καλεω • KALEW • kaleō

Search: εκληθητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκληθητεκαλέωε·κλη·θητεaor θη ind 2nd pl

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλω[LXX]καλ(ε)·ωκαλουμαικαλ(ε)·ομαι
2ndκαλειςκαλ(ε)·ειςκαλῃ[GNT], καλει[GNT][LXX], καλεισαικαλ(ε)·ῃ, καλ(ε)·ει classical, καλ(ε)·εσαι alt
3rdκαλει[GNT][LXX]καλ(ε)·εικαλειται[GNT][LXX]καλ(ε)·εται
Pl1stκαλουμενκαλ(ε)·ομενκαλουμεθακαλ(ε)·ομεθα
2ndκαλειτε[GNT][LXX]καλ(ε)·ετεκαλεισθεκαλ(ε)·εσθε
3rdκαλουσιν[LXX], καλουσικαλ(ε)·ουσι(ν), καλ(ε)·ουσι(ν)καλουνται[GNT][LXX]καλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλω[LXX]καλ(ε)·ωκαλωμαικαλ(ε)·ωμαι
2ndκαλῃςκαλ(ε)·ῃςκαλῃ[GNT]καλ(ε)·ῃ
3rdκαλῃ[GNT]καλ(ε)·ῃκαληταικαλ(ε)·ηται
Pl1stκαλωμενκαλ(ε)·ωμενκαλωμεθακαλ(ε)·ωμεθα
2ndκαλητεκαλ(ε)·ητεκαλησθεκαλ(ε)·ησθε
3rdκαλωσιν, καλωσικαλ(ε)·ωσι(ν)καλωνταικαλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλοιμικαλ(ε)·οιμικαλοιμηνκαλ(ε)·οιμην
2ndκαλοις[GNT][LXX]καλ(ε)·οιςκαλοιοκαλ(ε)·οιο
3rdκαλοι[GNT][LXX]καλ(ε)·οικαλοιτοκαλ(ε)·οιτο
Pl1stκαλοιμενκαλ(ε)·οιμενκαλοιμεθακαλ(ε)·οιμεθα
2ndκαλοιτεκαλ(ε)·οιτεκαλοισθεκαλ(ε)·οισθε
3rdκαλοιεν, καλοισανκαλ(ε)·οιεν, καλ(ε)·οισαν altκαλοιντοκαλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαλει[GNT][LXX]καλ(ε)·εκαλου[GNT][LXX]καλ(ε)·ου
3rdκαλειτωκαλ(ε)·ετωκαλεισθωκαλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκαλειτε[GNT][LXX]καλ(ε)·ετεκαλεισθεκαλ(ε)·εσθε
3rdκαλειτωσαν, καλουντωνκαλ(ε)·ετωσαν, καλ(ε)·οντων classicalκαλεισθωσαν, καλεισθωνκαλ(ε)·εσθωσαν, καλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καλειν[GNT][LXX]​καλ(ε)·εινκαλεισθαι[GNT][LXX]​καλ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλουσα[GNT]καλουνκαλ(ε)·ουσ·ακαλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκαλων[GNT][LXX]καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαλουσανκαλουντακαλ(ε)·ουσ·ανκαλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκαλουσῃκαλουντικαλ(ε)·ουσ·ῃκαλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκαλουσηςκαλουντος[GNT][LXX]καλ(ε)·ουσ·ηςκαλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαλουσαικαλουντες[GNT]καλουντακαλ(ε)·ουσ·αικαλ(ε)·ο[υ]ντ·εςκαλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαλουσαςκαλουνταςκαλ(ε)·ουσ·αςκαλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκαλουσαιςκαλουσι, καλουσιν[LXX]καλ(ε)·ουσ·αιςκαλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), καλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαλουσωνκαλουντωνκαλ(ε)·ουσ·ωνκαλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλουμενη[GNT]καλουμενεκαλ(ε)·ομεν·ηκαλ(ε)·ομεν·ε
