εκκοπτω • EKKOPTW • ekkoptō

Search: εκκοψαισαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκκοψαισανἐκκόπτωεκ·κοπτ·σαισαν1aor act opt 3rd pl alt

ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκοπτωεκ·κοπτ·ωεκκοπτομαιεκ·κοπτ·ομαι
2ndεκκοπτειςεκ·κοπτ·ειςεκκοπτῃ, εκκοπτει, εκκοπτεσαιεκ·κοπτ·ῃ, εκ·κοπτ·ει classical, εκ·κοπτ·εσαι alt
3rdεκκοπτειεκ·κοπτ·ειεκκοπτεται[GNT]εκ·κοπτ·εται
Pl1stεκκοπτομενεκ·κοπτ·ομενεκκοπτομεθαεκ·κοπτ·ομεθα
2ndεκκοπτετεεκ·κοπτ·ετεεκκοπτεσθεεκ·κοπτ·εσθε
3rdεκκοπτουσιν[LXX], εκκοπτουσιεκ·κοπτ·ουσι(ν), εκ·κοπτ·ουσι(ν)εκκοπτονταιεκ·κοπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκοπτωεκ·κοπτ·ωεκκοπτωμαιεκ·κοπτ·ωμαι
2ndεκκοπτῃςεκ·κοπτ·ῃςεκκοπτῃεκ·κοπτ·ῃ
3rdεκκοπτῃεκ·κοπτ·ῃεκκοπτηταιεκ·κοπτ·ηται
Pl1stεκκοπτωμενεκ·κοπτ·ωμενεκκοπτωμεθαεκ·κοπτ·ωμεθα
2ndεκκοπτητεεκ·κοπτ·ητεεκκοπτησθεεκ·κοπτ·ησθε
3rdεκκοπτωσιν, εκκοπτωσιεκ·κοπτ·ωσι(ν)εκκοπτωνταιεκ·κοπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκοπτοιμιεκ·κοπτ·οιμιεκκοπτοιμηνεκ·κοπτ·οιμην
2ndεκκοπτοιςεκ·κοπτ·οιςεκκοπτοιοεκ·κοπτ·οιο
3rdεκκοπτοιεκ·κοπτ·οιεκκοπτοιτοεκ·κοπτ·οιτο
Pl1stεκκοπτοιμενεκ·κοπτ·οιμενεκκοπτοιμεθαεκ·κοπτ·οιμεθα
2ndεκκοπτοιτεεκ·κοπτ·οιτεεκκοπτοισθεεκ·κοπτ·οισθε
3rdεκκοπτοιεν, εκκοπτοισανεκ·κοπτ·οιεν, εκ·κοπτ·οισαν altεκκοπτοιντοεκ·κοπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκκοπτεεκ·κοπτ·εεκκοπτουεκ·κοπτ·ου
3rdεκκοπτετωεκ·κοπτ·ετωεκκοπτεσθωεκ·κοπτ·εσθω
Pl1st
2ndεκκοπτετεεκ·κοπτ·ετεεκκοπτεσθεεκ·κοπτ·εσθε
3rdεκκοπτετωσαν, εκκοπτοντωνεκ·κοπτ·ετωσαν, εκ·κοπτ·οντων classicalεκκοπτεσθωσαν, εκκοπτεσθωνεκ·κοπτ·εσθωσαν, εκ·κοπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκοπτειν​εκ·κοπτ·ειν​εκκοπτεσθαι​εκ·κοπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκοπτουσαεκκοπτονεκ·κοπτ·ουσ·αεκ·κοπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκκοπτων[LXX]εκ·κοπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκκοπτουσανεκκοπτονταεκ·κοπτ·ουσ·ανεκ·κοπτ·ο[υ]ντ·α
Datεκκοπτουσῃεκκοπτοντιεκ·κοπτ·ουσ·ῃεκ·κοπτ·ο[υ]ντ·ι
Genεκκοπτουσηςεκκοπτοντοςεκ·κοπτ·ουσ·ηςεκ·κοπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκκοπτουσαιεκκοπτοντεςεκκοπτονταεκ·κοπτ·ουσ·αιεκ·κοπτ·ο[υ]ντ·εςεκ·κοπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκκοπτουσαςεκκοπτονταςεκ·κοπτ·ουσ·αςεκ·κοπτ·ο[υ]ντ·ας
