εκκαιω • EKKAIW • ekkaiō

Search: εκκαιων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκκαιωνἐκκαίωεκ·και·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκκαιωνἐκκαίωεκ·και·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκαιωεκ·και·ωεκκαιομαιεκ·και·ομαι
2ndεκκαιειςεκ·και·ειςεκκαιῃ, εκκαιει[LXX], εκκαιεσαιεκ·και·ῃ, εκ·και·ει classical, εκ·και·εσαι alt
3rdεκκαιει[LXX]εκ·και·ειεκκαιεταιεκ·και·εται
Pl1stεκκαιομενεκ·και·ομενεκκαιομεθαεκ·και·ομεθα
2ndεκκαιετεεκ·και·ετεεκκαιεσθεεκ·και·εσθε
3rdεκκαιουσιν, εκκαιουσιεκ·και·ουσι(ν)εκκαιονταιεκ·και·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκαιωεκ·και·ωεκκαιωμαιεκ·και·ωμαι
2ndεκκαιῃςεκ·και·ῃςεκκαιῃεκ·και·ῃ
3rdεκκαιῃεκ·και·ῃεκκαιηταιεκ·και·ηται
Pl1stεκκαιωμενεκ·και·ωμενεκκαιωμεθαεκ·και·ωμεθα
2ndεκκαιητεεκ·και·ητεεκκαιησθεεκ·και·ησθε
3rdεκκαιωσιν, εκκαιωσιεκ·και·ωσι(ν)εκκαιωνταιεκ·και·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκαιοιμιεκ·και·οιμιεκκαιοιμηνεκ·και·οιμην
2ndεκκαιοιςεκ·και·οιςεκκαιοιοεκ·και·οιο
3rdεκκαιοιεκ·και·οιεκκαιοιτοεκ·και·οιτο
Pl1stεκκαιοιμενεκ·και·οιμενεκκαιοιμεθαεκ·και·οιμεθα
2ndεκκαιοιτεεκ·και·οιτεεκκαιοισθεεκ·και·οισθε
3rdεκκαιοιεν, εκκαιοισανεκ·και·οιεν, εκ·και·οισαν altεκκαιοιντοεκ·και·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκκαιε[LXX]εκ·και·εεκκαιουεκ·και·ου
3rdεκκαιετωεκ·και·ετωεκκαιεσθωεκ·και·εσθω
Pl1st
2ndεκκαιετεεκ·και·ετεεκκαιεσθεεκ·και·εσθε
3rdεκκαιετωσαν, εκκαιοντωνεκ·και·ετωσαν, εκ·και·οντων classicalεκκαιεσθωσαν, εκκαιεσθωνεκ·και·εσθωσαν, εκ·και·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκαιειν​εκ·και·ειν​εκκαιεσθαι​εκ·και·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκαιουσαεκκαιονεκ·και·ουσ·αεκ·και·ο[υ]ν[τ]
Nomεκκαιων[LXX]εκ·και·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκκαιουσανεκκαιονταεκ·και·ουσ·ανεκ·και·ο[υ]ντ·α
Datεκκαιουσῃεκκαιοντιεκ·και·ουσ·ῃεκ·και·ο[υ]ντ·ι
Genεκκαιουσηςεκκαιοντοςεκ·και·ουσ·ηςεκ·και·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκκαιουσαιεκκαιοντεςεκκαιονταεκ·και·ουσ·αιεκ·και·ο[υ]ντ·εςεκ·και·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκκαιουσαςεκκαιονταςεκ·και·ουσ·αςεκ·και·ο[υ]ντ·ας
