κολλαω • KOLLAW • kollaō

Search: εκολληθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκολληθηκολλάωε·κολλη·θηaor θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκολληθηκολλάωε·κολλη·θηaor θη ind 3rd sg

κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκολλωκολλ(α)·ωκολλωμαικολλ(α)·ομαι
2ndκολλᾳςκολλ(α)·ειςκολλᾳ, κολλασαικολλ(α)·ῃ, κολλ(α)·ει classical, κολλ(α)·εσαι alt
3rdκολλᾳκολλ(α)·εικολλαται[LXX]κολλ(α)·εται
Pl1stκολλωμενκολλ(α)·ομενκολλωμεθακολλ(α)·ομεθα
2ndκολλατεκολλ(α)·ετεκολλασθεκολλ(α)·εσθε
3rdκολλωσιν, κολλωσικολλ(α)·ουσι(ν)κολλωνται[LXX]κολλ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκολλωκολλ(α)·ωκολλωμαικολλ(α)·ωμαι
2ndκολλᾳςκολλ(α)·ῃςκολλᾳκολλ(α)·ῃ
3rdκολλᾳκολλ(α)·ῃκολλαται[LXX]κολλ(α)·ηται
Pl1stκολλωμενκολλ(α)·ωμενκολλωμεθακολλ(α)·ωμεθα
2ndκολλατεκολλ(α)·ητεκολλασθεκολλ(α)·ησθε
3rdκολλωσιν, κολλωσικολλ(α)·ωσι(ν)κολλωνται[LXX]κολλ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκολλῳμικολλ(α)·οιμικολλῳμηνκολλ(α)·οιμην
2ndκολλῳςκολλ(α)·οιςκολλῳοκολλ(α)·οιο
3rdκολλῳκολλ(α)·οικολλῳτοκολλ(α)·οιτο
Pl1stκολλῳμενκολλ(α)·οιμενκολλῳμεθακολλ(α)·οιμεθα
2ndκολλῳτεκολλ(α)·οιτεκολλῳσθεκολλ(α)·οισθε
3rdκολλῳεν, κολλῳσανκολλ(α)·οιεν, κολλ(α)·οισαν altκολλῳντοκολλ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκολλακολλ(α)·εκολλωκολλ(α)·ου
3rdκολλατωκολλ(α)·ετωκολλασθωκολλ(α)·εσθω
Pl1st
2ndκολλατεκολλ(α)·ετεκολλασθεκολλ(α)·εσθε
3rdκολλατωσαν, κολλωντωνκολλ(α)·ετωσαν, κολλ(α)·οντων classicalκολλασθωσαν, κολλασθωνκολλ(α)·εσθωσαν, κολλ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κολλᾳν, κολλαν​κολλ(α)·ειν, κολλ(α)·ειν > κολλαν​κολλασθαι[GNT]​κολλ(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολλωσακολλωνκολλ(α)·ουσ·ακολλ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomκολλωνκολλ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκολλωσανκολλωντακολλ(α)·ουσ·ανκολλ(α)·ο[υ]ντ·α
Datκολλωσῃκολλωντικολλ(α)·ουσ·ῃκολλ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genκολλωσηςκολλωντοςκολλ(α)·ουσ·ηςκολλ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκολλωσαικολλωντεςκολλωντακολλ(α)·ουσ·αικολλ(α)·ο[υ]ντ·εςκολλ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκολλωσαςκολλωνταςκολλ(α)·ουσ·αςκολλ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datκολλωσαιςκολλωσι, κολλωσινκολλ(α)·ουσ·αιςκολλ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκολλωσωνκολλωντωνκολλ(α)·ουσ·ωνκολλ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολλωμενηκολλωμενεκολλ(α)·ομεν·ηκολλ(α)·ομεν·ε
Nomκολλωμενος[GNT][LXX]κολλ(α)·ομεν·ος
Accκολλωμενηνκολλωμενονκολλ(α)·ομεν·ηνκολλ(α)·ομεν·ον
Datκολλωμενῃκολλωμενῳκολλ(α)·ομεν·ῃκολλ(α)·ομεν·ῳ