Nomκαλουμενος[GNT][LXX]καλ(ε)·ομεν·ος
Accκαλουμενην[GNT]καλουμενον[GNT][LXX]καλ(ε)·ομεν·ηνκαλ(ε)·ομεν·ον
Datκαλουμενῃ[GNT]καλουμενῳκαλ(ε)·ομεν·ῃκαλ(ε)·ομεν·ῳ
Genκαλουμενης[GNT]καλουμενου[GNT][LXX]καλ(ε)·ομεν·ηςκαλ(ε)·ομεν·ου
PlVocκαλουμεναικαλουμενοικαλουμενακαλ(ε)·ομεν·αικαλ(ε)·ομεν·οικαλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκαλουμεναςκαλουμενους[LXX]καλ(ε)·ομεν·αςκαλ(ε)·ομεν·ους
Datκαλουμεναιςκαλουμενοιςκαλ(ε)·ομεν·αιςκαλ(ε)·ομεν·οις
Genκαλουμενωνκαλουμενωνκαλ(ε)·ομεν·ωνκαλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαλουν[GNT][LXX]ε·καλ(ε)·ονεκαλουμηνε·καλ(ε)·ομην
2ndεκαλειςε·καλ(ε)·εςεκαλουε·καλ(ε)·ου
3rdεκαλει[LXX]ε·καλ(ε)·εεκαλειτοε·καλ(ε)·ετο
Pl1stεκαλουμενε·καλ(ε)·ομενεκαλουμεθαε·καλ(ε)·ομεθα
2ndεκαλειτεε·καλ(ε)·ετεεκαλεισθεε·καλ(ε)·εσθε
3rdεκαλουν[GNT][LXX], εκαλουσανε·καλ(ε)·ον, ε·καλ(ε)·οσαν altεκαλουντοε·καλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλεσω[GNT][LXX]καλε·σωκαλεσομαικαλε·σομαι
2ndκαλεσεις[GNT][LXX]καλε·σειςκαλεσῃ[LXX], καλεσει[LXX], καλεσεσαικαλε·σῃ, καλε·σει classical, καλε·σεσαι alt
3rdκαλεσει[LXX]καλε·σεικαλεσεταικαλε·σεται
Pl1stκαλεσομενκαλε·σομενκαλεσομεθακαλε·σομεθα
2ndκαλεσετε[LXX]καλε·σετεκαλεσεσθεκαλε·σεσθε
3rdκαλεσουσιν[GNT][LXX], καλεσουσικαλε·σουσι(ν), καλε·σουσι(ν)καλεσονταικαλε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλεσοιμικαλε·σοιμικαλεσοιμηνκαλε·σοιμην
2ndκαλεσοιςκαλε·σοιςκαλεσοιοκαλε·σοιο
3rdκαλεσοικαλε·σοικαλεσοιτοκαλε·σοιτο
Pl1stκαλεσοιμενκαλε·σοιμενκαλεσοιμεθακαλε·σοιμεθα
2ndκαλεσοιτεκαλε·σοιτεκαλεσοισθεκαλε·σοισθε
3rdκαλεσοιενκαλε·σοιενκαλεσοιντοκαλε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καλεσειν​καλε·σειν​καλεσεσθαι​καλε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλεσουσακαλεσον[GNT][LXX]καλε·σουσ·ακαλε·σο[υ]ν[τ]
Nomκαλεσωνκαλε·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαλεσουσανκαλεσοντακαλε·σουσ·ανκαλε·σο[υ]ντ·α
Datκαλεσουσῃκαλεσοντικαλε·σουσ·ῃκαλε·σο[υ]ντ·ι
Genκαλεσουσηςκαλεσοντοςκαλε·σουσ·ηςκαλε·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαλεσουσαικαλεσοντεςκαλεσοντακαλε·σουσ·αικαλε·σο[υ]ντ·εςκαλε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαλεσουσαςκαλεσονταςκαλε·σουσ·αςκαλε·σο[υ]ντ·ας
