εκκεντεω • EKKENTEW • ekkenteō

Search: εκκεντησον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκκεντησονἐκκεντέωεκ·κεντη·σον1aor act imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκκεντησονἐκκεντέωεκ·κεντη·σον1aor act imp 2nd sg

ἐκ·κεντέω (-, -, εκ+κεντη·σ-, -, εκ+κεκεντη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεκεντησα[LXX]εκ·ε·κεντη·σαεξεκεντησαμηνεκ·ε·κεντη·σαμην
2ndεξεκεντησαςεκ·ε·κεντη·σαςεξεκεντησωεκ·ε·κεντη·σω
3rdεξεκεντησεν[LXX], εξεκεντησεεκ·ε·κεντη·σε(ν), εκ·ε·κεντη·σε(ν)εξεκεντησατοεκ·ε·κεντη·σατο
Pl1stεξεκεντησαμενεκ·ε·κεντη·σαμενεξεκεντησαμεθαεκ·ε·κεντη·σαμεθα
2ndεξεκεντησατεεκ·ε·κεντη·σατεεξεκεντησασθεεκ·ε·κεντη·σασθε
3rdεξεκεντησαν[GNT][LXX]εκ·ε·κεντη·σανεξεκεντησαντοεκ·ε·κεντη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεντησωεκ·κεντη·σωεκκεντησωμαιεκ·κεντη·σωμαι
2ndεκκεντησῃςεκ·κεντη·σῃςεκκεντησῃεκ·κεντη·σῃ
3rdεκκεντησῃεκ·κεντη·σῃεκκεντησηταιεκ·κεντη·σηται
Pl1stεκκεντησωμενεκ·κεντη·σωμενεκκεντησωμεθαεκ·κεντη·σωμεθα
2ndεκκεντησητεεκ·κεντη·σητεεκκεντησησθεεκ·κεντη·σησθε
3rdεκκεντησωσιν, εκκεντησωσιεκ·κεντη·σωσι(ν)εκκεντησωνταιεκ·κεντη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεντησαιμιεκ·κεντη·σαιμιεκκεντησαιμηνεκ·κεντη·σαιμην
2ndεκκεντησαις, εκκεντησειαςεκ·κεντη·σαις, εκ·κεντη·σειας classicalεκκεντησαιοεκ·κεντη·σαιο
3rdεκκεντησαι, εκκεντησειεεκ·κεντη·σαι, εκ·κεντη·σειε classicalεκκεντησαιτοεκ·κεντη·σαιτο
Pl1stεκκεντησαιμενεκ·κεντη·σαιμενεκκεντησαιμεθαεκ·κεντη·σαιμεθα
2ndεκκεντησαιτεεκ·κεντη·σαιτεεκκεντησαισθεεκ·κεντη·σαισθε
3rdεκκεντησαιεν, εκκεντησαισαν, εκκεντησειαν, εκκεντησειενεκ·κεντη·σαιεν, εκ·κεντη·σαισαν alt, εκ·κεντη·σειαν classical, εκ·κεντη·σειεν classicalεκκεντησαιντοεκ·κεντη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκκεντησον[LXX]εκ·κεντη·σονεκκεντησαιεκ·κεντη·σαι
3rdεκκεντησατωεκ·κεντη·σατωεκκεντησασθωεκ·κεντη·σασθω
Pl1st
2ndεκκεντησατεεκ·κεντη·σατεεκκεντησασθεεκ·κεντη·σασθε
3rdεκκεντησατωσαν, εκκεντησαντωνεκ·κεντη·σατωσαν, εκ·κεντη·σαντων classicalεκκεντησασθωσαν, εκκεντησασθωνεκ·κεντη·σασθωσαν, εκ·κεντη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκεντησαι​εκ·κεντη·σαι​εκκεντησασθαι​εκ·κεντη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκεντησασαεκκεντησαςεκκεντησανεκ·κεντη·σασ·αεκ·κεντη·σα[ντ]·ςεκ·κεντη·σαν[τ]
Nom
Accεκκεντησασανεκκεντησανταεκ·κεντη·σασ·ανεκ·κεντη·σαντ·α
Datεκκεντησασῃεκκεντησαντιεκ·κεντη·σασ·ῃεκ·κεντη·σαντ·ι
Genεκκεντησασηςεκκεντησαντοςεκ·κεντη·σασ·ηςεκ·κεντη·σαντ·ος
PlVocεκκεντησασαιεκκεντησαντεςεκκεντησανταεκ·κεντη·σασ·αιεκ·κεντη·σαντ·εςεκ·κεντη·σαντ·α
Nom
Accεκκεντησασαςεκκεντησανταςεκ·κεντη·σασ·αςεκ·κεντη·σαντ·ας
Datεκκεντησασαιςεκκεντησασι, εκκεντησασινεκ·κεντη·σασ·αιςεκ·κεντη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκκεντησασωνεκκεντησαντωνεκ·κεντη·σασ·ωνεκ·κεντη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκεντησαμενηεκκεντησαμενεεκ·κεντη·σαμεν·ηεκ·κεντη·σαμεν·ε
