εκπειραζω • EKPEIRAZW • ekpeirazō

Search: εκπειρασεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκπειρασειςἐκπειράζωεκ·πειρα·σειςfut act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκπειρασειςἐκπειράζωεκ·πειρα·σειςfut act ind 2nd sg

ἐκ·πειράζω (εκ+πειραζ-, εκ+πειρα·σ-, εκ+πειρα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπειραζωεκ·πειραζ·ωεκπειραζομαιεκ·πειραζ·ομαι
2ndεκπειραζειςεκ·πειραζ·ειςεκπειραζῃ, εκπειραζει, εκπειραζεσαιεκ·πειραζ·ῃ, εκ·πειραζ·ει classical, εκ·πειραζ·εσαι alt
3rdεκπειραζειεκ·πειραζ·ειεκπειραζεταιεκ·πειραζ·εται
Pl1stεκπειραζομενεκ·πειραζ·ομενεκπειραζομεθαεκ·πειραζ·ομεθα
2ndεκπειραζετεεκ·πειραζ·ετεεκπειραζεσθεεκ·πειραζ·εσθε
3rdεκπειραζουσιν, εκπειραζουσιεκ·πειραζ·ουσι(ν)εκπειραζονταιεκ·πειραζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπειραζωεκ·πειραζ·ωεκπειραζωμαιεκ·πειραζ·ωμαι
2ndεκπειραζῃςεκ·πειραζ·ῃςεκπειραζῃεκ·πειραζ·ῃ
3rdεκπειραζῃεκ·πειραζ·ῃεκπειραζηταιεκ·πειραζ·ηται
Pl1stεκπειραζωμεν[GNT]εκ·πειραζ·ωμενεκπειραζωμεθαεκ·πειραζ·ωμεθα
2ndεκπειραζητεεκ·πειραζ·ητεεκπειραζησθεεκ·πειραζ·ησθε
3rdεκπειραζωσιν, εκπειραζωσιεκ·πειραζ·ωσι(ν)εκπειραζωνταιεκ·πειραζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπειραζοιμιεκ·πειραζ·οιμιεκπειραζοιμηνεκ·πειραζ·οιμην
2ndεκπειραζοιςεκ·πειραζ·οιςεκπειραζοιοεκ·πειραζ·οιο
3rdεκπειραζοιεκ·πειραζ·οιεκπειραζοιτοεκ·πειραζ·οιτο
Pl1stεκπειραζοιμενεκ·πειραζ·οιμενεκπειραζοιμεθαεκ·πειραζ·οιμεθα
2ndεκπειραζοιτεεκ·πειραζ·οιτεεκπειραζοισθεεκ·πειραζ·οισθε
3rdεκπειραζοιεν, εκπειραζοισανεκ·πειραζ·οιεν, εκ·πειραζ·οισαν altεκπειραζοιντοεκ·πειραζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπειραζεεκ·πειραζ·εεκπειραζουεκ·πειραζ·ου
3rdεκπειραζετωεκ·πειραζ·ετωεκπειραζεσθωεκ·πειραζ·εσθω
Pl1st
2ndεκπειραζετεεκ·πειραζ·ετεεκπειραζεσθεεκ·πειραζ·εσθε
3rdεκπειραζετωσαν, εκπειραζοντωνεκ·πειραζ·ετωσαν, εκ·πειραζ·οντων classicalεκπειραζεσθωσαν, εκπειραζεσθωνεκ·πειραζ·εσθωσαν, εκ·πειραζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπειραζειν​εκ·πειραζ·ειν​εκπειραζεσθαι​εκ·πειραζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπειραζουσαεκπειραζονεκ·πειραζ·ουσ·αεκ·πειραζ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκπειραζων[GNT]εκ·πειραζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκπειραζουσανεκπειραζονταεκ·πειραζ·ουσ·ανεκ·πειραζ·ο[υ]ντ·α
Datεκπειραζουσῃεκπειραζοντιεκ·πειραζ·ουσ·ῃεκ·πειραζ·ο[υ]ντ·ι
