκακου[GNT][LXX]κακ(ο)·εκακου[GNT][LXX]κακ(ο)·ου
3rdκακουτωκακ(ο)·ετωκακουσθωκακ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndκακουτεκακ(ο)·ετεκακουσθεκακ(ο)·εσθε
3rdκακουτωσαν, κακουντων[LXX]κακ(ο)·ετωσαν, κακ(ο)·οντων classicalκακουσθωσαν, κακουσθωνκακ(ο)·εσθωσαν, κακ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κακουν[LXX]​κακ(ο)·εινκακουσθαι​κακ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακουσακακουν[LXX]κακ(ο)·ουσ·ακακ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomκακων[GNT][LXX]κακ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκακουσανκακουντακακ(ο)·ουσ·ανκακ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datκακουσῃκακουντικακ(ο)·ουσ·ῃκακ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genκακουσηςκακουντοςκακ(ο)·ουσ·ηςκακ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκακουσαικακουντες[LXX]κακουντακακ(ο)·ουσ·αικακ(ο)·ο[υ]ντ·εςκακ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκακουσαςκακουντας[LXX]κακ(ο)·ουσ·αςκακ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datκακουσαιςκακουσι, κακουσινκακ(ο)·ουσ·αιςκακ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκακουσωνκακουντων[LXX]κακ(ο)·ουσ·ωνκακ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακουμενηκακουμενεκακ(ο)·ομεν·ηκακ(ο)·ομεν·ε
Nomκακουμενος[LXX]κακ(ο)·ομεν·ος
Accκακουμενηνκακουμενονκακ(ο)·ομεν·ηνκακ(ο)·ομεν·ον
Datκακουμενῃκακουμενῳκακ(ο)·ομεν·ῃκακ(ο)·ομεν·ῳ
Genκακουμενηςκακουμενουκακ(ο)·ομεν·ηςκακ(ο)·ομεν·ου
PlVocκακουμεναικακουμενοικακουμενακακ(ο)·ομεν·αικακ(ο)·ομεν·οικακ(ο)·ομεν·α
Nom
Accκακουμεναςκακουμενουςκακ(ο)·ομεν·αςκακ(ο)·ομεν·ους
Datκακουμεναιςκακουμενοιςκακ(ο)·ομεν·αιςκακ(ο)·ομεν·οις
Genκακουμενωνκακουμενωνκακ(ο)·ομεν·ωνκακ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκακουνε·κακ(ο)·ονεκακουμηνε·κακ(ο)·ομην
2ndεκακουςε·κακ(ο)·εςεκακουε·κακ(ο)·ου
3rdεκακουε·κακ(ο)·εεκακουτοε·κακ(ο)·ετο
Pl1stεκακουμενε·κακ(ο)·ομενεκακουμεθαε·κακ(ο)·ομεθα
2ndεκακουτεε·κακ(ο)·ετεεκακουσθεε·κακ(ο)·εσθε
3rdεκακουν, εκακουσανε·κακ(ο)·ον, ε·κακ(ο)·οσαν altεκακουντοε·κακ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακωσωκακω·σωκακωσομαικακω·σομαι
2ndκακωσεις[LXX]κακω·σειςκακωσῃ[LXX], κακωσει[LXX], κακωσεσαικακω·σῃ, κακω·σει classical, κακω·σεσαι alt
3rdκακωσει[LXX]κακω·σεικακωσεταικακω·σεται
Pl1stκακωσομεν[LXX]κακω·σομενκακωσομεθακακω·σομεθα
2ndκακωσετε[LXX]κακω·σετεκακωσεσθεκακω·σεσθε
3rdκακωσουσιν[GNT][LXX], κακωσουσικακω·σουσι(ν), κακω·σουσι(ν)κακωσονταικακω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακωσοιμικακω·σοιμικακωσοιμηνκακω·σοιμην
2ndκακωσοιςκακω·σοιςκακωσοιοκακω·σοιο
3rdκακωσοικακω·σοικακωσοιτοκακω·σοιτο
