εκλυω • EKLUW • ekluō

Search: εκλυειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκλυεινἐκλύωεκ·λυ·εινpres act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκλυεινἐκλύωεκ·λυ·εινpres act inf

ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλυωεκ·λυ·ωεκλυομαιεκ·λυ·ομαι
2ndεκλυειςεκ·λυ·ειςεκλυῃ, εκλυει[LXX], εκλυεσαιεκ·λυ·ῃ, εκ·λυ·ει classical, εκ·λυ·εσαι alt
3rdεκλυει[LXX]εκ·λυ·ειεκλυεταιεκ·λυ·εται
Pl1stεκλυομενεκ·λυ·ομενεκλυομεθαεκ·λυ·ομεθα
2ndεκλυετεεκ·λυ·ετεεκλυεσθεεκ·λυ·εσθε
3rdεκλυουσιν[LXX], εκλυουσιεκ·λυ·ουσι(ν), εκ·λυ·ουσι(ν)εκλυονταιεκ·λυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλυωεκ·λυ·ωεκλυωμαιεκ·λυ·ωμαι
2ndεκλυῃςεκ·λυ·ῃςεκλυῃεκ·λυ·ῃ
3rdεκλυῃεκ·λυ·ῃεκλυηταιεκ·λυ·ηται
Pl1stεκλυωμενεκ·λυ·ωμενεκλυωμεθαεκ·λυ·ωμεθα
2ndεκλυητεεκ·λυ·ητεεκλυησθεεκ·λυ·ησθε
3rdεκλυωσιν, εκλυωσιεκ·λυ·ωσι(ν)εκλυωνταιεκ·λυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλυοιμιεκ·λυ·οιμιεκλυοιμηνεκ·λυ·οιμην
2ndεκλυοιςεκ·λυ·οιςεκλυοιοεκ·λυ·οιο
3rdεκλυοιεκ·λυ·οιεκλυοιτοεκ·λυ·οιτο
Pl1stεκλυοιμενεκ·λυ·οιμενεκλυοιμεθαεκ·λυ·οιμεθα
2ndεκλυοιτεεκ·λυ·οιτεεκλυοισθεεκ·λυ·οισθε
3rdεκλυοιεν, εκλυοισανεκ·λυ·οιεν, εκ·λυ·οισαν altεκλυοιντοεκ·λυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκλυεεκ·λυ·εεκλυου[GNT][LXX]εκ·λυ·ου
3rdεκλυετωεκ·λυ·ετωεκλυεσθω[LXX]εκ·λυ·εσθω
Pl1st
2ndεκλυετεεκ·λυ·ετεεκλυεσθεεκ·λυ·εσθε
3rdεκλυετωσαν, εκλυοντωνεκ·λυ·ετωσαν, εκ·λυ·οντων classicalεκλυεσθωσαν[LXX], εκλυεσθωνεκ·λυ·εσθωσαν, εκ·λυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλυειν[LXX]​εκ·λυ·εινεκλυεσθαι[LXX]​εκ·λυ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλυουσαεκλυονεκ·λυ·ουσ·αεκ·λυ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκλυων[LXX]εκ·λυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκλυουσανεκλυονταεκ·λυ·ουσ·ανεκ·λυ·ο[υ]ντ·α
Datεκλυουσῃεκλυοντιεκ·λυ·ουσ·ῃεκ·λυ·ο[υ]ντ·ι
Genεκλυουσηςεκλυοντοςεκ·λυ·ουσ·ηςεκ·λυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκλυουσαιεκλυοντεςεκλυονταεκ·λυ·ουσ·αιεκ·λυ·ο[υ]ντ·εςεκ·λυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκλυουσαςεκλυονταςεκ·λυ·ουσ·αςεκ·λυ·ο[υ]ντ·ας
