εκπιπτω • EKPIPTW • ekpiptō

Search: εκπεπτωκεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκπεπτωκενἐκπίπτωεκ·πεπτω·κε(ν)perf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκπεπτωκενἐκπίπτωεκ·πεπτω·κε(ν)perf act ind 3rd sg

ἐκ·πίπτω (εκ+πιπτ-, εκ+πεσ(ε)·[σ]-, εκ+πεσ·[σ]- or 2nd εκ+πεσ-, εκ+πεπτω·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπιπτωεκ·πιπτ·ωεκπιπτομαιεκ·πιπτ·ομαι
2ndεκπιπτειςεκ·πιπτ·ειςεκπιπτῃ, εκπιπτει[GNT], εκπιπτεσαιεκ·πιπτ·ῃ, εκ·πιπτ·ει classical, εκ·πιπτ·εσαι alt
3rdεκπιπτει[GNT]εκ·πιπτ·ειεκπιπτεταιεκ·πιπτ·εται
Pl1stεκπιπτομενεκ·πιπτ·ομενεκπιπτομεθαεκ·πιπτ·ομεθα
2ndεκπιπτετεεκ·πιπτ·ετεεκπιπτεσθεεκ·πιπτ·εσθε
3rdεκπιπτουσιν, εκπιπτουσιεκ·πιπτ·ουσι(ν)εκπιπτονταιεκ·πιπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπιπτωεκ·πιπτ·ωεκπιπτωμαιεκ·πιπτ·ωμαι
2ndεκπιπτῃςεκ·πιπτ·ῃςεκπιπτῃεκ·πιπτ·ῃ
3rdεκπιπτῃεκ·πιπτ·ῃεκπιπτηταιεκ·πιπτ·ηται
Pl1stεκπιπτωμενεκ·πιπτ·ωμενεκπιπτωμεθαεκ·πιπτ·ωμεθα
2ndεκπιπτητεεκ·πιπτ·ητεεκπιπτησθεεκ·πιπτ·ησθε
3rdεκπιπτωσιν, εκπιπτωσιεκ·πιπτ·ωσι(ν)εκπιπτωνταιεκ·πιπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπιπτοιμιεκ·πιπτ·οιμιεκπιπτοιμηνεκ·πιπτ·οιμην
2ndεκπιπτοιςεκ·πιπτ·οιςεκπιπτοιοεκ·πιπτ·οιο
3rdεκπιπτοιεκ·πιπτ·οιεκπιπτοιτοεκ·πιπτ·οιτο
Pl1stεκπιπτοιμενεκ·πιπτ·οιμενεκπιπτοιμεθαεκ·πιπτ·οιμεθα
2ndεκπιπτοιτεεκ·πιπτ·οιτεεκπιπτοισθεεκ·πιπτ·οισθε
3rdεκπιπτοιεν, εκπιπτοισανεκ·πιπτ·οιεν, εκ·πιπτ·οισαν altεκπιπτοιντοεκ·πιπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπιπτεεκ·πιπτ·εεκπιπτουεκ·πιπτ·ου
3rdεκπιπτετωεκ·πιπτ·ετωεκπιπτεσθωεκ·πιπτ·εσθω
Pl1st
2ndεκπιπτετεεκ·πιπτ·ετεεκπιπτεσθεεκ·πιπτ·εσθε
3rdεκπιπτετωσαν, εκπιπτοντωνεκ·πιπτ·ετωσαν, εκ·πιπτ·οντων classicalεκπιπτεσθωσαν, εκπιπτεσθωνεκ·πιπτ·εσθωσαν, εκ·πιπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπιπτειν​εκ·πιπτ·ειν​εκπιπτεσθαι​εκ·πιπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπιπτουσαεκπιπτονεκ·πιπτ·ουσ·αεκ·πιπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκπιπτωνεκ·πιπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκπιπτουσανεκπιπτονταεκ·πιπτ·ουσ·ανεκ·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Datεκπιπτουσῃεκπιπτοντιεκ·πιπτ·ουσ·ῃεκ·πιπτ·ο[υ]ντ·ι
