εκλεγομαι • EKLEGOMAI • eklegomai

Search: εκλεξηται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκλεξηταιἐκλέγομαιεκ·λεγ·σηται1aor mp sub 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκλεξηταιἐκλέγομαιεκ·λεγ·σηται1aor mp sub 3rd sg

ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλεγομαιεκ·λεγ·ομαι
2ndεκλεγῃ, εκλεγει, εκλεγεσαιεκ·λεγ·ῃ, εκ·λεγ·ει classical, εκ·λεγ·εσαι alt
3rdεκλεγεται[LXX]εκ·λεγ·εται
Pl1stεκλεγομεθαεκ·λεγ·ομεθα
2ndεκλεγεσθεεκ·λεγ·εσθε
3rdεκλεγονταιεκ·λεγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλεγωμαιεκ·λεγ·ωμαι
2ndεκλεγῃεκ·λεγ·ῃ
3rdεκλεγηταιεκ·λεγ·ηται
Pl1stεκλεγωμεθαεκ·λεγ·ωμεθα
2ndεκλεγησθεεκ·λεγ·ησθε
3rdεκλεγωνταιεκ·λεγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλεγοιμηνεκ·λεγ·οιμην
2ndεκλεγοιοεκ·λεγ·οιο
3rdεκλεγοιτοεκ·λεγ·οιτο
Pl1stεκλεγοιμεθαεκ·λεγ·οιμεθα
2ndεκλεγοισθεεκ·λεγ·οισθε
3rdεκλεγοιντοεκ·λεγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκλεγουεκ·λεγ·ου
3rdεκλεγεσθωεκ·λεγ·εσθω
Pl1st
2ndεκλεγεσθεεκ·λεγ·εσθε
3rdεκλεγεσθωσαν, εκλεγεσθωνεκ·λεγ·εσθωσαν, εκ·λεγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλεγεσθαι[LXX]​εκ·λεγ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλεγομενηεκλεγομενεεκ·λεγ·ομεν·ηεκ·λεγ·ομεν·ε
Nomεκλεγομενοςεκ·λεγ·ομεν·ος
Accεκλεγομενηνεκλεγομενονεκ·λεγ·ομεν·ηνεκ·λεγ·ομεν·ον
Datεκλεγομενῃεκλεγομενῳεκ·λεγ·ομεν·ῃεκ·λεγ·ομεν·ῳ
Genεκλεγομενηςεκλεγομενουεκ·λεγ·ομεν·ηςεκ·λεγ·ομεν·ου
PlVocεκλεγομεναιεκλεγομενοιεκλεγομεναεκ·λεγ·ομεν·αιεκ·λεγ·ομεν·οιεκ·λεγ·ομεν·α
Nom
Accεκλεγομεναςεκλεγομενουςεκ·λεγ·ομεν·αςεκ·λεγ·ομεν·ους
Datεκλεγομεναιςεκλεγομενοιςεκ·λεγ·ομεν·αιςεκ·λεγ·ομεν·οις
Genεκλεγομενωνεκλεγομενωνεκ·λεγ·ομεν·ωνεκ·λεγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελεγομηνεκ·ε·λεγ·ομην
2ndεξελεγουεκ·ε·λεγ·ου
3rdεξελεγετοεκ·ε·λεγ·ετο
Pl1stεξελεγομεθαεκ·ε·λεγ·ομεθα
2ndεξελεγεσθεεκ·ε·λεγ·εσθε
3rdεξελεγοντο[GNT]εκ·ε·λεγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλεξω[LXX]εκ·λεγ·σωεκλεξομαι[LXX]εκ·λεγ·σομαι
2ndεκλεξειςεκ·λεγ·σειςεκλεξῃ[LXX], εκλεξει, εκλεξεσαιεκ·λεγ·σῃ, εκ·λεγ·σει classical, εκ·λεγ·σεσαι alt
3rdεκλεξειεκ·λεγ·σειεκλεξεται[LXX]εκ·λεγ·σεται
Pl1stεκλεξομενεκ·λεγ·σομενεκλεξομεθαεκ·λεγ·σομεθα
2ndεκλεξετεεκ·λεγ·σετεεκλεξεσθεεκ·λεγ·σεσθε
3rdεκλεξουσιν, εκλεξουσιεκ·λεγ·σουσι(ν)εκλεξονταιεκ·λεγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλεξοιμιεκ·λεγ·σοιμιεκλεξοιμηνεκ·λεγ·σοιμην
2ndεκλεξοιςεκ·λεγ·σοιςεκλεξοιοεκ·λεγ·σοιο
