καθιζω • KAQIZW • kathizō

Search: εκαθισεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκαθισενκαθίζωε·καθι·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιζωκαθιζ·ωκαθιζομαικαθιζ·ομαι
2ndκαθιζειςκαθιζ·ειςκαθιζῃ, καθιζει, καθιζεσαικαθιζ·ῃ, καθιζ·ει classical, καθιζ·εσαι alt
3rdκαθιζεικαθιζ·εικαθιζεταικαθιζ·εται
Pl1stκαθιζομενκαθιζ·ομενκαθιζομεθακαθιζ·ομεθα
2ndκαθιζετε[GNT]καθιζ·ετεκαθιζεσθεκαθιζ·εσθε
3rdκαθιζουσιν, καθιζουσικαθιζ·ουσι(ν)καθιζονταικαθιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιζωκαθιζ·ωκαθιζωμαικαθιζ·ωμαι
2ndκαθιζῃςκαθιζ·ῃςκαθιζῃκαθιζ·ῃ
3rdκαθιζῃκαθιζ·ῃκαθιζηταικαθιζ·ηται
Pl1stκαθιζωμενκαθιζ·ωμενκαθιζωμεθακαθιζ·ωμεθα
2ndκαθιζητεκαθιζ·ητεκαθιζησθεκαθιζ·ησθε
3rdκαθιζωσιν, καθιζωσικαθιζ·ωσι(ν)καθιζωνταικαθιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιζοιμικαθιζ·οιμικαθιζοιμηνκαθιζ·οιμην
2ndκαθιζοιςκαθιζ·οιςκαθιζοιοκαθιζ·οιο
3rdκαθιζοικαθιζ·οικαθιζοιτοκαθιζ·οιτο
Pl1stκαθιζοιμενκαθιζ·οιμενκαθιζοιμεθακαθιζ·οιμεθα
2ndκαθιζοιτεκαθιζ·οιτεκαθιζοισθεκαθιζ·οισθε
3rdκαθιζοιεν, καθιζοισανκαθιζ·οιεν, καθιζ·οισαν altκαθιζοιντοκαθιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθιζεκαθιζ·εκαθιζουκαθιζ·ου
3rdκαθιζετωκαθιζ·ετωκαθιζεσθωκαθιζ·εσθω
Pl1st
2ndκαθιζετε[GNT]καθιζ·ετεκαθιζεσθεκαθιζ·εσθε
3rdκαθιζετωσαν, καθιζοντωνκαθιζ·ετωσαν, καθιζ·οντων classicalκαθιζεσθωσαν, καθιζεσθωνκαθιζ·εσθωσαν, καθιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθιζειν​καθιζ·ειν​καθιζεσθαι​καθιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθιζουσακαθιζονκαθιζ·ουσ·ακαθιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαθιζωνκαθιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαθιζουσανκαθιζοντακαθιζ·ουσ·ανκαθιζ·ο[υ]ντ·α
Datκαθιζουσῃκαθιζοντικαθιζ·ουσ·ῃκαθιζ·ο[υ]ντ·ι
Genκαθιζουσηςκαθιζοντοςκαθιζ·ουσ·ηςκαθιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαθιζουσαικαθιζοντεςκαθιζοντακαθιζ·ουσ·αικαθιζ·ο[υ]ντ·εςκαθιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθιζουσαςκαθιζονταςκαθιζ·ουσ·αςκαθιζ·ο[υ]ντ·ας
Datκαθιζουσαιςκαθιζουσι, καθιζουσινκαθιζ·ουσ·αιςκαθιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαθιζουσωνκαθιζοντωνκαθιζ·ουσ·ωνκαθιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθιζομενηκαθιζομενεκαθιζ·ομεν·ηκαθιζ·ομεν·ε
Nomκαθιζομενοςκαθιζ·ομεν·ος
Accκαθιζομενηνκαθιζομενονκαθιζ·ομεν·ηνκαθιζ·ομεν·ον