Pl1stκακωσοιμενκακω·σοιμενκακωσοιμεθακακω·σοιμεθα
2ndκακωσοιτεκακω·σοιτεκακωσοισθεκακω·σοισθε
3rdκακωσοιενκακω·σοιενκακωσοιντοκακω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κακωσειν​κακω·σειν​κακωσεσθαι​κακω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακωσουσακακωσονκακω·σουσ·ακακω·σο[υ]ν[τ]
Nomκακωσων[GNT]κακω·σο[υ]ν[τ]·^
Accκακωσουσανκακωσοντακακω·σουσ·ανκακω·σο[υ]ντ·α
Datκακωσουσῃκακωσοντικακω·σουσ·ῃκακω·σο[υ]ντ·ι
Genκακωσουσηςκακωσοντοςκακω·σουσ·ηςκακω·σο[υ]ντ·ος
PlVocκακωσουσαικακωσοντεςκακωσοντακακω·σουσ·αικακω·σο[υ]ντ·εςκακω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκακωσουσαςκακωσονταςκακω·σουσ·αςκακω·σο[υ]ντ·ας
Datκακωσουσαιςκακωσουσι, κακωσουσιν[GNT][LXX]κακω·σουσ·αιςκακω·σου[ντ]·σι(ν), κακω·σου[ντ]·σι(ν)
Genκακωσουσωνκακωσοντωνκακω·σουσ·ωνκακω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακωσομενηκακωσομενεκακω·σομεν·ηκακω·σομεν·ε
Nomκακωσομενοςκακω·σομεν·ος
Accκακωσομενηνκακωσομενονκακω·σομεν·ηνκακω·σομεν·ον
Datκακωσομενῃκακωσομενῳκακω·σομεν·ῃκακω·σομεν·ῳ
Genκακωσομενηςκακωσομενουκακω·σομεν·ηςκακω·σομεν·ου
PlVocκακωσομεναικακωσομενοικακωσομενακακω·σομεν·αικακω·σομεν·οικακω·σομεν·α
Nom
Accκακωσομεναςκακωσομενουςκακω·σομεν·αςκακω·σομεν·ους
Datκακωσομεναιςκακωσομενοιςκακω·σομεν·αιςκακω·σομεν·οις
Genκακωσομενωνκακωσομενωνκακω·σομεν·ωνκακω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκακωσα[LXX]ε·κακω·σαεκακωσαμηνε·κακω·σαμην
2ndεκακωσας[LXX]ε·κακω·σαςεκακωσωε·κακω·σω
3rdεκακωσεν[GNT][LXX], εκακωσεε·κακω·σε(ν), ε·κακω·σε(ν)εκακωσατοε·κακω·σατο
Pl1stεκακωσαμενε·κακω·σαμενεκακωσαμεθαε·κακω·σαμεθα
2ndεκακωσατεε·κακω·σατεεκακωσασθεε·κακω·σασθε
3rdεκακωσαν[GNT][LXX]ε·κακω·σανεκακωσαντοε·κακω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακωσωκακω·σωκακωσωμαικακω·σωμαι
2ndκακωσῃς[LXX]κακω·σῃςκακωσῃ[LXX]κακω·σῃ
3rdκακωσῃ[LXX]κακω·σῃκακωσηταικακω·σηται
Pl1stκακωσωμενκακω·σωμενκακωσωμεθακακω·σωμεθα
2ndκακωσητε[LXX]κακω·σητεκακωσησθεκακω·σησθε
3rdκακωσωσιν[LXX], κακωσωσικακω·σωσι(ν), κακω·σωσι(ν)κακωσωνταικακω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακωσαιμικακω·σαιμικακωσαιμηνκακω·σαιμην
2ndκακωσαις, κακωσειαςκακω·σαις, κακω·σειας classicalκακωσαιοκακω·σαιο
3rdκακωσαι[GNT][LXX], κακωσειεκακω·σαι, κακω·σειε classicalκακωσαιτοκακω·σαιτο
Pl1stκακωσαιμενκακω·σαιμενκακωσαιμεθακακω·σαιμεθα
2ndκακωσαιτεκακω·σαιτεκακωσαισθεκακω·σαισθε
3rdκακωσαιεν, κακωσαισαν, κακωσειαν, κακωσειενκακω·σαιεν, κακω·σαισαν alt, κακω·σειαν classical, κακω·σειεν classicalκακωσαιντοκακω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκακωσονκακω·σονκακωσαι[GNT][LXX]κακω·σαι
3rdκακωσατωκακω·σατωκακωσασθωκακω·σασθω
Pl1st
