εκφευγω • EKFEUGW • ekpheugō

Search: εκφευξῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκφευξῃἐκφεύγωεκ·φευγ·σῃfut mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκφευξῃἐκφεύγωεκ·φευγ·σῃfut mp ind 2nd sg

ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφευγωεκ·φευγ·ωεκφευγομαιεκ·φευγ·ομαι
2ndεκφευγειςεκ·φευγ·ειςεκφευγῃ, εκφευγει[LXX], εκφευγεσαιεκ·φευγ·ῃ, εκ·φευγ·ει classical, εκ·φευγ·εσαι alt
3rdεκφευγει[LXX]εκ·φευγ·ειεκφευγεταιεκ·φευγ·εται
Pl1stεκφευγομενεκ·φευγ·ομενεκφευγομεθαεκ·φευγ·ομεθα
2ndεκφευγετεεκ·φευγ·ετεεκφευγεσθεεκ·φευγ·εσθε
3rdεκφευγουσιν, εκφευγουσιεκ·φευγ·ουσι(ν)εκφευγονταιεκ·φευγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφευγωεκ·φευγ·ωεκφευγωμαιεκ·φευγ·ωμαι
2ndεκφευγῃςεκ·φευγ·ῃςεκφευγῃεκ·φευγ·ῃ
3rdεκφευγῃεκ·φευγ·ῃεκφευγηταιεκ·φευγ·ηται
Pl1stεκφευγωμενεκ·φευγ·ωμενεκφευγωμεθαεκ·φευγ·ωμεθα
2ndεκφευγητεεκ·φευγ·ητεεκφευγησθεεκ·φευγ·ησθε
3rdεκφευγωσιν, εκφευγωσιεκ·φευγ·ωσι(ν)εκφευγωνταιεκ·φευγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφευγοιμιεκ·φευγ·οιμιεκφευγοιμηνεκ·φευγ·οιμην
2ndεκφευγοιςεκ·φευγ·οιςεκφευγοιοεκ·φευγ·οιο
3rdεκφευγοιεκ·φευγ·οιεκφευγοιτοεκ·φευγ·οιτο
Pl1stεκφευγοιμενεκ·φευγ·οιμενεκφευγοιμεθαεκ·φευγ·οιμεθα
2ndεκφευγοιτεεκ·φευγ·οιτεεκφευγοισθεεκ·φευγ·οισθε
3rdεκφευγοιεν, εκφευγοισανεκ·φευγ·οιεν, εκ·φευγ·οισαν altεκφευγοιντοεκ·φευγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκφευγεεκ·φευγ·εεκφευγουεκ·φευγ·ου
3rdεκφευγετωεκ·φευγ·ετωεκφευγεσθωεκ·φευγ·εσθω
Pl1st
2ndεκφευγετεεκ·φευγ·ετεεκφευγεσθεεκ·φευγ·εσθε
3rdεκφευγετωσαν[LXX], εκφευγοντωνεκ·φευγ·ετωσαν, εκ·φευγ·οντων classicalεκφευγεσθωσαν, εκφευγεσθωνεκ·φευγ·εσθωσαν, εκ·φευγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκφευγειν​εκ·φευγ·ειν​εκφευγεσθαι​εκ·φευγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφευγουσαεκφευγονεκ·φευγ·ουσ·αεκ·φευγ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκφευγωνεκ·φευγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκφευγουσανεκφευγονταεκ·φευγ·ουσ·ανεκ·φευγ·ο[υ]ντ·α
Datεκφευγουσῃεκφευγοντιεκ·φευγ·ουσ·ῃεκ·φευγ·ο[υ]ντ·ι
Genεκφευγουσηςεκφευγοντοςεκ·φευγ·ουσ·ηςεκ·φευγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκφευγουσαιεκφευγοντεςεκφευγονταεκ·φευγ·ουσ·αιεκ·φευγ·ο[υ]ντ·εςεκ·φευγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκφευγουσαςεκφευγονταςεκ·φευγ·ουσ·αςεκ·φευγ·ο[υ]ντ·ας