Genεκπειραζουσηςεκπειραζοντοςεκ·πειραζ·ουσ·ηςεκ·πειραζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκπειραζουσαιεκπειραζοντεςεκπειραζονταεκ·πειραζ·ουσ·αιεκ·πειραζ·ο[υ]ντ·εςεκ·πειραζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκπειραζουσαςεκπειραζονταςεκ·πειραζ·ουσ·αςεκ·πειραζ·ο[υ]ντ·ας
Datεκπειραζουσαιςεκπειραζουσι, εκπειραζουσινεκ·πειραζ·ουσ·αιςεκ·πειραζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκπειραζουσωνεκπειραζοντωνεκ·πειραζ·ουσ·ωνεκ·πειραζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπειραζομενηεκπειραζομενεεκ·πειραζ·ομεν·ηεκ·πειραζ·ομεν·ε
Nomεκπειραζομενοςεκ·πειραζ·ομεν·ος
Accεκπειραζομενηνεκπειραζομενονεκ·πειραζ·ομεν·ηνεκ·πειραζ·ομεν·ον
Datεκπειραζομενῃεκπειραζομενῳεκ·πειραζ·ομεν·ῃεκ·πειραζ·ομεν·ῳ
Genεκπειραζομενηςεκπειραζομενουεκ·πειραζ·ομεν·ηςεκ·πειραζ·ομεν·ου
PlVocεκπειραζομεναιεκπειραζομενοιεκπειραζομεναεκ·πειραζ·ομεν·αιεκ·πειραζ·ομεν·οιεκ·πειραζ·ομεν·α
Nom
Accεκπειραζομεναςεκπειραζομενουςεκ·πειραζ·ομεν·αςεκ·πειραζ·ομεν·ους
Datεκπειραζομεναιςεκπειραζομενοιςεκ·πειραζ·ομεν·αιςεκ·πειραζ·ομεν·οις
Genεκπειραζομενωνεκπειραζομενωνεκ·πειραζ·ομεν·ωνεκ·πειραζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπειραζονεκ·ε·πειραζ·ονεξεπειραζομηνεκ·ε·πειραζ·ομην
2ndεξεπειραζεςεκ·ε·πειραζ·εςεξεπειραζουεκ·ε·πειραζ·ου
3rdεξεπειραζεν, εξεπειραζεεκ·ε·πειραζ·ε(ν)εξεπειραζετοεκ·ε·πειραζ·ετο
Pl1stεξεπειραζομενεκ·ε·πειραζ·ομενεξεπειραζομεθαεκ·ε·πειραζ·ομεθα
2ndεξεπειραζετεεκ·ε·πειραζ·ετεεξεπειραζεσθεεκ·ε·πειραζ·εσθε
3rdεξεπειραζον, εξεπειραζοσανεκ·ε·πειραζ·ον, εκ·ε·πειραζ·οσαν altεξεπειραζοντοεκ·ε·πειραζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπειρασωεκ·πειρα·σωεκπειρασομαιεκ·πειρα·σομαι
2ndεκπειρασεις[GNT][LXX]εκ·πειρα·σειςεκπειρασῃ[LXX], εκπειρασει, εκπειρασεσαιεκ·πειρα·σῃ, εκ·πειρα·σει classical, εκ·πειρα·σεσαι alt
3rdεκπειρασειεκ·πειρα·σειεκπειρασεταιεκ·πειρα·σεται
Pl1stεκπειρασομενεκ·πειρα·σομενεκπειρασομεθαεκ·πειρα·σομεθα
2ndεκπειρασετεεκ·πειρα·σετεεκπειρασεσθεεκ·πειρα·σεσθε
3rdεκπειρασουσιν, εκπειρασουσιεκ·πειρα·σουσι(ν)εκπειρασονταιεκ·πειρα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπειρασοιμιεκ·πειρα·σοιμιεκπειρασοιμηνεκ·πειρα·σοιμην
2ndεκπειρασοιςεκ·πειρα·σοιςεκπειρασοιοεκ·πειρα·σοιο
3rdεκπειρασοιεκ·πειρα·σοιεκπειρασοιτοεκ·πειρα·σοιτο
Pl1stεκπειρασοιμενεκ·πειρα·σοιμενεκπειρασοιμεθαεκ·πειρα·σοιμεθα
2ndεκπειρασοιτεεκ·πειρα·σοιτεεκπειρασοισθεεκ·πειρα·σοισθε