2ndκακωσατε[LXX]κακω·σατεκακωσασθεκακω·σασθε
3rdκακωσατωσαν, κακωσαντωνκακω·σατωσαν, κακω·σαντων classicalκακωσασθωσαν, κακωσασθωνκακω·σασθωσαν, κακω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κακωσαι[GNT][LXX]​κακω·σαικακωσασθαι​κακω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακωσασακακωσαςκακωσανκακω·σασ·ακακω·σα[ντ]·ςκακω·σαν[τ]
Nom
Accκακωσασανκακωσαντακακω·σασ·ανκακω·σαντ·α
Datκακωσασῃκακωσαντικακω·σασ·ῃκακω·σαντ·ι
Genκακωσασηςκακωσαντοςκακω·σασ·ηςκακω·σαντ·ος
PlVocκακωσασαικακωσαντες[LXX]κακωσαντακακω·σασ·αικακω·σαντ·εςκακω·σαντ·α
Nom
Accκακωσασαςκακωσανταςκακω·σασ·αςκακω·σαντ·ας
Datκακωσασαιςκακωσασι, κακωσασινκακω·σασ·αιςκακω·σα[ντ]·σι(ν)
Genκακωσασωνκακωσαντωνκακω·σασ·ωνκακω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακωσαμενηκακωσαμενεκακω·σαμεν·ηκακω·σαμεν·ε
Nomκακωσαμενοςκακω·σαμεν·ος
Accκακωσαμενηνκακωσαμενονκακω·σαμεν·ηνκακω·σαμεν·ον
Datκακωσαμενῃκακωσαμενῳκακω·σαμεν·ῃκακω·σαμεν·ῳ
Genκακωσαμενηςκακωσαμενουκακω·σαμεν·ηςκακω·σαμεν·ου
PlVocκακωσαμεναικακωσαμενοικακωσαμενακακω·σαμεν·αικακω·σαμεν·οικακω·σαμεν·α
Nom
Accκακωσαμεναςκακωσαμενουςκακω·σαμεν·αςκακω·σαμεν·ους
Datκακωσαμεναιςκακωσαμενοιςκακω·σαμεν·αιςκακω·σαμεν·οις
Genκακωσαμενωνκακωσαμενωνκακω·σαμεν·ωνκακω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκακωκακεκακω·κακεκακωμαικεκακω·μαι
2ndκεκακωκας[LXX], κεκακωκεςκεκακω·κας, κεκακω·κες altκεκακωσαικεκακω·σαι
3rdκεκακωκεν, κεκακωκεκεκακω·κε(ν)κεκακωταικεκακω·ται
Pl1stκεκακωκαμενκεκακω·καμενκεκακωμεθακεκακω·μεθα
2ndκεκακωκατεκεκακω·κατεκεκακωσθεκεκακω·σθε
3rdκεκακωκασιν, κεκακωκασι, κεκακωκανκεκακω·κασι(ν), κεκακω·καν altκεκακωνταικεκακω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκακωσομαικεκακω·σομαι
2ndκεκακωσῃ, κεκακωσεικεκακω·σῃ, κεκακω·σει classical
3rdκεκακωσεταικεκακω·σεται
Pl1stκεκακωσομεθακεκακω·σομεθα
2ndκεκακωσεσθεκεκακω·σεσθε
3rdκεκακωσονταικεκακω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκακωκωκεκακω·κω
2ndκεκακωκῃςκεκακω·κῃς
3rdκεκακωκῃκεκακω·κῃ
Pl1stκεκακωκωμενκεκακω·κωμεν
2ndκεκακωκητεκεκακω·κητε
3rdκεκακωκωσιν, κεκακωκωσικεκακω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκακωκοιμι, κεκακωκοιηνκεκακω·κοιμι, κεκακω·κοιην classical
2ndκεκακωκοις, κεκακωκοιηςκεκακω·κοις, κεκακω·κοιης classical
3rdκεκακωκοι, κεκακωκοιηκεκακω·κοι, κεκακω·κοιη classical
Pl1stκεκακωκοιμενκεκακω·κοιμεν
2ndκεκακωκοιτεκεκακω·κοιτε
3rdκεκακωκοιενκεκακω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκακωσοιμηνκεκακω·σοιμην
2ndκεκακωσοιοκεκακω·σοιο
3rdκεκακωσοιτοκεκακω·σοιτο
Pl1stκεκακωσοιμεθακεκακω·σοιμεθα
2ndκεκακωσοισθεκεκακω·σοισθε