Datεκκοπτουσαιςεκκοπτουσι, εκκοπτουσιν[LXX]εκ·κοπτ·ουσ·αιςεκ·κοπτ·ου[ντ]·σι(ν), εκ·κοπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκκοπτουσωνεκκοπτοντωνεκ·κοπτ·ουσ·ωνεκ·κοπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκοπτομενηεκκοπτομενεεκ·κοπτ·ομεν·ηεκ·κοπτ·ομεν·ε
Nomεκκοπτομενοςεκ·κοπτ·ομεν·ος
Accεκκοπτομενηνεκκοπτομενονεκ·κοπτ·ομεν·ηνεκ·κοπτ·ομεν·ον
Datεκκοπτομενῃεκκοπτομενῳεκ·κοπτ·ομεν·ῃεκ·κοπτ·ομεν·ῳ
Genεκκοπτομενηςεκκοπτομενου[LXX]εκ·κοπτ·ομεν·ηςεκ·κοπτ·ομεν·ου
PlVocεκκοπτομεναιεκκοπτομενοιεκκοπτομεναεκ·κοπτ·ομεν·αιεκ·κοπτ·ομεν·οιεκ·κοπτ·ομεν·α
Nom
Accεκκοπτομεναςεκκοπτομενουςεκ·κοπτ·ομεν·αςεκ·κοπτ·ομεν·ους
Datεκκοπτομεναιςεκκοπτομενοιςεκ·κοπτ·ομεν·αιςεκ·κοπτ·ομεν·οις
Genεκκοπτομενωνεκκοπτομενωνεκ·κοπτ·ομεν·ωνεκ·κοπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεκοπτονεκ·ε·κοπτ·ονεξεκοπτομηνεκ·ε·κοπτ·ομην
2ndεξεκοπτεςεκ·ε·κοπτ·εςεξεκοπτουεκ·ε·κοπτ·ου
3rdεξεκοπτεν, εξεκοπτεεκ·ε·κοπτ·ε(ν)εξεκοπτετοεκ·ε·κοπτ·ετο
Pl1stεξεκοπτομενεκ·ε·κοπτ·ομενεξεκοπτομεθαεκ·ε·κοπτ·ομεθα
2ndεξεκοπτετεεκ·ε·κοπτ·ετεεξεκοπτεσθεεκ·ε·κοπτ·εσθε
3rdεξεκοπτον, εξεκοπτοσανεκ·ε·κοπτ·ον, εκ·ε·κοπτ·οσαν altεξεκοπτοντοεκ·ε·κοπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκοψω[GNT][LXX]εκ·κοπτ·σωεκκοψομαιεκ·κοπτ·σομαι
2ndεκκοψεις[GNT][LXX]εκ·κοπτ·σειςεκκοψῃ[LXX], εκκοψει, εκκοψεσαιεκ·κοπτ·σῃ, εκ·κοπτ·σει classical, εκ·κοπτ·σεσαι alt
3rdεκκοψειεκ·κοπτ·σειεκκοψεταιεκ·κοπτ·σεται
Pl1stεκκοψομενεκ·κοπτ·σομενεκκοψομεθαεκ·κοπτ·σομεθα
2ndεκκοψετε[LXX]εκ·κοπτ·σετεεκκοψεσθεεκ·κοπτ·σεσθε
3rdεκκοψουσιν[LXX], εκκοψουσιεκ·κοπτ·σουσι(ν), εκ·κοπτ·σουσι(ν)εκκοψονταιεκ·κοπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκοψοιμιεκ·κοπτ·σοιμιεκκοψοιμηνεκ·κοπτ·σοιμην
2ndεκκοψοιςεκ·κοπτ·σοιςεκκοψοιοεκ·κοπτ·σοιο
3rdεκκοψοιεκ·κοπτ·σοιεκκοψοιτοεκ·κοπτ·σοιτο
Pl1stεκκοψοιμενεκ·κοπτ·σοιμενεκκοψοιμεθαεκ·κοπτ·σοιμεθα
2ndεκκοψοιτεεκ·κοπτ·σοιτεεκκοψοισθεεκ·κοπτ·σοισθε
3rdεκκοψοιενεκ·κοπτ·σοιενεκκοψοιντοεκ·κοπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκοψειν​εκ·κοπτ·σειν​εκκοψεσθαι​εκ·κοπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκοψουσαεκκοψον[GNT][LXX]εκ·κοπτ·σουσ·αεκ·κοπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκκοψωνεκ·κοπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκκοψουσανεκκοψονταεκ·κοπτ·σουσ·ανεκ·κοπτ·σο[υ]ντ·α
Datεκκοψουσῃεκκοψοντιεκ·κοπτ·σουσ·ῃεκ·κοπτ·σο[υ]ντ·ι