Datεκλυουσαιςεκλυουσι, εκλυουσιν[LXX]εκ·λυ·ουσ·αιςεκ·λυ·ου[ντ]·σι(ν), εκ·λυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκλυουσωνεκλυοντωνεκ·λυ·ουσ·ωνεκ·λυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλυομενηεκλυομενεεκ·λυ·ομεν·ηεκ·λυ·ομεν·ε
Nomεκλυομενος[LXX]εκ·λυ·ομεν·ος
Accεκλυομενηνεκλυομενονεκ·λυ·ομεν·ηνεκ·λυ·ομεν·ον
Datεκλυομενῃεκλυομενῳεκ·λυ·ομεν·ῃεκ·λυ·ομεν·ῳ
Genεκλυομενηςεκλυομενουεκ·λυ·ομεν·ηςεκ·λυ·ομεν·ου
PlVocεκλυομεναιεκλυομενοι[GNT]εκλυομεναεκ·λυ·ομεν·αιεκ·λυ·ομεν·οιεκ·λυ·ομεν·α
Nom
Accεκλυομεναςεκλυομενουςεκ·λυ·ομεν·αςεκ·λυ·ομεν·ους
Datεκλυομεναιςεκλυομενοιςεκ·λυ·ομεν·αιςεκ·λυ·ομεν·οις
Genεκλυομενων[LXX]εκλυομενων[LXX]εκ·λυ·ομεν·ωνεκ·λυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελυονεκ·ε·λυ·ονεξελυομην[LXX]εκ·ε·λυ·ομην
2ndεξελυεςεκ·ε·λυ·εςεξελυουεκ·ε·λυ·ου
3rdεξελυεν, εξελυεεκ·ε·λυ·ε(ν)εξελυετοεκ·ε·λυ·ετο
Pl1stεξελυομενεκ·ε·λυ·ομενεξελυομεθαεκ·ε·λυ·ομεθα
2ndεξελυετεεκ·ε·λυ·ετεεξελυεσθεεκ·ε·λυ·εσθε
3rdεξελυον, εξελυοσανεκ·ε·λυ·ον, εκ·ε·λυ·οσαν altεξελυοντοεκ·ε·λυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλυσωεκ·λυ·σωεκλυσομαιεκ·λυ·σομαι
2ndεκλυσεις[LXX]εκ·λυ·σειςεκλυσῃ, εκλυσει[LXX], εκλυσεσαιεκ·λυ·σῃ, εκ·λυ·σει classical, εκ·λυ·σεσαι alt
3rdεκλυσει[LXX]εκ·λυ·σειεκλυσεταιεκ·λυ·σεται
Pl1stεκλυσομενεκ·λυ·σομενεκλυσομεθαεκ·λυ·σομεθα
2ndεκλυσετεεκ·λυ·σετεεκλυσεσθεεκ·λυ·σεσθε
3rdεκλυσουσιν, εκλυσουσιεκ·λυ·σουσι(ν)εκλυσονταιεκ·λυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλυσοιμιεκ·λυ·σοιμιεκλυσοιμηνεκ·λυ·σοιμην
2ndεκλυσοιςεκ·λυ·σοιςεκλυσοιοεκ·λυ·σοιο
3rdεκλυσοιεκ·λυ·σοιεκλυσοιτοεκ·λυ·σοιτο
Pl1stεκλυσοιμενεκ·λυ·σοιμενεκλυσοιμεθαεκ·λυ·σοιμεθα
2ndεκλυσοιτεεκ·λυ·σοιτεεκλυσοισθεεκ·λυ·σοισθε
3rdεκλυσοιενεκ·λυ·σοιενεκλυσοιντοεκ·λυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλυσειν​εκ·λυ·σειν​εκλυσεσθαι​εκ·λυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλυσουσαεκλυσονεκ·λυ·σουσ·αεκ·λυ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκλυσωνεκ·λυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκλυσουσανεκλυσονταεκ·λυ·σουσ·ανεκ·λυ·σο[υ]ντ·α
Datεκλυσουσῃεκλυσοντιεκ·λυ·σουσ·ῃεκ·λυ·σο[υ]ντ·ι
