εκπεταννυμι εκπεταζω • EKPETANNUMI EKPETAZW • ekpetannumi ekpetazō

Search: εκπετασον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκπετασον; εκπετασον; εκπετασονἐκπετάννυμιεκ·πετα·σον; εκ·πετα·σο[υ]ν[τ]; εκ·πετα·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκπετασονἐκπετάννυμιεκ·πετα·σον1aor act imp 2nd sg
εκπετασονἐκπετάννυμιεκ·πετα·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
εκπετασονἐκπετάννυμιεκ·πετα·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp mas voc sg

ἐκ·πετάννυμι, -πετάζω (εκ+πεταζ-, εκ+πετα·σ-, εκ+πετα·σ-, -, -, εκ+πετασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεταζω[LXX]εκ·πεταζ·ωεκπεταζομαιεκ·πεταζ·ομαι
2ndεκπεταζειςεκ·πεταζ·ειςεκπεταζῃ, εκπεταζει, εκπεταζεσαιεκ·πεταζ·ῃ, εκ·πεταζ·ει classical, εκ·πεταζ·εσαι alt
3rdεκπεταζειεκ·πεταζ·ειεκπεταζεταιεκ·πεταζ·εται
Pl1stεκπεταζομενεκ·πεταζ·ομενεκπεταζομεθαεκ·πεταζ·ομεθα
2ndεκπεταζετεεκ·πεταζ·ετεεκπεταζεσθεεκ·πεταζ·εσθε
3rdεκπεταζουσιν, εκπεταζουσιεκ·πεταζ·ουσι(ν)εκπεταζονταιεκ·πεταζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεταζω[LXX]εκ·πεταζ·ωεκπεταζωμαιεκ·πεταζ·ωμαι
2ndεκπεταζῃςεκ·πεταζ·ῃςεκπεταζῃεκ·πεταζ·ῃ
3rdεκπεταζῃεκ·πεταζ·ῃεκπεταζηταιεκ·πεταζ·ηται
Pl1stεκπεταζωμενεκ·πεταζ·ωμενεκπεταζωμεθαεκ·πεταζ·ωμεθα
2ndεκπεταζητεεκ·πεταζ·ητεεκπεταζησθεεκ·πεταζ·ησθε
3rdεκπεταζωσιν, εκπεταζωσιεκ·πεταζ·ωσι(ν)εκπεταζωνταιεκ·πεταζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεταζοιμιεκ·πεταζ·οιμιεκπεταζοιμηνεκ·πεταζ·οιμην
2ndεκπεταζοιςεκ·πεταζ·οιςεκπεταζοιοεκ·πεταζ·οιο
3rdεκπεταζοιεκ·πεταζ·οιεκπεταζοιτοεκ·πεταζ·οιτο
Pl1stεκπεταζοιμενεκ·πεταζ·οιμενεκπεταζοιμεθαεκ·πεταζ·οιμεθα
2ndεκπεταζοιτεεκ·πεταζ·οιτεεκπεταζοισθεεκ·πεταζ·οισθε
3rdεκπεταζοιεν, εκπεταζοισανεκ·πεταζ·οιεν, εκ·πεταζ·οισαν altεκπεταζοιντοεκ·πεταζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπεταζεεκ·πεταζ·εεκπεταζουεκ·πεταζ·ου
3rdεκπεταζετωεκ·πεταζ·ετωεκπεταζεσθωεκ·πεταζ·εσθω
Pl1st
2ndεκπεταζετεεκ·πεταζ·ετεεκπεταζεσθεεκ·πεταζ·εσθε
3rdεκπεταζετωσαν, εκπεταζοντωνεκ·πεταζ·ετωσαν, εκ·πεταζ·οντων classicalεκπεταζεσθωσαν, εκπεταζεσθωνεκ·πεταζ·εσθωσαν, εκ·πεταζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπεταζειν​εκ·πεταζ·ειν​εκπεταζεσθαι​εκ·πεταζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεταζουσαεκπεταζονεκ·πεταζ·ουσ·αεκ·πεταζ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκπεταζων[LXX]εκ·πεταζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκπεταζουσανεκπεταζονταεκ·πεταζ·ουσ·ανεκ·πεταζ·ο[υ]ντ·α
Datεκπεταζουσῃεκπεταζοντιεκ·πεταζ·ουσ·ῃεκ·πεταζ·ο[υ]ντ·ι