3rdεκλεξοιεκ·λεγ·σοιεκλεξοιτοεκ·λεγ·σοιτο
Pl1stεκλεξοιμενεκ·λεγ·σοιμενεκλεξοιμεθαεκ·λεγ·σοιμεθα
2ndεκλεξοιτεεκ·λεγ·σοιτεεκλεξοισθεεκ·λεγ·σοισθε
3rdεκλεξοιενεκ·λεγ·σοιενεκλεξοιντοεκ·λεγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλεξειν​εκ·λεγ·σειν​εκλεξεσθαι​εκ·λεγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλεξουσαεκλεξονεκ·λεγ·σουσ·αεκ·λεγ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκλεξωνεκ·λεγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκλεξουσανεκλεξονταεκ·λεγ·σουσ·ανεκ·λεγ·σο[υ]ντ·α
Datεκλεξουσῃεκλεξοντιεκ·λεγ·σουσ·ῃεκ·λεγ·σο[υ]ντ·ι
Genεκλεξουσηςεκλεξοντοςεκ·λεγ·σουσ·ηςεκ·λεγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκλεξουσαιεκλεξοντεςεκλεξονταεκ·λεγ·σουσ·αιεκ·λεγ·σο[υ]ντ·εςεκ·λεγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκλεξουσαςεκλεξονταςεκ·λεγ·σουσ·αςεκ·λεγ·σο[υ]ντ·ας
Datεκλεξουσαιςεκλεξουσι, εκλεξουσινεκ·λεγ·σουσ·αιςεκ·λεγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκλεξουσωνεκλεξοντωνεκ·λεγ·σουσ·ωνεκ·λεγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλεξομενηεκλεξομενεεκ·λεγ·σομεν·ηεκ·λεγ·σομεν·ε
Nomεκλεξομενοςεκ·λεγ·σομεν·ος
Accεκλεξομενηνεκλεξομενονεκ·λεγ·σομεν·ηνεκ·λεγ·σομεν·ον
Datεκλεξομενῃεκλεξομενῳεκ·λεγ·σομεν·ῃεκ·λεγ·σομεν·ῳ
Genεκλεξομενηςεκλεξομενουεκ·λεγ·σομεν·ηςεκ·λεγ·σομεν·ου
PlVocεκλεξομεναιεκλεξομενοιεκλεξομεναεκ·λεγ·σομεν·αιεκ·λεγ·σομεν·οιεκ·λεγ·σομεν·α
Nom
Accεκλεξομεναςεκλεξομενουςεκ·λεγ·σομεν·αςεκ·λεγ·σομεν·ους
Datεκλεξομεναιςεκλεξομενοιςεκ·λεγ·σομεν·αιςεκ·λεγ·σομεν·οις
Genεκλεξομενωνεκλεξομενωνεκ·λεγ·σομεν·ωνεκ·λεγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελεξαεκ·ε·λεγ·σαεξελεξαμην[GNT][LXX]εκ·ε·λεγ·σαμην
2ndεξελεξαςεκ·ε·λεγ·σαςεξελεξω[GNT][LXX]εκ·ε·λεγ·σω
3rdεξελεξεν[LXX], εξελεξεεκ·ε·λεγ·σε(ν), εκ·ε·λεγ·σε(ν)εξελεξατο[GNT][LXX]εκ·ε·λεγ·σατο
Pl1stεξελεξαμενεκ·ε·λεγ·σαμενεξελεξαμεθαεκ·ε·λεγ·σαμεθα
2ndεξελεξατεεκ·ε·λεγ·σατεεξελεξασθε[GNT][LXX]εκ·ε·λεγ·σασθε
3rdεξελεξανεκ·ε·λεγ·σανεξελεξαντο[GNT][LXX]εκ·ε·λεγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλεξω[LXX]εκ·λεγ·σωεκλεξωμαι[LXX]εκ·λεγ·σωμαι
2ndεκλεξῃςεκ·λεγ·σῃςεκλεξῃ[LXX]εκ·λεγ·σῃ
3rdεκλεξῃ[LXX]εκ·λεγ·σῃεκλεξηται[LXX]εκ·λεγ·σηται
Pl1stεκλεξωμενεκ·λεγ·σωμενεκλεξωμεθαεκ·λεγ·σωμεθα
2ndεκλεξητεεκ·λεγ·σητεεκλεξησθεεκ·λεγ·σησθε
3rdεκλεξωσιν, εκλεξωσιεκ·λεγ·σωσι(ν)εκλεξωνται[LXX]εκ·λεγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλεξαιμιεκ·λεγ·σαιμιεκλεξαιμηνεκ·λεγ·σαιμην
