εκλειπω • EKLEIPW • ekleipō

Search: εκλειπειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκλειπεινἐκλείπωεκ·λειπ·εινpres act inf

ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλειπω[LXX]εκ·λειπ·ωεκλειπομαιεκ·λειπ·ομαι
2ndεκλειπειςεκ·λειπ·ειςεκλειπῃ[LXX], εκλειπει[LXX], εκλειπεσαιεκ·λειπ·ῃ, εκ·λειπ·ει classical, εκ·λειπ·εσαι alt
3rdεκλειπει[LXX]εκ·λειπ·ειεκλειπεταιεκ·λειπ·εται
Pl1stεκλειπομεν[LXX]εκ·λειπ·ομενεκλειπομεθαεκ·λειπ·ομεθα
2ndεκλειπετεεκ·λειπ·ετεεκλειπεσθεεκ·λειπ·εσθε
3rdεκλειπουσιν[LXX], εκλειπουσιεκ·λειπ·ουσι(ν), εκ·λειπ·ουσι(ν)εκλειπονταιεκ·λειπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλειπω[LXX]εκ·λειπ·ωεκλειπωμαιεκ·λειπ·ωμαι
2ndεκλειπῃςεκ·λειπ·ῃςεκλειπῃ[LXX]εκ·λειπ·ῃ
3rdεκλειπῃ[LXX]εκ·λειπ·ῃεκλειπηταιεκ·λειπ·ηται
Pl1stεκλειπωμενεκ·λειπ·ωμενεκλειπωμεθαεκ·λειπ·ωμεθα
2ndεκλειπητεεκ·λειπ·ητεεκλειπησθεεκ·λειπ·ησθε
3rdεκλειπωσιν, εκλειπωσιεκ·λειπ·ωσι(ν)εκλειπωνταιεκ·λειπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλειποιμιεκ·λειπ·οιμιεκλειποιμηνεκ·λειπ·οιμην
2ndεκλειποιςεκ·λειπ·οιςεκλειποιοεκ·λειπ·οιο
3rdεκλειποιεκ·λειπ·οιεκλειποιτοεκ·λειπ·οιτο
Pl1stεκλειποιμενεκ·λειπ·οιμενεκλειποιμεθαεκ·λειπ·οιμεθα
2ndεκλειποιτεεκ·λειπ·οιτεεκλειποισθεεκ·λειπ·οισθε
3rdεκλειποιεν, εκλειποισανεκ·λειπ·οιεν, εκ·λειπ·οισαν altεκλειποιντοεκ·λειπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκλειπεεκ·λειπ·εεκλειπουεκ·λειπ·ου
3rdεκλειπετω[LXX]εκ·λειπ·ετωεκλειπεσθωεκ·λειπ·εσθω
Pl1st
2ndεκλειπετεεκ·λειπ·ετεεκλειπεσθεεκ·λειπ·εσθε
3rdεκλειπετωσαν, εκλειποντωνεκ·λειπ·ετωσαν, εκ·λειπ·οντων classicalεκλειπεσθωσαν, εκλειπεσθωνεκ·λειπ·εσθωσαν, εκ·λειπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλειπειν[LXX]​εκ·λειπ·εινεκλειπεσθαι​εκ·λειπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλειπουσαεκλειπον[LXX]εκ·λειπ·ουσ·αεκ·λειπ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκλειπων[LXX]εκ·λειπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκλειπουσανεκλειποντα[LXX]εκ·λειπ·ουσ·ανεκ·λειπ·ο[υ]ντ·α
Datεκλειπουσῃεκλειποντιεκ·λειπ·ουσ·ῃεκ·λειπ·ο[υ]ντ·ι
Genεκλειπουσηςεκλειποντοςεκ·λειπ·ουσ·ηςεκ·λειπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκλειπουσαιεκλειποντες[LXX]εκλειποντα[LXX]εκ·λειπ·ουσ·αιεκ·λειπ·ο[υ]ντ·εςεκ·λειπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκλειπουσας[LXX]εκλειποντας[LXX]εκ·λειπ·ουσ·αςεκ·λειπ·ο[υ]ντ·ας