Genκολλωμενηςκολλωμενουκολλ(α)·ομεν·ηςκολλ(α)·ομεν·ου
PlVocκολλωμεναικολλωμενοι[GNT]κολλωμενακολλ(α)·ομεν·αικολλ(α)·ομεν·οικολλ(α)·ομεν·α
Nom
Accκολλωμεναςκολλωμενουςκολλ(α)·ομεν·αςκολλ(α)·ομεν·ους
Datκολλωμεναιςκολλωμενοιςκολλ(α)·ομεν·αιςκολλ(α)·ομεν·οις
Genκολλωμενωνκολλωμενωνκολλ(α)·ομεν·ωνκολλ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκολλωνε·κολλ(α)·ονεκολλωμηνε·κολλ(α)·ομην
2ndεκολλαςε·κολλ(α)·εςεκολλωε·κολλ(α)·ου
3rdεκολλαε·κολλ(α)·εεκολλατοε·κολλ(α)·ετο
Pl1stεκολλωμενε·κολλ(α)·ομενεκολλωμεθαε·κολλ(α)·ομεθα
2ndεκολλατεε·κολλ(α)·ετεεκολλασθεε·κολλ(α)·εσθε
3rdεκολλων, εκολλωσανε·κολλ(α)·ον, ε·κολλ(α)·οσαν altεκολλωντο[LXX]ε·κολλ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκολλησα[LXX]ε·κολλη·σαεκολλησαμηνε·κολλη·σαμην
2ndεκολλησαςε·κολλη·σαςεκολλησωε·κολλη·σω
3rdεκολλησεν[LXX], εκολλησεε·κολλη·σε(ν), ε·κολλη·σε(ν)εκολλησατοε·κολλη·σατο
Pl1stεκολλησαμενε·κολλη·σαμενεκολλησαμεθαε·κολλη·σαμεθα
2ndεκολλησατεε·κολλη·σατεεκολλησασθεε·κολλη·σασθε
3rdεκολλησανε·κολλη·σανεκολλησαντοε·κολλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκολλησωκολλη·σωκολλησωμαικολλη·σωμαι
2ndκολλησῃςκολλη·σῃςκολλησῃκολλη·σῃ
3rdκολλησῃκολλη·σῃκολλησηταικολλη·σηται
Pl1stκολλησωμενκολλη·σωμενκολλησωμεθακολλη·σωμεθα
2ndκολλησητεκολλη·σητεκολλησησθεκολλη·σησθε
3rdκολλησωσιν, κολλησωσικολλη·σωσι(ν)κολλησωνταικολλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκολλησαιμικολλη·σαιμικολλησαιμηνκολλη·σαιμην
2ndκολλησαις, κολλησειαςκολλη·σαις, κολλη·σειας classicalκολλησαιοκολλη·σαιο
3rdκολλησαι, κολλησειεκολλη·σαι, κολλη·σειε classicalκολλησαιτοκολλη·σαιτο
Pl1stκολλησαιμενκολλη·σαιμενκολλησαιμεθακολλη·σαιμεθα
2ndκολλησαιτεκολλη·σαιτεκολλησαισθεκολλη·σαισθε
3rdκολλησαιεν, κολλησαισαν, κολλησειαν, κολλησειενκολλη·σαιεν, κολλη·σαισαν alt, κολλη·σειαν classical, κολλη·σειεν classicalκολλησαιντοκολλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκολλησονκολλη·σονκολλησαικολλη·σαι
3rdκολλησατωκολλη·σατωκολλησασθωκολλη·σασθω
Pl1st
2ndκολλησατεκολλη·σατεκολλησασθεκολλη·σασθε
3rdκολλησατωσαν, κολλησαντωνκολλη·σατωσαν, κολλη·σαντων classicalκολλησασθωσαν, κολλησασθωνκολλη·σασθωσαν, κολλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κολλησαι​κολλη·σαι​κολλησασθαι​κολλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολλησασακολλησαςκολλησανκολλη·σασ·ακολλη·σα[ντ]·ςκολλη·σαν[τ]
Nom
Accκολλησασανκολλησαντακολλη·σασ·ανκολλη·σαντ·α
Datκολλησασῃκολλησαντικολλη·σασ·ῃκολλη·σαντ·ι
Genκολλησασηςκολλησαντοςκολλη·σασ·ηςκολλη·σαντ·ος
PlVocκολλησασαικολλησαντεςκολλησαντακολλη·σασ·αικολλη·σαντ·εςκολλη·σαντ·α
Nom
Accκολλησασαςκολλησανταςκολλη·σασ·αςκολλη·σαντ·ας