Datκαλεσουσαιςκαλεσουσι, καλεσουσιν[GNT][LXX]καλε·σουσ·αιςκαλε·σου[ντ]·σι(ν), καλε·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαλεσουσωνκαλεσοντωνκαλε·σουσ·ωνκαλε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλεσομενηκαλεσομενεκαλε·σομεν·ηκαλε·σομεν·ε
Nomκαλεσομενοςκαλε·σομεν·ος
Accκαλεσομενηνκαλεσομενονκαλε·σομεν·ηνκαλε·σομεν·ον
Datκαλεσομενῃκαλεσομενῳκαλε·σομεν·ῃκαλε·σομεν·ῳ
Genκαλεσομενηςκαλεσομενουκαλε·σομεν·ηςκαλε·σομεν·ου
PlVocκαλεσομεναικαλεσομενοικαλεσομενακαλε·σομεν·αικαλε·σομεν·οικαλε·σομεν·α
Nom
Accκαλεσομεναςκαλεσομενουςκαλε·σομεν·αςκαλε·σομεν·ους
Datκαλεσομεναιςκαλεσομενοιςκαλε·σομεν·αιςκαλε·σομεν·οις
Genκαλεσομενωνκαλεσομενωνκαλε·σομεν·ωνκαλε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαλεσα[GNT][LXX]ε·καλε·σαεκαλεσαμηνε·καλε·σαμην
2ndεκαλεσας[LXX]ε·καλε·σαςεκαλεσωε·καλε·σω
3rdεκαλεσεν[GNT][LXX], εκαλεσε[LXX]ε·καλε·σε(ν)εκαλεσατοε·καλε·σατο
Pl1stεκαλεσαμενε·καλε·σαμενεκαλεσαμεθαε·καλε·σαμεθα
2ndεκαλεσατε[LXX]ε·καλε·σατεεκαλεσασθεε·καλε·σασθε
3rdεκαλεσαν[GNT][LXX]ε·καλε·σανεκαλεσαντοε·καλε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλεσω[GNT][LXX]καλε·σωκαλεσωμαικαλε·σωμαι
2ndκαλεσῃςκαλε·σῃςκαλεσῃ[LXX]καλε·σῃ
3rdκαλεσῃ[LXX]καλε·σῃκαλεσηταικαλε·σηται
Pl1stκαλεσωμεν[LXX]καλε·σωμενκαλεσωμεθακαλε·σωμεθα
2ndκαλεσητε[GNT]καλε·σητεκαλεσησθεκαλε·σησθε
3rdκαλεσωσιν[LXX], καλεσωσικαλε·σωσι(ν), καλε·σωσι(ν)καλεσωνταικαλε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλεσαιμικαλε·σαιμικαλεσαιμηνκαλε·σαιμην
2ndκαλεσαις, καλεσειαςκαλε·σαις, καλε·σειας classicalκαλεσαιοκαλε·σαιο
3rdκαλεσαι[GNT][LXX], καλεσειεκαλε·σαι, καλε·σειε classicalκαλεσαιτοκαλε·σαιτο
Pl1stκαλεσαιμενκαλε·σαιμενκαλεσαιμεθακαλε·σαιμεθα
2ndκαλεσαιτεκαλε·σαιτεκαλεσαισθεκαλε·σαισθε
3rdκαλεσαιεν, καλεσαισαν, καλεσειαν, καλεσειενκαλε·σαιεν, καλε·σαισαν alt, καλε·σειαν classical, καλε·σειεν classicalκαλεσαιντοκαλε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαλεσον[GNT][LXX]καλε·σονκαλεσαι[GNT][LXX]καλε·σαι
3rdκαλεσατω[LXX]καλε·σατωκαλεσασθωκαλε·σασθω
Pl1st
2ndκαλεσατε[GNT][LXX]καλε·σατεκαλεσασθεκαλε·σασθε
3rdκαλεσατωσαν, καλεσαντωνκαλε·σατωσαν, καλε·σαντων classicalκαλεσασθωσαν, καλεσασθωνκαλε·σασθωσαν, καλε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καλεσαι[GNT][LXX]​καλε·σαικαλεσασθαι​καλε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλεσασακαλεσας[GNT][LXX]καλεσανκαλε·σασ·ακαλε·σα[ντ]·ςκαλε·σαν[τ]
Nom
Accκαλεσασανκαλεσαντα[GNT]καλε·σασ·ανκαλε·σαντ·α
Datκαλεσασῃκαλεσαντικαλε·σασ·ῃκαλε·σαντ·ι
Genκαλεσασηςκαλεσαντος[GNT]καλε·σασ·ηςκαλε·σαντ·ος