Datεκλειπουσαιςεκλειπουσι, εκλειπουσιν[LXX]εκ·λειπ·ουσ·αιςεκ·λειπ·ου[ντ]·σι(ν), εκ·λειπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκλειπουσωνεκλειποντωνεκ·λειπ·ουσ·ωνεκ·λειπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλειπομενηεκλειπομενεεκ·λειπ·ομεν·ηεκ·λειπ·ομεν·ε
Nomεκλειπομενοςεκ·λειπ·ομεν·ος
Accεκλειπομενηνεκλειπομενονεκ·λειπ·ομεν·ηνεκ·λειπ·ομεν·ον
Datεκλειπομενῃεκλειπομενῳεκ·λειπ·ομεν·ῃεκ·λειπ·ομεν·ῳ
Genεκλειπομενηςεκλειπομενουεκ·λειπ·ομεν·ηςεκ·λειπ·ομεν·ου
PlVocεκλειπομεναιεκλειπομενοιεκλειπομεναεκ·λειπ·ομεν·αιεκ·λειπ·ομεν·οιεκ·λειπ·ομεν·α
Nom
Accεκλειπομεναςεκλειπομενουςεκ·λειπ·ομεν·αςεκ·λειπ·ομεν·ους
Datεκλειπομεναιςεκλειπομενοιςεκ·λειπ·ομεν·αιςεκ·λειπ·ομεν·οις
Genεκλειπομενωνεκλειπομενωνεκ·λειπ·ομεν·ωνεκ·λειπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελειπονεκ·ε·λειπ·ονεξελειπομηνεκ·ε·λειπ·ομην
2ndεξελειπεςεκ·ε·λειπ·εςεξελειπουεκ·ε·λειπ·ου
3rdεξελειπεν, εξελειπεεκ·ε·λειπ·ε(ν)εξελειπετοεκ·ε·λειπ·ετο
Pl1stεξελειπομενεκ·ε·λειπ·ομενεξελειπομεθαεκ·ε·λειπ·ομεθα
2ndεξελειπετεεκ·ε·λειπ·ετεεξελειπεσθεεκ·ε·λειπ·εσθε
3rdεξελειπον, εξελειποσανεκ·ε·λειπ·ον, εκ·ε·λειπ·οσαν altεξελειποντοεκ·ε·λειπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλειψω[LXX]εκ·λειπ·σωεκλειψομαιεκ·λειπ·σομαι
2ndεκλειψειςεκ·λειπ·σειςεκλειψῃ, εκλειψει[LXX], εκλειψεσαιεκ·λειπ·σῃ, εκ·λειπ·σει classical, εκ·λειπ·σεσαι alt
3rdεκλειψει[LXX]εκ·λειπ·σειεκλειψεταιεκ·λειπ·σεται
Pl1stεκλειψομεν[LXX]εκ·λειπ·σομενεκλειψομεθαεκ·λειπ·σομεθα
2ndεκλειψετε[LXX]εκ·λειπ·σετεεκλειψεσθεεκ·λειπ·σεσθε
3rdεκλειψουσιν[GNT][LXX], εκλειψουσιεκ·λειπ·σουσι(ν), εκ·λειπ·σουσι(ν)εκλειψονταιεκ·λειπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλειψοιμιεκ·λειπ·σοιμιεκλειψοιμηνεκ·λειπ·σοιμην
2ndεκλειψοιςεκ·λειπ·σοιςεκλειψοιοεκ·λειπ·σοιο
3rdεκλειψοιεκ·λειπ·σοιεκλειψοιτοεκ·λειπ·σοιτο
Pl1stεκλειψοιμενεκ·λειπ·σοιμενεκλειψοιμεθαεκ·λειπ·σοιμεθα
2ndεκλειψοιτεεκ·λειπ·σοιτεεκλειψοισθεεκ·λειπ·σοισθε