Genεκλυσουσηςεκλυσοντοςεκ·λυ·σουσ·ηςεκ·λυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκλυσουσαιεκλυσοντεςεκλυσονταεκ·λυ·σουσ·αιεκ·λυ·σο[υ]ντ·εςεκ·λυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκλυσουσαςεκλυσονταςεκ·λυ·σουσ·αςεκ·λυ·σο[υ]ντ·ας
Datεκλυσουσαιςεκλυσουσι, εκλυσουσινεκ·λυ·σουσ·αιςεκ·λυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκλυσουσωνεκλυσοντωνεκ·λυ·σουσ·ωνεκ·λυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλυσομενηεκλυσομενεεκ·λυ·σομεν·ηεκ·λυ·σομεν·ε
Nomεκλυσομενοςεκ·λυ·σομεν·ος
Accεκλυσομενηνεκλυσομενονεκ·λυ·σομεν·ηνεκ·λυ·σομεν·ον
Datεκλυσομενῃεκλυσομενῳεκ·λυ·σομεν·ῃεκ·λυ·σομεν·ῳ
Genεκλυσομενηςεκλυσομενουεκ·λυ·σομεν·ηςεκ·λυ·σομεν·ου
PlVocεκλυσομεναιεκλυσομενοιεκλυσομεναεκ·λυ·σομεν·αιεκ·λυ·σομεν·οιεκ·λυ·σομεν·α
Nom
Accεκλυσομεναςεκλυσομενουςεκ·λυ·σομεν·αςεκ·λυ·σομεν·ους
Datεκλυσομεναιςεκλυσομενοιςεκ·λυ·σομεν·αιςεκ·λυ·σομεν·οις
Genεκλυσομενωνεκλυσομενωνεκ·λυ·σομεν·ωνεκ·λυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελυσαεκ·ε·λυ·σαεξελυσαμηνεκ·ε·λυ·σαμην
2ndεξελυσαςεκ·ε·λυ·σαςεξελυσωεκ·ε·λυ·σω
3rdεξελυσεν[LXX], εξελυσεεκ·ε·λυ·σε(ν), εκ·ε·λυ·σε(ν)εξελυσατοεκ·ε·λυ·σατο
Pl1stεξελυσαμενεκ·ε·λυ·σαμενεξελυσαμεθαεκ·ε·λυ·σαμεθα
2ndεξελυσατεεκ·ε·λυ·σατεεξελυσασθεεκ·ε·λυ·σασθε
3rdεξελυσαν[LXX]εκ·ε·λυ·σανεξελυσαντοεκ·ε·λυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλυσωεκ·λυ·σωεκλυσωμαιεκ·λυ·σωμαι
2ndεκλυσῃς[LXX]εκ·λυ·σῃςεκλυσῃεκ·λυ·σῃ
3rdεκλυσῃεκ·λυ·σῃεκλυσηταιεκ·λυ·σηται
Pl1stεκλυσωμενεκ·λυ·σωμενεκλυσωμεθαεκ·λυ·σωμεθα
2ndεκλυσητεεκ·λυ·σητεεκλυσησθεεκ·λυ·σησθε
3rdεκλυσωσιν, εκλυσωσιεκ·λυ·σωσι(ν)εκλυσωνταιεκ·λυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλυσαιμιεκ·λυ·σαιμιεκλυσαιμηνεκ·λυ·σαιμην
2ndεκλυσαις, εκλυσειαςεκ·λυ·σαις, εκ·λυ·σειας classicalεκλυσαιοεκ·λυ·σαιο
3rdεκλυσαι, εκλυσειεεκ·λυ·σαι, εκ·λυ·σειε classicalεκλυσαιτοεκ·λυ·σαιτο
Pl1stεκλυσαιμενεκ·λυ·σαιμενεκλυσαιμεθαεκ·λυ·σαιμεθα
2ndεκλυσαιτεεκ·λυ·σαιτεεκλυσαισθεεκ·λυ·σαισθε
3rdεκλυσαιεν, εκλυσαισαν, εκλυσειαν, εκλυσειενεκ·λυ·σαιεν, εκ·λυ·σαισαν alt, εκ·λυ·σειαν classical, εκ·λυ·σειεν classicalεκλυσαιντοεκ·λυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκλυσονεκ·λυ·σονεκλυσαιεκ·λυ·σαι