Datεκφευγουσαιςεκφευγουσι, εκφευγουσινεκ·φευγ·ουσ·αιςεκ·φευγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκφευγουσωνεκφευγοντωνεκ·φευγ·ουσ·ωνεκ·φευγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφευγομενηεκφευγομενεεκ·φευγ·ομεν·ηεκ·φευγ·ομεν·ε
Nomεκφευγομενοςεκ·φευγ·ομεν·ος
Accεκφευγομενηνεκφευγομενονεκ·φευγ·ομεν·ηνεκ·φευγ·ομεν·ον
Datεκφευγομενῃεκφευγομενῳεκ·φευγ·ομεν·ῃεκ·φευγ·ομεν·ῳ
Genεκφευγομενηςεκφευγομενουεκ·φευγ·ομεν·ηςεκ·φευγ·ομεν·ου
PlVocεκφευγομεναιεκφευγομενοιεκφευγομεναεκ·φευγ·ομεν·αιεκ·φευγ·ομεν·οιεκ·φευγ·ομεν·α
Nom
Accεκφευγομεναςεκφευγομενουςεκ·φευγ·ομεν·αςεκ·φευγ·ομεν·ους
Datεκφευγομεναιςεκφευγομενοιςεκ·φευγ·ομεν·αιςεκ·φευγ·ομεν·οις
Genεκφευγομενωνεκφευγομενωνεκ·φευγ·ομεν·ωνεκ·φευγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεφευγονεκ·ε·φευγ·ονεξεφευγομηνεκ·ε·φευγ·ομην
2ndεξεφευγεςεκ·ε·φευγ·εςεξεφευγουεκ·ε·φευγ·ου
3rdεξεφευγεν, εξεφευγεεκ·ε·φευγ·ε(ν)εξεφευγετοεκ·ε·φευγ·ετο
Pl1stεξεφευγομενεκ·ε·φευγ·ομενεξεφευγομεθαεκ·ε·φευγ·ομεθα
2ndεξεφευγετεεκ·ε·φευγ·ετεεξεφευγεσθεεκ·ε·φευγ·εσθε
3rdεξεφευγον, εξεφευγοσανεκ·ε·φευγ·ον, εκ·ε·φευγ·οσαν altεξεφευγοντοεκ·ε·φευγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφευξωεκ·φευγ·σωεκφευξομαι[LXX]εκ·φευγ·σομαι
2ndεκφευξειςεκ·φευγ·σειςεκφευξῃ[GNT][LXX], εκφευξει, εκφευξεσαιεκ·φευγ·σῃ, εκ·φευγ·σει classical, εκ·φευγ·σεσαι alt
3rdεκφευξειεκ·φευγ·σειεκφευξεται[LXX]εκ·φευγ·σεται
Pl1stεκφευξομενεκ·φευγ·σομενεκφευξομεθα[GNT]εκ·φευγ·σομεθα
2ndεκφευξετεεκ·φευγ·σετεεκφευξεσθεεκ·φευγ·σεσθε
3rdεκφευξουσιν, εκφευξουσιεκ·φευγ·σουσι(ν)εκφευξονται[LXX]εκ·φευγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφευξοιμιεκ·φευγ·σοιμιεκφευξοιμηνεκ·φευγ·σοιμην
2ndεκφευξοιςεκ·φευγ·σοιςεκφευξοιοεκ·φευγ·σοιο
3rdεκφευξοιεκ·φευγ·σοιεκφευξοιτοεκ·φευγ·σοιτο
Pl1stεκφευξοιμενεκ·φευγ·σοιμενεκφευξοιμεθαεκ·φευγ·σοιμεθα
2ndεκφευξοιτεεκ·φευγ·σοιτεεκφευξοισθεεκ·φευγ·σοισθε
3rdεκφευξοιενεκ·φευγ·σοιενεκφευξοιντοεκ·φευγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκφευξειν​εκ·φευγ·σειν​εκφευξεσθαι[LXX]​εκ·φευγ·σεσθαι

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφευξουσαεκφευξονεκ·φευγ·σουσ·αεκ·φευγ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκφευξωνεκ·φευγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκφευξουσανεκφευξονταεκ·φευγ·σουσ·ανεκ·φευγ·σο[υ]ντ·α