Genεκπεταζουσηςεκπεταζοντοςεκ·πεταζ·ουσ·ηςεκ·πεταζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκπεταζουσαιεκπεταζοντεςεκπεταζονταεκ·πεταζ·ουσ·αιεκ·πεταζ·ο[υ]ντ·εςεκ·πεταζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκπεταζουσαςεκπεταζονταςεκ·πεταζ·ουσ·αςεκ·πεταζ·ο[υ]ντ·ας
Datεκπεταζουσαιςεκπεταζουσι, εκπεταζουσινεκ·πεταζ·ουσ·αιςεκ·πεταζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκπεταζουσωνεκπεταζοντωνεκ·πεταζ·ουσ·ωνεκ·πεταζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεταζομενηεκπεταζομενεεκ·πεταζ·ομεν·ηεκ·πεταζ·ομεν·ε
Nomεκπεταζομενοςεκ·πεταζ·ομεν·ος
Accεκπεταζομενηνεκπεταζομενονεκ·πεταζ·ομεν·ηνεκ·πεταζ·ομεν·ον
Datεκπεταζομενῃεκπεταζομενῳεκ·πεταζ·ομεν·ῃεκ·πεταζ·ομεν·ῳ
Genεκπεταζομενηςεκπεταζομενουεκ·πεταζ·ομεν·ηςεκ·πεταζ·ομεν·ου
PlVocεκπεταζομεναιεκπεταζομενοιεκπεταζομεναεκ·πεταζ·ομεν·αιεκ·πεταζ·ομεν·οιεκ·πεταζ·ομεν·α
Nom
Accεκπεταζομεναςεκπεταζομενουςεκ·πεταζ·ομεν·αςεκ·πεταζ·ομεν·ους
Datεκπεταζομεναιςεκπεταζομενοιςεκ·πεταζ·ομεν·αιςεκ·πεταζ·ομεν·οις
Genεκπεταζομενωνεκπεταζομενωνεκ·πεταζ·ομεν·ωνεκ·πεταζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπεταζονεκ·ε·πεταζ·ονεξεπεταζομηνεκ·ε·πεταζ·ομην
2ndεξεπεταζεςεκ·ε·πεταζ·εςεξεπεταζουεκ·ε·πεταζ·ου
3rdεξεπεταζεν, εξεπεταζεεκ·ε·πεταζ·ε(ν)εξεπεταζετοεκ·ε·πεταζ·ετο
Pl1stεξεπεταζομενεκ·ε·πεταζ·ομενεξεπεταζομεθαεκ·ε·πεταζ·ομεθα
2ndεξεπεταζετεεκ·ε·πεταζ·ετεεξεπεταζεσθεεκ·ε·πεταζ·εσθε
3rdεξεπεταζον, εξεπεταζοσανεκ·ε·πεταζ·ον, εκ·ε·πεταζ·οσαν altεξεπεταζοντοεκ·ε·πεταζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπετασω[LXX]εκ·πετα·σωεκπετασομαιεκ·πετα·σομαι
2ndεκπετασειςεκ·πετα·σειςεκπετασῃ, εκπετασει, εκπετασεσαιεκ·πετα·σῃ, εκ·πετα·σει classical, εκ·πετα·σεσαι alt
3rdεκπετασειεκ·πετα·σειεκπετασεταιεκ·πετα·σεται
Pl1stεκπετασομενεκ·πετα·σομενεκπετασομεθαεκ·πετα·σομεθα
2ndεκπετασετεεκ·πετα·σετεεκπετασεσθεεκ·πετα·σεσθε
3rdεκπετασουσιν, εκπετασουσιεκ·πετα·σουσι(ν)εκπετασονταιεκ·πετα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπετασοιμιεκ·πετα·σοιμιεκπετασοιμηνεκ·πετα·σοιμην
2ndεκπετασοιςεκ·πετα·σοιςεκπετασοιοεκ·πετα·σοιο
3rdεκπετασοιεκ·πετα·σοιεκπετασοιτοεκ·πετα·σοιτο
Pl1stεκπετασοιμενεκ·πετα·σοιμενεκπετασοιμεθαεκ·πετα·σοιμεθα
2ndεκπετασοιτεεκ·πετα·σοιτεεκπετασοισθεεκ·πετα·σοισθε
3rdεκπετασοιενεκ·πετα·σοιενεκπετασοιντοεκ·πετα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπετασειν​εκ·πετα·σειν​εκπετασεσθαι​εκ·πετα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπετασουσαεκπετασον[LXX]εκ·πετα·σουσ·αεκ·πετα·σο[υ]ν[τ]
Nomεκπετασωνεκ·πετα·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκπετασουσανεκπετασονταεκ·πετα·σουσ·ανεκ·πετα·σο[υ]ντ·α
Datεκπετασουσῃεκπετασοντιεκ·πετα·σουσ·ῃεκ·πετα·σο[υ]ντ·ι
Genεκπετασουσηςεκπετασοντοςεκ·πετα·σουσ·ηςεκ·πετα·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκπετασουσαιεκπετασοντεςεκπετασονταεκ·πετα·σουσ·αιεκ·πετα·σο[υ]ντ·εςεκ·πετα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκπετασουσαςεκπετασονταςεκ·πετα·σουσ·αςεκ·πετα·σο[υ]ντ·ας
Datεκπετασουσαιςεκπετασουσι, εκπετασουσινεκ·πετα·σουσ·αιςεκ·πετα·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκπετασουσωνεκπετασοντωνεκ·πετα·σουσ·ωνεκ·πετα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπετασομενηεκπετασομενεεκ·πετα·σομεν·ηεκ·πετα·σομεν·ε
Nomεκπετασομενοςεκ·πετα·σομεν·ος
Accεκπετασομενηνεκπετασομενονεκ·πετα·σομεν·ηνεκ·πετα·σομεν·ον
Datεκπετασομενῃεκπετασομενῳεκ·πετα·σομεν·ῃεκ·πετα·σομεν·ῳ
Genεκπετασομενηςεκπετασομενουεκ·πετα·σομεν·ηςεκ·πετα·σομεν·ου
PlVocεκπετασομεναιεκπετασομενοιεκπετασομεναεκ·πετα·σομεν·αιεκ·πετα·σομεν·οιεκ·πετα·σομεν·α
Nom
Accεκπετασομεναςεκπετασομενουςεκ·πετα·σομεν·αςεκ·πετα·σομεν·ους
Datεκπετασομεναιςεκπετασομενοιςεκ·πετα·σομεν·αιςεκ·πετα·σομεν·οις
Genεκπετασομενωνεκπετασομενωνεκ·πετα·σομεν·ωνεκ·πετα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπετασα[GNT][LXX]εκ·ε·πετα·σαεξεπετασαμηνεκ·ε·πετα·σαμην
2ndεξεπετασαςεκ·ε·πετα·σαςεξεπετασωεκ·ε·πετα·σω
3rdεξεπετασεν[LXX], εξεπετασεεκ·ε·πετα·σε(ν), εκ·ε·πετα·σε(ν)εξεπετασατοεκ·ε·πετα·σατο
Pl1stεξεπετασαμενεκ·ε·πετα·σαμενεξεπετασαμεθαεκ·ε·πετα·σαμεθα
2ndεξεπετασατεεκ·ε·πετα·σατεεξεπετασασθεεκ·ε·πετα·σασθε
3rdεξεπετασαν[LXX]εκ·ε·πετα·σανεξεπετασαντοεκ·ε·πετα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπετασω[LXX]εκ·πετα·σωεκπετασωμαιεκ·πετα·σωμαι
2ndεκπετασῃςεκ·πετα·σῃςεκπετασῃεκ·πετα·σῃ
3rdεκπετασῃεκ·πετα·σῃεκπετασηταιεκ·πετα·σηται
Pl1stεκπετασωμενεκ·πετα·σωμενεκπετασωμεθαεκ·πετα·σωμεθα
2ndεκπετασητεεκ·πετα·σητεεκπετασησθεεκ·πετα·σησθε
3rdεκπετασωσιν, εκπετασωσιεκ·πετα·σωσι(ν)εκπετασωνταιεκ·πετα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπετασαιμιεκ·πετα·σαιμιεκπετασαιμηνεκ·πετα·σαιμην
2ndεκπετασαις, εκπετασειαςεκ·πετα·σαις, εκ·πετα·σειας classicalεκπετασαιοεκ·πετα·σαιο
3rdεκπετασαι, εκπετασειεεκ·πετα·σαι, εκ·πετα·σειε classicalεκπετασαιτοεκ·πετα·σαιτο
Pl1stεκπετασαιμενεκ·πετα·σαιμενεκπετασαιμεθαεκ·πετα·σαιμεθα
2ndεκπετασαιτεεκ·πετα·σαιτεεκπετασαισθεεκ·πετα·σαισθε
