εκφυσαω • EKFUSAW • ekphusaō

Search: εκφυσων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκφυσων; εκφυσων; εκφυσωνἐκφυσάωεκ·φυσ(α)·ο[υ]ν[τ]·^; εκ·φυσ(α)·ο[υ]ν[τ]; εκ·φυσ(α)·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas nom sg; pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκφυσωνἐκφυσάωεκ·φυσ(α)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
εκφυσωνἐκφυσάωεκ·φυσ(α)·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
εκφυσωνἐκφυσάωεκ·φυσ(α)·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas voc sg

ἐκ·φυσάω [LXX] (εκ+φυσ(α)-, εκ+φυση·σ-, εκ+φυση·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφυσωεκ·φυσ(α)·ωεκφυσωμαιεκ·φυσ(α)·ομαι
2ndεκφυσᾳςεκ·φυσ(α)·ειςεκφυσᾳ, εκφυσασαιεκ·φυσ(α)·ῃ, εκ·φυσ(α)·ει classical, εκ·φυσ(α)·εσαι alt
3rdεκφυσᾳεκ·φυσ(α)·ειεκφυσαταιεκ·φυσ(α)·εται
Pl1stεκφυσωμενεκ·φυσ(α)·ομενεκφυσωμεθαεκ·φυσ(α)·ομεθα
2ndεκφυσατεεκ·φυσ(α)·ετεεκφυσασθεεκ·φυσ(α)·εσθε
3rdεκφυσωσιν, εκφυσωσιεκ·φυσ(α)·ουσι(ν)εκφυσωνταιεκ·φυσ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφυσωεκ·φυσ(α)·ωεκφυσωμαιεκ·φυσ(α)·ωμαι
2ndεκφυσᾳςεκ·φυσ(α)·ῃςεκφυσᾳεκ·φυσ(α)·ῃ
3rdεκφυσᾳεκ·φυσ(α)·ῃεκφυσαταιεκ·φυσ(α)·ηται
Pl1stεκφυσωμενεκ·φυσ(α)·ωμενεκφυσωμεθαεκ·φυσ(α)·ωμεθα
2ndεκφυσατεεκ·φυσ(α)·ητεεκφυσασθεεκ·φυσ(α)·ησθε
3rdεκφυσωσιν, εκφυσωσιεκ·φυσ(α)·ωσι(ν)εκφυσωνταιεκ·φυσ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφυσῳμιεκ·φυσ(α)·οιμιεκφυσῳμηνεκ·φυσ(α)·οιμην
2ndεκφυσῳςεκ·φυσ(α)·οιςεκφυσῳοεκ·φυσ(α)·οιο
3rdεκφυσῳεκ·φυσ(α)·οιεκφυσῳτοεκ·φυσ(α)·οιτο
Pl1stεκφυσῳμενεκ·φυσ(α)·οιμενεκφυσῳμεθαεκ·φυσ(α)·οιμεθα
2ndεκφυσῳτεεκ·φυσ(α)·οιτεεκφυσῳσθεεκ·φυσ(α)·οισθε
3rdεκφυσῳεν, εκφυσῳσανεκ·φυσ(α)·οιεν, εκ·φυσ(α)·οισαν altεκφυσῳντοεκ·φυσ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκφυσα[LXX]εκ·φυσ(α)·εεκφυσωεκ·φυσ(α)·ου
3rdεκφυσατωεκ·φυσ(α)·ετωεκφυσασθωεκ·φυσ(α)·εσθω
Pl1st
2ndεκφυσατεεκ·φυσ(α)·ετεεκφυσασθεεκ·φυσ(α)·εσθε
3rdεκφυσατωσαν, εκφυσωντωνεκ·φυσ(α)·ετωσαν, εκ·φυσ(α)·οντων classicalεκφυσασθωσαν, εκφυσασθωνεκ·φυσ(α)·εσθωσαν, εκ·φυσ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκφυσᾳν, εκφυσαν​εκ·φυσ(α)·ειν, εκ·φυσ(α)·ειν > εκφυσαν​εκφυσασθαι​εκ·φυσ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφυσωσαεκφυσων[LXX]εκ·φυσ(α)·ουσ·αεκ·φυσ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomεκφυσων[LXX]εκ·φυσ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκφυσωσανεκφυσωνταεκ·φυσ(α)·ουσ·ανεκ·φυσ(α)·ο[υ]ντ·α