Datεκφευξουσῃεκφευξοντιεκ·φευγ·σουσ·ῃεκ·φευγ·σο[υ]ντ·ι
Genεκφευξουσηςεκφευξοντοςεκ·φευγ·σουσ·ηςεκ·φευγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκφευξουσαιεκφευξοντεςεκφευξονταεκ·φευγ·σουσ·αιεκ·φευγ·σο[υ]ντ·εςεκ·φευγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκφευξουσαςεκφευξονταςεκ·φευγ·σουσ·αςεκ·φευγ·σο[υ]ντ·ας
Datεκφευξουσαιςεκφευξουσι, εκφευξουσινεκ·φευγ·σουσ·αιςεκ·φευγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκφευξουσωνεκφευξοντωνεκ·φευγ·σουσ·ωνεκ·φευγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφευξομενηεκφευξομενεεκ·φευγ·σομεν·ηεκ·φευγ·σομεν·ε
Nomεκφευξομενοςεκ·φευγ·σομεν·ος
Accεκφευξομενηνεκφευξομενονεκ·φευγ·σομεν·ηνεκ·φευγ·σομεν·ον
Datεκφευξομενῃεκφευξομενῳεκ·φευγ·σομεν·ῃεκ·φευγ·σομεν·ῳ
Genεκφευξομενηςεκφευξομενουεκ·φευγ·σομεν·ηςεκ·φευγ·σομεν·ου
PlVocεκφευξομεναιεκφευξομενοιεκφευξομεναεκ·φευγ·σομεν·αιεκ·φευγ·σομεν·οιεκ·φευγ·σομεν·α
Nom
Accεκφευξομεναςεκφευξομενουςεκ·φευγ·σομεν·αςεκ·φευγ·σομεν·ους
Datεκφευξομεναιςεκφευξομενοιςεκ·φευγ·σομεν·αιςεκ·φευγ·σομεν·οις
Genεκφευξομενωνεκφευξομενωνεκ·φευγ·σομεν·ωνεκ·φευγ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεφυγον[GNT]εκ·ε·φυγ·ονεξεφυγομηνεκ·ε·φυγ·ομην
2ndεξεφυγεςεκ·ε·φυγ·εςεξεφυγουεκ·ε·φυγ·ου
3rdεξεφυγεν[LXX], εξεφυγεεκ·ε·φυγ·ε(ν), εκ·ε·φυγ·ε(ν)εξεφυγετοεκ·ε·φυγ·ετο
Pl1stεξεφυγομενεκ·ε·φυγ·ομενεξεφυγομεθαεκ·ε·φυγ·ομεθα
2ndεξεφυγετεεκ·ε·φυγ·ετεεξεφυγεσθεεκ·ε·φυγ·εσθε
3rdεξεφυγον[GNT], εξεφυγοσανεκ·ε·φυγ·ον, εκ·ε·φυγ·οσαν altεξεφυγοντοεκ·ε·φυγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφυγωεκ·φυγ·ωεκφυγωμαιεκ·φυγ·ωμαι
2ndεκφυγῃς[LXX]εκ·φυγ·ῃςεκφυγῃ[LXX]εκ·φυγ·ῃ
3rdεκφυγῃ[LXX]εκ·φυγ·ῃεκφυγηταιεκ·φυγ·ηται
Pl1stεκφυγωμενεκ·φυγ·ωμενεκφυγωμεθαεκ·φυγ·ωμεθα
2ndεκφυγητεεκ·φυγ·ητεεκφυγησθεεκ·φυγ·ησθε
3rdεκφυγωσιν[GNT], εκφυγωσιεκ·φυγ·ωσι(ν), εκ·φυγ·ωσι(ν)εκφυγωνταιεκ·φυγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφυγοιμιεκ·φυγ·οιμιεκφυγοιμηνεκ·φυγ·οιμην
2ndεκφυγοιςεκ·φυγ·οιςεκφυγοιοεκ·φυγ·οιο
3rdεκφυγοιεκ·φυγ·οιεκφυγοιτοεκ·φυγ·οιτο
Pl1stεκφυγοιμενεκ·φυγ·οιμενεκφυγοιμεθαεκ·φυγ·οιμεθα
2ndεκφυγοιτεεκ·φυγ·οιτεεκφυγοισθεεκ·φυγ·οισθε
3rdεκφυγοιεν, εκφυγοισανεκ·φυγ·οιεν, εκ·φυγ·οισαν altεκφυγοιντοεκ·φυγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκφυγεεκ·φυγ·εεκφυγουεκ·φυγ·ου