PlVocκαλεσασαικαλεσαντες[GNT]καλεσαντα[GNT]καλε·σασ·αικαλε·σαντ·εςκαλε·σαντ·α
Nom
Accκαλεσασαςκαλεσανταςκαλε·σασ·αςκαλε·σαντ·ας
Datκαλεσασαιςκαλεσασι, καλεσασινκαλε·σασ·αιςκαλε·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαλεσασωνκαλεσαντωνκαλε·σασ·ωνκαλε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλεσαμενηκαλεσαμενεκαλε·σαμεν·ηκαλε·σαμεν·ε
Nomκαλεσαμενοςκαλε·σαμεν·ος
Accκαλεσαμενηνκαλεσαμενονκαλε·σαμεν·ηνκαλε·σαμεν·ον
Datκαλεσαμενῃκαλεσαμενῳκαλε·σαμεν·ῃκαλε·σαμεν·ῳ
Genκαλεσαμενηςκαλεσαμενουκαλε·σαμεν·ηςκαλε·σαμεν·ου
PlVocκαλεσαμεναικαλεσαμενοικαλεσαμενακαλε·σαμεν·αικαλε·σαμεν·οικαλε·σαμεν·α
Nom
Accκαλεσαμεναςκαλεσαμενουςκαλε·σαμεν·αςκαλε·σαμεν·ους
Datκαλεσαμεναιςκαλεσαμενοιςκαλε·σαμεν·αιςκαλε·σαμεν·οις
Genκαλεσαμενωνκαλεσαμενωνκαλε·σαμεν·ωνκαλε·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκληκα[LXX]κεκλη·κακεκλημαι[LXX]κεκλη·μαι
2ndκεκληκας[LXX], κεκληκεςκεκλη·κας, κεκλη·κες altκεκλησαικεκλη·σαι
3rdκεκληκεν[GNT][LXX], κεκληκεκεκλη·κε(ν), κεκλη·κε(ν)κεκληται[GNT][LXX]κεκλη·ται
Pl1stκεκληκαμενκεκλη·καμενκεκλημεθακεκλη·μεθα
2ndκεκληκατε[LXX]κεκλη·κατεκεκλησθεκεκλη·σθε
3rdκεκληκασιν, κεκληκασι, κεκληκανκεκλη·κασι(ν), κεκλη·καν altκεκληνταικεκλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλησομαικεκλη·σομαι
2ndκεκλησῃ, κεκλησεικεκλη·σῃ, κεκλη·σει classical
3rdκεκλησεται[LXX]κεκλη·σεται
Pl1stκεκλησομεθακεκλη·σομεθα
2ndκεκλησεσθεκεκλη·σεσθε
3rdκεκλησονταικεκλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκληκωκεκλη·κω
2ndκεκληκῃςκεκλη·κῃς
3rdκεκληκῃκεκλη·κῃ
Pl1stκεκληκωμενκεκλη·κωμεν
2ndκεκληκητεκεκλη·κητε
3rdκεκληκωσιν, κεκληκωσικεκλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκληκοιμι, κεκληκοιηνκεκλη·κοιμι, κεκλη·κοιην classical
2ndκεκληκοις, κεκληκοιηςκεκλη·κοις, κεκλη·κοιης classical
3rdκεκληκοι, κεκληκοιηκεκλη·κοι, κεκλη·κοιη classical
Pl1stκεκληκοιμενκεκλη·κοιμεν
2ndκεκληκοιτεκεκλη·κοιτε
3rdκεκληκοιενκεκλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλησοιμηνκεκλη·σοιμην
2ndκεκλησοιοκεκλη·σοιο
3rdκεκλησοιτοκεκλη·σοιτο
Pl1stκεκλησοιμεθακεκλη·σοιμεθα
2ndκεκλησοισθεκεκλη·σοισθε
3rdκεκλησοιντοκεκλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκληκεκεκλη·κεκεκλησοκεκλη·σο
3rdκεκληκετωκεκλη·κετωκεκλησθω[LXX]κεκλη·σθω
Pl1st
2ndκεκληκετεκεκλη·κετεκεκλησθεκεκλη·σθε