Genεκκοψουσηςεκκοψοντοςεκ·κοπτ·σουσ·ηςεκ·κοπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκκοψουσαιεκκοψοντεςεκκοψονταεκ·κοπτ·σουσ·αιεκ·κοπτ·σο[υ]ντ·εςεκ·κοπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκκοψουσαςεκκοψονταςεκ·κοπτ·σουσ·αςεκ·κοπτ·σο[υ]ντ·ας
Datεκκοψουσαιςεκκοψουσι, εκκοψουσιν[LXX]εκ·κοπτ·σουσ·αιςεκ·κοπτ·σου[ντ]·σι(ν), εκ·κοπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκκοψουσωνεκκοψοντωνεκ·κοπτ·σουσ·ωνεκ·κοπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκοψομενηεκκοψομενεεκ·κοπτ·σομεν·ηεκ·κοπτ·σομεν·ε
Nomεκκοψομενοςεκ·κοπτ·σομεν·ος
Accεκκοψομενηνεκκοψομενονεκ·κοπτ·σομεν·ηνεκ·κοπτ·σομεν·ον
Datεκκοψομενῃεκκοψομενῳεκ·κοπτ·σομεν·ῃεκ·κοπτ·σομεν·ῳ
Genεκκοψομενηςεκκοψομενουεκ·κοπτ·σομεν·ηςεκ·κοπτ·σομεν·ου
PlVocεκκοψομεναιεκκοψομενοιεκκοψομεναεκ·κοπτ·σομεν·αιεκ·κοπτ·σομεν·οιεκ·κοπτ·σομεν·α
Nom
Accεκκοψομεναςεκκοψομενουςεκ·κοπτ·σομεν·αςεκ·κοπτ·σομεν·ους
Datεκκοψομεναιςεκκοψομενοιςεκ·κοπτ·σομεν·αιςεκ·κοπτ·σομεν·οις
Genεκκοψομενωνεκκοψομενωνεκ·κοπτ·σομεν·ωνεκ·κοπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεκοψαεκ·ε·κοπτ·σαεξεκοψαμηνεκ·ε·κοπτ·σαμην
2ndεξεκοψας[LXX]εκ·ε·κοπτ·σαςεξεκοψωεκ·ε·κοπτ·σω
3rdεξεκοψεν[LXX], εξεκοψεεκ·ε·κοπτ·σε(ν), εκ·ε·κοπτ·σε(ν)εξεκοψατοεκ·ε·κοπτ·σατο
Pl1stεξεκοψαμενεκ·ε·κοπτ·σαμενεξεκοψαμεθαεκ·ε·κοπτ·σαμεθα
2ndεξεκοψατεεκ·ε·κοπτ·σατεεξεκοψασθεεκ·ε·κοπτ·σασθε
3rdεξεκοψαν[LXX]εκ·ε·κοπτ·σανεξεκοψαντοεκ·ε·κοπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκοψω[GNT][LXX]εκ·κοπτ·σωεκκοψωμαιεκ·κοπτ·σωμαι
2ndεκκοψῃςεκ·κοπτ·σῃςεκκοψῃ[LXX]εκ·κοπτ·σῃ
3rdεκκοψῃ[LXX]εκ·κοπτ·σῃεκκοψηταιεκ·κοπτ·σηται
Pl1stεκκοψωμεν[LXX]εκ·κοπτ·σωμενεκκοψωμεθαεκ·κοπτ·σωμεθα
2ndεκκοψητεεκ·κοπτ·σητεεκκοψησθεεκ·κοπτ·σησθε
3rdεκκοψωσιν, εκκοψωσιεκ·κοπτ·σωσι(ν)εκκοψωνταιεκ·κοπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκοψαιμιεκ·κοπτ·σαιμιεκκοψαιμηνεκ·κοπτ·σαιμην
2ndεκκοψαις, εκκοψειας[LXX]εκ·κοπτ·σαις, εκ·κοπτ·σειας classicalεκκοψαιοεκ·κοπτ·σαιο
3rdεκκοψαι[LXX], εκκοψειεεκ·κοπτ·σαι, εκ·κοπτ·σειε classicalεκκοψαιτοεκ·κοπτ·σαιτο
Pl1stεκκοψαιμενεκ·κοπτ·σαιμενεκκοψαιμεθαεκ·κοπτ·σαιμεθα
2ndεκκοψαιτεεκ·κοπτ·σαιτεεκκοψαισθεεκ·κοπτ·σαισθε
3rdεκκοψαιεν, εκκοψαισαν[LXX], εκκοψειαν, εκκοψειενεκ·κοπτ·σαιεν, εκ·κοπτ·σαισαν alt, εκ·κοπτ·σειαν classical, εκ·κοπτ·σειεν classicalεκκοψαιντοεκ·κοπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκκοψον[GNT][LXX]εκ·κοπτ·σονεκκοψαι[LXX]εκ·κοπτ·σαι