3rdεκφυγετωεκ·φυγ·ετωεκφυγεσθωεκ·φυγ·εσθω
Pl1st
2ndεκφυγετεεκ·φυγ·ετεεκφυγεσθεεκ·φυγ·εσθε
3rdεκφυγετωσαν, εκφυγοντωνεκ·φυγ·ετωσαν, εκ·φυγ·οντων classicalεκφυγεσθωσαν, εκφυγεσθωνεκ·φυγ·εσθωσαν, εκ·φυγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκφυγειν[GNT][LXX]​εκ·φυγ·εινεκφυγεσθαι​εκ·φυγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφυγουσαεκφυγονεκ·φυγ·ουσ·αεκ·φυγ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκφυγωνεκ·φυγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκφυγουσανεκφυγοντα[LXX]εκ·φυγ·ουσ·ανεκ·φυγ·ο[υ]ντ·α
Datεκφυγουσῃεκφυγοντιεκ·φυγ·ουσ·ῃεκ·φυγ·ο[υ]ντ·ι
Genεκφυγουσηςεκφυγοντοςεκ·φυγ·ουσ·ηςεκ·φυγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκφυγουσαιεκφυγοντεςεκφυγοντα[LXX]εκ·φυγ·ουσ·αιεκ·φυγ·ο[υ]ντ·εςεκ·φυγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκφυγουσαςεκφυγονταςεκ·φυγ·ουσ·αςεκ·φυγ·ο[υ]ντ·ας
Datεκφυγουσαιςεκφυγουσι, εκφυγουσινεκ·φυγ·ουσ·αιςεκ·φυγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκφυγουσωνεκφυγοντωνεκ·φυγ·ουσ·ωνεκ·φυγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφυγομενηεκφυγομενεεκ·φυγ·ομεν·ηεκ·φυγ·ομεν·ε
Nomεκφυγομενοςεκ·φυγ·ομεν·ος
Accεκφυγομενηνεκφυγομενονεκ·φυγ·ομεν·ηνεκ·φυγ·ομεν·ον
Datεκφυγομενῃεκφυγομενῳεκ·φυγ·ομεν·ῃεκ·φυγ·ομεν·ῳ
Genεκφυγομενηςεκφυγομενουεκ·φυγ·ομεν·ηςεκ·φυγ·ομεν·ου
PlVocεκφυγομεναιεκφυγομενοιεκφυγομεναεκ·φυγ·ομεν·αιεκ·φυγ·ομεν·οιεκ·φυγ·ομεν·α
Nom
Accεκφυγομεναςεκφυγομενουςεκ·φυγ·ομεν·αςεκ·φυγ·ομεν·ους
Datεκφυγομεναιςεκφυγομενοιςεκ·φυγ·ομεν·αιςεκ·φυγ·ομεν·οις
Genεκφυγομενωνεκφυγομενωνεκ·φυγ·ομεν·ωνεκ·φυγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεφευγαεκ·πεφευγ·[κ]α
2ndεκπεφευγας[LXX], εκπεφευγεςεκ·πεφευγ·[κ]ας, εκ·πεφευγ·[κ]ες alt
3rdεκπεφευγεν[LXX], εκπεφευγεεκ·πεφευγ·[κ]ε(ν), εκ·πεφευγ·[κ]ε(ν)
Pl1stεκπεφευγαμενεκ·πεφευγ·[κ]αμεν
2ndεκπεφευγατεεκ·πεφευγ·[κ]ατε
3rdεκπεφευγασιν, εκπεφευγασι, εκπεφευγανεκ·πεφευγ·[κ]ασι(ν), εκ·πεφευγ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεφευγωεκ·πεφευγ·[κ]ω
2ndεκπεφευγῃςεκ·πεφευγ·[κ]ῃς
3rdεκπεφευγῃεκ·πεφευγ·[κ]ῃ
Pl1stεκπεφευγωμενεκ·πεφευγ·[κ]ωμεν
2ndεκπεφευγητεεκ·πεφευγ·[κ]ητε
3rdεκπεφευγωσιν, εκπεφευγωσιεκ·πεφευγ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεφευγοιμι, εκπεφευγοιηνεκ·πεφευγ·[κ]οιμι, εκ·πεφευγ·[κ]οιην classical