Datκολλησασαιςκολλησασι, κολλησασινκολλη·σασ·αιςκολλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκολλησασωνκολλησαντωνκολλη·σασ·ωνκολλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολλησαμενηκολλησαμενεκολλη·σαμεν·ηκολλη·σαμεν·ε
Nomκολλησαμενοςκολλη·σαμεν·ος
Accκολλησαμενηνκολλησαμενονκολλη·σαμεν·ηνκολλη·σαμεν·ον
Datκολλησαμενῃκολλησαμενῳκολλη·σαμεν·ῃκολλη·σαμεν·ῳ
Genκολλησαμενηςκολλησαμενουκολλη·σαμεν·ηςκολλη·σαμεν·ου
PlVocκολλησαμεναικολλησαμενοικολλησαμενακολλη·σαμεν·αικολλη·σαμεν·οικολλη·σαμεν·α
Nom
Accκολλησαμεναςκολλησαμενουςκολλη·σαμεν·αςκολλη·σαμεν·ους
Datκολλησαμεναιςκολλησαμενοιςκολλη·σαμεν·αιςκολλη·σαμεν·οις
Genκολλησαμενωνκολλησαμενωνκολλη·σαμεν·ωνκολλη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκολληκα[LXX]κεκολλη·κακεκολλημαικεκολλη·μαι
2ndκεκολληκας, κεκολληκεςκεκολλη·κας, κεκολλη·κες altκεκολλησαικεκολλη·σαι
3rdκεκολληκεν, κεκολληκεκεκολλη·κε(ν)κεκολληται[LXX]κεκολλη·ται
Pl1stκεκολληκαμενκεκολλη·καμενκεκολλημεθακεκολλη·μεθα
2ndκεκολληκατεκεκολλη·κατεκεκολλησθεκεκολλη·σθε
3rdκεκολληκασιν, κεκολληκασι, κεκολληκανκεκολλη·κασι(ν), κεκολλη·καν altκεκολληνται[LXX]κεκολλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκολλησομαικεκολλη·σομαι
2ndκεκολλησῃ, κεκολλησεικεκολλη·σῃ, κεκολλη·σει classical
3rdκεκολλησεταικεκολλη·σεται
Pl1stκεκολλησομεθακεκολλη·σομεθα
2ndκεκολλησεσθεκεκολλη·σεσθε
3rdκεκολλησονταικεκολλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκολληκωκεκολλη·κω
2ndκεκολληκῃςκεκολλη·κῃς
3rdκεκολληκῃκεκολλη·κῃ
Pl1stκεκολληκωμενκεκολλη·κωμεν
2ndκεκολληκητεκεκολλη·κητε
3rdκεκολληκωσιν, κεκολληκωσικεκολλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκολληκοιμι, κεκολληκοιηνκεκολλη·κοιμι, κεκολλη·κοιην classical
2ndκεκολληκοις, κεκολληκοιηςκεκολλη·κοις, κεκολλη·κοιης classical
3rdκεκολληκοι, κεκολληκοιηκεκολλη·κοι, κεκολλη·κοιη classical
Pl1stκεκολληκοιμενκεκολλη·κοιμεν
2ndκεκολληκοιτεκεκολλη·κοιτε
3rdκεκολληκοιενκεκολλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκολλησοιμηνκεκολλη·σοιμην
2ndκεκολλησοιοκεκολλη·σοιο
3rdκεκολλησοιτοκεκολλη·σοιτο
Pl1stκεκολλησοιμεθακεκολλη·σοιμεθα
2ndκεκολλησοισθεκεκολλη·σοισθε
3rdκεκολλησοιντοκεκολλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκολληκεκεκολλη·κεκεκολλησοκεκολλη·σο
3rdκεκολληκετωκεκολλη·κετωκεκολλησθωκεκολλη·σθω
Pl1st
2ndκεκολληκετεκεκολλη·κετεκεκολλησθεκεκολλη·σθε
3rdκεκολληκετωσανκεκολλη·κετωσανκεκολλησθωσαν, κεκολλησθωνκεκολλη·σθωσαν, κεκολλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκολληκεναι​κεκολλη·κεναι​κεκολλησθαι​κεκολλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκολλησεσθαι​κεκολλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκολληκυιακεκολληκοςκεκολλη·κυι·ακεκολλη·κο[τ]·ς
