εκφυω • EKFUW • ekphuō

Search: εκφυῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκφυῃ; εκφυῃ; εκφυῃἐκφύωεκ·φυ·ῃ; εκ·φυ·ῃ; εκ·φυ·ῃpres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκφυῃἐκφύωεκ·φυ·ῃpres act sub 3rd sg
εκφυῃἐκφύωεκ·φυ·ῃpres mp ind 2nd sg
εκφυῃἐκφύωεκ·φυ·ῃpres mp sub 2nd sg

ἐκ·φύω (εκ+φυ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφυωεκ·φυ·ωεκφυομαιεκ·φυ·ομαι
2ndεκφυειςεκ·φυ·ειςεκφυῃ[GNT], εκφυει, εκφυεσαιεκ·φυ·ῃ, εκ·φυ·ει classical, εκ·φυ·εσαι alt
3rdεκφυειεκ·φυ·ειεκφυεταιεκ·φυ·εται
Pl1stεκφυομενεκ·φυ·ομενεκφυομεθαεκ·φυ·ομεθα
2ndεκφυετεεκ·φυ·ετεεκφυεσθεεκ·φυ·εσθε
3rdεκφυουσιν, εκφυουσιεκ·φυ·ουσι(ν)εκφυονταιεκ·φυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφυωεκ·φυ·ωεκφυωμαιεκ·φυ·ωμαι
2ndεκφυῃςεκ·φυ·ῃςεκφυῃ[GNT]εκ·φυ·ῃ
3rdεκφυῃ[GNT]εκ·φυ·ῃεκφυηταιεκ·φυ·ηται
Pl1stεκφυωμενεκ·φυ·ωμενεκφυωμεθαεκ·φυ·ωμεθα
2ndεκφυητεεκ·φυ·ητεεκφυησθεεκ·φυ·ησθε
3rdεκφυωσιν, εκφυωσιεκ·φυ·ωσι(ν)εκφυωνταιεκ·φυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφυοιμιεκ·φυ·οιμιεκφυοιμηνεκ·φυ·οιμην
2ndεκφυοιςεκ·φυ·οιςεκφυοιοεκ·φυ·οιο
3rdεκφυοιεκ·φυ·οιεκφυοιτοεκ·φυ·οιτο
Pl1stεκφυοιμενεκ·φυ·οιμενεκφυοιμεθαεκ·φυ·οιμεθα
2ndεκφυοιτεεκ·φυ·οιτεεκφυοισθεεκ·φυ·οισθε
3rdεκφυοιεν, εκφυοισανεκ·φυ·οιεν, εκ·φυ·οισαν altεκφυοιντοεκ·φυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκφυεεκ·φυ·εεκφυουεκ·φυ·ου
3rdεκφυετωεκ·φυ·ετωεκφυεσθωεκ·φυ·εσθω
Pl1st
2ndεκφυετεεκ·φυ·ετεεκφυεσθεεκ·φυ·εσθε
3rdεκφυετωσαν, εκφυοντωνεκ·φυ·ετωσαν, εκ·φυ·οντων classicalεκφυεσθωσαν, εκφυεσθωνεκ·φυ·εσθωσαν, εκ·φυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκφυειν​εκ·φυ·ειν​εκφυεσθαι​εκ·φυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφυουσαεκφυονεκ·φυ·ουσ·αεκ·φυ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκφυωνεκ·φυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκφυουσανεκφυονταεκ·φυ·ουσ·ανεκ·φυ·ο[υ]ντ·α
Datεκφυουσῃεκφυοντιεκ·φυ·ουσ·ῃεκ·φυ·ο[υ]ντ·ι
Genεκφυουσηςεκφυοντοςεκ·φυ·ουσ·ηςεκ·φυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκφυουσαιεκφυοντεςεκφυονταεκ·φυ·ουσ·αιεκ·φυ·ο[υ]ντ·εςεκ·φυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκφυουσαςεκφυονταςεκ·φυ·ουσ·αςεκ·φυ·ο[υ]ντ·ας
Datεκφυουσαιςεκφυουσι, εκφυουσινεκ·φυ·ουσ·αιςεκ·φυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκφυουσωνεκφυοντωνεκ·φυ·ουσ·ωνεκ·φυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφυομενηεκφυομενεεκ·φυ·ομεν·ηεκ·φυ·ομεν·ε
Nomεκφυομενοςεκ·φυ·ομεν·ος
Accεκφυομενηνεκφυομενονεκ·φυ·ομεν·ηνεκ·φυ·ομεν·ον
Datεκφυομενῃεκφυομενῳεκ·φυ·ομεν·ῃεκ·φυ·ομεν·ῳ
Genεκφυομενηςεκφυομενουεκ·φυ·ομεν·ηςεκ·φυ·ομεν·ου
PlVocεκφυομεναιεκφυομενοιεκφυομεναεκ·φυ·ομεν·αιεκ·φυ·ομεν·οιεκ·φυ·ομεν·α
Nom
Accεκφυομεναςεκφυομενουςεκ·φυ·ομεν·αςεκ·φυ·ομεν·ους
Datεκφυομεναιςεκφυομενοιςεκ·φυ·ομεν·αιςεκ·φυ·ομεν·οις
Genεκφυομενωνεκφυομενωνεκ·φυ·ομεν·ωνεκ·φυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεφυονεκ·ε·φυ·ονεξεφυομηνεκ·ε·φυ·ομην
2ndεξεφυεςεκ·ε·φυ·εςεξεφυουεκ·ε·φυ·ου
3rdεξεφυεν, εξεφυεεκ·ε·φυ·ε(ν)εξεφυετοεκ·ε·φυ·ετο
Pl1stεξεφυομενεκ·ε·φυ·ομενεξεφυομεθαεκ·ε·φυ·ομεθα
2ndεξεφυετεεκ·ε·φυ·ετεεξεφυεσθεεκ·ε·φυ·εσθε
3rdεξεφυον, εξεφυοσανεκ·ε·φυ·ον, εκ·ε·φυ·οσαν altεξεφυοντοεκ·ε·φυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 05:09:07 EST