2ndεκλεξαις, εκλεξειαςεκ·λεγ·σαις, εκ·λεγ·σειας classicalεκλεξαιοεκ·λεγ·σαιο
3rdεκλεξαι[LXX], εκλεξειεεκ·λεγ·σαι, εκ·λεγ·σειε classicalεκλεξαιτοεκ·λεγ·σαιτο
Pl1stεκλεξαιμενεκ·λεγ·σαιμενεκλεξαιμεθαεκ·λεγ·σαιμεθα
2ndεκλεξαιτεεκ·λεγ·σαιτεεκλεξαισθεεκ·λεγ·σαισθε
3rdεκλεξαιεν, εκλεξαισαν, εκλεξειαν, εκλεξειενεκ·λεγ·σαιεν, εκ·λεγ·σαισαν alt, εκ·λεγ·σειαν classical, εκ·λεγ·σειεν classicalεκλεξαιντοεκ·λεγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκλεξονεκ·λεγ·σονεκλεξαι[LXX]εκ·λεγ·σαι
3rdεκλεξατωεκ·λεγ·σατωεκλεξασθωεκ·λεγ·σασθω
Pl1st
2ndεκλεξατεεκ·λεγ·σατεεκλεξασθε[LXX]εκ·λεγ·σασθε
3rdεκλεξατωσαν, εκλεξαντωνεκ·λεγ·σατωσαν, εκ·λεγ·σαντων classicalεκλεξασθωσαν[LXX], εκλεξασθωνεκ·λεγ·σασθωσαν, εκ·λεγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλεξαι[LXX]​εκ·λεγ·σαιεκλεξασθαι[LXX]​εκ·λεγ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλεξασαεκλεξαςεκλεξανεκ·λεγ·σασ·αεκ·λεγ·σα[ντ]·ςεκ·λεγ·σαν[τ]
Nom
Accεκλεξασανεκλεξανταεκ·λεγ·σασ·ανεκ·λεγ·σαντ·α
Datεκλεξασῃεκλεξαντιεκ·λεγ·σασ·ῃεκ·λεγ·σαντ·ι
Genεκλεξασηςεκλεξαντοςεκ·λεγ·σασ·ηςεκ·λεγ·σαντ·ος
PlVocεκλεξασαιεκλεξαντεςεκλεξανταεκ·λεγ·σασ·αιεκ·λεγ·σαντ·εςεκ·λεγ·σαντ·α
Nom
Accεκλεξασαςεκλεξανταςεκ·λεγ·σασ·αςεκ·λεγ·σαντ·ας
Datεκλεξασαιςεκλεξασι, εκλεξασινεκ·λεγ·σασ·αιςεκ·λεγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκλεξασωνεκλεξαντωνεκ·λεγ·σασ·ωνεκ·λεγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλεξαμενηεκλεξαμενεεκ·λεγ·σαμεν·ηεκ·λεγ·σαμεν·ε
Nomεκλεξαμενος[GNT][LXX]εκ·λεγ·σαμεν·ος
Accεκλεξαμενηνεκλεξαμενονεκ·λεγ·σαμεν·ηνεκ·λεγ·σαμεν·ον
Datεκλεξαμενῃεκλεξαμενῳεκ·λεγ·σαμεν·ῃεκ·λεγ·σαμεν·ῳ
Genεκλεξαμενηςεκλεξαμενουεκ·λεγ·σαμεν·ηςεκ·λεγ·σαμεν·ου
PlVocεκλεξαμεναιεκλεξαμενοιεκλεξαμεναεκ·λεγ·σαμεν·αιεκ·λεγ·σαμεν·οιεκ·λεγ·σαμεν·α
Nom
Accεκλεξαμεναςεκλεξαμενους[GNT]εκ·λεγ·σαμεν·αςεκ·λεγ·σαμεν·ους
Datεκλεξαμεναιςεκλεξαμενοις[GNT]εκ·λεγ·σαμεν·αιςεκ·λεγ·σαμεν·οις
Genεκλεξαμενωνεκλεξαμενωνεκ·λεγ·σαμεν·ωνεκ·λεγ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελεγμαιεκ·λελεγ·μαι
2ndεκλελεξαιεκ·λελεγ·σαι
3rdεκλελεκται[LXX]εκ·λελεγ·ται
Pl1stεκλελεγμεθαεκ·λελεγ·μεθα
2ndεκλελεχθεεκ·λελεγ·σθε
3rdεκλελεχαταιεκ·λελεγ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελεξομαιεκ·λελεγ·σομαι
2ndεκλελεξῃ, εκλελεξειεκ·λελεγ·σῃ, εκ·λελεγ·σει classical
3rdεκλελεξεταιεκ·λελεγ·σεται
Pl1stεκλελεξομεθαεκ·λελεγ·σομεθα
2ndεκλελεξεσθεεκ·λελεγ·σεσθε
3rdεκλελεξονταιεκ·λελεγ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελεξοιμηνεκ·λελεγ·σοιμην