3rdεκλυσατωεκ·λυ·σατωεκλυσασθωεκ·λυ·σασθω
Pl1st
2ndεκλυσατε[LXX]εκ·λυ·σατεεκλυσασθεεκ·λυ·σασθε
3rdεκλυσατωσαν, εκλυσαντωνεκ·λυ·σατωσαν, εκ·λυ·σαντων classicalεκλυσασθωσαν, εκλυσασθωνεκ·λυ·σασθωσαν, εκ·λυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλυσαι​εκ·λυ·σαι​εκλυσασθαι​εκ·λυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλυσασαεκλυσαςεκλυσανεκ·λυ·σασ·αεκ·λυ·σα[ντ]·ςεκ·λυ·σαν[τ]
Nom
Accεκλυσασανεκλυσανταεκ·λυ·σασ·ανεκ·λυ·σαντ·α
Datεκλυσασῃεκλυσαντιεκ·λυ·σασ·ῃεκ·λυ·σαντ·ι
Genεκλυσασηςεκλυσαντοςεκ·λυ·σασ·ηςεκ·λυ·σαντ·ος
PlVocεκλυσασαιεκλυσαντεςεκλυσανταεκ·λυ·σασ·αιεκ·λυ·σαντ·εςεκ·λυ·σαντ·α
Nom
Accεκλυσασαςεκλυσανταςεκ·λυ·σασ·αςεκ·λυ·σαντ·ας
Datεκλυσασαιςεκλυσασι, εκλυσασινεκ·λυ·σασ·αιςεκ·λυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκλυσασωνεκλυσαντωνεκ·λυ·σασ·ωνεκ·λυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλυσαμενηεκλυσαμενεεκ·λυ·σαμεν·ηεκ·λυ·σαμεν·ε
Nomεκλυσαμενοςεκ·λυ·σαμεν·ος
Accεκλυσαμενηνεκλυσαμενονεκ·λυ·σαμεν·ηνεκ·λυ·σαμεν·ον
Datεκλυσαμενῃεκλυσαμενῳεκ·λυ·σαμεν·ῃεκ·λυ·σαμεν·ῳ
Genεκλυσαμενηςεκλυσαμενουεκ·λυ·σαμεν·ηςεκ·λυ·σαμεν·ου
PlVocεκλυσαμεναιεκλυσαμενοιεκλυσαμεναεκ·λυ·σαμεν·αιεκ·λυ·σαμεν·οιεκ·λυ·σαμεν·α
Nom
Accεκλυσαμεναςεκλυσαμενουςεκ·λυ·σαμεν·αςεκ·λυ·σαμεν·ους
Datεκλυσαμεναιςεκλυσαμενοιςεκ·λυ·σαμεν·αιςεκ·λυ·σαμεν·οις
Genεκλυσαμενωνεκλυσαμενωνεκ·λυ·σαμεν·ωνεκ·λυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελυκαεκ·λελυ·καεκλελυμαιεκ·λελυ·μαι
2ndεκλελυκας, εκλελυκεςεκ·λελυ·κας, εκ·λελυ·κες altεκλελυσαιεκ·λελυ·σαι
3rdεκλελυκεν, εκλελυκεεκ·λελυ·κε(ν)εκλελυταιεκ·λελυ·ται
Pl1stεκλελυκαμενεκ·λελυ·καμενεκλελυμεθα[LXX]εκ·λελυ·μεθα
2ndεκλελυκατεεκ·λελυ·κατεεκλελυσθεεκ·λελυ·σθε
3rdεκλελυκασιν, εκλελυκασι, εκλελυκανεκ·λελυ·κασι(ν), εκ·λελυ·καν altεκλελυνταιεκ·λελυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελυσομαιεκ·λελυ·σομαι
2ndεκλελυσῃ, εκλελυσειεκ·λελυ·σῃ, εκ·λελυ·σει classical
3rdεκλελυσεταιεκ·λελυ·σεται
Pl1stεκλελυσομεθαεκ·λελυ·σομεθα
2ndεκλελυσεσθεεκ·λελυ·σεσθε