3rdκεκακωσοιντοκεκακω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκακωκεκεκακω·κεκεκακωσοκεκακω·σο
3rdκεκακωκετωκεκακω·κετωκεκακωσθωκεκακω·σθω
Pl1st
2ndκεκακωκετεκεκακω·κετεκεκακωσθεκεκακω·σθε
3rdκεκακωκετωσανκεκακω·κετωσανκεκακωσθωσαν, κεκακωσθωνκεκακω·σθωσαν, κεκακω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκακωκεναι​κεκακω·κεναι​κεκακωσθαι[LXX]​κεκακω·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκακωσεσθαι​κεκακω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκακωκυιακεκακωκοςκεκακω·κυι·ακεκακω·κο[τ]·ς
Nomκεκακωκωςκεκακω·κο[τ]·^ς
Accκεκακωκυιανκεκακωκοτακεκακω·κυι·ανκεκακω·κοτ·α
Datκεκακωκυιᾳκεκακωκοτικεκακω·κυι·ᾳκεκακω·κοτ·ι
Genκεκακωκυιαςκεκακωκοτοςκεκακω·κυι·αςκεκακω·κοτ·ος
PlVocκεκακωκυιαικεκακωκοτεςκεκακωκοτακεκακω·κυι·αικεκακω·κοτ·εςκεκακω·κοτ·α
Nom
Accκεκακωκυιαςκεκακωκοταςκεκακω·κυι·αςκεκακω·κοτ·ας
Datκεκακωκυιαιςκεκακωκοσι, κεκακωκοσινκεκακω·κυι·αιςκεκακω·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκακωκυιωνκεκακωκοτωνκεκακω·κυι·ωνκεκακω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκακωμενηκεκακωμενεκεκακω·μεν·ηκεκακω·μεν·ε
Nomκεκακωμενοςκεκακω·μεν·ος
Accκεκακωμενηνκεκακωμενονκεκακω·μεν·ηνκεκακω·μεν·ον
Datκεκακωμενῃκεκακωμενῳκεκακω·μεν·ῃκεκακω·μεν·ῳ
Genκεκακωμενηςκεκακωμενουκεκακω·μεν·ηςκεκακω·μεν·ου
PlVocκεκακωμεναικεκακωμενοικεκακωμενακεκακω·μεν·αικεκακω·μεν·οικεκακω·μεν·α
Nom
Accκεκακωμεναςκεκακωμενουςκεκακω·μεν·αςκεκακω·μεν·ους
Datκεκακωμεναιςκεκακωμενοιςκεκακω·μεν·αιςκεκακω·μεν·οις
Genκεκακωμενωνκεκακωμενωνκεκακω·μεν·ωνκεκακω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκακωκειν, εκεκακωκηε·κεκακω·κειν, ε·κεκακω·κη classicalεκεκακωμηνε·κεκακω·μην
2ndεκεκακωκεις, εκεκακωκηςε·κεκακω·κεις, ε·κεκακω·κης classicalεκεκακωσοε·κεκακω·σο
3rdεκεκακωκειε·κεκακω·κειεκεκακωτοε·κεκακω·το
Pl1stεκεκακωκειμεν, εκεκακωκεμενε·κεκακω·κειμεν, ε·κεκακω·κεμεν classicalεκεκακωμεθαε·κεκακω·μεθα
2ndεκεκακωκειτε, εκεκακωκετεε·κεκακω·κειτε, ε·κεκακω·κετε classicalεκεκακωσθεε·κεκακω·σθε
3rdεκεκακωκεισαν, εκεκακωκεσανε·κεκακω·κεισαν, ε·κεκακω·κεσαν classicalεκεκακωντοε·κεκακω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκακωκειν, κεκακωκη[ε]·κεκακω·κειν, [ε]·κεκακω·κη classicalκεκακωμην[ε]·κεκακω·μην
2ndκεκακωκεις, κεκακωκης[ε]·κεκακω·κεις, [ε]·κεκακω·κης classicalκεκακωσο[ε]·κεκακω·σο
3rdκεκακωκει[ε]·κεκακω·κεικεκακωτο[ε]·κεκακω·το
Pl1stκεκακωκειμεν, κεκακωκεμεν[ε]·κεκακω·κειμεν, [ε]·κεκακω·κεμεν classicalκεκακωμεθα[ε]·κεκακω·μεθα
2ndκεκακωκειτε, κεκακωκετε[ε]·κεκακω·κειτε, [ε]·κεκακω·κετε classicalκεκακωσθε[ε]·κεκακω·σθε
3rdκεκακωκεισαν, κεκακωκεσαν[ε]·κεκακω·κεισαν, [ε]·κεκακω·κεσαν classicalκεκακωντο[ε]·κεκακω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκακωθην[LXX]ε·κακω·θην