3rdεκλειψοιενεκ·λειπ·σοιενεκλειψοιντοεκ·λειπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλειψειν[LXX]​εκ·λειπ·σεινεκλειψεσθαι​εκ·λειπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλειψουσαεκλειψονεκ·λειπ·σουσ·αεκ·λειπ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκλειψωνεκ·λειπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκλειψουσανεκλειψονταεκ·λειπ·σουσ·ανεκ·λειπ·σο[υ]ντ·α
Datεκλειψουσῃεκλειψοντιεκ·λειπ·σουσ·ῃεκ·λειπ·σο[υ]ντ·ι
Genεκλειψουσηςεκλειψοντοςεκ·λειπ·σουσ·ηςεκ·λειπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκλειψουσαιεκλειψοντεςεκλειψονταεκ·λειπ·σουσ·αιεκ·λειπ·σο[υ]ντ·εςεκ·λειπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκλειψουσαςεκλειψονταςεκ·λειπ·σουσ·αςεκ·λειπ·σο[υ]ντ·ας
Datεκλειψουσαιςεκλειψουσι, εκλειψουσιν[GNT][LXX]εκ·λειπ·σουσ·αιςεκ·λειπ·σου[ντ]·σι(ν), εκ·λειπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκλειψουσωνεκλειψοντωνεκ·λειπ·σουσ·ωνεκ·λειπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλειψομενηεκλειψομενεεκ·λειπ·σομεν·ηεκ·λειπ·σομεν·ε
Nomεκλειψομενοςεκ·λειπ·σομεν·ος
Accεκλειψομενηνεκλειψομενονεκ·λειπ·σομεν·ηνεκ·λειπ·σομεν·ον
Datεκλειψομενῃεκλειψομενῳεκ·λειπ·σομεν·ῃεκ·λειπ·σομεν·ῳ
Genεκλειψομενηςεκλειψομενουεκ·λειπ·σομεν·ηςεκ·λειπ·σομεν·ου
PlVocεκλειψομεναιεκλειψομενοιεκλειψομεναεκ·λειπ·σομεν·αιεκ·λειπ·σομεν·οιεκ·λειπ·σομεν·α
Nom
Accεκλειψομεναςεκλειψομενουςεκ·λειπ·σομεν·αςεκ·λειπ·σομεν·ους
Datεκλειψομεναιςεκλειψομενοιςεκ·λειπ·σομεν·αιςεκ·λειπ·σομεν·οις
Genεκλειψομενωνεκλειψομενωνεκ·λειπ·σομεν·ωνεκ·λειπ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελιπον[LXX]εκ·ε·λιπ·ονεξελιπομηνεκ·ε·λιπ·ομην
2ndεξελιπεςεκ·ε·λιπ·εςεξελιπουεκ·ε·λιπ·ου
3rdεξελιπεν[LXX], εξελιπεεκ·ε·λιπ·ε(ν), εκ·ε·λιπ·ε(ν)εξελιπετοεκ·ε·λιπ·ετο
Pl1stεξελιπομεν[LXX]εκ·ε·λιπ·ομενεξελιπομεθαεκ·ε·λιπ·ομεθα
2ndεξελιπετεεκ·ε·λιπ·ετεεξελιπεσθεεκ·ε·λιπ·εσθε
3rdεξελιπον[LXX], εξελιποσαν[LXX]εκ·ε·λιπ·ον, εκ·ε·λιπ·οσαν altεξελιποντοεκ·ε·λιπ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλιπω[LXX]εκ·λιπ·ωεκλιπωμαιεκ·λιπ·ωμαι
2ndεκλιπῃςεκ·λιπ·ῃςεκλιπῃ[GNT][LXX]εκ·λιπ·ῃ
3rdεκλιπῃ[GNT][LXX]εκ·λιπ·ῃεκλιπηταιεκ·λιπ·ηται
Pl1stεκλιπωμενεκ·λιπ·ωμενεκλιπωμεθαεκ·λιπ·ωμεθα
2ndεκλιπητε[GNT]εκ·λιπ·ητεεκλιπησθεεκ·λιπ·ησθε
3rdεκλιπωσιν[LXX], εκλιπωσιεκ·λιπ·ωσι(ν), εκ·λιπ·ωσι(ν)εκλιπωνταιεκ·λιπ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλιποιμιεκ·λιπ·οιμιεκλιποιμηνεκ·λιπ·οιμην
2ndεκλιποιςεκ·λιπ·οιςεκλιποιοεκ·λιπ·οιο
