εκτεινω • EKTEINW • ekteinō

Search: εκτεταμενη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκτεταμενῃ; εκτεταμενηἐκτείνωεκ·τετα·μεν·ῃ; εκ·τετα·μεν·ηperf mp ptcp fem dat sg; perf mp ptcp fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκτεταμενηἐκτείνωεκ·τετα·μεν·ηperf mp ptcp fem nom|voc sg
εκτεταμενῃἐκτείνωεκ·τετα·μεν·ῃperf mp ptcp fem dat sg

ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτεινω[LXX]εκ·τειν·ωεκτεινομαιεκ·τειν·ομαι
2ndεκτεινειςεκ·τειν·ειςεκτεινῃ[LXX], εκτεινει[LXX], εκτεινεσαιεκ·τειν·ῃ, εκ·τειν·ει classical, εκ·τειν·εσαι alt
3rdεκτεινει[LXX]εκ·τειν·ειεκτεινεται[LXX]εκ·τειν·εται
Pl1stεκτεινομενεκ·τειν·ομενεκτεινομεθαεκ·τειν·ομεθα
2ndεκτεινετεεκ·τειν·ετεεκτεινεσθεεκ·τειν·εσθε
3rdεκτεινουσιν, εκτεινουσιεκ·τειν·ουσι(ν)εκτεινονταιεκ·τειν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτεινω[LXX]εκ·τειν·ωεκτεινωμαιεκ·τειν·ωμαι
2ndεκτεινῃς[LXX]εκ·τειν·ῃςεκτεινῃ[LXX]εκ·τειν·ῃ
3rdεκτεινῃ[LXX]εκ·τειν·ῃεκτεινηταιεκ·τειν·ηται
Pl1stεκτεινωμενεκ·τειν·ωμενεκτεινωμεθαεκ·τειν·ωμεθα
2ndεκτεινητε[LXX]εκ·τειν·ητεεκτεινησθεεκ·τειν·ησθε
3rdεκτεινωσιν[LXX], εκτεινωσιεκ·τειν·ωσι(ν), εκ·τειν·ωσι(ν)εκτεινωνταιεκ·τειν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτεινοιμιεκ·τειν·οιμιεκτεινοιμηνεκ·τειν·οιμην
2ndεκτεινοιςεκ·τειν·οιςεκτεινοιοεκ·τειν·οιο
3rdεκτεινοιεκ·τειν·οιεκτεινοιτοεκ·τειν·οιτο
Pl1stεκτεινοιμενεκ·τειν·οιμενεκτεινοιμεθαεκ·τειν·οιμεθα
2ndεκτεινοιτεεκ·τειν·οιτεεκτεινοισθεεκ·τειν·οισθε
3rdεκτεινοιεν, εκτεινοισανεκ·τειν·οιεν, εκ·τειν·οισαν altεκτεινοιντοεκ·τειν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτεινεεκ·τειν·εεκτεινου[LXX]εκ·τειν·ου
3rdεκτεινετωεκ·τειν·ετωεκτεινεσθωεκ·τειν·εσθω
Pl1st
2ndεκτεινετεεκ·τειν·ετεεκτεινεσθεεκ·τειν·εσθε
3rdεκτεινετωσαν, εκτεινοντωνεκ·τειν·ετωσαν, εκ·τειν·οντων classicalεκτεινεσθωσαν, εκτεινεσθωνεκ·τειν·εσθωσαν, εκ·τειν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτεινειν[GNT][LXX]​εκ·τειν·εινεκτεινεσθαι​εκ·τειν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτεινουσαεκτεινον[GNT][LXX]εκ·τειν·ουσ·αεκ·τειν·ο[υ]ν[τ]
Nomεκτεινων[LXX]εκ·τειν·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκτεινουσανεκτεινονταεκ·τειν·ουσ·ανεκ·τειν·ο[υ]ντ·α
Datεκτεινουσῃεκτεινοντιεκ·τειν·ουσ·ῃεκ·τειν·ο[υ]ντ·ι
Genεκτεινουσηςεκτεινοντοςεκ·τειν·ουσ·ηςεκ·τειν·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκτεινουσαιεκτεινοντες[LXX]εκτεινονταεκ·τειν·ουσ·αιεκ·τειν·ο[υ]ντ·εςεκ·τειν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκτεινουσαςεκτεινονταςεκ·τειν·ουσ·αςεκ·τειν·ο[υ]ντ·ας