3rdεκπετασαιεν, εκπετασαισαν, εκπετασειαν, εκπετασειενεκ·πετα·σαιεν, εκ·πετα·σαισαν alt, εκ·πετα·σειαν classical, εκ·πετα·σειεν classicalεκπετασαιντοεκ·πετα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπετασον[LXX]εκ·πετα·σονεκπετασαιεκ·πετα·σαι
3rdεκπετασατωεκ·πετα·σατωεκπετασασθωεκ·πετα·σασθω
Pl1st
2ndεκπετασατεεκ·πετα·σατεεκπετασασθεεκ·πετα·σασθε
3rdεκπετασατωσαν, εκπετασαντωνεκ·πετα·σατωσαν, εκ·πετα·σαντων classicalεκπετασασθωσαν, εκπετασασθωνεκ·πετα·σασθωσαν, εκ·πετα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπετασαι​εκ·πετα·σαι​εκπετασασθαι​εκ·πετα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπετασασαεκπετασαςεκπετασανεκ·πετα·σασ·αεκ·πετα·σα[ντ]·ςεκ·πετα·σαν[τ]
Nom
Accεκπετασασανεκπετασανταεκ·πετα·σασ·ανεκ·πετα·σαντ·α
Datεκπετασασῃεκπετασαντιεκ·πετα·σασ·ῃεκ·πετα·σαντ·ι
Genεκπετασασηςεκπετασαντοςεκ·πετα·σασ·ηςεκ·πετα·σαντ·ος
PlVocεκπετασασαιεκπετασαντες[LXX]εκπετασανταεκ·πετα·σασ·αιεκ·πετα·σαντ·εςεκ·πετα·σαντ·α
Nom
Accεκπετασασαςεκπετασανταςεκ·πετα·σασ·αςεκ·πετα·σαντ·ας
Datεκπετασασαιςεκπετασασι, εκπετασασινεκ·πετα·σασ·αιςεκ·πετα·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκπετασασωνεκπετασαντωνεκ·πετα·σασ·ωνεκ·πετα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπετασαμενηεκπετασαμενεεκ·πετα·σαμεν·ηεκ·πετα·σαμεν·ε
Nomεκπετασαμενοςεκ·πετα·σαμεν·ος
Accεκπετασαμενηνεκπετασαμενονεκ·πετα·σαμεν·ηνεκ·πετα·σαμεν·ον
Datεκπετασαμενῃεκπετασαμενῳεκ·πετα·σαμεν·ῃεκ·πετα·σαμεν·ῳ
Genεκπετασαμενηςεκπετασαμενουεκ·πετα·σαμεν·ηςεκ·πετα·σαμεν·ου
PlVocεκπετασαμεναιεκπετασαμενοιεκπετασαμεναεκ·πετα·σαμεν·αιεκ·πετα·σαμεν·οιεκ·πετα·σαμεν·α
Nom
Accεκπετασαμεναςεκπετασαμενουςεκ·πετα·σαμεν·αςεκ·πετα·σαμεν·ους
Datεκπετασαμεναιςεκπετασαμενοιςεκ·πετα·σαμεν·αιςεκ·πετα·σαμεν·οις
Genεκπετασαμενωνεκπετασαμενωνεκ·πετα·σαμεν·ωνεκ·πετα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξεπετασθηνεκ·ε·πετασ·θην
2ndεξεπετασθηςεκ·ε·πετασ·θης
3rdεξεπετασθη[LXX]εκ·ε·πετασ·θη
Pl1stεξεπετασθημενεκ·ε·πετασ·θημεν
2ndεξεπετασθητεεκ·ε·πετασ·θητε
3rdεξεπετασθησαν[LXX]εκ·ε·πετασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκπετασθησομαιεκ·πετασ·θησομαι
2ndεκπετασθησῃ, εκπετασθησειεκ·πετασ·θησῃ, εκ·πετασ·θησει classical
3rdεκπετασθησεταιεκ·πετασ·θησεται
Pl1stεκπετασθησομεθαεκ·πετασ·θησομεθα
2ndεκπετασθησεσθεεκ·πετασ·θησεσθε
3rdεκπετασθησονταιεκ·πετασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκπετασθωεκ·πετασ·θω
2ndεκπετασθῃςεκ·πετασ·θῃς
3rdεκπετασθῃεκ·πετασ·θῃ
Pl1stεκπετασθωμενεκ·πετασ·θωμεν
2ndεκπετασθητεεκ·πετασ·θητε
3rdεκπετασθωσιν, εκπετασθωσιεκ·πετασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκπετασθειηνεκ·πετασ·θειην