Datκαθιζομενῃκαθιζομενῳκαθιζ·ομεν·ῃκαθιζ·ομεν·ῳ
Genκαθιζομενηςκαθιζομενουκαθιζ·ομεν·ηςκαθιζ·ομεν·ου
PlVocκαθιζομεναικαθιζομενοικαθιζομενακαθιζ·ομεν·αικαθιζ·ομεν·οικαθιζ·ομεν·α
Nom
Accκαθιζομεναςκαθιζομενουςκαθιζ·ομεν·αςκαθιζ·ομεν·ους
Datκαθιζομεναιςκαθιζομενοιςκαθιζ·ομεν·αιςκαθιζ·ομεν·οις
Genκαθιζομενωνκαθιζομενωνκαθιζ·ομεν·ωνκαθιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαθιζονε·καθιζ·ονεκαθιζομηνε·καθιζ·ομην
2ndεκαθιζεςε·καθιζ·εςεκαθιζουε·καθιζ·ου
3rdεκαθιζεν, εκαθιζεε·καθιζ·ε(ν)εκαθιζετοε·καθιζ·ετο
Pl1stεκαθιζομενε·καθιζ·ομενεκαθιζομεθαε·καθιζ·ομεθα
2ndεκαθιζετεε·καθιζ·ετεεκαθιζεσθεε·καθιζ·εσθε
3rdεκαθιζον, εκαθιζοσανε·καθιζ·ον, ε·καθιζ·οσαν altεκαθιζοντοε·καθιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιω[LXX], καθισω[LXX]καθι(ε)·[σ]ω, καθι·[σ]ω, καθι·σωκαθιουμαι, καθισομαι, καθιομαι[LXX]καθι(ε)·[σ]ομαι, καθι·σομαι, καθι·[σ]ομαι
2ndκαθιεις[LXX], καθισειςκαθι(ε)·[σ]εις, καθι·σεις, καθι·[σ]ειςκαθιῃ, καθιει[LXX], καθιεισαι, καθισῃ[GNT][LXX], καθισει[GNT][LXX], καθισεσαι, καθιεσαικαθι(ε)·[σ]ῃ, καθι(ε)·[σ]ει classical, καθι(ε)·[σ]εσαι alt, καθι·σῃ, καθι·[σ]ῃ, καθι·σει classical, καθι·[σ]ει classical, καθι·σεσαι alt, καθι·[σ]εσαι alt
3rdκαθιει[LXX], καθισει[GNT][LXX]καθι(ε)·[σ]ει, καθι·σει, καθι·[σ]εικαθιειται[LXX], καθισεται[LXX], καθιεται[LXX]καθι(ε)·[σ]εται, καθι·σεται, καθι·[σ]εται
Pl1stκαθιουμεν, καθισομεν, καθιομενκαθι(ε)·[σ]ομεν, καθι·σομεν, καθι·[σ]ομενκαθιουμεθα, καθισομεθα, καθιομεθακαθι(ε)·[σ]ομεθα, καθι·σομεθα, καθι·[σ]ομεθα
2ndκαθιειτε, καθισετε, καθιετεκαθι(ε)·[σ]ετε, καθι·σετε, καθι·[σ]ετεκαθιεισθε, καθισεσθε[GNT], καθιεσθεκαθι(ε)·[σ]εσθε, καθι·σεσθε, καθι·[σ]εσθε
3rdκαθιουσιν, καθιουσι, καθισουσιν, καθισουσικαθι(ε)·[σ]ουσι(ν), καθι·σουσι(ν), καθι·[σ]ουσι(ν)καθιουνται[LXX], καθισονται, καθιονταικαθι(ε)·[σ]ονται, καθι·σονται, καθι·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιοιμι, καθισοιμικαθι(ε)·[σ]οιμι, καθι·σοιμι, καθι·[σ]οιμικαθιοιμην, καθισοιμηνκαθι(ε)·[σ]οιμην, καθι·σοιμην, καθι·[σ]οιμην
2ndκαθιοις, καθισοιςκαθι(ε)·[σ]οις, καθι·σοις, καθι·[σ]οιςκαθιοιο, καθισοιοκαθι(ε)·[σ]οιο, καθι·σοιο, καθι·[σ]οιο
3rdκαθιοι, καθισοικαθι(ε)·[σ]οι, καθι·σοι, καθι·[σ]οικαθιοιτο, καθισοιτοκαθι(ε)·[σ]οιτο, καθι·σοιτο, καθι·[σ]οιτο
Pl1stκαθιοιμεν, καθισοιμενκαθι(ε)·[σ]οιμεν, καθι·σοιμεν, καθι·[σ]οιμενκαθιοιμεθα, καθισοιμεθακαθι(ε)·[σ]οιμεθα, καθι·σοιμεθα, καθι·[σ]οιμεθα