3rdεκλελυσονταιεκ·λελυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελυκωεκ·λελυ·κω
2ndεκλελυκῃςεκ·λελυ·κῃς
3rdεκλελυκῃεκ·λελυ·κῃ
Pl1stεκλελυκωμενεκ·λελυ·κωμεν
2ndεκλελυκητεεκ·λελυ·κητε
3rdεκλελυκωσιν, εκλελυκωσιεκ·λελυ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελυκοιμι, εκλελυκοιηνεκ·λελυ·κοιμι, εκ·λελυ·κοιην classical
2ndεκλελυκοις, εκλελυκοιηςεκ·λελυ·κοις, εκ·λελυ·κοιης classical
3rdεκλελυκοι, εκλελυκοιηεκ·λελυ·κοι, εκ·λελυ·κοιη classical
Pl1stεκλελυκοιμενεκ·λελυ·κοιμεν
2ndεκλελυκοιτεεκ·λελυ·κοιτε
3rdεκλελυκοιενεκ·λελυ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελυσοιμηνεκ·λελυ·σοιμην
2ndεκλελυσοιοεκ·λελυ·σοιο
3rdεκλελυσοιτοεκ·λελυ·σοιτο
Pl1stεκλελυσοιμεθαεκ·λελυ·σοιμεθα
2ndεκλελυσοισθεεκ·λελυ·σοισθε
3rdεκλελυσοιντοεκ·λελυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκλελυκεεκ·λελυ·κεεκλελυσοεκ·λελυ·σο
3rdεκλελυκετωεκ·λελυ·κετωεκλελυσθωεκ·λελυ·σθω
Pl1st
2ndεκλελυκετεεκ·λελυ·κετεεκλελυσθεεκ·λελυ·σθε
3rdεκλελυκετωσανεκ·λελυ·κετωσανεκλελυσθωσαν, εκλελυσθωνεκ·λελυ·σθωσαν, εκ·λελυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλελυκεναι​εκ·λελυ·κεναι​εκλελυσθαι​εκ·λελυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλελυσεσθαι​εκ·λελυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλελυκυιαεκλελυκοςεκ·λελυ·κυι·αεκ·λελυ·κο[τ]·ς
Nomεκλελυκωςεκ·λελυ·κο[τ]·^ς
Accεκλελυκυιανεκλελυκοτα[LXX]εκ·λελυ·κυι·ανεκ·λελυ·κοτ·α
Datεκλελυκυιᾳεκλελυκοτιεκ·λελυ·κυι·ᾳεκ·λελυ·κοτ·ι
Genεκλελυκυιαςεκλελυκοτοςεκ·λελυ·κυι·αςεκ·λελυ·κοτ·ος
PlVocεκλελυκυιαιεκλελυκοτεςεκλελυκοτα[LXX]εκ·λελυ·κυι·αιεκ·λελυ·κοτ·εςεκ·λελυ·κοτ·α
Nom
Accεκλελυκυιαςεκλελυκοταςεκ·λελυ·κυι·αςεκ·λελυ·κοτ·ας
Datεκλελυκυιαιςεκλελυκοσι, εκλελυκοσινεκ·λελυ·κυι·αιςεκ·λελυ·κο[τ]·σι(ν)
Genεκλελυκυιωνεκλελυκοτωνεκ·λελυ·κυι·ωνεκ·λελυ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλελυμενηεκλελυμενεεκ·λελυ·μεν·ηεκ·λελυ·μεν·ε
Nomεκλελυμενος[LXX]εκ·λελυ·μεν·ος
Accεκλελυμενηνεκλελυμενονεκ·λελυ·μεν·ηνεκ·λελυ·μεν·ον
Datεκλελυμενῃεκλελυμενῳ[LXX]εκ·λελυ·μεν·ῃεκ·λελυ·μεν·ῳ
Genεκλελυμενηςεκλελυμενουεκ·λελυ·μεν·ηςεκ·λελυ·μεν·ου
PlVocεκλελυμεναιεκλελυμενοι[LXX]εκλελυμεναεκ·λελυ·μεν·αιεκ·λελυ·μεν·οιεκ·λελυ·μεν·α