Datεκκαιουσαιςεκκαιουσι, εκκαιουσινεκ·και·ουσ·αιςεκ·και·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκκαιουσωνεκκαιοντωνεκ·και·ουσ·ωνεκ·και·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκαιομενηεκκαιομενεεκ·και·ομεν·ηεκ·και·ομεν·ε
Nomεκκαιομενοςεκ·και·ομεν·ος
Accεκκαιομενηνεκκαιομενονεκ·και·ομεν·ηνεκ·και·ομεν·ον
Datεκκαιομενῃεκκαιομενῳεκ·και·ομεν·ῃεκ·και·ομεν·ῳ
Genεκκαιομενηςεκκαιομενουεκ·και·ομεν·ηςεκ·και·ομεν·ου
PlVocεκκαιομεναιεκκαιομενοιεκκαιομεναεκ·και·ομεν·αιεκ·και·ομεν·οιεκ·και·ομεν·α
Nom
Accεκκαιομεναςεκκαιομενουςεκ·και·ομεν·αςεκ·και·ομεν·ους
Datεκκαιομεναιςεκκαιομενοιςεκ·και·ομεν·αιςεκ·και·ομεν·οις
Genεκκαιομενωνεκκαιομενωνεκ·και·ομεν·ωνεκ·και·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεκαιονεκ·ε·και·ονεξεκαιομηνεκ·ε·και·ομην
2ndεξεκαιεςεκ·ε·και·εςεξεκαιουεκ·ε·και·ου
3rdεξεκαιεν, εξεκαιεεκ·ε·και·ε(ν)εξεκαιετοεκ·ε·και·ετο
Pl1stεξεκαιομενεκ·ε·και·ομενεξεκαιομεθαεκ·ε·και·ομεθα
2ndεξεκαιετεεκ·ε·και·ετεεξεκαιεσθεεκ·ε·και·εσθε
3rdεξεκαιον, εξεκαιοσανεκ·ε·και·ον, εκ·ε·και·οσαν altεξεκαιοντοεκ·ε·και·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκαυσω[LXX]εκ·καυ·σωεκκαυσομαιεκ·καυ·σομαι
2ndεκκαυσειςεκ·καυ·σειςεκκαυσῃ[LXX], εκκαυσει[LXX], εκκαυσεσαιεκ·καυ·σῃ, εκ·καυ·σει classical, εκ·καυ·σεσαι alt
3rdεκκαυσει[LXX]εκ·καυ·σειεκκαυσεταιεκ·καυ·σεται
Pl1stεκκαυσομενεκ·καυ·σομενεκκαυσομεθαεκ·καυ·σομεθα
2ndεκκαυσετεεκ·καυ·σετεεκκαυσεσθεεκ·καυ·σεσθε
3rdεκκαυσουσιν, εκκαυσουσιεκ·καυ·σουσι(ν)εκκαυσονταιεκ·καυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκαυσοιμιεκ·καυ·σοιμιεκκαυσοιμηνεκ·καυ·σοιμην
2ndεκκαυσοιςεκ·καυ·σοιςεκκαυσοιοεκ·καυ·σοιο
3rdεκκαυσοιεκ·καυ·σοιεκκαυσοιτοεκ·καυ·σοιτο
Pl1stεκκαυσοιμενεκ·καυ·σοιμενεκκαυσοιμεθαεκ·καυ·σοιμεθα
2ndεκκαυσοιτεεκ·καυ·σοιτεεκκαυσοισθεεκ·καυ·σοισθε
3rdεκκαυσοιενεκ·καυ·σοιενεκκαυσοιντοεκ·καυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκαυσειν​εκ·καυ·σειν​εκκαυσεσθαι​εκ·καυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκαυσουσαεκκαυσονεκ·καυ·σουσ·αεκ·καυ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκκαυσωνεκ·καυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκκαυσουσανεκκαυσονταεκ·καυ·σουσ·ανεκ·καυ·σο[υ]ντ·α
Datεκκαυσουσῃεκκαυσοντιεκ·καυ·σουσ·ῃεκ·καυ·σο[υ]ντ·ι