3rdεκλιποι[LXX]εκ·λιπ·οιεκλιποιτοεκ·λιπ·οιτο
Pl1stεκλιποιμενεκ·λιπ·οιμενεκλιποιμεθαεκ·λιπ·οιμεθα
2ndεκλιποιτεεκ·λιπ·οιτεεκλιποισθεεκ·λιπ·οισθε
3rdεκλιποιεν, εκλιποισαν[LXX]εκ·λιπ·οιεν, εκ·λιπ·οισαν altεκλιποιντοεκ·λιπ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκλιπεεκ·λιπ·εεκλιπουεκ·λιπ·ου
3rdεκλιπετω[LXX]εκ·λιπ·ετωεκλιπεσθωεκ·λιπ·εσθω
Pl1st
2ndεκλιπετεεκ·λιπ·ετεεκλιπεσθεεκ·λιπ·εσθε
3rdεκλιπετωσαν[LXX], εκλιποντωνεκ·λιπ·ετωσαν, εκ·λιπ·οντων classicalεκλιπεσθωσαν, εκλιπεσθωνεκ·λιπ·εσθωσαν, εκ·λιπ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλιπειν[LXX]​εκ·λιπ·εινεκλιπεσθαι​εκ·λιπ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλιπουσαεκλιπονεκ·λιπ·ουσ·αεκ·λιπ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκλιπων[LXX]εκ·λιπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκλιπουσανεκλιπονταεκ·λιπ·ουσ·ανεκ·λιπ·ο[υ]ντ·α
Datεκλιπουσῃεκλιποντιεκ·λιπ·ουσ·ῃεκ·λιπ·ο[υ]ντ·ι
Genεκλιπουσηςεκλιποντος[GNT]εκ·λιπ·ουσ·ηςεκ·λιπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκλιπουσαιεκλιποντες[LXX]εκλιπονταεκ·λιπ·ουσ·αιεκ·λιπ·ο[υ]ντ·εςεκ·λιπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκλιπουσαςεκλιπονταςεκ·λιπ·ουσ·αςεκ·λιπ·ο[υ]ντ·ας
Datεκλιπουσαιςεκλιπουσι, εκλιπουσινεκ·λιπ·ουσ·αιςεκ·λιπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκλιπουσωνεκλιποντωνεκ·λιπ·ουσ·ωνεκ·λιπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλιπομενηεκλιπομενεεκ·λιπ·ομεν·ηεκ·λιπ·ομεν·ε
Nomεκλιπομενοςεκ·λιπ·ομεν·ος
Accεκλιπομενηνεκλιπομενονεκ·λιπ·ομεν·ηνεκ·λιπ·ομεν·ον
Datεκλιπομενῃεκλιπομενῳεκ·λιπ·ομεν·ῃεκ·λιπ·ομεν·ῳ
Genεκλιπομενηςεκλιπομενουεκ·λιπ·ομεν·ηςεκ·λιπ·ομεν·ου
PlVocεκλιπομεναιεκλιπομενοιεκλιπομεναεκ·λιπ·ομεν·αιεκ·λιπ·ομεν·οιεκ·λιπ·ομεν·α
Nom
Accεκλιπομεναςεκλιπομενουςεκ·λιπ·ομεν·αςεκ·λιπ·ομεν·ους
Datεκλιπομεναιςεκλιπομενοιςεκ·λιπ·ομεν·αιςεκ·λιπ·ομεν·οις
Genεκλιπομενωνεκλιπομενωνεκ·λιπ·ομεν·ωνεκ·λιπ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελοιπαεκ·λελοιπ·[κ]αεκλελειμμαιεκ·λελειπ·μαι
2ndεκλελοιπας, εκλελοιπεςεκ·λελοιπ·[κ]ας, εκ·λελοιπ·[κ]ες altεκλελειψαιεκ·λελειπ·σαι
3rdεκλελοιπεν[LXX], εκλελοιπεεκ·λελοιπ·[κ]ε(ν), εκ·λελοιπ·[κ]ε(ν)εκλελειπταιεκ·λελειπ·ται
Pl1stεκλελοιπαμενεκ·λελοιπ·[κ]αμενεκλελειμμεθαεκ·λελειπ·μεθα