Datεκφυσωσῃεκφυσωντιεκ·φυσ(α)·ουσ·ῃεκ·φυσ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genεκφυσωσηςεκφυσωντοςεκ·φυσ(α)·ουσ·ηςεκ·φυσ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκφυσωσαιεκφυσωντεςεκφυσωνταεκ·φυσ(α)·ουσ·αιεκ·φυσ(α)·ο[υ]ντ·εςεκ·φυσ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκφυσωσαςεκφυσωνταςεκ·φυσ(α)·ουσ·αςεκ·φυσ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datεκφυσωσαιςεκφυσωσι, εκφυσωσινεκ·φυσ(α)·ουσ·αιςεκ·φυσ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκφυσωσωνεκφυσωντωνεκ·φυσ(α)·ουσ·ωνεκ·φυσ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφυσωμενηεκφυσωμενεεκ·φυσ(α)·ομεν·ηεκ·φυσ(α)·ομεν·ε
Nomεκφυσωμενοςεκ·φυσ(α)·ομεν·ος
Accεκφυσωμενηνεκφυσωμενονεκ·φυσ(α)·ομεν·ηνεκ·φυσ(α)·ομεν·ον
Datεκφυσωμενῃεκφυσωμενῳεκ·φυσ(α)·ομεν·ῃεκ·φυσ(α)·ομεν·ῳ
Genεκφυσωμενηςεκφυσωμενουεκ·φυσ(α)·ομεν·ηςεκ·φυσ(α)·ομεν·ου
PlVocεκφυσωμεναιεκφυσωμενοιεκφυσωμεναεκ·φυσ(α)·ομεν·αιεκ·φυσ(α)·ομεν·οιεκ·φυσ(α)·ομεν·α
Nom
Accεκφυσωμεναςεκφυσωμενουςεκ·φυσ(α)·ομεν·αςεκ·φυσ(α)·ομεν·ους
Datεκφυσωμεναιςεκφυσωμενοιςεκ·φυσ(α)·ομεν·αιςεκ·φυσ(α)·ομεν·οις
Genεκφυσωμενωνεκφυσωμενωνεκ·φυσ(α)·ομεν·ωνεκ·φυσ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεφυσωνεκ·ε·φυσ(α)·ονεξεφυσωμηνεκ·ε·φυσ(α)·ομην
2ndεξεφυσαςεκ·ε·φυσ(α)·εςεξεφυσωεκ·ε·φυσ(α)·ου
3rdεξεφυσαεκ·ε·φυσ(α)·εεξεφυσατοεκ·ε·φυσ(α)·ετο
Pl1stεξεφυσωμενεκ·ε·φυσ(α)·ομενεξεφυσωμεθαεκ·ε·φυσ(α)·ομεθα
2ndεξεφυσατεεκ·ε·φυσ(α)·ετεεξεφυσασθεεκ·ε·φυσ(α)·εσθε
3rdεξεφυσων, εξεφυσωσανεκ·ε·φυσ(α)·ον, εκ·ε·φυσ(α)·οσαν altεξεφυσωντοεκ·ε·φυσ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφυσησω[LXX]εκ·φυση·σωεκφυσησομαιεκ·φυση·σομαι
2ndεκφυσησειςεκ·φυση·σειςεκφυσησῃ, εκφυσησει, εκφυσησεσαιεκ·φυση·σῃ, εκ·φυση·σει classical, εκ·φυση·σεσαι alt
3rdεκφυσησειεκ·φυση·σειεκφυσησεταιεκ·φυση·σεται
Pl1stεκφυσησομενεκ·φυση·σομενεκφυσησομεθαεκ·φυση·σομεθα
2ndεκφυσησετεεκ·φυση·σετεεκφυσησεσθεεκ·φυση·σεσθε
3rdεκφυσησουσιν, εκφυσησουσιεκ·φυση·σουσι(ν)εκφυσησονταιεκ·φυση·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφυσησοιμιεκ·φυση·σοιμιεκφυσησοιμηνεκ·φυση·σοιμην
2ndεκφυσησοιςεκ·φυση·σοιςεκφυσησοιοεκ·φυση·σοιο
3rdεκφυσησοιεκ·φυση·σοιεκφυσησοιτοεκ·φυση·σοιτο