2ndκαθιοιτε, καθισοιτεκαθι(ε)·[σ]οιτε, καθι·σοιτε, καθι·[σ]οιτεκαθιοισθε, καθισοισθεκαθι(ε)·[σ]οισθε, καθι·σοισθε, καθι·[σ]οισθε
3rdκαθιοιεν, καθισοιενκαθι(ε)·[σ]οιεν, καθι·σοιεν, καθι·[σ]οιενκαθιοιντο, καθισοιντοκαθι(ε)·[σ]οιντο, καθι·σοιντο, καθι·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθιειν, καθισειν​καθι(ε)·[σ]ειν, καθι·σειν, καθι·[σ]ειν​καθιεισθαι, καθισεσθαι, καθιεσθαι​καθι(ε)·[σ]εσθαι, καθι·σεσθαι, καθι·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθιουσα, καθισουσακαθιουν, καθισον[LXX], καθιονκαθι(ε)·[σ]ουσ·α, καθι·σουσ·α, καθι·[σ]ουσ·ακαθι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], καθι·σο[υ]ν[τ], καθι·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomκαθιων, καθισωνκαθι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, καθι·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, καθι·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαθιουσαν, καθισουσανκαθιουντα, καθισοντα, καθιοντακαθι(ε)·[σ]ουσ·αν, καθι·σουσ·αν, καθι·[σ]ουσ·ανκαθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, καθι·σο[υ]ντ·α, καθι·[σ]ο[υ]ντ·α
Datκαθιουσῃ, καθισουσῃκαθιουντι, καθισοντι, καθιοντικαθι(ε)·[σ]ουσ·ῃ, καθι·σουσ·ῃ, καθι·[σ]ουσ·ῃκαθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, καθι·σο[υ]ντ·ι, καθι·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genκαθιουσης, καθισουσηςκαθιουντος, καθισοντος, καθιοντοςκαθι(ε)·[σ]ουσ·ης, καθι·σουσ·ης, καθι·[σ]ουσ·ηςκαθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, καθι·σο[υ]ντ·ος, καθι·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocκαθιουσαι, καθισουσαικαθιουντες, καθισοντες, καθιοντεςκαθιουντα, καθισοντα, καθιοντακαθι(ε)·[σ]ουσ·αι, καθι·σουσ·αι, καθι·[σ]ουσ·αικαθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, καθι·σο[υ]ντ·ες, καθι·[σ]ο[υ]ντ·εςκαθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, καθι·σο[υ]ντ·α, καθι·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθιουσας, καθισουσαςκαθιουντας, καθισοντας, καθιονταςκαθι(ε)·[σ]ουσ·ας, καθι·σουσ·ας, καθι·[σ]ουσ·αςκαθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, καθι·σο[υ]ντ·ας, καθι·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datκαθιουσαις, καθισουσαιςκαθιουσι, καθιουσιν, καθισουσι, καθισουσινκαθι(ε)·[σ]ουσ·αις, καθι·σουσ·αις, καθι·[σ]ουσ·αιςκαθι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