Genεκπιπτουσηςεκπιπτοντοςεκ·πιπτ·ουσ·ηςεκ·πιπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκπιπτουσαιεκπιπτοντες[GNT]εκπιπτονταεκ·πιπτ·ουσ·αιεκ·πιπτ·ο[υ]ντ·εςεκ·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκπιπτουσαςεκπιπτονταςεκ·πιπτ·ουσ·αςεκ·πιπτ·ο[υ]ντ·ας
Datεκπιπτουσαιςεκπιπτουσι, εκπιπτουσινεκ·πιπτ·ουσ·αιςεκ·πιπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκπιπτουσωνεκπιπτοντωνεκ·πιπτ·ουσ·ωνεκ·πιπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπιπτομενηεκπιπτομενεεκ·πιπτ·ομεν·ηεκ·πιπτ·ομεν·ε
Nomεκπιπτομενοςεκ·πιπτ·ομεν·ος
Accεκπιπτομενηνεκπιπτομενονεκ·πιπτ·ομεν·ηνεκ·πιπτ·ομεν·ον
Datεκπιπτομενῃεκπιπτομενῳεκ·πιπτ·ομεν·ῃεκ·πιπτ·ομεν·ῳ
Genεκπιπτομενηςεκπιπτομενουεκ·πιπτ·ομεν·ηςεκ·πιπτ·ομεν·ου
PlVocεκπιπτομεναιεκπιπτομενοιεκπιπτομεναεκ·πιπτ·ομεν·αιεκ·πιπτ·ομεν·οιεκ·πιπτ·ομεν·α
Nom
Accεκπιπτομεναςεκπιπτομενουςεκ·πιπτ·ομεν·αςεκ·πιπτ·ομεν·ους
Datεκπιπτομεναιςεκπιπτομενοιςεκ·πιπτ·ομεν·αιςεκ·πιπτ·ομεν·οις
Genεκπιπτομενωνεκπιπτομενωνεκ·πιπτ·ομεν·ωνεκ·πιπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπιπτονεκ·ε·πιπτ·ονεξεπιπτομηνεκ·ε·πιπτ·ομην
2ndεξεπιπτεςεκ·ε·πιπτ·εςεξεπιπτουεκ·ε·πιπτ·ου
3rdεξεπιπτεν, εξεπιπτεεκ·ε·πιπτ·ε(ν)εξεπιπτετοεκ·ε·πιπτ·ετο
Pl1stεξεπιπτομενεκ·ε·πιπτ·ομενεξεπιπτομεθαεκ·ε·πιπτ·ομεθα
2ndεξεπιπτετεεκ·ε·πιπτ·ετεεξεπιπτεσθεεκ·ε·πιπτ·εσθε
3rdεξεπιπτον, εξεπιπτοσανεκ·ε·πιπτ·ον, εκ·ε·πιπτ·οσαν altεξεπιπτοντοεκ·ε·πιπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεσωεκ·πεσ(ε)·[σ]ωεκπεσουμαιεκ·πεσ(ε)·[σ]ομαι
2ndεκπεσειςεκ·πεσ(ε)·[σ]ειςεκπεσῃ[LXX], εκπεσει, εκπεσεισαιεκ·πεσ(ε)·[σ]ῃ, εκ·πεσ(ε)·[σ]ει classical, εκ·πεσ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεκπεσειεκ·πεσ(ε)·[σ]ειεκπεσειταιεκ·πεσ(ε)·[σ]εται
Pl1stεκπεσουμενεκ·πεσ(ε)·[σ]ομενεκπεσουμεθαεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεκπεσειτεεκ·πεσ(ε)·[σ]ετεεκπεσεισθεεκ·πεσ(ε)·[σ]εσθε
3rdεκπεσουσιν, εκπεσουσιεκ·πεσ(ε)·[σ]ουσι(ν)εκπεσουνταιεκ·πεσ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεσοιμιεκ·πεσ(ε)·[σ]οιμιεκπεσοιμηνεκ·πεσ(ε)·[σ]οιμην
2ndεκπεσοιςεκ·πεσ(ε)·[σ]οιςεκπεσοιοεκ·πεσ(ε)·[σ]οιο
3rdεκπεσοι[LXX]εκ·πεσ(ε)·[σ]οιεκπεσοιτοεκ·πεσ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεκπεσοιμενεκ·πεσ(ε)·[σ]οιμενεκπεσοιμεθαεκ·πεσ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεκπεσοιτεεκ·πεσ(ε)·[σ]οιτεεκπεσοισθεεκ·πεσ(ε)·[σ]οισθε