Pl1stεκφυσησοιμενεκ·φυση·σοιμενεκφυσησοιμεθαεκ·φυση·σοιμεθα
2ndεκφυσησοιτεεκ·φυση·σοιτεεκφυσησοισθεεκ·φυση·σοισθε
3rdεκφυσησοιενεκ·φυση·σοιενεκφυσησοιντοεκ·φυση·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκφυσησειν​εκ·φυση·σειν​εκφυσησεσθαι​εκ·φυση·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφυσησουσαεκφυσησονεκ·φυση·σουσ·αεκ·φυση·σο[υ]ν[τ]
Nomεκφυσησωνεκ·φυση·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκφυσησουσανεκφυσησονταεκ·φυση·σουσ·ανεκ·φυση·σο[υ]ντ·α
Datεκφυσησουσῃεκφυσησοντιεκ·φυση·σουσ·ῃεκ·φυση·σο[υ]ντ·ι
Genεκφυσησουσηςεκφυσησοντοςεκ·φυση·σουσ·ηςεκ·φυση·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκφυσησουσαιεκφυσησοντεςεκφυσησονταεκ·φυση·σουσ·αιεκ·φυση·σο[υ]ντ·εςεκ·φυση·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκφυσησουσαςεκφυσησονταςεκ·φυση·σουσ·αςεκ·φυση·σο[υ]ντ·ας
Datεκφυσησουσαιςεκφυσησουσι, εκφυσησουσινεκ·φυση·σουσ·αιςεκ·φυση·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκφυσησουσωνεκφυσησοντωνεκ·φυση·σουσ·ωνεκ·φυση·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφυσησομενηεκφυσησομενεεκ·φυση·σομεν·ηεκ·φυση·σομεν·ε
Nomεκφυσησομενοςεκ·φυση·σομεν·ος
Accεκφυσησομενηνεκφυσησομενονεκ·φυση·σομεν·ηνεκ·φυση·σομεν·ον
Datεκφυσησομενῃεκφυσησομενῳεκ·φυση·σομεν·ῃεκ·φυση·σομεν·ῳ
Genεκφυσησομενηςεκφυσησομενουεκ·φυση·σομεν·ηςεκ·φυση·σομεν·ου
PlVocεκφυσησομεναιεκφυσησομενοιεκφυσησομεναεκ·φυση·σομεν·αιεκ·φυση·σομεν·οιεκ·φυση·σομεν·α
Nom
Accεκφυσησομεναςεκφυσησομενουςεκ·φυση·σομεν·αςεκ·φυση·σομεν·ους
Datεκφυσησομεναιςεκφυσησομενοιςεκ·φυση·σομεν·αιςεκ·φυση·σομεν·οις
Genεκφυσησομενωνεκφυσησομενωνεκ·φυση·σομεν·ωνεκ·φυση·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεφυσησα[LXX]εκ·ε·φυση·σαεξεφυσησαμηνεκ·ε·φυση·σαμην
2ndεξεφυσησαςεκ·ε·φυση·σαςεξεφυσησωεκ·ε·φυση·σω
3rdεξεφυσησεν, εξεφυσησεεκ·ε·φυση·σε(ν)εξεφυσησατοεκ·ε·φυση·σατο
Pl1stεξεφυσησαμενεκ·ε·φυση·σαμενεξεφυσησαμεθαεκ·ε·φυση·σαμεθα
2ndεξεφυσησατεεκ·ε·φυση·σατεεξεφυσησασθεεκ·ε·φυση·σασθε
3rdεξεφυσησανεκ·ε·φυση·σανεξεφυσησαντοεκ·ε·φυση·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφυσησω[LXX]εκ·φυση·σωεκφυσησωμαιεκ·φυση·σωμαι
2ndεκφυσησῃςεκ·φυση·σῃςεκφυσησῃεκ·φυση·σῃ
3rdεκφυσησῃεκ·φυση·σῃεκφυσησηταιεκ·φυση·σηται
Pl1stεκφυσησωμενεκ·φυση·σωμενεκφυσησωμεθαεκ·φυση·σωμεθα
2ndεκφυσησητεεκ·φυση·σητεεκφυσησησθεεκ·φυση·σησθε