), καθι·σου[ντ]·σι(ν), καθι·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genκαθιουσων, καθισουσωνκαθιουντων, καθισοντων, καθιοντωνκαθι(ε)·[σ]ουσ·ων, καθι·σουσ·ων, καθι·[σ]ουσ·ωνκαθι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, καθι·σο[υ]ντ·ων, καθι·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθιουμενη, καθισομενη, καθιομενηκαθιουμενε, καθισομενε, καθιομενεκαθι(ε)·[σ]ομεν·η, καθι·σομεν·η, καθι·[σ]ομεν·ηκαθι(ε)·[σ]ομεν·ε, καθι·σομεν·ε, καθι·[σ]ομεν·ε
Nomκαθιουμενος, καθισομενος, καθιομενοςκαθι(ε)·[σ]ομεν·ος, καθι·σομεν·ος, καθι·[σ]ομεν·ος
Accκαθιουμενην, καθισομενην, καθιομενηνκαθιουμενον, καθισομενον, καθιομενονκαθι(ε)·[σ]ομεν·ην, καθι·σομεν·ην, καθι·[σ]ομεν·ηνκαθι(ε)·[σ]ομεν·ον, καθι·σομεν·ον, καθι·[σ]ομεν·ον
Datκαθιουμενῃ, καθισομενῃ, καθιομενῃκαθιουμενῳ, καθισομενῳ, καθιομενῳκαθι(ε)·[σ]ομεν·ῃ, καθι·σομεν·ῃ, καθι·[σ]ομεν·ῃκαθι(ε)·[σ]ομεν·ῳ, καθι·σομεν·ῳ, καθι·[σ]ομεν·ῳ
Genκαθιουμενης, καθισομενης, καθιομενηςκαθιουμενου, καθισομενου, καθιομενουκαθι(ε)·[σ]ομεν·ης, καθι·σομεν·ης, καθι·[σ]ομεν·ηςκαθι(ε)·[σ]ομεν·ου, καθι·σομεν·ου, καθι·[σ]ομεν·ου
PlVocκαθιουμεναι, καθισομεναι, καθιομεναικαθιουμενοι, καθισομενοι, καθιομενοικαθιουμενα, καθισομενα, καθιομενακαθι(ε)·[σ]ομεν·αι, καθι·σομεν·αι, καθι·[σ]ομεν·αικαθι(ε)·[σ]ομεν·οι, καθι·σομεν·οι, καθι·[σ]ομεν·οικαθι(ε)·[σ]ομεν·α, καθι·σομεν·α, καθι·[σ]ομεν·α
Nom
Accκαθιουμενας, καθισομενας, καθιομεναςκαθιουμενους, καθισομενους, καθιομενουςκαθι(ε)·[σ]ομεν·ας, καθι·σομεν·ας, καθι·[σ]ομεν·αςκαθι(ε)·[σ]ομεν·ους, καθι·σομεν·ους, καθι·[σ]ομεν·ους
Datκαθιουμεναις, καθισομεναις, καθιομεναιςκαθιουμενοις, καθισομενοις, καθιομενοιςκαθι(ε)·[σ]ομεν·αις, καθι·σομεν·αις, καθι·[σ]ομεν·αιςκαθι(ε)·[σ]ομεν·οις, καθι·σομεν·οις, καθι·[σ]ομεν·οις
Genκαθιουμενων, καθισομενων, καθιομενωνκαθιουμενων, καθισομενων, καθιομενωνκαθι(ε)·[σ]ομεν·ων, καθι·σομεν·ων, καθι·[σ]ομεν·ωνκαθι(ε)·[σ]ομεν·ων, καθι·σομεν·ων, καθι·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαθισα[GNT][LXX]ε·καθι·σαεκαθισαμηνε·καθι·σαμην
2ndεκαθισας[LXX]ε·καθι·σαςεκαθισωε·καθι·σω
3rdεκαθισεν[GNT][LXX], εκαθισε[LXX]ε·καθι·σε(ν)εκαθισατοε·καθι·σατο
Pl1stεκαθισαμεν[LXX]ε·καθι·σαμενεκαθισαμεθαε·καθι·σαμεθα
2ndεκαθισατε[LXX]ε·καθι·σατεεκαθισασθεε·καθι·σασθε
3rdεκαθισαν[GNT][LXX]ε·καθι·σανεκαθισαντοε·καθι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθισω[LXX]καθι·σωκαθισωμαικαθι·σωμαι
