εκτρεπω • EKTREPW • ektrepō

Search: εκτρεπομενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκτρεπομενοςἐκτρέπωεκ·τρεπ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκτρεπομενοςἐκτρέπωεκ·τρεπ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

ἐκ·τρέπω (εκ+τρεπ-, -, -, -, -, εκ+τραπ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτρεπωεκ·τρεπ·ωεκτρεπομαιεκ·τρεπ·ομαι
2ndεκτρεπειςεκ·τρεπ·ειςεκτρεπῃ, εκτρεπει, εκτρεπεσαιεκ·τρεπ·ῃ, εκ·τρεπ·ει classical, εκ·τρεπ·εσαι alt
3rdεκτρεπειεκ·τρεπ·ειεκτρεπεταιεκ·τρεπ·εται
Pl1stεκτρεπομενεκ·τρεπ·ομενεκτρεπομεθαεκ·τρεπ·ομεθα
2ndεκτρεπετεεκ·τρεπ·ετεεκτρεπεσθεεκ·τρεπ·εσθε
3rdεκτρεπουσιν, εκτρεπουσιεκ·τρεπ·ουσι(ν)εκτρεπονταιεκ·τρεπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτρεπωεκ·τρεπ·ωεκτρεπωμαιεκ·τρεπ·ωμαι
2ndεκτρεπῃςεκ·τρεπ·ῃςεκτρεπῃεκ·τρεπ·ῃ
3rdεκτρεπῃεκ·τρεπ·ῃεκτρεπηταιεκ·τρεπ·ηται
Pl1stεκτρεπωμενεκ·τρεπ·ωμενεκτρεπωμεθαεκ·τρεπ·ωμεθα
2ndεκτρεπητεεκ·τρεπ·ητεεκτρεπησθεεκ·τρεπ·ησθε
3rdεκτρεπωσιν, εκτρεπωσιεκ·τρεπ·ωσι(ν)εκτρεπωνταιεκ·τρεπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτρεποιμιεκ·τρεπ·οιμιεκτρεποιμηνεκ·τρεπ·οιμην
2ndεκτρεποιςεκ·τρεπ·οιςεκτρεποιοεκ·τρεπ·οιο
3rdεκτρεποιεκ·τρεπ·οιεκτρεποιτοεκ·τρεπ·οιτο
Pl1stεκτρεποιμενεκ·τρεπ·οιμενεκτρεποιμεθαεκ·τρεπ·οιμεθα
2ndεκτρεποιτεεκ·τρεπ·οιτεεκτρεποισθεεκ·τρεπ·οισθε
3rdεκτρεποιεν, εκτρεποισανεκ·τρεπ·οιεν, εκ·τρεπ·οισαν altεκτρεποιντοεκ·τρεπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτρεπεεκ·τρεπ·εεκτρεπουεκ·τρεπ·ου
3rdεκτρεπετωεκ·τρεπ·ετωεκτρεπεσθωεκ·τρεπ·εσθω
Pl1st
2ndεκτρεπετεεκ·τρεπ·ετεεκτρεπεσθεεκ·τρεπ·εσθε
3rdεκτρεπετωσαν, εκτρεποντωνεκ·τρεπ·ετωσαν, εκ·τρεπ·οντων classicalεκτρεπεσθωσαν, εκτρεπεσθωνεκ·τρεπ·εσθωσαν, εκ·τρεπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτρεπειν​εκ·τρεπ·ειν​εκτρεπεσθαι​εκ·τρεπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτρεπουσαεκτρεπονεκ·τρεπ·ουσ·αεκ·τρεπ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκτρεπων[LXX]εκ·τρεπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκτρεπουσανεκτρεπονταεκ·τρεπ·ουσ·ανεκ·τρεπ·ο[υ]ντ·α
Datεκτρεπουσῃεκτρεποντιεκ·τρεπ·ουσ·ῃεκ·τρεπ·ο[υ]ντ·ι
Genεκτρεπουσηςεκτρεποντοςεκ·τρεπ·ουσ·ηςεκ·τρεπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκτρεπουσαιεκτρεποντεςεκτρεπονταεκ·τρεπ·ουσ·αιεκ·τρεπ·ο[υ]ντ·εςεκ·τρεπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκτρεπουσαςεκτρεπονταςεκ·τρεπ·ουσ·αςεκ·τρεπ·ο[υ]ντ·ας