2ndεκακωθηςε·κακω·θης
3rdεκακωθη[LXX]ε·κακω·θη
Pl1stεκακωθημενε·κακω·θημεν
2ndεκακωθητεε·κακω·θητε
3rdεκακωθησαν[LXX]ε·κακω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκακωθησομαι[LXX]κακω·θησομαι
2ndκακωθησῃ, κακωθησεικακω·θησῃ, κακω·θησει classical
3rdκακωθησεται[LXX]κακω·θησεται
Pl1stκακωθησομεθακακω·θησομεθα
2ndκακωθησεσθεκακω·θησεσθε
3rdκακωθησονταικακω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκακωθωκακω·θω
2ndκακωθῃςκακω·θῃς
3rdκακωθῃκακω·θῃ
Pl1stκακωθωμενκακω·θωμεν
2ndκακωθητεκακω·θητε
3rdκακωθωσιν, κακωθωσικακω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκακωθειηνκακω·θειην
2ndκακωθειηςκακω·θειης
3rdκακωθειηκακω·θειη
Pl1stκακωθειημεν, κακωθειμενκακω·θειημεν, κακω·θειμεν classical
2ndκακωθειητε, κακωθειτεκακω·θειητε, κακω·θειτε classical
3rdκακωθειησαν, κακωθειενκακω·θειησαν, κακω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκακωθησοιμηνκακω·θησοιμην
2ndκακωθησοιοκακω·θησοιο
3rdκακωθησοιτοκακω·θησοιτο
Pl1stκακωθησοιμεθακακω·θησοιμεθα
2ndκακωθησοισθεκακω·θησοισθε
3rdκακωθησοιντοκακω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκακωθητικακω·θητι
3rdκακωθητωκακω·θητω
Pl1st
2ndκακωθητεκακω·θητε
3rdκακωθητωσαν, κακωθεντωνκακω·θητωσαν, κακω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κακωθηναι[LXX]​κακω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κακωθησεσθαι​κακω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακωθεισακακωθειςκακωθενκακω·θεισ·ακακω·θει[ντ]·ςκακω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκακωθεισανκακωθεντακακω·θεισ·ανκακω·θε[ι]ντ·α
Datκακωθεισῃκακωθεντικακω·θεισ·ῃκακω·θε[ι]ντ·ι
Genκακωθεισηςκακωθεντοςκακω·θεισ·ηςκακω·θε[ι]ντ·ος
PlVocκακωθεισαικακωθεντεςκακωθεντακακω·θεισ·αικακω·θε[ι]ντ·εςκακω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκακωθεισαςκακωθενταςκακω·θεισ·αςκακω·θε[ι]ντ·ας
Datκακωθεισαιςκακωθεισι, κακωθεισινκακω·θεισ·αιςκακω·θει[ντ]·σι(ν)
Genκακωθεισωνκακωθεντωνκακω·θεισ·ωνκακω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακωθησομενηκακωθησομενεκακω·θησομεν·ηκακω·θησομεν·ε
Nomκακωθησομενοςκακω·θησομεν·ος
Accκακωθησομενηνκακωθησομενονκακω·θησομεν·ηνκακω·θησομεν·ον
Datκακωθησομενῃκακωθησομενῳκακω·θησομεν·ῃκακω·θησομεν·ῳ
Genκακωθησομενηςκακωθησομενουκακω·θησομεν·ηςκακω·θησομεν·ου
PlVocκακωθησομεναικακωθησομενοικακωθησομενακακω·θησομεν·αικακω·θησομεν·οικακω·θησομεν·α
Nom
Accκακωθησομεναςκακωθησομενουςκακω·θησομεν·αςκακω·θησομεν·ους
Datκακωθησομεναιςκακωθησομενοιςκακω·θησομεν·αιςκακω·θησομεν·οις
Genκακωθησομενωνκακωθησομενωνκακω·θησομεν·ωνκακω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 16:18:55 EST