3rdεκκοψατωεκ·κοπτ·σατωεκκοψασθωεκ·κοπτ·σασθω
Pl1st
2ndεκκοψατε[LXX]εκ·κοπτ·σατεεκκοψασθεεκ·κοπτ·σασθε
3rdεκκοψατωσαν, εκκοψαντωνεκ·κοπτ·σατωσαν, εκ·κοπτ·σαντων classicalεκκοψασθωσαν, εκκοψασθωνεκ·κοπτ·σασθωσαν, εκ·κοπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκοψαι[LXX]​εκ·κοπτ·σαιεκκοψασθαι​εκ·κοπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκοψασαεκκοψας[LXX]εκκοψανεκ·κοπτ·σασ·αεκ·κοπτ·σα[ντ]·ςεκ·κοπτ·σαν[τ]
Nom
Accεκκοψασανεκκοψανταεκ·κοπτ·σασ·ανεκ·κοπτ·σαντ·α
Datεκκοψασῃεκκοψαντιεκ·κοπτ·σασ·ῃεκ·κοπτ·σαντ·ι
Genεκκοψασηςεκκοψαντοςεκ·κοπτ·σασ·ηςεκ·κοπτ·σαντ·ος
PlVocεκκοψασαιεκκοψαντεςεκκοψανταεκ·κοπτ·σασ·αιεκ·κοπτ·σαντ·εςεκ·κοπτ·σαντ·α
Nom
Accεκκοψασαςεκκοψανταςεκ·κοπτ·σασ·αςεκ·κοπτ·σαντ·ας
Datεκκοψασαιςεκκοψασι, εκκοψασινεκ·κοπτ·σασ·αιςεκ·κοπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκκοψασωνεκκοψαντωνεκ·κοπτ·σασ·ωνεκ·κοπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκοψαμενηεκκοψαμενεεκ·κοπτ·σαμεν·ηεκ·κοπτ·σαμεν·ε
Nomεκκοψαμενοςεκ·κοπτ·σαμεν·ος
Accεκκοψαμενηνεκκοψαμενονεκ·κοπτ·σαμεν·ηνεκ·κοπτ·σαμεν·ον
Datεκκοψαμενῃεκκοψαμενῳεκ·κοπτ·σαμεν·ῃεκ·κοπτ·σαμεν·ῳ
Genεκκοψαμενηςεκκοψαμενουεκ·κοπτ·σαμεν·ηςεκ·κοπτ·σαμεν·ου
PlVocεκκοψαμεναιεκκοψαμενοιεκκοψαμεναεκ·κοπτ·σαμεν·αιεκ·κοπτ·σαμεν·οιεκ·κοπτ·σαμεν·α
Nom
Accεκκοψαμεναςεκκοψαμενουςεκ·κοπτ·σαμεν·αςεκ·κοπτ·σαμεν·ους
Datεκκοψαμεναιςεκκοψαμενοιςεκ·κοπτ·σαμεν·αιςεκ·κοπτ·σαμεν·οις
Genεκκοψαμενωνεκκοψαμενωνεκ·κοπτ·σαμεν·ωνεκ·κοπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεκομμαιεκ·κεκοπτ·μαι
2ndεκκεκοψαιεκ·κεκοπτ·σαι
3rdεκκεκοπταιεκ·κεκοπτ·ται
Pl1stεκκεκομμεθαεκ·κεκοπτ·μεθα
2ndεκκεκοφθεεκ·κεκοπτ·σθε
3rdεκκεκοφαταιεκ·κεκοπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεκοψομαιεκ·κεκοπτ·σομαι
2ndεκκεκοψῃ, εκκεκοψειεκ·κεκοπτ·σῃ, εκ·κεκοπτ·σει classical
3rdεκκεκοψεταιεκ·κεκοπτ·σεται
Pl1stεκκεκοψομεθαεκ·κεκοπτ·σομεθα
2ndεκκεκοψεσθεεκ·κεκοπτ·σεσθε
3rdεκκεκοψονταιεκ·κεκοπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεκοψοιμηνεκ·κεκοπτ·σοιμην
2ndεκκεκοψοιοεκ·κεκοπτ·σοιο
3rdεκκεκοψοιτοεκ·κεκοπτ·σοιτο
Pl1stεκκεκοψοιμεθαεκ·κεκοπτ·σοιμεθα
2ndεκκεκοψοισθεεκ·κεκοπτ·σοισθε
3rdεκκεκοψοιντοεκ·κεκοπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκκεκοψοεκ·κεκοπτ·σο