Datεκτεινουσαιςεκτεινουσι, εκτεινουσινεκ·τειν·ουσ·αιςεκ·τειν·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκτεινουσωνεκτεινοντωνεκ·τειν·ουσ·ωνεκ·τειν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτεινομενηεκτεινομενεεκ·τειν·ομεν·ηεκ·τειν·ομεν·ε
Nomεκτεινομενοςεκ·τειν·ομεν·ος
Accεκτεινομενηνεκτεινομενονεκ·τειν·ομεν·ηνεκ·τειν·ομεν·ον
Datεκτεινομενῃεκτεινομενῳεκ·τειν·ομεν·ῃεκ·τειν·ομεν·ῳ
Genεκτεινομενηςεκτεινομενουεκ·τειν·ομεν·ηςεκ·τειν·ομεν·ου
PlVocεκτεινομεναιεκτεινομενοιεκτεινομεναεκ·τειν·ομεν·αιεκ·τειν·ομεν·οιεκ·τειν·ομεν·α
Nom
Accεκτεινομεναςεκτεινομενουςεκ·τειν·ομεν·αςεκ·τειν·ομεν·ους
Datεκτεινομεναιςεκτεινομενοιςεκ·τειν·ομεν·αιςεκ·τειν·ομεν·οις
Genεκτεινομενωνεκτεινομενωνεκ·τειν·ομεν·ωνεκ·τειν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετεινον[LXX]εκ·ε·τειν·ονεξετεινομηνεκ·ε·τειν·ομην
2ndεξετεινεςεκ·ε·τειν·εςεξετεινουεκ·ε·τειν·ου
3rdεξετεινεν[GNT][LXX], εξετεινεεκ·ε·τειν·ε(ν), εκ·ε·τειν·ε(ν)εξετεινετοεκ·ε·τειν·ετο
Pl1stεξετεινομενεκ·ε·τειν·ομενεξετεινομεθαεκ·ε·τειν·ομεθα
2ndεξετεινετεεκ·ε·τειν·ετεεξετεινεσθεεκ·ε·τειν·εσθε
3rdεξετεινον[LXX], εξετεινοσανεκ·ε·τειν·ον, εκ·ε·τειν·οσαν altεξετεινοντοεκ·ε·τειν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτενω[LXX]εκ·τεν(ε)·[σ]ωεκτενουμαιεκ·τεν(ε)·[σ]ομαι
2ndεκτενεις[GNT][LXX]εκ·τεν(ε)·[σ]ειςεκτενῃ, εκτενει[LXX], εκτενεισαιεκ·τεν(ε)·[σ]ῃ, εκ·τεν(ε)·[σ]ει classical, εκ·τεν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεκτενει[LXX]εκ·τεν(ε)·[σ]ειεκτενειταιεκ·τεν(ε)·[σ]εται
Pl1stεκτενουμενεκ·τεν(ε)·[σ]ομενεκτενουμεθαεκ·τεν(ε)·[σ]ομεθα
2ndεκτενειτεεκ·τεν(ε)·[σ]ετεεκτενεισθεεκ·τεν(ε)·[σ]εσθε
3rdεκτενουσιν, εκτενουσιεκ·τεν(ε)·[σ]ουσι(ν)εκτενουνταιεκ·τεν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτενοιμιεκ·τεν(ε)·[σ]οιμιεκτενοιμηνεκ·τεν(ε)·[σ]οιμην
2ndεκτενοιςεκ·τεν(ε)·[σ]οιςεκτενοιοεκ·τεν(ε)·[σ]οιο
3rdεκτενοιεκ·τεν(ε)·[σ]οιεκτενοιτοεκ·τεν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεκτενοιμενεκ·τεν(ε)·[σ]οιμενεκτενοιμεθαεκ·τεν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεκτενοιτεεκ·τεν(ε)·[σ]οιτεεκτενοισθεεκ·τεν(ε)·[σ]οισθε