Nomκεκολληκωςκεκολλη·κο[τ]·^ς
Accκεκολληκυιανκεκολληκοτακεκολλη·κυι·ανκεκολλη·κοτ·α
Datκεκολληκυιᾳκεκολληκοτικεκολλη·κυι·ᾳκεκολλη·κοτ·ι
Genκεκολληκυιαςκεκολληκοτοςκεκολλη·κυι·αςκεκολλη·κοτ·ος
PlVocκεκολληκυιαικεκολληκοτεςκεκολληκοτακεκολλη·κυι·αικεκολλη·κοτ·εςκεκολλη·κοτ·α
Nom
Accκεκολληκυιαςκεκολληκοταςκεκολλη·κυι·αςκεκολλη·κοτ·ας
Datκεκολληκυιαιςκεκολληκοσι, κεκολληκοσινκεκολλη·κυι·αιςκεκολλη·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκολληκυιωνκεκολληκοτωνκεκολλη·κυι·ωνκεκολλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκολλημενηκεκολλημενεκεκολλη·μεν·ηκεκολλη·μεν·ε
Nomκεκολλημενοςκεκολλη·μεν·ος
Accκεκολλημενηνκεκολλημενονκεκολλη·μεν·ηνκεκολλη·μεν·ον
Datκεκολλημενῃκεκολλημενῳκεκολλη·μεν·ῃκεκολλη·μεν·ῳ
Genκεκολλημενηςκεκολλημενουκεκολλη·μεν·ηςκεκολλη·μεν·ου
PlVocκεκολλημεναικεκολλημενοικεκολλημενακεκολλη·μεν·αικεκολλη·μεν·οικεκολλη·μεν·α
Nom
Accκεκολλημεναςκεκολλημενουςκεκολλη·μεν·αςκεκολλη·μεν·ους
Datκεκολλημεναιςκεκολλημενοιςκεκολλη·μεν·αιςκεκολλη·μεν·οις
Genκεκολλημενωνκεκολλημενωνκεκολλη·μεν·ωνκεκολλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκολληκειν, εκεκολληκηε·κεκολλη·κειν, ε·κεκολλη·κη classicalεκεκολλημηνε·κεκολλη·μην
2ndεκεκολληκεις, εκεκολληκηςε·κεκολλη·κεις, ε·κεκολλη·κης classicalεκεκολλησοε·κεκολλη·σο
3rdεκεκολληκειε·κεκολλη·κειεκεκολλητοε·κεκολλη·το
Pl1stεκεκολληκειμεν, εκεκολληκεμενε·κεκολλη·κειμεν, ε·κεκολλη·κεμεν classicalεκεκολλημεθαε·κεκολλη·μεθα
2ndεκεκολληκειτε, εκεκολληκετεε·κεκολλη·κειτε, ε·κεκολλη·κετε classicalεκεκολλησθεε·κεκολλη·σθε
3rdεκεκολληκεισαν, εκεκολληκεσανε·κεκολλη·κεισαν, ε·κεκολλη·κεσαν classicalεκεκολληντοε·κεκολλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκολληκειν, κεκολληκη[ε]·κεκολλη·κειν, [ε]·κεκολλη·κη classicalκεκολλημην[ε]·κεκολλη·μην
2ndκεκολληκεις, κεκολληκης[ε]·κεκολλη·κεις, [ε]·κεκολλη·κης classicalκεκολλησο[ε]·κεκολλη·σο
3rdκεκολληκει[ε]·κεκολλη·κεικεκολλητο[ε]·κεκολλη·το
Pl1stκεκολληκειμεν, κεκολληκεμεν[ε]·κεκολλη·κειμεν, [ε]·κεκολλη·κεμεν classicalκεκολλημεθα[ε]·κεκολλη·μεθα
2ndκεκολληκειτε, κεκολληκετε[ε]·κεκολλη·κειτε, [ε]·κεκολλη·κετε classicalκεκολλησθε[ε]·κεκολλη·σθε
3rdκεκολληκεισαν, κεκολληκεσαν[ε]·κεκολλη·κεισαν, [ε]·κεκολλη·κεσαν classicalκεκολληντο[ε]·κεκολλη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκολληθην[LXX]ε·κολλη·θην
2ndεκολληθηςε·κολλη·θης
3rdεκολληθη[GNT][LXX]ε·κολλη·θη
Pl1stεκολληθημενε·κολλη·θημεν
2ndεκολληθητεε·κολλη·θητε
3rdεκολληθησαν[GNT][LXX]ε·κολλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκολληθησομαικολλη·θησομαι