Genεκκαυσουσηςεκκαυσοντοςεκ·καυ·σουσ·ηςεκ·καυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκκαυσουσαιεκκαυσοντεςεκκαυσονταεκ·καυ·σουσ·αιεκ·καυ·σο[υ]ντ·εςεκ·καυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκκαυσουσαςεκκαυσονταςεκ·καυ·σουσ·αςεκ·καυ·σο[υ]ντ·ας
Datεκκαυσουσαιςεκκαυσουσι, εκκαυσουσινεκ·καυ·σουσ·αιςεκ·καυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκκαυσουσωνεκκαυσοντωνεκ·καυ·σουσ·ωνεκ·καυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκαυσομενηεκκαυσομενεεκ·καυ·σομεν·ηεκ·καυ·σομεν·ε
Nomεκκαυσομενοςεκ·καυ·σομεν·ος
Accεκκαυσομενηνεκκαυσομενονεκ·καυ·σομεν·ηνεκ·καυ·σομεν·ον
Datεκκαυσομενῃεκκαυσομενῳεκ·καυ·σομεν·ῃεκ·καυ·σομεν·ῳ
Genεκκαυσομενηςεκκαυσομενουεκ·καυ·σομεν·ηςεκ·καυ·σομεν·ου
PlVocεκκαυσομεναιεκκαυσομενοιεκκαυσομεναεκ·καυ·σομεν·αιεκ·καυ·σομεν·οιεκ·καυ·σομεν·α
Nom
Accεκκαυσομεναςεκκαυσομενουςεκ·καυ·σομεν·αςεκ·καυ·σομεν·ους
Datεκκαυσομεναιςεκκαυσομενοιςεκ·καυ·σομεν·αιςεκ·καυ·σομεν·οις
Genεκκαυσομενωνεκκαυσομενωνεκ·καυ·σομεν·ωνεκ·καυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεκαυσα[LXX]εκ·ε·καυ·σαεξεκαυσαμηνεκ·ε·καυ·σαμην
2ndεξεκαυσαςεκ·ε·καυ·σαςεξεκαυσωεκ·ε·καυ·σω
3rdεξεκαυσεν[LXX], εξεκαυσεεκ·ε·καυ·σε(ν), εκ·ε·καυ·σε(ν)εξεκαυσατοεκ·ε·καυ·σατο
Pl1stεξεκαυσαμενεκ·ε·καυ·σαμενεξεκαυσαμεθαεκ·ε·καυ·σαμεθα
2ndεξεκαυσατε[LXX]εκ·ε·καυ·σατεεξεκαυσασθεεκ·ε·καυ·σασθε
3rdεξεκαυσαν[LXX]εκ·ε·καυ·σανεξεκαυσαντοεκ·ε·καυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκαυσω[LXX]εκ·καυ·σωεκκαυσωμαιεκ·καυ·σωμαι
2ndεκκαυσῃςεκ·καυ·σῃςεκκαυσῃ[LXX]εκ·καυ·σῃ
3rdεκκαυσῃ[LXX]εκ·καυ·σῃεκκαυσηταιεκ·καυ·σηται
Pl1stεκκαυσωμενεκ·καυ·σωμενεκκαυσωμεθαεκ·καυ·σωμεθα
2ndεκκαυσητεεκ·καυ·σητεεκκαυσησθεεκ·καυ·σησθε
3rdεκκαυσωσιν, εκκαυσωσιεκ·καυ·σωσι(ν)εκκαυσωνταιεκ·καυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκαυσαιμιεκ·καυ·σαιμιεκκαυσαιμηνεκ·καυ·σαιμην
2ndεκκαυσαις, εκκαυσειαςεκ·καυ·σαις, εκ·καυ·σειας classicalεκκαυσαιοεκ·καυ·σαιο
3rdεκκαυσαι[LXX], εκκαυσειεεκ·καυ·σαι, εκ·καυ·σειε classicalεκκαυσαιτοεκ·καυ·σαιτο
Pl1stεκκαυσαιμενεκ·καυ·σαιμενεκκαυσαιμεθαεκ·καυ·σαιμεθα
2ndεκκαυσαιτεεκ·καυ·σαιτεεκκαυσαισθεεκ·καυ·σαισθε
3rdεκκαυσαιεν, εκκαυσαισαν, εκκαυσειαν, εκκαυσειενεκ·καυ·σαιεν, εκ·καυ·σαισαν alt, εκ·καυ·σειαν classical, εκ·καυ·σειεν classicalεκκαυσαιντοεκ·καυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκκαυσονεκ·καυ·σονεκκαυσαι[LXX]εκ·καυ·σαι