3rdεκπεσοιενεκ·πεσ(ε)·[σ]οιενεκπεσοιντοεκ·πεσ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπεσειν[GNT]​εκ·πεσ(ε)·[σ]εινεκπεσεισθαι​εκ·πεσ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεσουσαεκπεσουνεκ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αεκ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεκπεσωνεκ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεκπεσουσανεκπεσουνταεκ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ανεκ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεκπεσουσῃεκπεσουντιεκ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ῃεκ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεκπεσουσηςεκπεσουντοςεκ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ηςεκ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεκπεσουσαιεκπεσουντεςεκπεσουνταεκ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιεκ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεκ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκπεσουσαςεκπεσουνταςεκ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αςεκ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεκπεσουσαιςεκπεσουσι, εκπεσουσινεκ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιςεκ·πεσ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεκπεσουσωνεκπεσουντωνεκ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ωνεκ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεσουμενηεκπεσουμενεεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεκπεσουμενοςεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεκπεσουμενηνεκπεσουμενονεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηνεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεκπεσουμενῃεκπεσουμενῳεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῃεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεκπεσουμενηςεκπεσουμενουεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηςεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεκπεσουμεναιεκπεσουμενοιεκπεσουμεναεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οιεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεκπεσουμεναςεκπεσουμενουςεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αςεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεκπεσουμεναιςεκπεσουμενοιςεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιςεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεκπεσουμενωνεκπεσουμενωνεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ωνεκ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπεσαεκ·ε·πεσ·[σ]αεξεπεσαμηνεκ·ε·πεσ·[σ]αμην
2ndεξεπεσαςεκ·ε·πεσ·[σ]αςεξεπεσωεκ·ε·πεσ·[σ]ω
3rdεξεπεσεν[GNT][LXX], εξεπεσεεκ·ε·πεσ·[σ]ε(ν), εκ·ε·πεσ·[σ]ε(ν)εξεπεσατοεκ·ε·πεσ·[σ]ατο
Pl1stεξεπεσαμενεκ·ε·πεσ·[σ]αμενεξεπεσαμεθαεκ·ε·πεσ·[σ]αμεθα
2ndεξεπεσατε[GNT]εκ·ε·πεσ·[σ]ατεεξεπεσασθεεκ·ε·πεσ·[σ]ασθε
3rdεξεπεσαν[GNT][LXX]εκ·ε·πεσ·[σ]ανεξεπεσαντοεκ·ε·πεσ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεσωεκ·πεσ·[σ]ωεκπεσωμαιεκ·πεσ·[σ]ωμαι
2ndεκπεσῃςεκ·πεσ·[σ]ῃςεκπεσῃ[LXX]εκ·πεσ·[σ]ῃ
3rdεκπεσῃ[LXX]εκ·πεσ·[σ]ῃεκπεσηταιεκ·πεσ·[σ]ηται
Pl1stεκπεσωμεν[GNT]εκ·πεσ·[σ]ωμενεκπεσωμεθαεκ·πεσ·[σ]ωμεθα
2ndεκπεσητε[GNT]εκ·πεσ·[σ]ητεεκπεσησθεεκ·πεσ·[σ]ησθε
3rdεκπεσωσιν[GNT], εκπεσωσιεκ·πεσ·[σ]ωσι(ν), εκ·πεσ·[σ]ωσι(ν)εκπεσωνταιεκ·πεσ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεσαιμιεκ·πεσ·[σ]αιμιεκπεσαιμηνεκ·πεσ·[σ]αιμην
2ndεκπεσαις, εκπεσειαςεκ·πεσ·[σ]αις, εκ·πεσ·[σ]ειας classicalεκπεσαιοεκ·πεσ·[σ]αιο
3rdεκπεσαι, εκπεσειεεκ·πεσ·[σ]αι, εκ·πεσ·[σ]ειε classicalεκπεσαιτοεκ·πεσ·[σ]αιτο
Pl1stεκπεσαιμενεκ·πεσ·[σ]αιμενεκπεσαιμεθαεκ·πεσ·[σ]αιμεθα
2ndεκπεσαιτεεκ·πεσ·[σ]αιτεεκπεσαισθεεκ·πεσ·[σ]αισθε
3rdεκπεσαιεν, εκπεσαισαν, εκπεσειαν, εκπεσειενεκ·πεσ·[σ]αιεν, εκ·πεσ·[σ]αισαν alt, εκ·πεσ·[σ]ειαν classical, εκ·πεσ·[σ]ειεν classicalεκπεσαιντοεκ·πεσ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπεσον[LXX]εκ·πεσ·[σ]ονεκπεσαιεκ·πεσ·[σ]αι
3rdεκπεσατωεκ·πεσ·[σ]ατωεκπεσασθωεκ·πεσ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεκπεσατεεκ·πεσ·[σ]ατεεκπεσασθεεκ·πεσ·[σ]ασθε
3rdεκπεσατωσαν, εκπεσαντωνεκ·πεσ·[σ]ατωσαν, εκ·πεσ·[σ]αντων classicalεκπεσασθωσαν, εκπεσασθωνεκ·πεσ·[σ]ασθωσαν, εκ·πεσ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπεσαι​εκ·πεσ·[σ]αι​εκπεσασθαι​εκ·πεσ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεσασαεκπεσαςεκπεσανεκ·πεσ·[σ]ασ·αεκ·πεσ·[σ]α[ντ]·ςεκ·πεσ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεκπεσασανεκπεσανταεκ·πεσ·[σ]ασ·ανεκ·πεσ·[σ]αντ·α