3rdεκφυσησωσιν, εκφυσησωσιεκ·φυση·σωσι(ν)εκφυσησωνταιεκ·φυση·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφυσησαιμιεκ·φυση·σαιμιεκφυσησαιμηνεκ·φυση·σαιμην
2ndεκφυσησαις, εκφυσησειαςεκ·φυση·σαις, εκ·φυση·σειας classicalεκφυσησαιοεκ·φυση·σαιο
3rdεκφυσησαι[LXX], εκφυσησειεεκ·φυση·σαι, εκ·φυση·σειε classicalεκφυσησαιτοεκ·φυση·σαιτο
Pl1stεκφυσησαιμενεκ·φυση·σαιμενεκφυσησαιμεθαεκ·φυση·σαιμεθα
2ndεκφυσησαιτεεκ·φυση·σαιτεεκφυσησαισθεεκ·φυση·σαισθε
3rdεκφυσησαιεν, εκφυσησαισαν, εκφυσησειαν, εκφυσησειενεκ·φυση·σαιεν, εκ·φυση·σαισαν alt, εκ·φυση·σειαν classical, εκ·φυση·σειεν classicalεκφυσησαιντοεκ·φυση·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκφυσησονεκ·φυση·σονεκφυσησαι[LXX]εκ·φυση·σαι
3rdεκφυσησατωεκ·φυση·σατωεκφυσησασθωεκ·φυση·σασθω
Pl1st
2ndεκφυσησατεεκ·φυση·σατεεκφυσησασθεεκ·φυση·σασθε
3rdεκφυσησατωσαν, εκφυσησαντωνεκ·φυση·σατωσαν, εκ·φυση·σαντων classicalεκφυσησασθωσαν, εκφυσησασθωνεκ·φυση·σασθωσαν, εκ·φυση·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκφυσησαι[LXX]​εκ·φυση·σαιεκφυσησασθαι​εκ·φυση·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφυσησασαεκφυσησαςεκφυσησανεκ·φυση·σασ·αεκ·φυση·σα[ντ]·ςεκ·φυση·σαν[τ]
Nom
Accεκφυσησασανεκφυσησανταεκ·φυση·σασ·ανεκ·φυση·σαντ·α
Datεκφυσησασῃεκφυσησαντιεκ·φυση·σασ·ῃεκ·φυση·σαντ·ι
Genεκφυσησασηςεκφυσησαντοςεκ·φυση·σασ·ηςεκ·φυση·σαντ·ος
PlVocεκφυσησασαιεκφυσησαντεςεκφυσησανταεκ·φυση·σασ·αιεκ·φυση·σαντ·εςεκ·φυση·σαντ·α
Nom
Accεκφυσησασαςεκφυσησανταςεκ·φυση·σασ·αςεκ·φυση·σαντ·ας
Datεκφυσησασαιςεκφυσησασι, εκφυσησασινεκ·φυση·σασ·αιςεκ·φυση·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκφυσησασωνεκφυσησαντωνεκ·φυση·σασ·ωνεκ·φυση·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφυσησαμενηεκφυσησαμενεεκ·φυση·σαμεν·ηεκ·φυση·σαμεν·ε
Nomεκφυσησαμενοςεκ·φυση·σαμεν·ος
Accεκφυσησαμενηνεκφυσησαμενονεκ·φυση·σαμεν·ηνεκ·φυση·σαμεν·ον
Datεκφυσησαμενῃεκφυσησαμενῳεκ·φυση·σαμεν·ῃεκ·φυση·σαμεν·ῳ
Genεκφυσησαμενηςεκφυσησαμενουεκ·φυση·σαμεν·ηςεκ·φυση·σαμεν·ου
PlVocεκφυσησαμεναιεκφυσησαμενοιεκφυσησαμεναεκ·φυση·σαμεν·αιεκ·φυση·σαμεν·οιεκ·φυση·σαμεν·α
Nom
Accεκφυσησαμεναςεκφυσησαμενουςεκ·φυση·σαμεν·αςεκ·φυση·σαμεν·ους
Datεκφυσησαμεναιςεκφυσησαμενοιςεκ·φυση·σαμεν·αιςεκ·φυση·σαμεν·οις
Genεκφυσησαμενωνεκφυσησαμενωνεκ·φυση·σαμεν·ωνεκ·φυση·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 14:19:39 EST