3rdκεκληκετωσανκεκλη·κετωσανκεκλησθωσαν, κεκλησθωνκεκλη·σθωσαν, κεκλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκληκεναι​κεκλη·κεναι​κεκλησθαι​κεκλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκλησεσθαι​κεκλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκληκυιακεκληκοςκεκλη·κυι·ακεκλη·κο[τ]·ς
Nomκεκληκως[GNT]κεκλη·κο[τ]·^ς
Accκεκληκυιανκεκληκοτακεκλη·κυι·ανκεκλη·κοτ·α
Datκεκληκυιᾳκεκληκοτι[GNT]κεκλη·κυι·ᾳκεκλη·κοτ·ι
Genκεκληκυιαςκεκληκοτοςκεκλη·κυι·αςκεκλη·κοτ·ος
PlVocκεκληκυιαικεκληκοτεςκεκληκοτακεκλη·κυι·αικεκλη·κοτ·εςκεκλη·κοτ·α
Nom
Accκεκληκυιαςκεκληκοταςκεκλη·κυι·αςκεκλη·κοτ·ας
Datκεκληκυιαιςκεκληκοσι, κεκληκοσινκεκλη·κυι·αιςκεκλη·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκληκυιωνκεκληκοτωνκεκλη·κυι·ωνκεκλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκλημενηκεκλημενεκεκλη·μεν·ηκεκλη·μεν·ε
Nomκεκλημενος[GNT]κεκλη·μεν·ος
Accκεκλημενηνκεκλημενον[LXX]κεκλη·μεν·ηνκεκλη·μεν·ον
Datκεκλημενῃκεκλημενῳκεκλη·μεν·ῃκεκλη·μεν·ῳ
Genκεκλημενηςκεκλημενουκεκλη·μεν·ηςκεκλη·μεν·ου
PlVocκεκλημεναικεκλημενοι[GNT][LXX]κεκλημενακεκλη·μεν·αικεκλη·μεν·οικεκλη·μεν·α
Nom
Accκεκλημεναςκεκλημενους[GNT]κεκλη·μεν·αςκεκλη·μεν·ους
Datκεκλημεναιςκεκλημενοις[GNT]κεκλη·μεν·αιςκεκλη·μεν·οις
Genκεκλημενων[GNT][LXX]κεκλημενων[GNT][LXX]κεκλη·μεν·ωνκεκλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκληκειν, εκεκληκηε·κεκλη·κειν, ε·κεκλη·κη classicalεκεκλημηνε·κεκλη·μην
2ndεκεκληκεις, εκεκληκηςε·κεκλη·κεις, ε·κεκλη·κης classicalεκεκλησοε·κεκλη·σο
3rdεκεκληκειε·κεκλη·κειεκεκλητοε·κεκλη·το
Pl1stεκεκληκειμεν, εκεκληκεμενε·κεκλη·κειμεν, ε·κεκλη·κεμεν classicalεκεκλημεθαε·κεκλη·μεθα
2ndεκεκληκειτε, εκεκληκετεε·κεκλη·κειτε, ε·κεκλη·κετε classicalεκεκλησθεε·κεκλη·σθε
3rdεκεκληκεισαν, εκεκληκεσανε·κεκλη·κεισαν, ε·κεκλη·κεσαν classicalεκεκληντοε·κεκλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκληκειν, κεκληκη[ε]·κεκλη·κειν, [ε]·κεκλη·κη classicalκεκλημην[ε]·κεκλη·μην
2ndκεκληκεις, κεκληκης[ε]·κεκλη·κεις, [ε]·κεκλη·κης classicalκεκλησο[ε]·κεκλη·σο
3rdκεκληκει[ε]·κεκλη·κεικεκλητο[ε]·κεκλη·το
Pl1stκεκληκειμεν, κεκληκεμεν[ε]·κεκλη·κειμεν, [ε]·κεκλη·κεμεν classicalκεκλημεθα[ε]·κεκλη·μεθα
2ndκεκληκειτε, κεκληκετε[ε]·κεκλη·κειτε, [ε]·κεκλη·κετε classicalκεκλησθε[ε]·κεκλη·σθε
3rdκεκληκεισαν, κεκληκεσαν[ε]·κεκλη·κεισαν, [ε]·κεκλη·κεσαν classicalκεκληντο[ε]·κεκλη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκληθηνε·κλη·θην
2ndεκληθης[GNT][LXX]ε·κλη·θης
3rdεκληθη[GNT][LXX]ε·κλη·θη
Pl1stεκληθημενε·κλη·θημεν
2ndεκληθητε[GNT]ε·κλη·θητε
3rdεκληθησαν[LXX]ε·κλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκληθησομαικλη·θησομαι