Datεκπεσασῃεκπεσαντιεκ·πεσ·[σ]ασ·ῃεκ·πεσ·[σ]αντ·ι
Genεκπεσασηςεκπεσαντοςεκ·πεσ·[σ]ασ·ηςεκ·πεσ·[σ]αντ·ος
PlVocεκπεσασαιεκπεσαντεςεκπεσανταεκ·πεσ·[σ]ασ·αιεκ·πεσ·[σ]αντ·εςεκ·πεσ·[σ]αντ·α
Nom
Accεκπεσασαςεκπεσανταςεκ·πεσ·[σ]ασ·αςεκ·πεσ·[σ]αντ·ας
Datεκπεσασαιςεκπεσασι, εκπεσασινεκ·πεσ·[σ]ασ·αιςεκ·πεσ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεκπεσασωνεκπεσαντωνεκ·πεσ·[σ]ασ·ωνεκ·πεσ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεσαμενηεκπεσαμενεεκ·πεσ·[σ]αμεν·ηεκ·πεσ·[σ]αμεν·ε
Nomεκπεσαμενοςεκ·πεσ·[σ]αμεν·ος
Accεκπεσαμενηνεκπεσαμενονεκ·πεσ·[σ]αμεν·ηνεκ·πεσ·[σ]αμεν·ον
Datεκπεσαμενῃεκπεσαμενῳεκ·πεσ·[σ]αμεν·ῃεκ·πεσ·[σ]αμεν·ῳ
Genεκπεσαμενηςεκπεσαμενουεκ·πεσ·[σ]αμεν·ηςεκ·πεσ·[σ]αμεν·ου
PlVocεκπεσαμεναιεκπεσαμενοιεκπεσαμεναεκ·πεσ·[σ]αμεν·αιεκ·πεσ·[σ]αμεν·οιεκ·πεσ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεκπεσαμεναςεκπεσαμενουςεκ·πεσ·[σ]αμεν·αςεκ·πεσ·[σ]αμεν·ους
Datεκπεσαμεναιςεκπεσαμενοιςεκ·πεσ·[σ]αμεν·αιςεκ·πεσ·[σ]αμεν·οις
Genεκπεσαμενωνεκπεσαμενωνεκ·πεσ·[σ]αμεν·ωνεκ·πεσ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπεσον[GNT][LXX]εκ·ε·πεσ·ονεξεπεσομηνεκ·ε·πεσ·ομην
2ndεξεπεσεςεκ·ε·πεσ·εςεξεπεσουεκ·ε·πεσ·ου
3rdεξεπεσεν[GNT][LXX], εξεπεσεεκ·ε·πεσ·ε(ν), εκ·ε·πεσ·ε(ν)εξεπεσετοεκ·ε·πεσ·ετο
Pl1stεξεπεσομενεκ·ε·πεσ·ομενεξεπεσομεθαεκ·ε·πεσ·ομεθα
2ndεξεπεσετεεκ·ε·πεσ·ετεεξεπεσεσθεεκ·ε·πεσ·εσθε
3rdεξεπεσον[GNT][LXX], εξεπεσοσανεκ·ε·πεσ·ον, εκ·ε·πεσ·οσαν altεξεπεσοντοεκ·ε·πεσ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεσωεκ·πεσ·ωεκπεσωμαιεκ·πεσ·ωμαι
2ndεκπεσῃςεκ·πεσ·ῃςεκπεσῃ[LXX]εκ·πεσ·ῃ
3rdεκπεσῃ[LXX]εκ·πεσ·ῃεκπεσηταιεκ·πεσ·ηται
Pl1stεκπεσωμεν[GNT]εκ·πεσ·ωμενεκπεσωμεθαεκ·πεσ·ωμεθα
2ndεκπεσητε[GNT]εκ·πεσ·ητεεκπεσησθεεκ·πεσ·ησθε
3rdεκπεσωσιν[GNT], εκπεσωσιεκ·πεσ·ωσι(ν), εκ·πεσ·ωσι(ν)εκπεσωνταιεκ·πεσ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεσοιμιεκ·πεσ·οιμιεκπεσοιμηνεκ·πεσ·οιμην
2ndεκπεσοιςεκ·πεσ·οιςεκπεσοιοεκ·πεσ·οιο
3rdεκπεσοι[LXX]εκ·πεσ·οιεκπεσοιτοεκ·πεσ·οιτο
Pl1stεκπεσοιμενεκ·πεσ·οιμενεκπεσοιμεθαεκ·πεσ·οιμεθα