2ndκαθισῃς[LXX]καθι·σῃςκαθισῃ[GNT][LXX]καθι·σῃ
3rdκαθισῃ[GNT][LXX]καθι·σῃκαθισηταικαθι·σηται
Pl1stκαθισωμεν[GNT][LXX]καθι·σωμενκαθισωμεθακαθι·σωμεθα
2ndκαθισητε[LXX]καθι·σητεκαθισησθεκαθι·σησθε
3rdκαθισωσιν[GNT], καθισωσικαθι·σωσι(ν), καθι·σωσι(ν)καθισωνταικαθι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθισαιμικαθι·σαιμικαθισαιμηνκαθι·σαιμην
2ndκαθισαις, καθισειαςκαθι·σαις, καθι·σειας classicalκαθισαιοκαθι·σαιο
3rdκαθισαι[GNT][LXX], καθισειεκαθι·σαι, καθι·σειε classicalκαθισαιτοκαθι·σαιτο
Pl1stκαθισαιμενκαθι·σαιμενκαθισαιμεθακαθι·σαιμεθα
2ndκαθισαιτεκαθι·σαιτεκαθισαισθεκαθι·σαισθε
3rdκαθισαιεν, καθισαισαν, καθισειαν, καθισειενκαθι·σαιεν, καθι·σαισαν alt, καθι·σειαν classical, καθι·σειεν classicalκαθισαιντοκαθι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθισον[LXX]καθι·σονκαθισαι[GNT][LXX]καθι·σαι
3rdκαθισατω[LXX]καθι·σατωκαθισασθωκαθι·σασθω
Pl1st
2ndκαθισατε[GNT][LXX]καθι·σατεκαθισασθεκαθι·σασθε
3rdκαθισατωσαν, καθισαντωνκαθι·σατωσαν, καθι·σαντων classicalκαθισασθωσαν, καθισασθωνκαθι·σασθωσαν, καθι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθισαι[GNT][LXX]​καθι·σαικαθισασθαι​καθι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθισασακαθισας[GNT][LXX]καθισανκαθι·σασ·ακαθι·σα[ντ]·ςκαθι·σαν[τ]
Nom
Accκαθισασανκαθισαντακαθι·σασ·ανκαθι·σαντ·α
Datκαθισασῃκαθισαντικαθι·σασ·ῃκαθι·σαντ·ι
Genκαθισασηςκαθισαντος[GNT]καθι·σασ·ηςκαθι·σαντ·ος
PlVocκαθισασαικαθισαντες[GNT][LXX]καθισαντακαθι·σασ·αικαθι·σαντ·εςκαθι·σαντ·α
Nom
Accκαθισασαςκαθισανταςκαθι·σασ·αςκαθι·σαντ·ας
Datκαθισασαιςκαθισασι, καθισασινκαθι·σασ·αιςκαθι·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαθισασωνκαθισαντωνκαθι·σασ·ωνκαθι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθισαμενηκαθισαμενεκαθι·σαμεν·ηκαθι·σαμεν·ε
Nomκαθισαμενοςκαθι·σαμεν·ος
Accκαθισαμενηνκαθισαμενονκαθι·σαμεν·ηνκαθι·σαμεν·ον
Datκαθισαμενῃκαθισαμενῳκαθι·σαμεν·ῃκαθι·σαμεν·ῳ
Genκαθισαμενηςκαθισαμενουκαθι·σαμεν·ηςκαθι·σαμεν·ου
PlVocκαθισαμεναικαθισαμενοικαθισαμενακαθι·σαμεν·αικαθι·σαμεν·οικαθι·σαμεν·α
Nom
Accκαθισαμεναςκαθισαμενουςκαθι·σαμεν·αςκαθι·σαμεν·ους
Datκαθισαμεναιςκαθισαμενοιςκαθι·σαμεν·αιςκαθι·σαμεν·οις
Genκαθισαμενωνκαθισαμενωνκαθι·σαμεν·ωνκαθι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαθικακεκαθι·κα
2ndκεκαθικας, κεκαθικεςκεκαθι·κας, κεκαθι·κες alt