3rdεκκαυσατωεκ·καυ·σατωεκκαυσασθωεκ·καυ·σασθω
Pl1st
2ndεκκαυσατεεκ·καυ·σατεεκκαυσασθεεκ·καυ·σασθε
3rdεκκαυσατωσαν, εκκαυσαντωνεκ·καυ·σατωσαν, εκ·καυ·σαντων classicalεκκαυσασθωσαν, εκκαυσασθωνεκ·καυ·σασθωσαν, εκ·καυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκαυσαι[LXX]​εκ·καυ·σαιεκκαυσασθαι​εκ·καυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκαυσασαεκκαυσας[LXX]εκκαυσανεκ·καυ·σασ·αεκ·καυ·σα[ντ]·ςεκ·καυ·σαν[τ]
Nom
Accεκκαυσασανεκκαυσανταεκ·καυ·σασ·ανεκ·καυ·σαντ·α
Datεκκαυσασῃεκκαυσαντιεκ·καυ·σασ·ῃεκ·καυ·σαντ·ι
Genεκκαυσασηςεκκαυσαντοςεκ·καυ·σασ·ηςεκ·καυ·σαντ·ος
PlVocεκκαυσασαιεκκαυσαντεςεκκαυσανταεκ·καυ·σασ·αιεκ·καυ·σαντ·εςεκ·καυ·σαντ·α
Nom
Accεκκαυσασαςεκκαυσανταςεκ·καυ·σασ·αςεκ·καυ·σαντ·ας
Datεκκαυσασαιςεκκαυσασι, εκκαυσασινεκ·καυ·σασ·αιςεκ·καυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκκαυσασωνεκκαυσαντωνεκ·καυ·σασ·ωνεκ·καυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκαυσαμενηεκκαυσαμενεεκ·καυ·σαμεν·ηεκ·καυ·σαμεν·ε
Nomεκκαυσαμενοςεκ·καυ·σαμεν·ος
Accεκκαυσαμενηνεκκαυσαμενονεκ·καυ·σαμεν·ηνεκ·καυ·σαμεν·ον
Datεκκαυσαμενῃεκκαυσαμενῳεκ·καυ·σαμεν·ῃεκ·καυ·σαμεν·ῳ
Genεκκαυσαμενηςεκκαυσαμενουεκ·καυ·σαμεν·ηςεκ·καυ·σαμεν·ου
PlVocεκκαυσαμεναιεκκαυσαμενοιεκκαυσαμεναεκ·καυ·σαμεν·αιεκ·καυ·σαμεν·οιεκ·καυ·σαμεν·α
Nom
Accεκκαυσαμεναςεκκαυσαμενουςεκ·καυ·σαμεν·αςεκ·καυ·σαμεν·ους
Datεκκαυσαμεναιςεκκαυσαμενοιςεκ·καυ·σαμεν·αιςεκ·καυ·σαμεν·οις
Genεκκαυσαμενωνεκκαυσαμενωνεκ·καυ·σαμεν·ωνεκ·καυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεκαυμαιεκ·κεκαυ·μαι
2ndεκκεκαυσαιεκ·κεκαυ·σαι
3rdεκκεκαυται[LXX]εκ·κεκαυ·ται
Pl1stεκκεκαυμεθαεκ·κεκαυ·μεθα
2ndεκκεκαυσθεεκ·κεκαυ·σθε
3rdεκκεκαυνταιεκ·κεκαυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεκαυσομαιεκ·κεκαυ·σομαι
2ndεκκεκαυσῃ, εκκεκαυσειεκ·κεκαυ·σῃ, εκ·κεκαυ·σει classical
3rdεκκεκαυσεταιεκ·κεκαυ·σεται
Pl1stεκκεκαυσομεθαεκ·κεκαυ·σομεθα
2ndεκκεκαυσεσθεεκ·κεκαυ·σεσθε
3rdεκκεκαυσονταιεκ·κεκαυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεκαυσοιμηνεκ·κεκαυ·σοιμην
2ndεκκεκαυσοιοεκ·κεκαυ·σοιο
3rdεκκεκαυσοιτοεκ·κεκαυ·σοιτο
Pl1stεκκεκαυσοιμεθαεκ·κεκαυ·σοιμεθα
2ndεκκεκαυσοισθεεκ·κεκαυ·σοισθε
3rdεκκεκαυσοιντοεκ·κεκαυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκκεκαυσοεκ·κεκαυ·σο