3rdεκτενοιενεκ·τεν(ε)·[σ]οιενεκτενοιντοεκ·τεν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτενειν​εκ·τεν(ε)·[σ]ειν​εκτενεισθαι​εκ·τεν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτενουσαεκτενουνεκ·τεν(ε)·[σ]ουσ·αεκ·τεν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεκτενωνεκ·τεν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεκτενουσανεκτενουνταεκ·τεν(ε)·[σ]ουσ·ανεκ·τεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεκτενουσῃεκτενουντιεκ·τεν(ε)·[σ]ουσ·ῃεκ·τεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεκτενουσηςεκτενουντοςεκ·τεν(ε)·[σ]ουσ·ηςεκ·τεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεκτενουσαιεκτενουντεςεκτενουνταεκ·τεν(ε)·[σ]ουσ·αιεκ·τεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεκ·τεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκτενουσαςεκτενουνταςεκ·τεν(ε)·[σ]ουσ·αςεκ·τεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεκτενουσαιςεκτενουσι, εκτενουσινεκ·τεν(ε)·[σ]ουσ·αιςεκ·τεν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεκτενουσωνεκτενουντωνεκ·τεν(ε)·[σ]ουσ·ωνεκ·τεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτενουμενηεκτενουμενεεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·ηεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεκτενουμενοςεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεκτενουμενηνεκτενουμενονεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·ηνεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεκτενουμενῃεκτενουμενῳεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·ῃεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεκτενουμενηςεκτενουμενουεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·ηςεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεκτενουμεναιεκτενουμενοιεκτενουμεναεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·αιεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·οιεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεκτενουμεναςεκτενουμενουςεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·αςεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεκτενουμεναιςεκτενουμενοιςεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·αιςεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεκτενουμενωνεκτενουμενωνεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·ωνεκ·τεν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετεινα[LXX]εκ·ε·τειν·[σ]αεξετειναμηνεκ·ε·τειν·[σ]αμην
2ndεξετεινας[LXX]εκ·ε·τειν·[σ]αςεξετεινωεκ·ε·τειν·[σ]ω
3rdεξετεινεν[GNT][LXX], εξετεινεεκ·ε·τειν·[σ]ε(ν), εκ·ε·τειν·[σ]ε(ν)εξετεινατοεκ·ε·τειν·[σ]ατο
Pl1stεξετειναμενεκ·ε·τειν·[σ]αμενεξετειναμεθαεκ·ε·τειν·[σ]αμεθα