2ndεκπετασθειηςεκ·πετασ·θειης
3rdεκπετασθειηεκ·πετασ·θειη
Pl1stεκπετασθειημεν, εκπετασθειμενεκ·πετασ·θειημεν, εκ·πετασ·θειμεν classical
2ndεκπετασθειητε, εκπετασθειτεεκ·πετασ·θειητε, εκ·πετασ·θειτε classical
3rdεκπετασθειησαν, εκπετασθειενεκ·πετασ·θειησαν, εκ·πετασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκπετασθησοιμηνεκ·πετασ·θησοιμην
2ndεκπετασθησοιοεκ·πετασ·θησοιο
3rdεκπετασθησοιτοεκ·πετασ·θησοιτο
Pl1stεκπετασθησοιμεθαεκ·πετασ·θησοιμεθα
2ndεκπετασθησοισθεεκ·πετασ·θησοισθε
3rdεκπετασθησοιντοεκ·πετασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπετασθητιεκ·πετασ·θητι
3rdεκπετασθητωεκ·πετασ·θητω
Pl1st
2ndεκπετασθητεεκ·πετασ·θητε
3rdεκπετασθητωσαν, εκπετασθεντωνεκ·πετασ·θητωσαν, εκ·πετασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκπετασθηναι​εκ·πετασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκπετασθησεσθαι​εκ·πετασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπετασθεισαεκπετασθειςεκπετασθεν[LXX]εκ·πετασ·θεισ·αεκ·πετασ·θει[ντ]·ςεκ·πετασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκπετασθεισανεκπετασθενταεκ·πετασ·θεισ·ανεκ·πετασ·θε[ι]ντ·α
Datεκπετασθεισῃεκπετασθεντιεκ·πετασ·θεισ·ῃεκ·πετασ·θε[ι]ντ·ι
Genεκπετασθεισηςεκπετασθεντοςεκ·πετασ·θεισ·ηςεκ·πετασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεκπετασθεισαιεκπετασθεντεςεκπετασθενταεκ·πετασ·θεισ·αιεκ·πετασ·θε[ι]ντ·εςεκ·πετασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεκπετασθεισαςεκπετασθενταςεκ·πετασ·θεισ·αςεκ·πετασ·θε[ι]ντ·ας
Datεκπετασθεισαιςεκπετασθεισι, εκπετασθεισινεκ·πετασ·θεισ·αιςεκ·πετασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεκπετασθεισωνεκπετασθεντωνεκ·πετασ·θεισ·ωνεκ·πετασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπετασθησομενηεκπετασθησομενεεκ·πετασ·θησομεν·ηεκ·πετασ·θησομεν·ε
Nomεκπετασθησομενοςεκ·πετασ·θησομεν·ος
Accεκπετασθησομενηνεκπετασθησομενονεκ·πετασ·θησομεν·ηνεκ·πετασ·θησομεν·ον
Datεκπετασθησομενῃεκπετασθησομενῳεκ·πετασ·θησομεν·ῃεκ·πετασ·θησομεν·ῳ
Genεκπετασθησομενηςεκπετασθησομενουεκ·πετασ·θησομεν·ηςεκ·πετασ·θησομεν·ου
PlVocεκπετασθησομεναιεκπετασθησομενοιεκπετασθησομεναεκ·πετασ·θησομεν·αιεκ·πετασ·θησομεν·οιεκ·πετασ·θησομεν·α
Nom
Accεκπετασθησομεναςεκπετασθησομενουςεκ·πετασ·θησομεν·αςεκ·πετασ·θησομεν·ους
Datεκπετασθησομεναιςεκπετασθησομενοιςεκ·πετασ·θησομεν·αιςεκ·πετασ·θησομεν·οις
Genεκπετασθησομενωνεκπετασθησομενωνεκ·πετασ·θησομεν·ωνεκ·πετασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:48:23 EST