3rdεκκεκοφθωεκ·κεκοπτ·σθω
Pl1st
2ndεκκεκοφθεεκ·κεκοπτ·σθε
3rdεκκεκοφθωσαν, εκκεκοφθωνεκ·κεκοπτ·σθωσαν, εκ·κεκοπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκεκοφθαι​εκ·κεκοπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκεκοψεσθαι​εκ·κεκοπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκεκομμενηεκκεκομμενεεκ·κεκοπτ·μεν·ηεκ·κεκοπτ·μεν·ε
Nomεκκεκομμενοςεκ·κεκοπτ·μεν·ος
Accεκκεκομμενηνεκκεκομμενον[LXX]εκ·κεκοπτ·μεν·ηνεκ·κεκοπτ·μεν·ον
Datεκκεκομμενῃεκκεκομμενῳεκ·κεκοπτ·μεν·ῃεκ·κεκοπτ·μεν·ῳ
Genεκκεκομμενηςεκκεκομμενουεκ·κεκοπτ·μεν·ηςεκ·κεκοπτ·μεν·ου
PlVocεκκεκομμεναιεκκεκομμενοιεκκεκομμενα[LXX]εκ·κεκοπτ·μεν·αιεκ·κεκοπτ·μεν·οιεκ·κεκοπτ·μεν·α
Nom
Accεκκεκομμεναςεκκεκομμενουςεκ·κεκοπτ·μεν·αςεκ·κεκοπτ·μεν·ους
Datεκκεκομμεναιςεκκεκομμενοιςεκ·κεκοπτ·μεν·αιςεκ·κεκοπτ·μεν·οις
Genεκκεκομμενωνεκκεκομμενωνεκ·κεκοπτ·μεν·ωνεκ·κεκοπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεκεκομμηνεκ·ε·κεκοπτ·μην
2ndεξεκεκοψοεκ·ε·κεκοπτ·σο
3rdεξεκεκοπτοεκ·ε·κεκοπτ·το
Pl1stεξεκεκομμεθαεκ·ε·κεκοπτ·μεθα
2ndεξεκεκοφθεεκ·ε·κεκοπτ·σθε
3rdεξεκεκοφατοεκ·ε·κεκοπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεκομμηνεκ·[ε]·κεκοπτ·μην
2ndεκκεκοψοεκ·[ε]·κεκοπτ·σο
3rdεκκεκοπτοεκ·[ε]·κεκοπτ·το
Pl1stεκκεκομμεθαεκ·[ε]·κεκοπτ·μεθα
2ndεκκεκοφθεεκ·[ε]·κεκοπτ·σθε
3rdεκκεκοφατοεκ·[ε]·κεκοπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξεκοπηνεκ·ε·κοπ·[θ]ην
2ndεξεκοπης[GNT]εκ·ε·κοπ·[θ]ης
3rdεξεκοπη[LXX]εκ·ε·κοπ·[θ]η
Pl1stεξεκοπημενεκ·ε·κοπ·[θ]ημεν
2ndεξεκοπητεεκ·ε·κοπ·[θ]ητε
3rdεξεκοπησανεκ·ε·κοπ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκκοπησομαιεκ·κοπ·[θ]ησομαι
2ndεκκοπησῃ[GNT], εκκοπησειεκ·κοπ·[θ]ησῃ, εκ·κοπ·[θ]ησει classical
3rdεκκοπησεταιεκ·κοπ·[θ]ησεται
Pl1stεκκοπησομεθαεκ·κοπ·[θ]ησομεθα
2ndεκκοπησεσθεεκ·κοπ·[θ]ησεσθε
3rdεκκοπησονται[LXX]εκ·κοπ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκκοπωεκ·κοπ·[θ]ω
2ndεκκοπῃςεκ·κοπ·[θ]ῃς
3rdεκκοπῃ[LXX]εκ·κοπ·[θ]ῃ
Pl1stεκκοπωμενεκ·κοπ·[θ]ωμεν
2ndεκκοπητε[LXX]εκ·κοπ·[θ]ητε
3rdεκκοπωσιν, εκκοπωσιεκ·κοπ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκκοπειηνεκ·κοπ·[θ]ειην
2ndεκκοπειηςεκ·κοπ·[θ]ειης
3rdεκκοπειηεκ·κοπ·[θ]ειη
Pl1stεκκοπειημεν, εκκοπειμενεκ·κοπ·[θ]ειημεν, εκ·κοπ·[θ]ειμεν classical
2ndεκκοπειητε, εκκοπειτεεκ·κοπ·[θ]ειητε, εκ·κοπ·[θ]ειτε classical