2ndεξετεινατε[GNT]εκ·ε·τειν·[σ]ατεεξετεινασθεεκ·ε·τειν·[σ]ασθε
3rdεξετειναν[LXX]εκ·ε·τειν·[σ]ανεξετειναντοεκ·ε·τειν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτεινω[LXX]εκ·τειν·[σ]ωεκτεινωμαιεκ·τειν·[σ]ωμαι
2ndεκτεινῃς[LXX]εκ·τειν·[σ]ῃςεκτεινῃ[LXX]εκ·τειν·[σ]ῃ
3rdεκτεινῃ[LXX]εκ·τειν·[σ]ῃεκτεινηταιεκ·τειν·[σ]ηται
Pl1stεκτεινωμενεκ·τειν·[σ]ωμενεκτεινωμεθαεκ·τειν·[σ]ωμεθα
2ndεκτεινητε[LXX]εκ·τειν·[σ]ητεεκτεινησθεεκ·τειν·[σ]ησθε
3rdεκτεινωσιν[LXX], εκτεινωσιεκ·τειν·[σ]ωσι(ν), εκ·τειν·[σ]ωσι(ν)εκτεινωνταιεκ·τειν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτειναιμιεκ·τειν·[σ]αιμιεκτειναιμηνεκ·τειν·[σ]αιμην
2ndεκτειναις, εκτεινειαςεκ·τειν·[σ]αις, εκ·τειν·[σ]ειας classicalεκτειναιοεκ·τειν·[σ]αιο
3rdεκτειναι[LXX], εκτεινειεεκ·τειν·[σ]αι, εκ·τειν·[σ]ειε classicalεκτειναιτοεκ·τειν·[σ]αιτο
Pl1stεκτειναιμενεκ·τειν·[σ]αιμενεκτειναιμεθαεκ·τειν·[σ]αιμεθα
2ndεκτειναιτεεκ·τειν·[σ]αιτεεκτειναισθεεκ·τειν·[σ]αισθε
3rdεκτειναιεν, εκτειναισαν, εκτεινειαν, εκτεινειενεκ·τειν·[σ]αιεν, εκ·τειν·[σ]αισαν alt, εκ·τειν·[σ]ειαν classical, εκ·τειν·[σ]ειεν classicalεκτειναιντοεκ·τειν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτεινον[GNT][LXX]εκ·τειν·[σ]ονεκτειναι[LXX]εκ·τειν·[σ]αι
3rdεκτεινατωεκ·τειν·[σ]ατωεκτεινασθωεκ·τειν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεκτεινατεεκ·τειν·[σ]ατεεκτεινασθεεκ·τειν·[σ]ασθε
3rdεκτεινατωσαν, εκτειναντωνεκ·τειν·[σ]ατωσαν, εκ·τειν·[σ]αντων classicalεκτεινασθωσαν, εκτεινασθωνεκ·τειν·[σ]ασθωσαν, εκ·τειν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτειναι[LXX]​εκ·τειν·[σ]αιεκτεινασθαι​εκ·τειν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτεινασα[LXX]εκτεινας[GNT][LXX]εκτεινανεκ·τειν·[σ]ασ·αεκ·τειν·[σ]α[ντ]·ςεκ·τειν·[σ]αν[τ]
Nom
Accεκτεινασανεκτεινανταεκ·τειν·[σ]ασ·ανεκ·τειν·[σ]αντ·α
Datεκτεινασῃεκτειναντιεκ·τειν·[σ]ασ·ῃεκ·τειν·[σ]αντ·ι
Genεκτεινασηςεκτειναντοςεκ·τειν·[σ]ασ·ηςεκ·τειν·[σ]αντ·ος
PlVocεκτεινασαιεκτειναντες[LXX]εκτεινανταεκ·τειν·[σ]ασ·αιεκ·τειν·[σ]αντ·εςεκ·τειν·[σ]αντ·α
Nom
Accεκτεινασαςεκτεινανταςεκ·τειν·[σ]ασ·αςεκ·τειν·[σ]αντ·ας
Datεκτεινασαιςεκτεινασι, εκτεινασινεκ·τειν·[σ]ασ·αιςεκ·τειν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεκτεινασωνεκτειναντωνεκ·τειν·[σ]ασ·ωνεκ·τειν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτειναμενηεκτειναμενεεκ·τειν·[σ]αμεν·ηεκ·τειν·[σ]αμεν·ε
Nomεκτειναμενοςεκ·τειν·[σ]αμεν·ος
Accεκτειναμενηνεκτειναμενονεκ·τειν·[σ]αμεν·ηνεκ·τειν·[σ]αμεν·ον