3rdεκκεκαυσθωεκ·κεκαυ·σθω
Pl1st
2ndεκκεκαυσθεεκ·κεκαυ·σθε
3rdεκκεκαυσθωσαν, εκκεκαυσθωνεκ·κεκαυ·σθωσαν, εκ·κεκαυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκεκαυσθαι​εκ·κεκαυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκεκαυσεσθαι​εκ·κεκαυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκεκαυμενη[LXX]εκκεκαυμενεεκ·κεκαυ·μεν·ηεκ·κεκαυ·μεν·ε
Nomεκκεκαυμενοςεκ·κεκαυ·μεν·ος
Accεκκεκαυμενηνεκκεκαυμενονεκ·κεκαυ·μεν·ηνεκ·κεκαυ·μεν·ον
Datεκκεκαυμενῃεκκεκαυμενῳεκ·κεκαυ·μεν·ῃεκ·κεκαυ·μεν·ῳ
Genεκκεκαυμενηςεκκεκαυμενουεκ·κεκαυ·μεν·ηςεκ·κεκαυ·μεν·ου
PlVocεκκεκαυμεναιεκκεκαυμενοιεκκεκαυμεναεκ·κεκαυ·μεν·αιεκ·κεκαυ·μεν·οιεκ·κεκαυ·μεν·α
Nom
Accεκκεκαυμεναςεκκεκαυμενουςεκ·κεκαυ·μεν·αςεκ·κεκαυ·μεν·ους
Datεκκεκαυμεναιςεκκεκαυμενοιςεκ·κεκαυ·μεν·αιςεκ·κεκαυ·μεν·οις
Genεκκεκαυμενωνεκκεκαυμενωνεκ·κεκαυ·μεν·ωνεκ·κεκαυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεκεκαυμηνεκ·ε·κεκαυ·μην
2ndεξεκεκαυσοεκ·ε·κεκαυ·σο
3rdεξεκεκαυτοεκ·ε·κεκαυ·το
Pl1stεξεκεκαυμεθαεκ·ε·κεκαυ·μεθα
2ndεξεκεκαυσθεεκ·ε·κεκαυ·σθε
3rdεξεκεκαυντοεκ·ε·κεκαυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεκαυμηνεκ·[ε]·κεκαυ·μην
2ndεκκεκαυσοεκ·[ε]·κεκαυ·σο
3rdεκκεκαυτοεκ·[ε]·κεκαυ·το
Pl1stεκκεκαυμεθαεκ·[ε]·κεκαυ·μεθα
2ndεκκεκαυσθεεκ·[ε]·κεκαυ·σθε
3rdεκκεκαυντοεκ·[ε]·κεκαυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξεκαυθην, εξεκαηνεκ·ε·καυ·θην, εκ·ε·κα·[θ]ην
2ndεξεκαυθης, εξεκαηςεκ·ε·καυ·θης, εκ·ε·κα·[θ]ης
3rdεξεκαυθη[LXX], εξεκαηεκ·ε·καυ·θη, εκ·ε·κα·[θ]η
Pl1stεξεκαυθημεν, εξεκαημενεκ·ε·καυ·θημεν, εκ·ε·κα·[θ]ημεν
2ndεξεκαυθητε, εξεκαητεεκ·ε·καυ·θητε, εκ·ε·κα·[θ]ητε
3rdεξεκαυθησαν[GNT][LXX], εξεκαησανεκ·ε·καυ·θησαν, εκ·ε·κα·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκκαυθησομαι, εκκαησομαιεκ·καυ·θησομαι, εκ·κα·[θ]ησομαι
2ndεκκαυθησῃ, εκκαυθησει, εκκαησῃ, εκκαησειεκ·καυ·θησῃ, εκ·καυ·θησει classical, εκ·κα·[θ]ησῃ, εκ·κα·[θ]ησει classical
3rdεκκαυθησεται[LXX], εκκαησεται[LXX]εκ·καυ·θησεται, εκ·κα·[θ]ησεται
Pl1stεκκαυθησομεθα, εκκαησομεθαεκ·καυ·θησομεθα, εκ·κα·[θ]ησομεθα
2ndεκκαυθησεσθε, εκκαησεσθεεκ·καυ·θησεσθε, εκ·κα·[θ]ησεσθε
3rdεκκαυθησονται[LXX], εκκαησονταιεκ·καυ·θησονται, εκ·κα·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκκαυθω, εκκαωεκ·καυ·θω, εκ·κα·[θ]ω