Nom
Accεκλελυμεναςεκλελυμενουςεκ·λελυ·μεν·αςεκ·λελυ·μεν·ους
Datεκλελυμεναιςεκλελυμενοις[LXX]εκ·λελυ·μεν·αιςεκ·λελυ·μεν·οις
Genεκλελυμενωνεκλελυμενωνεκ·λελυ·μεν·ωνεκ·λελυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελελυκειν, εξελελυκηεκ·ε·λελυ·κειν, εκ·ε·λελυ·κη classicalεξελελυμηνεκ·ε·λελυ·μην
2ndεξελελυκεις, εξελελυκηςεκ·ε·λελυ·κεις, εκ·ε·λελυ·κης classicalεξελελυσοεκ·ε·λελυ·σο
3rdεξελελυκειεκ·ε·λελυ·κειεξελελυτοεκ·ε·λελυ·το
Pl1stεξελελυκειμεν, εξελελυκεμενεκ·ε·λελυ·κειμεν, εκ·ε·λελυ·κεμεν classicalεξελελυμεθαεκ·ε·λελυ·μεθα
2ndεξελελυκειτε, εξελελυκετεεκ·ε·λελυ·κειτε, εκ·ε·λελυ·κετε classicalεξελελυσθεεκ·ε·λελυ·σθε
3rdεξελελυκεισαν, εξελελυκεσανεκ·ε·λελυ·κεισαν, εκ·ε·λελυ·κεσαν classicalεξελελυντοεκ·ε·λελυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελυκειν, εκλελυκηεκ·[ε]·λελυ·κειν, εκ·[ε]·λελυ·κη classicalεκλελυμηνεκ·[ε]·λελυ·μην
2ndεκλελυκεις, εκλελυκηςεκ·[ε]·λελυ·κεις, εκ·[ε]·λελυ·κης classicalεκλελυσοεκ·[ε]·λελυ·σο
3rdεκλελυκειεκ·[ε]·λελυ·κειεκλελυτοεκ·[ε]·λελυ·το
Pl1stεκλελυκειμεν, εκλελυκεμενεκ·[ε]·λελυ·κειμεν, εκ·[ε]·λελυ·κεμεν classicalεκλελυμεθα[LXX]εκ·[ε]·λελυ·μεθα
2ndεκλελυκειτε, εκλελυκετεεκ·[ε]·λελυ·κειτε, εκ·[ε]·λελυ·κετε classicalεκλελυσθεεκ·[ε]·λελυ·σθε
3rdεκλελυκεισαν, εκλελυκεσανεκ·[ε]·λελυ·κεισαν, εκ·[ε]·λελυ·κεσαν classicalεκλελυντοεκ·[ε]·λελυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξελυθηνεκ·ε·λυ·θην
2ndεξελυθηςεκ·ε·λυ·θης
3rdεξελυθη[LXX]εκ·ε·λυ·θη
Pl1stεξελυθημενεκ·ε·λυ·θημεν
2ndεξελυθητεεκ·ε·λυ·θητε
3rdεξελυθησαν[LXX]εκ·ε·λυ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκλυθησομαιεκ·λυ·θησομαι
2ndεκλυθησῃ, εκλυθησειεκ·λυ·θησῃ, εκ·λυ·θησει classical
3rdεκλυθησεται[LXX]εκ·λυ·θησεται
Pl1stεκλυθησομεθαεκ·λυ·θησομεθα
2ndεκλυθησεσθε[LXX]εκ·λυ·θησεσθε
3rdεκλυθησονται[GNT][LXX]εκ·λυ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκλυθωεκ·λυ·θω
2ndεκλυθῃςεκ·λυ·θῃς
3rdεκλυθῃεκ·λυ·θῃ
Pl1stεκλυθωμενεκ·λυ·θωμεν
2ndεκλυθητε[LXX]εκ·λυ·θητε
3rdεκλυθωσιν[GNT][LXX], εκλυθωσιεκ·λυ·θωσι(ν), εκ·λυ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκλυθειηνεκ·λυ·θειην