2ndεκπεφευγοις, εκπεφευγοιηςεκ·πεφευγ·[κ]οις, εκ·πεφευγ·[κ]οιης classical
3rdεκπεφευγοι, εκπεφευγοιηεκ·πεφευγ·[κ]οι, εκ·πεφευγ·[κ]οιη classical
Pl1stεκπεφευγοιμενεκ·πεφευγ·[κ]οιμεν
2ndεκπεφευγοιτεεκ·πεφευγ·[κ]οιτε
3rdεκπεφευγοιενεκ·πεφευγ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπεφευγεεκ·πεφευγ·[κ]ε
3rdεκπεφευγετωεκ·πεφευγ·[κ]ετω
Pl1st
2ndεκπεφευγετεεκ·πεφευγ·[κ]ετε
3rdεκπεφευγετωσανεκ·πεφευγ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπεφευγεναι[GNT]​εκ·πεφευγ·[κ]εναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεφευγυιαεκπεφευγοςεκ·πεφευγ·[κ]υι·αεκ·πεφευγ·[κ]ο[τ]·ς
Nomεκπεφευγως[LXX]εκ·πεφευγ·[κ]ο[τ]·^ς
Accεκπεφευγυιανεκπεφευγοταεκ·πεφευγ·[κ]υι·ανεκ·πεφευγ·[κ]οτ·α
Datεκπεφευγυιᾳεκπεφευγοτιεκ·πεφευγ·[κ]υι·ᾳεκ·πεφευγ·[κ]οτ·ι
Genεκπεφευγυιαςεκπεφευγοτοςεκ·πεφευγ·[κ]υι·αςεκ·πεφευγ·[κ]οτ·ος
PlVocεκπεφευγυιαιεκπεφευγοτες[LXX]εκπεφευγοταεκ·πεφευγ·[κ]υι·αιεκ·πεφευγ·[κ]οτ·εςεκ·πεφευγ·[κ]οτ·α
Nom
Accεκπεφευγυιαςεκπεφευγοταςεκ·πεφευγ·[κ]υι·αςεκ·πεφευγ·[κ]οτ·ας
Datεκπεφευγυιαιςεκπεφευγοσι, εκπεφευγοσινεκ·πεφευγ·[κ]υι·αιςεκ·πεφευγ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genεκπεφευγυιωνεκπεφευγοτωνεκ·πεφευγ·[κ]υι·ωνεκ·πεφευγ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπεφευγειν, εξεπεφευγηεκ·ε·πεφευγ·[κ]ειν, εκ·ε·πεφευγ·[κ]η classical
2ndεξεπεφευγεις, εξεπεφευγηςεκ·ε·πεφευγ·[κ]εις, εκ·ε·πεφευγ·[κ]ης classical
3rdεξεπεφευγειεκ·ε·πεφευγ·[κ]ει
Pl1stεξεπεφευγειμεν, εξεπεφευγεμενεκ·ε·πεφευγ·[κ]ειμεν, εκ·ε·πεφευγ·[κ]εμεν classical
2ndεξεπεφευγειτε, εξεπεφευγετεεκ·ε·πεφευγ·[κ]ειτε, εκ·ε·πεφευγ·[κ]ετε classical
3rdεξεπεφευγεισαν, εξεπεφευγεσανεκ·ε·πεφευγ·[κ]εισαν, εκ·ε·πεφευγ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεφευγειν, εκπεφευγηεκ·[ε]·πεφευγ·[κ]ειν, εκ·[ε]·πεφευγ·[κ]η classical
2ndεκπεφευγεις, εκπεφευγηςεκ·[ε]·πεφευγ·[κ]εις, εκ·[ε]·πεφευγ·[κ]ης classical
3rdεκπεφευγειεκ·[ε]·πεφευγ·[κ]ει
Pl1stεκπεφευγειμεν, εκπεφευγεμενεκ·[ε]·πεφευγ·[κ]ειμεν, εκ·[ε]·πεφευγ·[κ]εμεν classical
2ndεκπεφευγειτε, εκπεφευγετεεκ·[ε]·πεφευγ·[κ]ειτε, εκ·[ε]·πεφευγ·[κ]ετε classical
3rdεκπεφευγεισαν, εκπεφευγεσανεκ·[ε]·πεφευγ·[κ]εισαν, εκ·[ε]·πεφευγ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:21:30 EST