Datεκτειναμενῃεκτειναμενῳεκ·τειν·[σ]αμεν·ῃεκ·τειν·[σ]αμεν·ῳ
Genεκτειναμενηςεκτειναμενουεκ·τειν·[σ]αμεν·ηςεκ·τειν·[σ]αμεν·ου
PlVocεκτειναμεναιεκτειναμενοιεκτειναμεναεκ·τειν·[σ]αμεν·αιεκ·τειν·[σ]αμεν·οιεκ·τειν·[σ]αμεν·α
Nom
Accεκτειναμεναςεκτειναμενουςεκ·τειν·[σ]αμεν·αςεκ·τειν·[σ]αμεν·ους
Datεκτειναμεναιςεκτειναμενοιςεκ·τειν·[σ]αμεν·αιςεκ·τειν·[σ]αμεν·οις
Genεκτειναμενωνεκτειναμενωνεκ·τειν·[σ]αμεν·ωνεκ·τειν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτετακα[LXX]εκ·τετα·καεκτεταμαιεκ·τετα·μαι
2ndεκτετακας, εκτετακεςεκ·τετα·κας, εκ·τετα·κες altεκτετασαιεκ·τετα·σαι
3rdεκτετακεν, εκτετακεεκ·τετα·κε(ν)εκτεταταιεκ·τετα·ται
Pl1stεκτετακαμενεκ·τετα·καμενεκτεταμεθαεκ·τετα·μεθα
2ndεκτετακατεεκ·τετα·κατεεκτετασθεεκ·τετα·σθε
3rdεκτετακασιν, εκτετακασι, εκτετακανεκ·τετα·κασι(ν), εκ·τετα·καν altεκτετανταιεκ·τετα·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτετασομαιεκ·τετα·σομαι
2ndεκτετασῃ, εκτετασειεκ·τετα·σῃ, εκ·τετα·σει classical
3rdεκτετασεταιεκ·τετα·σεται
Pl1stεκτετασομεθαεκ·τετα·σομεθα
2ndεκτετασεσθεεκ·τετα·σεσθε
3rdεκτετασονταιεκ·τετα·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτετακωεκ·τετα·κω
2ndεκτετακῃςεκ·τετα·κῃς
3rdεκτετακῃεκ·τετα·κῃ
Pl1stεκτετακωμενεκ·τετα·κωμεν
2ndεκτετακητεεκ·τετα·κητε
3rdεκτετακωσιν, εκτετακωσιεκ·τετα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτετακοιμι, εκτετακοιηνεκ·τετα·κοιμι, εκ·τετα·κοιην classical
2ndεκτετακοις, εκτετακοιηςεκ·τετα·κοις, εκ·τετα·κοιης classical
3rdεκτετακοι, εκτετακοιηεκ·τετα·κοι, εκ·τετα·κοιη classical
Pl1stεκτετακοιμενεκ·τετα·κοιμεν
2ndεκτετακοιτεεκ·τετα·κοιτε
3rdεκτετακοιενεκ·τετα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτετασοιμηνεκ·τετα·σοιμην
2ndεκτετασοιοεκ·τετα·σοιο
3rdεκτετασοιτοεκ·τετα·σοιτο
Pl1stεκτετασοιμεθαεκ·τετα·σοιμεθα
2ndεκτετασοισθεεκ·τετα·σοισθε
3rdεκτετασοιντοεκ·τετα·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτετακεεκ·τετα·κεεκτετασοεκ·τετα·σο
3rdεκτετακετωεκ·τετα·κετωεκτετασθωεκ·τετα·σθω
Pl1st
2ndεκτετακετεεκ·τετα·κετεεκτετασθεεκ·τετα·σθε
3rdεκτετακετωσανεκ·τετα·κετωσανεκτετασθωσαν, εκτετασθωνεκ·τετα·σθωσαν, εκ·τετα·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτετακεναι​εκ·τετα·κεναι​εκτετασθαι​εκ·τετα·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτετασεσθαι​εκ·τετα·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτετακυιαεκτετακοςεκ·τετα·κυι·αεκ·τετα·κο[τ]·ς
Nomεκτετακωςεκ·τετα·κο[τ]·^ς