2ndεκκαυθῃς, εκκαῃςεκ·καυ·θῃς, εκ·κα·[θ]ῃς
3rdεκκαυθῃ[LXX], εκκαῃ[LXX]εκ·καυ·θῃ, εκ·κα·[θ]ῃ
Pl1stεκκαυθωμεν, εκκαωμενεκ·καυ·θωμεν, εκ·κα·[θ]ωμεν
2ndεκκαυθητε, εκκαητεεκ·καυ·θητε, εκ·κα·[θ]ητε
3rdεκκαυθωσιν, εκκαυθωσι, εκκαωσιν, εκκαωσιεκ·καυ·θωσι(ν), εκ·κα·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκκαυθειην, εκκαειηνεκ·καυ·θειην, εκ·κα·[θ]ειην
2ndεκκαυθειης, εκκαειηςεκ·καυ·θειης, εκ·κα·[θ]ειης
3rdεκκαυθειη, εκκαειηεκ·καυ·θειη, εκ·κα·[θ]ειη
Pl1stεκκαυθειημεν, εκκαυθειμεν, εκκαειημεν, εκκαειμενεκ·καυ·θειημεν, εκ·καυ·θειμεν classical, εκ·κα·[θ]ειημεν, εκ·κα·[θ]ειμεν classical
2ndεκκαυθειητε, εκκαυθειτε, εκκαειητε, εκκαειτεεκ·καυ·θειητε, εκ·καυ·θειτε classical, εκ·κα·[θ]ειητε, εκ·κα·[θ]ειτε classical
3rdεκκαυθειησαν, εκκαυθειεν, εκκαειησαν, εκκαειενεκ·καυ·θειησαν, εκ·καυ·θειεν classical, εκ·κα·[θ]ειησαν, εκ·κα·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκκαυθησοιμην, εκκαησοιμηνεκ·καυ·θησοιμην, εκ·κα·[θ]ησοιμην
2ndεκκαυθησοιο, εκκαησοιοεκ·καυ·θησοιο, εκ·κα·[θ]ησοιο
3rdεκκαυθησοιτο, εκκαησοιτοεκ·καυ·θησοιτο, εκ·κα·[θ]ησοιτο
Pl1stεκκαυθησοιμεθα, εκκαησοιμεθαεκ·καυ·θησοιμεθα, εκ·κα·[θ]ησοιμεθα
2ndεκκαυθησοισθε, εκκαησοισθεεκ·καυ·θησοισθε, εκ·κα·[θ]ησοισθε
3rdεκκαυθησοιντο, εκκαησοιντοεκ·καυ·θησοιντο, εκ·κα·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκκαυθητι, εκκαηθιεκ·καυ·θητι, εκ·κα·[θ]ητι
3rdεκκαυθητω, εκκαητωεκ·καυ·θητω, εκ·κα·[θ]ητω
Pl1st
2ndεκκαυθητε, εκκαητεεκ·καυ·θητε, εκ·κα·[θ]ητε
3rdεκκαυθητωσαν, εκκαυθεντων, εκκαητωσαν, εκκαεντωνεκ·καυ·θητωσαν, εκ·καυ·θεντων classical, εκ·κα·[θ]ητωσαν, εκ·κα·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκκαυθηναι, εκκαηναι[LXX]​εκ·καυ·θηναι, εκ·κα·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκκαυθησεσθαι, εκκαησεσθαι​εκ·καυ·θησεσθαι, εκ·κα·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκαυθεισα, εκκαεισαεκκαυθεις, εκκαειςεκκαυθεν, εκκαενεκ·καυ·θεισ·α, εκ·κα·[θ]εισ·αεκ·καυ·θει[ντ]·ς, εκ·κα·[θ]ει[ντ]·ςεκ·καυ·θε[ι]ν[τ], εκ·κα·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκκαυθεισαν, εκκαεισανεκκαυθεντα, εκκαενταεκ·καυ·θεισ·αν, εκ·κα·[θ]εισ·ανεκ·καυ·θε[ι]ντ·α, εκ·κα·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεκκαυθεισῃ, εκκαεισῃεκκαυθεντι, εκκαεντιεκ·καυ·θεισ·ῃ, εκ·κα·[θ]εισ·ῃεκ·καυ·θε