Datεκτρεπουσαιςεκτρεπουσι, εκτρεπουσινεκ·τρεπ·ουσ·αιςεκ·τρεπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκτρεπουσωνεκτρεποντωνεκ·τρεπ·ουσ·ωνεκ·τρεπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτρεπομενηεκτρεπομενεεκ·τρεπ·ομεν·ηεκ·τρεπ·ομεν·ε
Nomεκτρεπομενος[GNT]εκ·τρεπ·ομεν·ος
Accεκτρεπομενηνεκτρεπομενονεκ·τρεπ·ομεν·ηνεκ·τρεπ·ομεν·ον
Datεκτρεπομενῃεκτρεπομενῳεκ·τρεπ·ομεν·ῃεκ·τρεπ·ομεν·ῳ
Genεκτρεπομενηςεκτρεπομενουεκ·τρεπ·ομεν·ηςεκ·τρεπ·ομεν·ου
PlVocεκτρεπομεναιεκτρεπομενοιεκτρεπομεναεκ·τρεπ·ομεν·αιεκ·τρεπ·ομεν·οιεκ·τρεπ·ομεν·α
Nom
Accεκτρεπομεναςεκτρεπομενουςεκ·τρεπ·ομεν·αςεκ·τρεπ·ομεν·ους
Datεκτρεπομεναιςεκτρεπομενοιςεκ·τρεπ·ομεν·αιςεκ·τρεπ·ομεν·οις
Genεκτρεπομενωνεκτρεπομενωνεκ·τρεπ·ομεν·ωνεκ·τρεπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετρεπονεκ·ε·τρεπ·ονεξετρεπομηνεκ·ε·τρεπ·ομην
2ndεξετρεπεςεκ·ε·τρεπ·εςεξετρεπουεκ·ε·τρεπ·ου
3rdεξετρεπεν, εξετρεπεεκ·ε·τρεπ·ε(ν)εξετρεπετοεκ·ε·τρεπ·ετο
Pl1stεξετρεπομενεκ·ε·τρεπ·ομενεξετρεπομεθαεκ·ε·τρεπ·ομεθα
2ndεξετρεπετεεκ·ε·τρεπ·ετεεξετρεπεσθεεκ·ε·τρεπ·εσθε
3rdεξετρεπον, εξετρεποσανεκ·ε·τρεπ·ον, εκ·ε·τρεπ·οσαν altεξετρεποντοεκ·ε·τρεπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξετραπηνεκ·ε·τραπ·[θ]ην
2ndεξετραπηςεκ·ε·τραπ·[θ]ης
3rdεξετραπηεκ·ε·τραπ·[θ]η
Pl1stεξετραπημενεκ·ε·τραπ·[θ]ημεν
2ndεξετραπητεεκ·ε·τραπ·[θ]ητε
3rdεξετραπησαν[GNT]εκ·ε·τραπ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκτραπησομαιεκ·τραπ·[θ]ησομαι
2ndεκτραπησῃ, εκτραπησειεκ·τραπ·[θ]ησῃ, εκ·τραπ·[θ]ησει classical
3rdεκτραπησεταιεκ·τραπ·[θ]ησεται
Pl1stεκτραπησομεθαεκ·τραπ·[θ]ησομεθα
2ndεκτραπησεσθεεκ·τραπ·[θ]ησεσθε
3rdεκτραπησονται[GNT]εκ·τραπ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκτραπωεκ·τραπ·[θ]ω
2ndεκτραπῃςεκ·τραπ·[θ]ῃς
3rdεκτραπῃ[GNT]εκ·τραπ·[θ]ῃ
Pl1stεκτραπωμενεκ·τραπ·[θ]ωμεν
2ndεκτραπητεεκ·τραπ·[θ]ητε
3rdεκτραπωσιν, εκτραπωσιεκ·τραπ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκτραπειηνεκ·τραπ·[θ]ειην
2ndεκτραπειηςεκ·τραπ·[θ]ειης
3rdεκτραπειηεκ·τραπ·[θ]ειη
Pl1stεκτραπειημεν, εκτραπειμενεκ·τραπ·[θ]ειημεν, εκ·τραπ·[θ]ειμεν classical
2ndεκτραπειητε, εκτραπειτεεκ·τραπ·[θ]ειητε, εκ·τραπ·[θ]ειτε classical
3rdεκτραπειησαν, εκτραπειενεκ·τραπ·[θ]ειησαν, εκ·τραπ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκτραπησοιμηνεκ·τραπ·[θ]ησοιμην