3rdκεκαθικεν[GNT], κεκαθικεκεκαθι·κε(ν), κεκαθι·κε(ν)
Pl1stκεκαθικαμενκεκαθι·καμεν
2ndκεκαθικατεκεκαθι·κατε
3rdκεκαθικασιν, κεκαθικασι, κεκαθικανκεκαθι·κασι(ν), κεκαθι·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαθικωκεκαθι·κω
2ndκεκαθικῃςκεκαθι·κῃς
3rdκεκαθικῃκεκαθι·κῃ
Pl1stκεκαθικωμενκεκαθι·κωμεν
2ndκεκαθικητεκεκαθι·κητε
3rdκεκαθικωσιν, κεκαθικωσικεκαθι·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαθικοιμι, κεκαθικοιηνκεκαθι·κοιμι, κεκαθι·κοιην classical
2ndκεκαθικοις, κεκαθικοιηςκεκαθι·κοις, κεκαθι·κοιης classical
3rdκεκαθικοι, κεκαθικοιηκεκαθι·κοι, κεκαθι·κοιη classical
Pl1stκεκαθικοιμενκεκαθι·κοιμεν
2ndκεκαθικοιτεκεκαθι·κοιτε
3rdκεκαθικοιενκεκαθι·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκαθικεκεκαθι·κε
3rdκεκαθικετωκεκαθι·κετω
Pl1st
2ndκεκαθικετεκεκαθι·κετε
3rdκεκαθικετωσανκεκαθι·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκαθικεναι​κεκαθι·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκαθικυιακεκαθικοςκεκαθι·κυι·ακεκαθι·κο[τ]·ς
Nomκεκαθικωςκεκαθι·κο[τ]·^ς
Accκεκαθικυιανκεκαθικοτακεκαθι·κυι·ανκεκαθι·κοτ·α
Datκεκαθικυιᾳκεκαθικοτικεκαθι·κυι·ᾳκεκαθι·κοτ·ι
Genκεκαθικυιαςκεκαθικοτοςκεκαθι·κυι·αςκεκαθι·κοτ·ος
PlVocκεκαθικυιαικεκαθικοτεςκεκαθικοτακεκαθι·κυι·αικεκαθι·κοτ·εςκεκαθι·κοτ·α
Nom
Accκεκαθικυιαςκεκαθικοταςκεκαθι·κυι·αςκεκαθι·κοτ·ας
Datκεκαθικυιαιςκεκαθικοσι, κεκαθικοσινκεκαθι·κυι·αιςκεκαθι·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκαθικυιωνκεκαθικοτωνκεκαθι·κυι·ωνκεκαθι·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκαθικειν, εκεκαθικηε·κεκαθι·κειν, ε·κεκαθι·κη classical
2ndεκεκαθικεις, εκεκαθικηςε·κεκαθι·κεις, ε·κεκαθι·κης classical
3rdεκεκαθικειε·κεκαθι·κει
Pl1stεκεκαθικειμεν, εκεκαθικεμενε·κεκαθι·κειμεν, ε·κεκαθι·κεμεν classical
2ndεκεκαθικειτε, εκεκαθικετεε·κεκαθι·κειτε, ε·κεκαθι·κετε classical
3rdεκεκαθικεισαν, εκεκαθικεσανε·κεκαθι·κεισαν, ε·κεκαθι·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαθικειν, κεκαθικη[ε]·κεκαθι·κειν, [ε]·κεκαθι·κη classical
2ndκεκαθικεις, κεκαθικης[ε]·κεκαθι·κεις, [ε]·κεκαθι·κης classical
3rdκεκαθικει[ε]·κεκαθι·κει
Pl1stκεκαθικειμεν, κεκαθικεμεν[ε]·κεκαθι·κειμεν, [ε]·κεκαθι·κεμεν classical
2ndκεκαθικειτε, κεκαθικετε[ε]·κεκαθι·κειτε, [ε]·κεκαθι·κετε classical
3rdκεκαθικεισαν, κεκαθικεσαν[ε]·κεκαθι·κεισαν, [ε]·κεκαθι·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:39:26 EDT