Accεκτετακυιανεκτετακοταεκ·τετα·κυι·ανεκ·τετα·κοτ·α
Datεκτετακυιᾳεκτετακοτιεκ·τετα·κυι·ᾳεκ·τετα·κοτ·ι
Genεκτετακυιαςεκτετακοτοςεκ·τετα·κυι·αςεκ·τετα·κοτ·ος
PlVocεκτετακυιαιεκτετακοτεςεκτετακοταεκ·τετα·κυι·αιεκ·τετα·κοτ·εςεκ·τετα·κοτ·α
Nom
Accεκτετακυιαςεκτετακοταςεκ·τετα·κυι·αςεκ·τετα·κοτ·ας
Datεκτετακυιαιςεκτετακοσι, εκτετακοσινεκ·τετα·κυι·αιςεκ·τετα·κο[τ]·σι(ν)
Genεκτετακυιωνεκτετακοτωνεκ·τετα·κυι·ωνεκ·τετα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτεταμενη[LXX]εκτεταμενεεκ·τετα·μεν·ηεκ·τετα·μεν·ε
Nomεκτεταμενοςεκ·τετα·μεν·ος
Accεκτεταμενηνεκτεταμενον[LXX]εκ·τετα·μεν·ηνεκ·τετα·μεν·ον
Datεκτεταμενῃ[LXX]εκτεταμενῳεκ·τετα·μεν·ῃεκ·τετα·μεν·ῳ
Genεκτεταμενηςεκτεταμενουεκ·τετα·μεν·ηςεκ·τετα·μεν·ου
PlVocεκτεταμεναι[LXX]εκτεταμενοιεκτεταμεναεκ·τετα·μεν·αιεκ·τετα·μεν·οιεκ·τετα·μεν·α
Nom
Accεκτεταμεναςεκτεταμενουςεκ·τετα·μεν·αςεκ·τετα·μεν·ους
Datεκτεταμεναιςεκτεταμενοιςεκ·τετα·μεν·αιςεκ·τετα·μεν·οις
Genεκτεταμενωνεκτεταμενωνεκ·τετα·μεν·ωνεκ·τετα·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετετακειν, εξετετακηεκ·ε·τετα·κειν, εκ·ε·τετα·κη classicalεξετεταμηνεκ·ε·τετα·μην
2ndεξετετακεις, εξετετακηςεκ·ε·τετα·κεις, εκ·ε·τετα·κης classicalεξετετασοεκ·ε·τετα·σο
3rdεξετετακειεκ·ε·τετα·κειεξετετατοεκ·ε·τετα·το
Pl1stεξετετακειμεν, εξετετακεμενεκ·ε·τετα·κειμεν, εκ·ε·τετα·κεμεν classicalεξετεταμεθαεκ·ε·τετα·μεθα
2ndεξετετακειτε, εξετετακετεεκ·ε·τετα·κειτε, εκ·ε·τετα·κετε classicalεξετετασθεεκ·ε·τετα·σθε
3rdεξετετακεισαν, εξετετακεσανεκ·ε·τετα·κεισαν, εκ·ε·τετα·κεσαν classicalεξετεταντοεκ·ε·τετα·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτετακειν, εκτετακηεκ·[ε]·τετα·κειν, εκ·[ε]·τετα·κη classicalεκτεταμηνεκ·[ε]·τετα·μην
2ndεκτετακεις, εκτετακηςεκ·[ε]·τετα·κεις, εκ·[ε]·τετα·κης classicalεκτετασοεκ·[ε]·τετα·σο
3rdεκτετακειεκ·[ε]·τετα·κειεκτετατοεκ·[ε]·τετα·το
Pl1stεκτετακειμεν, εκτετακεμενεκ·[ε]·τετα·κειμεν, εκ·[ε]·τετα·κεμεν classicalεκτεταμεθαεκ·[ε]·τετα·μεθα
2ndεκτετακειτε, εκτετακετεεκ·[ε]·τετα·κειτε, εκ·[ε]·τετα·κετε classicalεκτετασθεεκ·[ε]·τετα·σθε
3rdεκτετακεισαν, εκτετακεσανεκ·[ε]·τετα·κεισαν, εκ·[ε]·τετα·κεσαν classicalεκτεταντοεκ·[ε]·τετα·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξεταθηνεκ·ε·τα·θην
2ndεξεταθηςεκ·ε·τα·θης
3rdεξεταθη[LXX]εκ·ε·τα·θη
Pl1stεξεταθημενεκ·ε·τα·θημεν
2ndεξεταθητεεκ·ε·τα·θητε
3rdεξεταθησαν[LXX]εκ·ε·τα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκταθησομαιεκ·τα·θησομαι
2ndεκταθησῃ, εκταθησειεκ·τα·θησῃ, εκ·τα·θησει classical