2ndεκτραπησοιοεκ·τραπ·[θ]ησοιο
3rdεκτραπησοιτοεκ·τραπ·[θ]ησοιτο
Pl1stεκτραπησοιμεθαεκ·τραπ·[θ]ησοιμεθα
2ndεκτραπησοισθεεκ·τραπ·[θ]ησοισθε
3rdεκτραπησοιντοεκ·τραπ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτραπηθιεκ·τραπ·[θ]ητι
3rdεκτραπητωεκ·τραπ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεκτραπητεεκ·τραπ·[θ]ητε
3rdεκτραπητωσαν, εκτραπεντωνεκ·τραπ·[θ]ητωσαν, εκ·τραπ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκτραπηναι​εκ·τραπ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκτραπησεσθαι​εκ·τραπ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτραπεισαεκτραπειςεκτραπενεκ·τραπ·[θ]εισ·αεκ·τραπ·[θ]ει[ντ]·ςεκ·τραπ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκτραπεισανεκτραπενταεκ·τραπ·[θ]εισ·ανεκ·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεκτραπεισῃεκτραπεντιεκ·τραπ·[θ]εισ·ῃεκ·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεκτραπεισηςεκτραπεντοςεκ·τραπ·[θ]εισ·ηςεκ·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεκτραπεισαιεκτραπεντεςεκτραπενταεκ·τραπ·[θ]εισ·αιεκ·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·εςεκ·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεκτραπεισαςεκτραπενταςεκ·τραπ·[θ]εισ·αςεκ·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεκτραπεισαιςεκτραπεισι, εκτραπεισινεκ·τραπ·[θ]εισ·αιςεκ·τραπ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεκτραπεισωνεκτραπεντωνεκ·τραπ·[θ]εισ·ωνεκ·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτραπησομενηεκτραπησομενεεκ·τραπ·[θ]ησομεν·ηεκ·τραπ·[θ]ησομεν·ε
Nomεκτραπησομενοςεκ·τραπ·[θ]ησομεν·ος
Accεκτραπησομενηνεκτραπησομενονεκ·τραπ·[θ]ησομεν·ηνεκ·τραπ·[θ]ησομεν·ον
Datεκτραπησομενῃεκτραπησομενῳεκ·τραπ·[θ]ησομεν·ῃεκ·τραπ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεκτραπησομενηςεκτραπησομενουεκ·τραπ·[θ]ησομεν·ηςεκ·τραπ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεκτραπησομεναιεκτραπησομενοιεκτραπησομεναεκ·τραπ·[θ]ησομεν·αιεκ·τραπ·[θ]ησομεν·οιεκ·τραπ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεκτραπησομεναςεκτραπησομενουςεκ·τραπ·[θ]ησομεν·αςεκ·τραπ·[θ]ησομεν·ους
Datεκτραπησομεναιςεκτραπησομενοιςεκ·τραπ·[θ]ησομεν·αιςεκ·τραπ·[θ]ησομεν·οις
Genεκτραπησομενωνεκτραπησομενωνεκ·τραπ·[θ]ησομεν·ωνεκ·τραπ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 22:07:54 EST