3rdεκκοπειησαν, εκκοπειενεκ·κοπ·[θ]ειησαν, εκ·κοπ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκκοπησοιμηνεκ·κοπ·[θ]ησοιμην
2ndεκκοπησοιοεκ·κοπ·[θ]ησοιο
3rdεκκοπησοιτοεκ·κοπ·[θ]ησοιτο
Pl1stεκκοπησοιμεθαεκ·κοπ·[θ]ησοιμεθα
2ndεκκοπησοισθεεκ·κοπ·[θ]ησοισθε
3rdεκκοπησοιντοεκ·κοπ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκκοπηθιεκ·κοπ·[θ]ητι
3rdεκκοπητωεκ·κοπ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεκκοπητε[LXX]εκ·κοπ·[θ]ητε
3rdεκκοπητωσαν, εκκοπεντωνεκ·κοπ·[θ]ητωσαν, εκ·κοπ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκκοπηναι​εκ·κοπ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκκοπησεσθαι​εκ·κοπ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκοπεισαεκκοπειςεκκοπενεκ·κοπ·[θ]εισ·αεκ·κοπ·[θ]ει[ντ]·ςεκ·κοπ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκκοπεισανεκκοπενταεκ·κοπ·[θ]εισ·ανεκ·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεκκοπεισῃεκκοπεντιεκ·κοπ·[θ]εισ·ῃεκ·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεκκοπεισηςεκκοπεντοςεκ·κοπ·[θ]εισ·ηςεκ·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεκκοπεισαιεκκοπεντεςεκκοπενταεκ·κοπ·[θ]εισ·αιεκ·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·εςεκ·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεκκοπεισαςεκκοπενταςεκ·κοπ·[θ]εισ·αςεκ·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεκκοπεισαιςεκκοπεισι, εκκοπεισινεκ·κοπ·[θ]εισ·αιςεκ·κοπ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεκκοπεισωνεκκοπεντωνεκ·κοπ·[θ]εισ·ωνεκ·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκοπησομενηεκκοπησομενεεκ·κοπ·[θ]ησομεν·ηεκ·κοπ·[θ]ησομεν·ε
Nomεκκοπησομενοςεκ·κοπ·[θ]ησομεν·ος
Accεκκοπησομενηνεκκοπησομενονεκ·κοπ·[θ]ησομεν·ηνεκ·κοπ·[θ]ησομεν·ον
Datεκκοπησομενῃεκκοπησομενῳεκ·κοπ·[θ]ησομεν·ῃεκ·κοπ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεκκοπησομενηςεκκοπησομενουεκ·κοπ·[θ]ησομεν·ηςεκ·κοπ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεκκοπησομεναιεκκοπησομενοιεκκοπησομεναεκ·κοπ·[θ]ησομεν·αιεκ·κοπ·[θ]ησομεν·οιεκ·κοπ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεκκοπησομεναςεκκοπησομενουςεκ·κοπ·[θ]ησομεν·αςεκ·κοπ·[θ]ησομεν·ους
Datεκκοπησομεναιςεκκοπησομενοιςεκ·κοπ·[θ]ησομεν·αιςεκ·κοπ·[θ]ησομεν·οις
Genεκκοπησομενωνεκκοπησομενωνεκ·κοπ·[θ]ησομεν·ωνεκ·κοπ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 20:36:58 EDT