2ndεκλελεξοιοεκ·λελεγ·σοιο
3rdεκλελεξοιτοεκ·λελεγ·σοιτο
Pl1stεκλελεξοιμεθαεκ·λελεγ·σοιμεθα
2ndεκλελεξοισθεεκ·λελεγ·σοισθε
3rdεκλελεξοιντοεκ·λελεγ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκλελεξοεκ·λελεγ·σο
3rdεκλελεχθωεκ·λελεγ·σθω
Pl1st
2ndεκλελεχθεεκ·λελεγ·σθε
3rdεκλελεχθωσαν, εκλελεχθωνεκ·λελεγ·σθωσαν, εκ·λελεγ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλελεχθαι​εκ·λελεγ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλελεξεσθαι​εκ·λελεγ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλελεγμενη[LXX]εκλελεγμενεεκ·λελεγ·μεν·ηεκ·λελεγ·μεν·ε
Nomεκλελεγμενος[GNT]εκ·λελεγ·μεν·ος
Accεκλελεγμενηνεκλελεγμενονεκ·λελεγ·μεν·ηνεκ·λελεγ·μεν·ον
Datεκλελεγμενῃεκλελεγμενῳεκ·λελεγ·μεν·ῃεκ·λελεγ·μεν·ῳ
Genεκλελεγμενηςεκλελεγμενουεκ·λελεγ·μεν·ηςεκ·λελεγ·μεν·ου
PlVocεκλελεγμεναιεκλελεγμενοιεκλελεγμεναεκ·λελεγ·μεν·αιεκ·λελεγ·μεν·οιεκ·λελεγ·μεν·α
Nom
Accεκλελεγμεναςεκλελεγμενουςεκ·λελεγ·μεν·αςεκ·λελεγ·μεν·ους
Datεκλελεγμεναιςεκλελεγμενοιςεκ·λελεγ·μεν·αιςεκ·λελεγ·μεν·οις
Genεκλελεγμενωνεκλελεγμενωνεκ·λελεγ·μεν·ωνεκ·λελεγ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελελεγμηνεκ·ε·λελεγ·μην
2ndεξελελεξοεκ·ε·λελεγ·σο
3rdεξελελεκτοεκ·ε·λελεγ·το
Pl1stεξελελεγμεθαεκ·ε·λελεγ·μεθα
2ndεξελελεχθεεκ·ε·λελεγ·σθε
3rdεξελελεχατοεκ·ε·λελεγ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελεγμηνεκ·[ε]·λελεγ·μην
2ndεκλελεξοεκ·[ε]·λελεγ·σο
3rdεκλελεκτοεκ·[ε]·λελεγ·το
Pl1stεκλελεγμεθαεκ·[ε]·λελεγ·μεθα
2ndεκλελεχθεεκ·[ε]·λελεγ·σθε
3rdεκλελεχατοεκ·[ε]·λελεγ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξελεγηνεκ·ε·λεγ·[θ]ην
2ndεξελεγηςεκ·ε·λεγ·[θ]ης
3rdεξελεγηεκ·ε·λεγ·[θ]η
Pl1stεξελεγημενεκ·ε·λεγ·[θ]ημεν
2ndεξελεγητεεκ·ε·λεγ·[θ]ητε
3rdεξελεγησαν[LXX]εκ·ε·λεγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκλεγησομαιεκ·λεγ·[θ]ησομαι
2ndεκλεγησῃ, εκλεγησειεκ·λεγ·[θ]ησῃ, εκ·λεγ·[θ]ησει classical
3rdεκλεγησεταιεκ·λεγ·[θ]ησεται
Pl1stεκλεγησομεθαεκ·λεγ·[θ]ησομεθα
2ndεκλεγησεσθεεκ·λεγ·[θ]ησεσθε
3rdεκλεγησονταιεκ·λεγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκλεγωεκ·λεγ·[θ]ω
2ndεκλεγῃςεκ·λεγ·[θ]ῃς
3rdεκλεγῃεκ·λεγ·[θ]ῃ
Pl1stεκλεγωμενεκ·λεγ·[θ]ωμεν
2ndεκλεγητεεκ·λεγ·[θ]ητε
3rdεκλεγωσιν[LXX], εκλεγωσιεκ·λεγ·[θ]ωσι(ν), εκ·λεγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκλεγειηνεκ·λεγ·[θ]ειην
2ndεκλεγειηςεκ·λεγ·[θ]ειης
3rdεκλεγειηεκ·λεγ·[θ]ειη
Pl1stεκλεγειημεν, εκλεγειμενεκ·λεγ·[θ]ειημεν, εκ·λεγ·[θ]ειμεν classical