2ndεκπεσοιτεεκ·πεσ·οιτεεκπεσοισθεεκ·πεσ·οισθε
3rdεκπεσοιεν, εκπεσοισανεκ·πεσ·οιεν, εκ·πεσ·οισαν altεκπεσοιντοεκ·πεσ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπεσεεκ·πεσ·εεκπεσουεκ·πεσ·ου
3rdεκπεσετωεκ·πεσ·ετωεκπεσεσθωεκ·πεσ·εσθω
Pl1st
2ndεκπεσετεεκ·πεσ·ετεεκπεσεσθεεκ·πεσ·εσθε
3rdεκπεσετωσαν, εκπεσοντωνεκ·πεσ·ετωσαν, εκ·πεσ·οντων classicalεκπεσεσθωσαν, εκπεσεσθωνεκ·πεσ·εσθωσαν, εκ·πεσ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπεσειν[GNT]​εκ·πεσ·εινεκπεσεσθαι​εκ·πεσ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεσουσαεκπεσον[LXX]εκ·πεσ·ουσ·αεκ·πεσ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκπεσωνεκ·πεσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκπεσουσανεκπεσονταεκ·πεσ·ουσ·ανεκ·πεσ·ο[υ]ντ·α
Datεκπεσουσῃεκπεσοντιεκ·πεσ·ουσ·ῃεκ·πεσ·ο[υ]ντ·ι
Genεκπεσουσηςεκπεσοντοςεκ·πεσ·ουσ·ηςεκ·πεσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκπεσουσαιεκπεσοντεςεκπεσονταεκ·πεσ·ουσ·αιεκ·πεσ·ο[υ]ντ·εςεκ·πεσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκπεσουσαςεκπεσονταςεκ·πεσ·ουσ·αςεκ·πεσ·ο[υ]ντ·ας
Datεκπεσουσαιςεκπεσουσι, εκπεσουσινεκ·πεσ·ουσ·αιςεκ·πεσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκπεσουσωνεκπεσοντωνεκ·πεσ·ουσ·ωνεκ·πεσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεσομενηεκπεσομενεεκ·πεσ·ομεν·ηεκ·πεσ·ομεν·ε
Nomεκπεσομενοςεκ·πεσ·ομεν·ος
Accεκπεσομενηνεκπεσομενονεκ·πεσ·ομεν·ηνεκ·πεσ·ομεν·ον
Datεκπεσομενῃεκπεσομενῳεκ·πεσ·ομεν·ῃεκ·πεσ·ομεν·ῳ
Genεκπεσομενηςεκπεσομενουεκ·πεσ·ομεν·ηςεκ·πεσ·ομεν·ου
PlVocεκπεσομεναιεκπεσομενοιεκπεσομεναεκ·πεσ·ομεν·αιεκ·πεσ·ομεν·οιεκ·πεσ·ομεν·α
Nom
Accεκπεσομεναςεκπεσομενουςεκ·πεσ·ομεν·αςεκ·πεσ·ομεν·ους
Datεκπεσομεναιςεκπεσομενοιςεκ·πεσ·ομεν·αιςεκ·πεσ·ομεν·οις
Genεκπεσομενωνεκπεσομενωνεκ·πεσ·ομεν·ωνεκ·πεσ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεπτωκαεκ·πεπτω·κα
2ndεκπεπτωκας, εκπεπτωκεςεκ·πεπτω·κας, εκ·πεπτω·κες alt
3rdεκπεπτωκεν[GNT], εκπεπτωκεεκ·πεπτω·κε(ν), εκ·πεπτω·κε(ν)
Pl1stεκπεπτωκαμενεκ·πεπτω·καμεν
2ndεκπεπτωκατεεκ·πεπτω·κατε
3rdεκπεπτωκασιν, εκπεπτωκασι, εκπεπτωκανεκ·πεπτω·κασι(ν), εκ·πεπτω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεπτωκωεκ·πεπτω·κω
2ndεκπεπτωκῃςεκ·πεπτω·κῃς
3rdεκπεπτωκῃεκ·πεπτω·κῃ
Pl1stεκπεπτωκωμενεκ·πεπτω·κωμεν