2ndεκλελοιπατεεκ·λελοιπ·[κ]ατεεκλελειφθεεκ·λελειπ·σθε
3rdεκλελοιπασιν[LXX], εκλελοιπασι, εκλελοιπανεκ·λελοιπ·[κ]ασι(ν), εκ·λελοιπ·[κ]ασι(ν), εκ·λελοιπ·[κ]αν altεκλελειφαταιεκ·λελειπ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελειψομαιεκ·λελειπ·σομαι
2ndεκλελειψῃ, εκλελειψειεκ·λελειπ·σῃ, εκ·λελειπ·σει classical
3rdεκλελειψεταιεκ·λελειπ·σεται
Pl1stεκλελειψομεθαεκ·λελειπ·σομεθα
2ndεκλελειψεσθεεκ·λελειπ·σεσθε
3rdεκλελειψονταιεκ·λελειπ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελοιπωεκ·λελοιπ·[κ]ω
2ndεκλελοιπῃςεκ·λελοιπ·[κ]ῃς
3rdεκλελοιπῃεκ·λελοιπ·[κ]ῃ
Pl1stεκλελοιπωμενεκ·λελοιπ·[κ]ωμεν
2ndεκλελοιπητεεκ·λελοιπ·[κ]ητε
3rdεκλελοιπωσιν, εκλελοιπωσιεκ·λελοιπ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελοιποιμι, εκλελοιποιηνεκ·λελοιπ·[κ]οιμι, εκ·λελοιπ·[κ]οιην classical
2ndεκλελοιποις, εκλελοιποιηςεκ·λελοιπ·[κ]οις, εκ·λελοιπ·[κ]οιης classical
3rdεκλελοιποι, εκλελοιποιηεκ·λελοιπ·[κ]οι, εκ·λελοιπ·[κ]οιη classical
Pl1stεκλελοιποιμενεκ·λελοιπ·[κ]οιμεν
2ndεκλελοιποιτεεκ·λελοιπ·[κ]οιτε
3rdεκλελοιποιενεκ·λελοιπ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελειψοιμηνεκ·λελειπ·σοιμην
2ndεκλελειψοιοεκ·λελειπ·σοιο
3rdεκλελειψοιτοεκ·λελειπ·σοιτο
Pl1stεκλελειψοιμεθαεκ·λελειπ·σοιμεθα
2ndεκλελειψοισθεεκ·λελειπ·σοισθε
3rdεκλελειψοιντοεκ·λελειπ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκλελοιπεεκ·λελοιπ·[κ]εεκλελειψοεκ·λελειπ·σο
3rdεκλελοιπετωεκ·λελοιπ·[κ]ετωεκλελειφθωεκ·λελειπ·σθω
Pl1st
2ndεκλελοιπετεεκ·λελοιπ·[κ]ετεεκλελειφθεεκ·λελειπ·σθε
3rdεκλελοιπετωσανεκ·λελοιπ·[κ]ετωσανεκλελειφθωσαν, εκλελειφθωνεκ·λελειπ·σθωσαν, εκ·λελειπ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλελοιπεναι[LXX]​εκ·λελοιπ·[κ]εναιεκλελειφθαι​εκ·λελειπ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλελειψεσθαι​εκ·λελειπ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλελοιπυιαεκλελοιποςεκ·λελοιπ·[κ]υι·αεκ·λελοιπ·[κ]ο[τ]·ς
Nomεκλελοιπωςεκ·λελοιπ·[κ]ο[τ]·^ς
Accεκλελοιπυιανεκλελοιποταεκ·λελοιπ·[κ]υι·ανεκ·λελοιπ·[κ]οτ·α
Datεκλελοιπυιᾳεκλελοιποτιεκ·λελοιπ·[κ]υι·ᾳεκ·λελοιπ·[κ]οτ·ι
Genεκλελοιπυιαςεκλελοιποτοςεκ·λελοιπ·[κ]υι·αςεκ·λελοιπ·[κ]οτ·ος
PlVocεκλελοιπυιαιεκλελοιποτεςεκλελοιποταεκ·λελοιπ·[κ]υι·αιεκ·λελοιπ·[κ]οτ·εςεκ·λελοιπ·[κ]οτ·α
Nom