2ndεκλεγειητε, εκλεγειτεεκ·λεγ·[θ]ειητε, εκ·λεγ·[θ]ειτε classical
3rdεκλεγειησαν, εκλεγειενεκ·λεγ·[θ]ειησαν, εκ·λεγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκλεγησοιμηνεκ·λεγ·[θ]ησοιμην
2ndεκλεγησοιοεκ·λεγ·[θ]ησοιο
3rdεκλεγησοιτοεκ·λεγ·[θ]ησοιτο
Pl1stεκλεγησοιμεθαεκ·λεγ·[θ]ησοιμεθα
2ndεκλεγησοισθεεκ·λεγ·[θ]ησοισθε
3rdεκλεγησοιντοεκ·λεγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκλεγηθιεκ·λεγ·[θ]ητι
3rdεκλεγητωεκ·λεγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεκλεγητεεκ·λεγ·[θ]ητε
3rdεκλεγητωσαν, εκλεγεντωνεκ·λεγ·[θ]ητωσαν, εκ·λεγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκλεγηναι[LXX]​εκ·λεγ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκλεγησεσθαι​εκ·λεγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλεγεισαεκλεγειςεκλεγενεκ·λεγ·[θ]εισ·αεκ·λεγ·[θ]ει[ντ]·ςεκ·λεγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκλεγεισανεκλεγενταεκ·λεγ·[θ]εισ·ανεκ·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεκλεγεισῃεκλεγεντιεκ·λεγ·[θ]εισ·ῃεκ·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεκλεγεισης[LXX]εκλεγεντοςεκ·λεγ·[θ]εισ·ηςεκ·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεκλεγεισαιεκλεγεντες[LXX]εκλεγενταεκ·λεγ·[θ]εισ·αιεκ·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·εςεκ·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεκλεγεισαςεκλεγενταςεκ·λεγ·[θ]εισ·αςεκ·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεκλεγεισαιςεκλεγεισι, εκλεγεισινεκ·λεγ·[θ]εισ·αιςεκ·λεγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεκλεγεισωνεκλεγεντωνεκ·λεγ·[θ]εισ·ωνεκ·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλεγησομενηεκλεγησομενεεκ·λεγ·[θ]ησομεν·ηεκ·λεγ·[θ]ησομεν·ε
Nomεκλεγησομενοςεκ·λεγ·[θ]ησομεν·ος
Accεκλεγησομενηνεκλεγησομενονεκ·λεγ·[θ]ησομεν·ηνεκ·λεγ·[θ]ησομεν·ον
Datεκλεγησομενῃεκλεγησομενῳεκ·λεγ·[θ]ησομεν·ῃεκ·λεγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεκλεγησομενηςεκλεγησομενουεκ·λεγ·[θ]ησομεν·ηςεκ·λεγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεκλεγησομεναιεκλεγησομενοιεκλεγησομεναεκ·λεγ·[θ]ησομεν·αιεκ·λεγ·[θ]ησομεν·οιεκ·λεγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεκλεγησομεναςεκλεγησομενουςεκ·λεγ·[θ]ησομεν·αςεκ·λεγ·[θ]ησομεν·ους
Datεκλεγησομεναιςεκλεγησομενοιςεκ·λεγ·[θ]ησομεν·αιςεκ·λεγ·[θ]ησομεν·οις
Genεκλεγησομενωνεκλεγησομενωνεκ·λεγ·[θ]ησομεν·ωνεκ·λεγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 11-Jul-2020 04:44:14 EDT