3rdεκπειρασοιενεκ·πειρα·σοιενεκπειρασοιντοεκ·πειρα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπειρασειν​εκ·πειρα·σειν​εκπειρασεσθαι​εκ·πειρα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπειρασουσαεκπειρασονεκ·πειρα·σουσ·αεκ·πειρα·σο[υ]ν[τ]
Nomεκπειρασωνεκ·πειρα·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκπειρασουσανεκπειρασονταεκ·πειρα·σουσ·ανεκ·πειρα·σο[υ]ντ·α
Datεκπειρασουσῃεκπειρασοντιεκ·πειρα·σουσ·ῃεκ·πειρα·σο[υ]ντ·ι
Genεκπειρασουσηςεκπειρασοντοςεκ·πειρα·σουσ·ηςεκ·πειρα·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκπειρασουσαιεκπειρασοντεςεκπειρασονταεκ·πειρα·σουσ·αιεκ·πειρα·σο[υ]ντ·εςεκ·πειρα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκπειρασουσαςεκπειρασονταςεκ·πειρα·σουσ·αςεκ·πειρα·σο[υ]ντ·ας
Datεκπειρασουσαιςεκπειρασουσι, εκπειρασουσινεκ·πειρα·σουσ·αιςεκ·πειρα·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκπειρασουσωνεκπειρασοντωνεκ·πειρα·σουσ·ωνεκ·πειρα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπειρασομενηεκπειρασομενεεκ·πειρα·σομεν·ηεκ·πειρα·σομεν·ε
Nomεκπειρασομενοςεκ·πειρα·σομεν·ος
Accεκπειρασομενηνεκπειρασομενονεκ·πειρα·σομεν·ηνεκ·πειρα·σομεν·ον
Datεκπειρασομενῃεκπειρασομενῳεκ·πειρα·σομεν·ῃεκ·πειρα·σομεν·ῳ
Genεκπειρασομενηςεκπειρασομενουεκ·πειρα·σομεν·ηςεκ·πειρα·σομεν·ου
PlVocεκπειρασομεναιεκπειρασομενοιεκπειρασομεναεκ·πειρα·σομεν·αιεκ·πειρα·σομεν·οιεκ·πειρα·σομεν·α
Nom
Accεκπειρασομεναςεκπειρασομενουςεκ·πειρα·σομεν·αςεκ·πειρα·σομεν·ους
Datεκπειρασομεναιςεκπειρασομενοιςεκ·πειρα·σομεν·αιςεκ·πειρα·σομεν·οις
Genεκπειρασομενωνεκπειρασομενωνεκ·πειρα·σομεν·ωνεκ·πειρα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπειρασαεκ·ε·πειρα·σαεξεπειρασαμηνεκ·ε·πειρα·σαμην
2ndεξεπειρασαςεκ·ε·πειρα·σαςεξεπειρασωεκ·ε·πειρα·σω
3rdεξεπειρασεν, εξεπειρασεεκ·ε·πειρα·σε(ν)εξεπειρασατοεκ·ε·πειρα·σατο
Pl1stεξεπειρασαμενεκ·ε·πειρα·σαμενεξεπειρασαμεθαεκ·ε·πειρα·σαμεθα
2ndεξεπειρασατεεκ·ε·πειρα·σατεεξεπειρασασθε[LXX]εκ·ε·πειρα·σασθε
3rdεξεπειρασαν[LXX]εκ·ε·πειρα·σανεξεπειρασαντοεκ·ε·πειρα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπειρασωεκ·πειρα·σωεκπειρασωμαιεκ·πειρα·σωμαι
2ndεκπειρασῃςεκ·πειρα·σῃςεκπειρασῃ[LXX]εκ·πειρα·σῃ
3rdεκπειρασῃ[LXX]εκ·πειρα·σῃεκπειρασηταιεκ·πειρα·σηται
Pl1stεκπειρασωμενεκ·πειρα·σωμενεκπειρασωμεθαεκ·πειρα·σωμεθα
2ndεκπειρασητεεκ·πειρα·σητεεκπειρασησθεεκ·πειρα·σησθε