2ndκολληθησῃ[LXX], κολληθησεικολλη·θησῃ, κολλη·θησει classical
3rdκολληθησεται[GNT][LXX]κολλη·θησεται
Pl1stκολληθησομεθακολλη·θησομεθα
2ndκολληθησεσθεκολλη·θησεσθε
3rdκολληθησονται[LXX]κολλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκολληθωκολλη·θω
2ndκολληθῃςκολλη·θῃς
3rdκολληθῃκολλη·θῃ
Pl1stκολληθωμενκολλη·θωμεν
2ndκολληθητεκολλη·θητε
3rdκολληθωσιν, κολληθωσικολλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκολληθειηνκολλη·θειην
2ndκολληθειηςκολλη·θειης
3rdκολληθειη[LXX]κολλη·θειη
Pl1stκολληθειημεν, κολληθειμενκολλη·θειημεν, κολλη·θειμεν classical
2ndκολληθειητε, κολληθειτεκολλη·θειητε, κολλη·θειτε classical
3rdκολληθειησαν, κολληθειενκολλη·θειησαν, κολλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκολληθησοιμηνκολλη·θησοιμην
2ndκολληθησοιοκολλη·θησοιο
3rdκολληθησοιτοκολλη·θησοιτο
Pl1stκολληθησοιμεθακολλη·θησοιμεθα
2ndκολληθησοισθεκολλη·θησοισθε
3rdκολληθησοιντοκολλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκολληθητι[GNT][LXX]κολλη·θητι
3rdκολληθητωκολλη·θητω
Pl1st
2ndκολληθητεκολλη·θητε
3rdκολληθητωσαν, κολληθεντωνκολλη·θητωσαν, κολλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κολληθηναι​κολλη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κολληθησεσθαι​κολλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολληθεισακολληθειςκολληθενκολλη·θεισ·ακολλη·θει[ντ]·ςκολλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκολληθεισανκολληθεντα[GNT]κολλη·θεισ·ανκολλη·θε[ι]ντ·α
Datκολληθεισῃκολληθεντικολλη·θεισ·ῃκολλη·θε[ι]ντ·ι
Genκολληθεισηςκολληθεντοςκολλη·θεισ·ηςκολλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκολληθεισαικολληθεντες[GNT]κολληθεντα[GNT]κολλη·θεισ·αικολλη·θε[ι]ντ·εςκολλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκολληθεισαςκολληθενταςκολλη·θεισ·αςκολλη·θε[ι]ντ·ας
Datκολληθεισαιςκολληθεισι, κολληθεισινκολλη·θεισ·αιςκολλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκολληθεισωνκολληθεντωνκολλη·θεισ·ωνκολλη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκολληθησομενηκολληθησομενεκολλη·θησομεν·ηκολλη·θησομεν·ε
Nomκολληθησομενοςκολλη·θησομεν·ος
Accκολληθησομενηνκολληθησομενονκολλη·θησομεν·ηνκολλη·θησομεν·ον
Datκολληθησομενῃκολληθησομενῳκολλη·θησομεν·ῃκολλη·θησομεν·ῳ
Genκολληθησομενηςκολληθησομενουκολλη·θησομεν·ηςκολλη·θησομεν·ου
PlVocκολληθησομεναικολληθησομενοικολληθησομενακολλη·θησομεν·αικολλη·θησομεν·οικολλη·θησομεν·α
Nom
Accκολληθησομεναςκολληθησομενουςκολλη·θησομεν·αςκολλη·θησομεν·ους
Datκολληθησομεναιςκολληθησομενοιςκολλη·θησομεν·αιςκολλη·θησομεν·οις
Genκολληθησομενωνκολληθησομενωνκολλη·θησομεν·ωνκολλη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 15:16:00 EST