2ndεκλυθειηςεκ·λυ·θειης
3rdεκλυθειηεκ·λυ·θειη
Pl1stεκλυθειημεν, εκλυθειμενεκ·λυ·θειημεν, εκ·λυ·θειμεν classical
2ndεκλυθειητε, εκλυθειτεεκ·λυ·θειητε, εκ·λυ·θειτε classical
3rdεκλυθειησαν, εκλυθειενεκ·λυ·θειησαν, εκ·λυ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκλυθησοιμηνεκ·λυ·θησοιμην
2ndεκλυθησοιοεκ·λυ·θησοιο
3rdεκλυθησοιτοεκ·λυ·θησοιτο
Pl1stεκλυθησοιμεθαεκ·λυ·θησοιμεθα
2ndεκλυθησοισθεεκ·λυ·θησοισθε
3rdεκλυθησοιντοεκ·λυ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκλυθητιεκ·λυ·θητι
3rdεκλυθητωεκ·λυ·θητω
Pl1st
2ndεκλυθητε[LXX]εκ·λυ·θητε
3rdεκλυθητωσαν, εκλυθεντωνεκ·λυ·θητωσαν, εκ·λυ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκλυθηναι​εκ·λυ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκλυθησεσθαι​εκ·λυ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλυθεισαεκλυθειςεκλυθενεκ·λυ·θεισ·αεκ·λυ·θει[ντ]·ςεκ·λυ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκλυθεισανεκλυθενταεκ·λυ·θεισ·ανεκ·λυ·θε[ι]ντ·α
Datεκλυθεισῃεκλυθεντιεκ·λυ·θεισ·ῃεκ·λυ·θε[ι]ντ·ι
Genεκλυθεισηςεκλυθεντοςεκ·λυ·θεισ·ηςεκ·λυ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεκλυθεισαιεκλυθεντεςεκλυθενταεκ·λυ·θεισ·αιεκ·λυ·θε[ι]ντ·εςεκ·λυ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεκλυθεισαςεκλυθεντας[LXX]εκ·λυ·θεισ·αςεκ·λυ·θε[ι]ντ·ας
Datεκλυθεισαιςεκλυθεισι, εκλυθεισινεκ·λυ·θεισ·αιςεκ·λυ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεκλυθεισωνεκλυθεντωνεκ·λυ·θεισ·ωνεκ·λυ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλυθησομενηεκλυθησομενεεκ·λυ·θησομεν·ηεκ·λυ·θησομεν·ε
Nomεκλυθησομενοςεκ·λυ·θησομεν·ος
Accεκλυθησομενηνεκλυθησομενονεκ·λυ·θησομεν·ηνεκ·λυ·θησομεν·ον
Datεκλυθησομενῃεκλυθησομενῳεκ·λυ·θησομεν·ῃεκ·λυ·θησομεν·ῳ
Genεκλυθησομενηςεκλυθησομενουεκ·λυ·θησομεν·ηςεκ·λυ·θησομεν·ου
PlVocεκλυθησομεναιεκλυθησομενοιεκλυθησομεναεκ·λυ·θησομεν·αιεκ·λυ·θησομεν·οιεκ·λυ·θησομεν·α
Nom
Accεκλυθησομεναςεκλυθησομενουςεκ·λυ·θησομεν·αςεκ·λυ·θησομεν·ους
Datεκλυθησομεναιςεκλυθησομενοιςεκ·λυ·θησομεν·αιςεκ·λυ·θησομεν·οις
Genεκλυθησομενωνεκλυθησομενωνεκ·λυ·θησομεν·ωνεκ·λυ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-Aug-2020 21:02:39 EDT