Nomεκκεντησαμενοςεκ·κεντη·σαμεν·ος
Accεκκεντησαμενηνεκκεντησαμενονεκ·κεντη·σαμεν·ηνεκ·κεντη·σαμεν·ον
Datεκκεντησαμενῃεκκεντησαμενῳεκ·κεντη·σαμεν·ῃεκ·κεντη·σαμεν·ῳ
Genεκκεντησαμενηςεκκεντησαμενουεκ·κεντη·σαμεν·ηςεκ·κεντη·σαμεν·ου
PlVocεκκεντησαμεναιεκκεντησαμενοιεκκεντησαμεναεκ·κεντη·σαμεν·αιεκ·κεντη·σαμεν·οιεκ·κεντη·σαμεν·α
Nom
Accεκκεντησαμεναςεκκεντησαμενουςεκ·κεντη·σαμεν·αςεκ·κεντη·σαμεν·ους
Datεκκεντησαμεναιςεκκεντησαμενοιςεκ·κεντη·σαμεν·αιςεκ·κεντη·σαμεν·οις
Genεκκεντησαμενωνεκκεντησαμενωνεκ·κεντη·σαμεν·ωνεκ·κεντη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεκεντημαιεκ·κεκεντη·μαι
2ndεκκεκεντησαιεκ·κεκεντη·σαι
3rdεκκεκεντηταιεκ·κεκεντη·ται
Pl1stεκκεκεντημεθαεκ·κεκεντη·μεθα
2ndεκκεκεντησθεεκ·κεκεντη·σθε
3rdεκκεκεντηνταιεκ·κεκεντη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεκεντησομαιεκ·κεκεντη·σομαι
2ndεκκεκεντησῃ, εκκεκεντησειεκ·κεκεντη·σῃ, εκ·κεκεντη·σει classical
3rdεκκεκεντησεταιεκ·κεκεντη·σεται
Pl1stεκκεκεντησομεθαεκ·κεκεντη·σομεθα
2ndεκκεκεντησεσθεεκ·κεκεντη·σεσθε
3rdεκκεκεντησονταιεκ·κεκεντη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεκεντησοιμηνεκ·κεκεντη·σοιμην
2ndεκκεκεντησοιοεκ·κεκεντη·σοιο
3rdεκκεκεντησοιτοεκ·κεκεντη·σοιτο
Pl1stεκκεκεντησοιμεθαεκ·κεκεντη·σοιμεθα
2ndεκκεκεντησοισθεεκ·κεκεντη·σοισθε
3rdεκκεκεντησοιντοεκ·κεκεντη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκκεκεντησοεκ·κεκεντη·σο
3rdεκκεκεντησθωεκ·κεκεντη·σθω
Pl1st
2ndεκκεκεντησθεεκ·κεκεντη·σθε
3rdεκκεκεντησθωσαν, εκκεκεντησθωνεκ·κεκεντη·σθωσαν, εκ·κεκεντη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκεκεντησθαι​εκ·κεκεντη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκεκεντησεσθαι​εκ·κεκεντη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκεκεντημενηεκκεκεντημενεεκ·κεκεντη·μεν·ηεκ·κεκεντη·μεν·ε
Nomεκκεκεντημενοςεκ·κεκεντη·μεν·ος
Accεκκεκεντημενηνεκκεκεντημενον[LXX]εκ·κεκεντη·μεν·ηνεκ·κεκεντη·μεν·ον
Datεκκεκεντημενῃεκκεκεντημενῳεκ·κεκεντη·μεν·ῃεκ·κεκεντη·μεν·ῳ
Genεκκεκεντημενηςεκκεκεντημενουεκ·κεκεντη·μεν·ηςεκ·κεκεντη·μεν·ου
PlVocεκκεκεντημεναιεκκεκεντημενοι[LXX]εκκεκεντημεναεκ·κεκεντη·μεν·αιεκ·κεκεντη·μεν·οιεκ·κεκεντη·μεν·α
Nom
Accεκκεκεντημεναςεκκεκεντημενουςεκ·κεκεντη·μεν·αςεκ·κεκεντη·μεν·ους
Datεκκεκεντημεναιςεκκεκεντημενοιςεκ·κεκεντη·μεν·αιςεκ·κεκεντη·μεν·οις
Genεκκεκεντημενων[LXX]εκκεκεντημενων[LXX]εκ·κεκεντη·μεν·ωνεκ·κεκεντη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεκεκεντημηνεκ·ε·κεκεντη·μην
2ndεξεκεκεντησοεκ·ε·κεκεντη·σο
3rdεξεκεκεντητοεκ·ε·κεκεντη·το
Pl1stεξεκεκεντημεθαεκ·ε·κεκεντη·μεθα
2ndεξεκεκεντησθεεκ·ε·κεκεντη·σθε
3rdεξεκεκεντηντοεκ·ε·κεκεντη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεκεντημηνεκ·[ε]·κεκεντη·μην
2ndεκκεκεντησοεκ·[ε]·κεκεντη·σο
3rdεκκεκεντητοεκ·[ε]·κεκεντη·το
Pl1stεκκεκεντημεθαεκ·[ε]·κεκεντη·μεθα
2ndεκκεκεντησθεεκ·[ε]·κεκεντη·σθε
3rdεκκεκεντηντοεκ·[ε]·κεκεντη·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 10-Jul-2020 05:23:52 EDT