2ndεκπεπτωκητεεκ·πεπτω·κητε
3rdεκπεπτωκωσιν, εκπεπτωκωσιεκ·πεπτω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεπτωκοιμι, εκπεπτωκοιηνεκ·πεπτω·κοιμι, εκ·πεπτω·κοιην classical
2ndεκπεπτωκοις, εκπεπτωκοιηςεκ·πεπτω·κοις, εκ·πεπτω·κοιης classical
3rdεκπεπτωκοι, εκπεπτωκοιηεκ·πεπτω·κοι, εκ·πεπτω·κοιη classical
Pl1stεκπεπτωκοιμενεκ·πεπτω·κοιμεν
2ndεκπεπτωκοιτεεκ·πεπτω·κοιτε
3rdεκπεπτωκοιενεκ·πεπτω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπεπτωκεεκ·πεπτω·κε
3rdεκπεπτωκετωεκ·πεπτω·κετω
Pl1st
2ndεκπεπτωκετεεκ·πεπτω·κετε
3rdεκπεπτωκετωσανεκ·πεπτω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπεπτωκεναι​εκ·πεπτω·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεπτωκυιαεκπεπτωκοςεκ·πεπτω·κυι·αεκ·πεπτω·κο[τ]·ς
Nomεκπεπτωκωςεκ·πεπτω·κο[τ]·^ς
Accεκπεπτωκυιανεκπεπτωκοτα[LXX]εκ·πεπτω·κυι·ανεκ·πεπτω·κοτ·α
Datεκπεπτωκυιᾳεκπεπτωκοτιεκ·πεπτω·κυι·ᾳεκ·πεπτω·κοτ·ι
Genεκπεπτωκυιαςεκπεπτωκοτοςεκ·πεπτω·κυι·αςεκ·πεπτω·κοτ·ος
PlVocεκπεπτωκυιαιεκπεπτωκοτεςεκπεπτωκοτα[LXX]εκ·πεπτω·κυι·αιεκ·πεπτω·κοτ·εςεκ·πεπτω·κοτ·α
Nom
Accεκπεπτωκυιαςεκπεπτωκοταςεκ·πεπτω·κυι·αςεκ·πεπτω·κοτ·ας
Datεκπεπτωκυιαιςεκπεπτωκοσι, εκπεπτωκοσινεκ·πεπτω·κυι·αιςεκ·πεπτω·κο[τ]·σι(ν)
Genεκπεπτωκυιωνεκπεπτωκοτωνεκ·πεπτω·κυι·ωνεκ·πεπτω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπεπτωκειν, εξεπεπτωκηεκ·ε·πεπτω·κειν, εκ·ε·πεπτω·κη classical
2ndεξεπεπτωκεις, εξεπεπτωκηςεκ·ε·πεπτω·κεις, εκ·ε·πεπτω·κης classical
3rdεξεπεπτωκειεκ·ε·πεπτω·κει
Pl1stεξεπεπτωκειμεν, εξεπεπτωκεμενεκ·ε·πεπτω·κειμεν, εκ·ε·πεπτω·κεμεν classical
2ndεξεπεπτωκειτε, εξεπεπτωκετεεκ·ε·πεπτω·κειτε, εκ·ε·πεπτω·κετε classical
3rdεξεπεπτωκεισαν, εξεπεπτωκεσανεκ·ε·πεπτω·κεισαν, εκ·ε·πεπτω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεπτωκειν, εκπεπτωκηεκ·[ε]·πεπτω·κειν, εκ·[ε]·πεπτω·κη classical
2ndεκπεπτωκεις, εκπεπτωκηςεκ·[ε]·πεπτω·κεις, εκ·[ε]·πεπτω·κης classical
3rdεκπεπτωκειεκ·[ε]·πεπτω·κει
Pl1stεκπεπτωκειμεν, εκπεπτωκεμενεκ·[ε]·πεπτω·κειμεν, εκ·[ε]·πεπτω·κεμεν classical
2ndεκπεπτωκειτε, εκπεπτωκετεεκ·[ε]·πεπτω·κειτε, εκ·[ε]·πεπτω·κετε classical
3rdεκπεπτωκεισαν, εκπεπτωκεσανεκ·[ε]·πεπτω·κεισαν, εκ·[ε]·πεπτω·κεσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 22:29:58 EST