3rdεκπειρασωσιν, εκπειρασωσιεκ·πειρα·σωσι(ν)εκπειρασωνταιεκ·πειρα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπειρασαιμιεκ·πειρα·σαιμιεκπειρασαιμηνεκ·πειρα·σαιμην
2ndεκπειρασαις, εκπειρασειαςεκ·πειρα·σαις, εκ·πειρα·σειας classicalεκπειρασαιοεκ·πειρα·σαιο
3rdεκπειρασαι, εκπειρασειεεκ·πειρα·σαι, εκ·πειρα·σειε classicalεκπειρασαιτοεκ·πειρα·σαιτο
Pl1stεκπειρασαιμενεκ·πειρα·σαιμενεκπειρασαιμεθαεκ·πειρα·σαιμεθα
2ndεκπειρασαιτεεκ·πειρα·σαιτεεκπειρασαισθεεκ·πειρα·σαισθε
3rdεκπειρασαιεν, εκπειρασαισαν, εκπειρασειαν, εκπειρασειενεκ·πειρα·σαιεν, εκ·πειρα·σαισαν alt, εκ·πειρα·σειαν classical, εκ·πειρα·σειεν classicalεκπειρασαιντοεκ·πειρα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπειρασονεκ·πειρα·σονεκπειρασαιεκ·πειρα·σαι
3rdεκπειρασατωεκ·πειρα·σατωεκπειρασασθωεκ·πειρα·σασθω
Pl1st
2ndεκπειρασατεεκ·πειρα·σατεεκπειρασασθεεκ·πειρα·σασθε
3rdεκπειρασατωσαν, εκπειρασαντωνεκ·πειρα·σατωσαν, εκ·πειρα·σαντων classicalεκπειρασασθωσαν, εκπειρασασθωνεκ·πειρα·σασθωσαν, εκ·πειρα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπειρασαι​εκ·πειρα·σαι​εκπειρασασθαι​εκ·πειρα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπειρασασαεκπειρασαςεκπειρασανεκ·πειρα·σασ·αεκ·πειρα·σα[ντ]·ςεκ·πειρα·σαν[τ]
Nom
Accεκπειρασασανεκπειρασανταεκ·πειρα·σασ·ανεκ·πειρα·σαντ·α
Datεκπειρασασῃεκπειρασαντιεκ·πειρα·σασ·ῃεκ·πειρα·σαντ·ι
Genεκπειρασασηςεκπειρασαντοςεκ·πειρα·σασ·ηςεκ·πειρα·σαντ·ος
PlVocεκπειρασασαιεκπειρασαντεςεκπειρασανταεκ·πειρα·σασ·αιεκ·πειρα·σαντ·εςεκ·πειρα·σαντ·α
Nom
Accεκπειρασασαςεκπειρασανταςεκ·πειρα·σασ·αςεκ·πειρα·σαντ·ας
Datεκπειρασασαιςεκπειρασασι, εκπειρασασινεκ·πειρα·σασ·αιςεκ·πειρα·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκπειρασασωνεκπειρασαντωνεκ·πειρα·σασ·ωνεκ·πειρα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπειρασαμενηεκπειρασαμενεεκ·πειρα·σαμεν·ηεκ·πειρα·σαμεν·ε
Nomεκπειρασαμενοςεκ·πειρα·σαμεν·ος
Accεκπειρασαμενηνεκπειρασαμενονεκ·πειρα·σαμεν·ηνεκ·πειρα·σαμεν·ον
Datεκπειρασαμενῃεκπειρασαμενῳεκ·πειρα·σαμεν·ῃεκ·πειρα·σαμεν·ῳ
Genεκπειρασαμενηςεκπειρασαμενουεκ·πειρα·σαμεν·ηςεκ·πειρα·σαμεν·ου
PlVocεκπειρασαμεναιεκπειρασαμενοιεκπειρασαμεναεκ·πειρα·σαμεν·αιεκ·πειρα·σαμεν·οιεκ·πειρα·σαμεν·α
Nom
Accεκπειρασαμεναςεκπειρασαμενουςεκ·πειρα·σαμεν·αςεκ·πειρα·σαμεν·ους
Datεκπειρασαμεναιςεκπειρασαμενοιςεκ·πειρα·σαμεν·αιςεκ·πειρα·σαμεν·οις
Genεκπειρασαμενωνεκπειρασαμενωνεκ·πειρα·σαμεν·ωνεκ·πειρα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 15:20:15 EDT