3rdεκταθησεται[LXX]εκ·τα·θησεται
Pl1stεκταθησομεθαεκ·τα·θησομεθα
2ndεκταθησεσθεεκ·τα·θησεσθε
3rdεκταθησονταιεκ·τα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκταθωεκ·τα·θω
2ndεκταθῃςεκ·τα·θῃς
3rdεκταθῃεκ·τα·θῃ
Pl1stεκταθωμενεκ·τα·θωμεν
2ndεκταθητεεκ·τα·θητε
3rdεκταθωσιν, εκταθωσιεκ·τα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκταθειηνεκ·τα·θειην
2ndεκταθειηςεκ·τα·θειης
3rdεκταθειηεκ·τα·θειη
Pl1stεκταθειημεν, εκταθειμενεκ·τα·θειημεν, εκ·τα·θειμεν classical
2ndεκταθειητε, εκταθειτεεκ·τα·θειητε, εκ·τα·θειτε classical
3rdεκταθειησαν, εκταθειενεκ·τα·θειησαν, εκ·τα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκταθησοιμηνεκ·τα·θησοιμην
2ndεκταθησοιοεκ·τα·θησοιο
3rdεκταθησοιτοεκ·τα·θησοιτο
Pl1stεκταθησοιμεθαεκ·τα·θησοιμεθα
2ndεκταθησοισθεεκ·τα·θησοισθε
3rdεκταθησοιντοεκ·τα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκταθητιεκ·τα·θητι
3rdεκταθητωεκ·τα·θητω
Pl1st
2ndεκταθητεεκ·τα·θητε
3rdεκταθητωσαν, εκταθεντωνεκ·τα·θητωσαν, εκ·τα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκταθηναι​εκ·τα·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκταθησεσθαι​εκ·τα·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκταθεισαεκταθειςεκταθενεκ·τα·θεισ·αεκ·τα·θει[ντ]·ςεκ·τα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκταθεισανεκταθενταεκ·τα·θεισ·ανεκ·τα·θε[ι]ντ·α
Datεκταθεισῃεκταθεντιεκ·τα·θεισ·ῃεκ·τα·θε[ι]ντ·ι
Genεκταθεισηςεκταθεντοςεκ·τα·θεισ·ηςεκ·τα·θε[ι]ντ·ος
PlVocεκταθεισαιεκταθεντεςεκταθενταεκ·τα·θεισ·αιεκ·τα·θε[ι]ντ·εςεκ·τα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεκταθεισαςεκταθενταςεκ·τα·θεισ·αςεκ·τα·θε[ι]ντ·ας
Datεκταθεισαιςεκταθεισι, εκταθεισινεκ·τα·θεισ·αιςεκ·τα·θει[ντ]·σι(ν)
Genεκταθεισωνεκταθεντωνεκ·τα·θεισ·ωνεκ·τα·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκταθησομενηεκταθησομενεεκ·τα·θησομεν·ηεκ·τα·θησομεν·ε
Nomεκταθησομενοςεκ·τα·θησομεν·ος
Accεκταθησομενηνεκταθησομενονεκ·τα·θησομεν·ηνεκ·τα·θησομεν·ον
Datεκταθησομενῃεκταθησομενῳεκ·τα·θησομεν·ῃεκ·τα·θησομεν·ῳ
Genεκταθησομενηςεκταθησομενουεκ·τα·θησομεν·ηςεκ·τα·θησομεν·ου
PlVocεκταθησομεναιεκταθησομενοιεκταθησομεναεκ·τα·θησομεν·αιεκ·τα·θησομεν·οιεκ·τα·θησομεν·α
Nom
Accεκταθησομεναςεκταθησομενουςεκ·τα·θησομεν·αςεκ·τα·θησομεν·ους
Datεκταθησομεναιςεκταθησομενοιςεκ·τα·θησομεν·αιςεκ·τα·θησομεν·οις
Genεκταθησομενωνεκταθησομενωνεκ·τα·θησομεν·ωνεκ·τα·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 21:29:47 EST