[ι]ντ·ι, εκ·κα·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεκκαυθεισης, εκκαεισηςεκκαυθεντος, εκκαεντοςεκ·καυ·θεισ·ης, εκ·κα·[θ]εισ·ηςεκ·καυ·θε[ι]ντ·ος, εκ·κα·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεκκαυθεισαι, εκκαεισαιεκκαυθεντες, εκκαεντεςεκκαυθεντα, εκκαενταεκ·καυ·θεισ·αι, εκ·κα·[θ]εισ·αιεκ·καυ·θε[ι]ντ·ες, εκ·κα·[θ]ε[ι]ντ·εςεκ·καυ·θε[ι]ντ·α, εκ·κα·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεκκαυθεισας, εκκαεισαςεκκαυθεντας, εκκαενταςεκ·καυ·θεισ·ας, εκ·κα·[θ]εισ·αςεκ·καυ·θε[ι]ντ·ας, εκ·κα·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεκκαυθεισαις, εκκαεισαιςεκκαυθεισι, εκκαυθεισιν, εκκαεισι, εκκαεισινεκ·καυ·θεισ·αις, εκ·κα·[θ]εισ·αιςεκ·καυ·θει[ντ]·σι(ν), εκ·κα·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεκκαυθεισων, εκκαεισωνεκκαυθεντων, εκκαεντωνεκ·καυ·θεισ·ων, εκ·κα·[θ]εισ·ωνεκ·καυ·θε[ι]ντ·ος, εκ·κα·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκαυθησομενη, εκκαησομενηεκκαυθησομενε, εκκαησομενεεκ·καυ·θησομεν·η, εκ·κα·[θ]ησομεν·ηεκ·καυ·θησομεν·ε, εκ·κα·[θ]ησομεν·ε
Nomεκκαυθησομενος, εκκαησομενοςεκ·καυ·θησομεν·ος, εκ·κα·[θ]ησομεν·ος
Accεκκαυθησομενην, εκκαησομενηνεκκαυθησομενον, εκκαησομενονεκ·καυ·θησομεν·ην, εκ·κα·[θ]ησομεν·ηνεκ·καυ·θησομεν·ον, εκ·κα·[θ]ησομεν·ον
Datεκκαυθησομενῃ, εκκαησομενῃεκκαυθησομενῳ, εκκαησομενῳεκ·καυ·θησομεν·ῃ, εκ·κα·[θ]ησομεν·ῃεκ·καυ·θησομεν·ῳ, εκ·κα·[θ]ησομεν·ῳ
Genεκκαυθησομενης, εκκαησομενηςεκκαυθησομενου, εκκαησομενουεκ·καυ·θησομεν·ης, εκ·κα·[θ]ησομεν·ηςεκ·καυ·θησομεν·ου, εκ·κα·[θ]ησομεν·ου
PlVocεκκαυθησομεναι, εκκαησομεναιεκκαυθησομενοι, εκκαησομενοιεκκαυθησομενα, εκκαησομεναεκ·καυ·θησομεν·αι, εκ·κα·[θ]ησομεν·αιεκ·καυ·θησομεν·οι, εκ·κα·[θ]ησομεν·οιεκ·καυ·θησομεν·α, εκ·κα·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεκκαυθησομενας, εκκαησομεναςεκκαυθησομενους, εκκαησομενουςεκ·καυ·θησομεν·ας, εκ·κα·[θ]ησομεν·αςεκ·καυ·θησομεν·ους, εκ·κα·[θ]ησομεν·ους
Datεκκαυθησομεναις, εκκαησομεναιςεκκαυθησομενοις, εκκαησομενοιςεκ·καυ·θησομεν·αις, εκ·κα·[θ]ησομεν·αιςεκ·καυ·θησομεν·οις, εκ·κα·[θ]ησομεν·οις
Genεκκαυθησομενων, εκκαησομενωνεκκαυθησομενων, εκκαησομενωνεκ·καυ·θησομεν·ων, εκ·κα·[θ]ησομεν·ωνεκ·καυ·θησομεν·ου, εκ·κα·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 14:52:34 EST