κλοποφορεω • KLOPOFOREW • klopophoreō

Search: εκλοποφορησας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκλοποφορησαςκλοποφορέωε·κλοποφορη·σας1aor act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκλοποφορησαςκλοποφορέωε·κλοποφορη·σας1aor act ind 2nd sg

κλοπο·φορέω [LXX] (-, -, κλοποφορη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλοποφορησαε·κλοποφορη·σαεκλοποφορησαμηνε·κλοποφορη·σαμην
2ndεκλοποφορησας[LXX]ε·κλοποφορη·σαςεκλοποφορησωε·κλοποφορη·σω
3rdεκλοποφορησεν, εκλοποφορησεε·κλοποφορη·σε(ν)εκλοποφορησατοε·κλοποφορη·σατο
Pl1stεκλοποφορησαμενε·κλοποφορη·σαμενεκλοποφορησαμεθαε·κλοποφορη·σαμεθα
2ndεκλοποφορησατεε·κλοποφορη·σατεεκλοποφορησασθεε·κλοποφορη·σασθε
3rdεκλοποφορησανε·κλοποφορη·σανεκλοποφορησαντοε·κλοποφορη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλοποφορησωκλοποφορη·σωκλοποφορησωμαικλοποφορη·σωμαι
2ndκλοποφορησῃςκλοποφορη·σῃςκλοποφορησῃκλοποφορη·σῃ
3rdκλοποφορησῃκλοποφορη·σῃκλοποφορησηταικλοποφορη·σηται
Pl1stκλοποφορησωμενκλοποφορη·σωμενκλοποφορησωμεθακλοποφορη·σωμεθα
2ndκλοποφορησητεκλοποφορη·σητεκλοποφορησησθεκλοποφορη·σησθε
3rdκλοποφορησωσιν, κλοποφορησωσικλοποφορη·σωσι(ν)κλοποφορησωνταικλοποφορη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλοποφορησαιμικλοποφορη·σαιμικλοποφορησαιμηνκλοποφορη·σαιμην
2ndκλοποφορησαις, κλοποφορησειαςκλοποφορη·σαις, κλοποφορη·σειας classicalκλοποφορησαιοκλοποφορη·σαιο
3rdκλοποφορησαι, κλοποφορησειεκλοποφορη·σαι, κλοποφορη·σειε classicalκλοποφορησαιτοκλοποφορη·σαιτο
Pl1stκλοποφορησαιμενκλοποφορη·σαιμενκλοποφορησαιμεθακλοποφορη·σαιμεθα
2ndκλοποφορησαιτεκλοποφορη·σαιτεκλοποφορησαισθεκλοποφορη·σαισθε
3rdκλοποφορησαιεν, κλοποφορησαισαν, κλοποφορησειαν, κλοποφορησειενκλοποφορη·σαιεν, κλοποφορη·σαισαν alt, κλοποφορη·σειαν classical, κλοποφορη·σειεν classicalκλοποφορησαιντοκλοποφορη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλοποφορησονκλοποφορη·σονκλοποφορησαικλοποφορη·σαι
3rdκλοποφορησατωκλοποφορη·σατωκλοποφορησασθωκλοποφορη·σασθω
Pl1st
2ndκλοποφορησατεκλοποφορη·σατεκλοποφορησασθεκλοποφορη·σασθε
3rdκλοποφορησατωσαν, κλοποφορησαντωνκλοποφορη·σατωσαν, κλοποφορη·σαντων classicalκλοποφορησασθωσαν, κλοποφορησασθωνκλοποφορη·σασθωσαν, κλοποφορη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κλοποφορησαι​κλοποφορη·σαι​κλοποφορησασθαι​κλοποφορη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλοποφορησασακλοποφορησαςκλοποφορησανκλοποφορη·σασ·ακλοποφορη·σα[ντ]·ςκλοποφορη·σαν[τ]
Nom
Accκλοποφορησασανκλοποφορησαντακλοποφορη·σασ·ανκλοποφορη·σαντ·α
Datκλοποφορησασῃκλοποφορησαντικλοποφορη·σασ·ῃκλοποφορη·σαντ·ι
Genκλοποφορησασηςκλοποφορησαντοςκλοποφορη·σασ·ηςκλοποφορη·σαντ·ος
PlVocκλοποφορησασαικλοποφορησαντεςκλοποφορησαντακλοποφορη·σασ·αικλοποφορη·σαντ·εςκλοποφορη·σαντ·α
Nom
Accκλοποφορησασαςκλοποφορησανταςκλοποφορη·σασ·αςκλοποφορη·σαντ·ας
Datκλοποφορησασαιςκλοποφορησασι, κλοποφορησασινκλοποφορη·σασ·αιςκλοποφορη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκλοποφορησασωνκλοποφορησαντωνκλοποφορη·σασ·ωνκλοποφορη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλοποφορησαμενηκλοποφορησαμενεκλοποφορη·σαμεν·ηκλοποφορη·σαμεν·ε
Nomκλοποφορησαμενοςκλοποφορη·σαμεν·ος
Accκλοποφορησαμενηνκλοποφορησαμενονκλοποφορη·σαμεν·ηνκλοποφορη·σαμεν·ον
Datκλοποφορησαμενῃκλοποφορησαμενῳκλοποφορη·σαμεν·ῃκλοποφορη·σαμεν·ῳ
Genκλοποφορησαμενηςκλοποφορησαμενουκλοποφορη·σαμεν·ηςκλοποφορη·σαμεν·ου
PlVocκλοποφορησαμεναικλοποφορησαμενοικλοποφορησαμενακλοποφορη·σαμεν·αικλοποφορη·σαμεν·οικλοποφορη·σαμεν·α
Nom
Accκλοποφορησαμεναςκλοποφορησαμενουςκλοποφορη·σαμεν·αςκλοποφορη·σαμεν·ους
Datκλοποφορησαμεναιςκλοποφορησαμενοιςκλοποφορη·σαμεν·αιςκλοποφορη·σαμεν·οις
Genκλοποφορησαμενωνκλοποφορησαμενωνκλοποφορη·σαμεν·ωνκλοποφορη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 16-Jun-2019 02:39:39 EDT