2ndκληθησῃ[GNT][LXX], κληθησεικλη·θησῃ, κλη·θησει classical
3rdκληθησεται[GNT][LXX]κλη·θησεται
Pl1stκληθησομεθακλη·θησομεθα
2ndκληθησεσθε[LXX]κλη·θησεσθε
3rdκληθησονται[GNT][LXX]κλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκληθωκλη·θω
2ndκληθῃς[GNT][LXX]κλη·θῃς
3rdκληθῃ[LXX]κλη·θῃ
Pl1stκληθωμεν[GNT]κλη·θωμεν
2ndκληθητε[GNT]κλη·θητε
3rdκληθωσιν, κληθωσικλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκληθειηνκλη·θειην
2ndκληθειηςκλη·θειης
3rdκληθειηκλη·θειη
Pl1stκληθειημεν, κληθειμενκλη·θειημεν, κλη·θειμεν classical
2ndκληθειητε, κληθειτεκλη·θειητε, κλη·θειτε classical
3rdκληθειησαν[LXX], κληθειενκλη·θειησαν, κλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκληθησοιμηνκλη·θησοιμην
2ndκληθησοιοκλη·θησοιο
3rdκληθησοιτοκλη·θησοιτο
Pl1stκληθησοιμεθακλη·θησοιμεθα
2ndκληθησοισθεκλη·θησοισθε
3rdκληθησοιντοκλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκληθητικλη·θητι
3rdκληθητω[LXX]κλη·θητω
Pl1st
2ndκληθητε[GNT]κλη·θητε
3rdκληθητωσαν, κληθεντωνκλη·θητωσαν, κλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κληθηναι[GNT][LXX]​κλη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κληθησεσθαι​κλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληθεισα[LXX]κληθεις[GNT]κληθεν[GNT][LXX]κλη·θεισ·ακλη·θει[ντ]·ςκλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκληθεισανκληθεντακλη·θεισ·ανκλη·θε[ι]ντ·α
Datκληθεισῃκληθεντικλη·θεισ·ῃκλη·θε[ι]ντ·ι
Genκληθεισηςκληθεντος[GNT]κλη·θεισ·ηςκλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκληθεισαικληθεντες[LXX]κληθεντακλη·θεισ·αικλη·θε[ι]ντ·εςκλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκληθεισαςκληθενταςκλη·θεισ·αςκλη·θε[ι]ντ·ας
Datκληθεισαιςκληθεισι, κληθεισινκλη·θεισ·αιςκλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκληθεισωνκληθεντωνκλη·θεισ·ωνκλη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκληθησομενηκληθησομενεκλη·θησομεν·ηκλη·θησομεν·ε
Nomκληθησομενοςκλη·θησομεν·ος
Accκληθησομενηνκληθησομενονκλη·θησομεν·ηνκλη·θησομεν·ον
Datκληθησομενῃκληθησομενῳκλη·θησομεν·ῃκλη·θησομεν·ῳ
Genκληθησομενηςκληθησομενουκλη·θησομεν·ηςκλη·θησομεν·ου
PlVocκληθησομεναικληθησομενοικληθησομενακλη·θησομεν·αικλη·θησομεν·οικλη·θησομεν·α
Nom
Accκληθησομεναςκληθησομενουςκλη·θησομεν·αςκλη·θησομεν·ους
Datκληθησομεναιςκληθησομενοιςκλη·θησομεν·αιςκλη·θησομεν·οις
Genκληθησομενωνκληθησομενωνκλη·θησομεν·ωνκλη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 06:08:59 EDT