Accεκλελοιπυιαςεκλελοιποτας[LXX]εκ·λελοιπ·[κ]υι·αςεκ·λελοιπ·[κ]οτ·ας
Datεκλελοιπυιαιςεκλελοιποσι, εκλελοιποσινεκ·λελοιπ·[κ]υι·αιςεκ·λελοιπ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genεκλελοιπυιωνεκλελοιποτωνεκ·λελοιπ·[κ]υι·ωνεκ·λελοιπ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλελειμμενη[LXX]εκλελειμμενεεκ·λελειπ·μεν·ηεκ·λελειπ·μεν·ε
Nomεκλελειμμενος[LXX]εκ·λελειπ·μεν·ος
Accεκλελειμμενηνεκλελειμμενονεκ·λελειπ·μεν·ηνεκ·λελειπ·μεν·ον
Datεκλελειμμενῃεκλελειμμενῳεκ·λελειπ·μεν·ῃεκ·λελειπ·μεν·ῳ
Genεκλελειμμενηςεκλελειμμενουεκ·λελειπ·μεν·ηςεκ·λελειπ·μεν·ου
PlVocεκλελειμμεναιεκλελειμμενοιεκλελειμμεναεκ·λελειπ·μεν·αιεκ·λελειπ·μεν·οιεκ·λελειπ·μεν·α
Nom
Accεκλελειμμεναςεκλελειμμενουςεκ·λελειπ·μεν·αςεκ·λελειπ·μεν·ους
Datεκλελειμμεναιςεκλελειμμενοιςεκ·λελειπ·μεν·αιςεκ·λελειπ·μεν·οις
Genεκλελειμμενωνεκλελειμμενωνεκ·λελειπ·μεν·ωνεκ·λελειπ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελελοιπειν, εξελελοιπηεκ·ε·λελοιπ·[κ]ειν, εκ·ε·λελοιπ·[κ]η classicalεξελελειμμηνεκ·ε·λελειπ·μην
2ndεξελελοιπεις, εξελελοιπηςεκ·ε·λελοιπ·[κ]εις, εκ·ε·λελοιπ·[κ]ης classicalεξελελειψοεκ·ε·λελειπ·σο
3rdεξελελοιπειεκ·ε·λελοιπ·[κ]ειεξελελειπτοεκ·ε·λελειπ·το
Pl1stεξελελοιπειμεν, εξελελοιπεμενεκ·ε·λελοιπ·[κ]ειμεν, εκ·ε·λελοιπ·[κ]εμεν classicalεξελελειμμεθαεκ·ε·λελειπ·μεθα
2ndεξελελοιπειτε, εξελελοιπετεεκ·ε·λελοιπ·[κ]ειτε, εκ·ε·λελοιπ·[κ]ετε classicalεξελελειφθεεκ·ε·λελειπ·σθε
3rdεξελελοιπεισαν, εξελελοιπεσανεκ·ε·λελοιπ·[κ]εισαν, εκ·ε·λελοιπ·[κ]εσαν classicalεξελελειφατοεκ·ε·λελειπ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλελοιπειν, εκλελοιπηεκ·[ε]·λελοιπ·[κ]ειν, εκ·[ε]·λελοιπ·[κ]η classicalεκλελειμμηνεκ·[ε]·λελειπ·μην
2ndεκλελοιπεις, εκλελοιπηςεκ·[ε]·λελοιπ·[κ]εις, εκ·[ε]·λελοιπ·[κ]ης classicalεκλελειψοεκ·[ε]·λελειπ·σο
3rdεκλελοιπειεκ·[ε]·λελοιπ·[κ]ειεκλελειπτοεκ·[ε]·λελειπ·το
Pl1stεκλελοιπειμεν, εκλελοιπεμενεκ·[ε]·λελοιπ·[κ]ειμεν, εκ·[ε]·λελοιπ·[κ]εμεν classicalεκλελειμμεθαεκ·[ε]·λελειπ·μεθα
2ndεκλελοιπειτε, εκλελοιπετεεκ·[ε]·λελοιπ·[κ]ειτε, εκ·[ε]·λελοιπ·[κ]ετε classicalεκλελειφθεεκ·[ε]·λελειπ·σθε
3rdεκλελοιπεισαν, εκλελοιπεσανεκ·[ε]·λελοιπ·[κ]εισαν, εκ·[ε]·λελοιπ·[κ]εσαν classicalεκλελειφατοεκ·[ε]·λελειπ·ντο

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 08:42:52 EDT