εκθαμβεω • EKQAMBEW • ekthambeō

Search: εκθαμβησει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκθαμβησει; εκθαμβησειἐκθαμβέωεκ·θαμβη·σει; εκ·θαμβη·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκθαμβησειἐκθαμβέωεκ·θαμβη·σειfut act ind 3rd sg
εκθαμβησειἐκθαμβέωεκ·θαμβη·σειfut mp ind 2nd sg classical

ἐκ·θαμβέω (εκ+θαμβ(ε)-, εκ+θαμβη·σ-, -, -, -, εκ+θαμβη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκθαμβωεκ·θαμβ(ε)·ωεκθαμβουμαιεκ·θαμβ(ε)·ομαι
2ndεκθαμβειςεκ·θαμβ(ε)·ειςεκθαμβῃ, εκθαμβει, εκθαμβεισαιεκ·θαμβ(ε)·ῃ, εκ·θαμβ(ε)·ει classical, εκ·θαμβ(ε)·εσαι alt
3rdεκθαμβειεκ·θαμβ(ε)·ειεκθαμβειταιεκ·θαμβ(ε)·εται
Pl1stεκθαμβουμενεκ·θαμβ(ε)·ομενεκθαμβουμεθαεκ·θαμβ(ε)·ομεθα
2ndεκθαμβειτεεκ·θαμβ(ε)·ετεεκθαμβεισθε[GNT]εκ·θαμβ(ε)·εσθε
3rdεκθαμβουσιν, εκθαμβουσιεκ·θαμβ(ε)·ουσι(ν)εκθαμβουνταιεκ·θαμβ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκθαμβωεκ·θαμβ(ε)·ωεκθαμβωμαιεκ·θαμβ(ε)·ωμαι
2ndεκθαμβῃςεκ·θαμβ(ε)·ῃςεκθαμβῃεκ·θαμβ(ε)·ῃ
3rdεκθαμβῃεκ·θαμβ(ε)·ῃεκθαμβηταιεκ·θαμβ(ε)·ηται
Pl1stεκθαμβωμενεκ·θαμβ(ε)·ωμενεκθαμβωμεθαεκ·θαμβ(ε)·ωμεθα
2ndεκθαμβητεεκ·θαμβ(ε)·ητεεκθαμβησθεεκ·θαμβ(ε)·ησθε
3rdεκθαμβωσιν, εκθαμβωσιεκ·θαμβ(ε)·ωσι(ν)εκθαμβωνταιεκ·θαμβ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκθαμβοιμιεκ·θαμβ(ε)·οιμιεκθαμβοιμηνεκ·θαμβ(ε)·οιμην
2ndεκθαμβοιςεκ·θαμβ(ε)·οιςεκθαμβοιοεκ·θαμβ(ε)·οιο
3rdεκθαμβοι[GNT]εκ·θαμβ(ε)·οιεκθαμβοιτοεκ·θαμβ(ε)·οιτο
Pl1stεκθαμβοιμενεκ·θαμβ(ε)·οιμενεκθαμβοιμεθαεκ·θαμβ(ε)·οιμεθα
2ndεκθαμβοιτεεκ·θαμβ(ε)·οιτεεκθαμβοισθεεκ·θαμβ(ε)·οισθε
3rdεκθαμβοιεν, εκθαμβοισανεκ·θαμβ(ε)·οιεν, εκ·θαμβ(ε)·οισαν altεκθαμβοιντοεκ·θαμβ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκθαμβειεκ·θαμβ(ε)·εεκθαμβουεκ·θαμβ(ε)·ου
3rdεκθαμβειτωεκ·θαμβ(ε)·ετωεκθαμβεισθωεκ·θαμβ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεκθαμβειτεεκ·θαμβ(ε)·ετεεκθαμβεισθε[GNT]εκ·θαμβ(ε)·εσθε
3rdεκθαμβειτωσαν, εκθαμβουντωνεκ·θαμβ(ε)·ετωσαν, εκ·θαμβ(ε)·οντων classicalεκθαμβεισθωσαν, εκθαμβεισθωνεκ·θαμβ(ε)·εσθωσαν, εκ·θαμβ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκθαμβειν​εκ·θαμβ(ε)·ειν​εκθαμβεισθαι[GNT]​εκ·θαμβ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκθαμβουσαεκθαμβουνεκ·θαμβ(ε)·ουσ·αεκ·θαμβ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεκθαμβωνεκ·θαμβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκθαμβουσανεκθαμβουνταεκ·θαμβ(ε)·ουσ·ανεκ·θαμβ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεκθαμβουσῃεκθαμβουντιεκ·θαμβ(ε)·ουσ·ῃεκ·θαμβ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεκθαμβουσηςεκθαμβουντοςεκ·θαμβ(ε)·ουσ·ηςεκ·θαμβ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκθαμβουσαιεκθαμβουντεςεκθαμβουνταεκ·θαμβ(ε)·ουσ·αιεκ·θαμβ(ε)·ο[υ]ντ·εςεκ·θαμβ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκθαμβουσαςεκθαμβουνταςεκ·θαμβ(ε)·ουσ·αςεκ·θαμβ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεκθαμβουσαιςεκθαμβουσι, εκθαμβουσινεκ·θαμβ(ε)·ουσ·αιςεκ·θαμβ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκθαμβουσωνεκθαμβουντωνεκ·θαμβ(ε)·ουσ·ωνεκ·θαμβ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκθαμβουμενηεκθαμβουμενεεκ·θαμβ(ε)·ομεν·ηεκ·θαμβ(ε)·ομεν·ε
Nomεκθαμβουμενοςεκ·θαμβ(ε)·ομεν·ος
Accεκθαμβουμενηνεκθαμβουμενονεκ·θαμβ(ε)·ομεν·ηνεκ·θαμβ(ε)·ομεν·ον
Datεκθαμβουμενῃεκθαμβουμενῳεκ·θαμβ(ε)·ομεν·ῃεκ·θαμβ(ε)·ομεν·ῳ
Genεκθαμβουμενηςεκθαμβουμενουεκ·θαμβ(ε)·ομεν·ηςεκ·θαμβ(ε)·ομεν·ου
PlVocεκθαμβουμεναιεκθαμβουμενοιεκθαμβουμεναεκ·θαμβ(ε)·ομεν·αιεκ·θαμβ(ε)·ομεν·οιεκ·θαμβ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεκθαμβουμεναςεκθαμβουμενουςεκ·θαμβ(ε)·ομεν·αςεκ·θαμβ(ε)·ομεν·ους
Datεκθαμβουμεναιςεκθαμβουμενοιςεκ·θαμβ(ε)·ομεν·αιςεκ·θαμβ(ε)·ομεν·οις
Genεκθαμβουμενωνεκθαμβουμενωνεκ·θαμβ(ε)·ομεν·ωνεκ·θαμβ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεθαμβουνεκ·ε·θαμβ(ε)·ονεξεθαμβουμηνεκ·ε·θαμβ(ε)·ομην
2ndεξεθαμβειςεκ·ε·θαμβ(ε)·εςεξεθαμβουεκ·ε·θαμβ(ε)·ου
3rdεξεθαμβειεκ·ε·θαμβ(ε)·εεξεθαμβειτοεκ·ε·θαμβ(ε)·ετο
Pl1stεξεθαμβουμενεκ·ε·θαμβ(ε)·ομενεξεθαμβουμεθαεκ·ε·θαμβ(ε)·ομεθα
2ndεξεθαμβειτεεκ·ε·θαμβ(ε)·ετεεξεθαμβεισθεεκ·ε·θαμβ(ε)·εσθε
3rdεξεθαμβουν, εξεθαμβουσανεκ·ε·θαμβ(ε)·ον, εκ·ε·θαμβ(ε)·οσαν altεξεθαμβουντοεκ·ε·θαμβ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκθαμβησωεκ·θαμβη·σωεκθαμβησομαιεκ·θαμβη·σομαι
2ndεκθαμβησειςεκ·θαμβη·σειςεκθαμβησῃ, εκθαμβησει[LXX], εκθαμβησεσαιεκ·θαμβη·σῃ, εκ·θαμβη·σει classical, εκ·θαμβη·σεσαι alt
3rdεκθαμβησει[LXX]εκ·θαμβη·σειεκθαμβησεταιεκ·θαμβη·σεται
Pl1stεκθαμβησομενεκ·θαμβη·σομενεκθαμβησομεθαεκ·θαμβη·σομεθα
2ndεκθαμβησετεεκ·θαμβη·σετεεκθαμβησεσθεεκ·θαμβη·σεσθε
3rdεκθαμβησουσιν, εκθαμβησουσιεκ·θαμβη·σουσι(ν)εκθαμβησονταιεκ·θαμβη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκθαμβησοιμιεκ·θαμβη·σοιμιεκθαμβησοιμηνεκ·θαμβη·σοιμην
2ndεκθαμβησοιςεκ·θαμβη·σοιςεκθαμβησοιοεκ·θαμβη·σοιο
3rdεκθαμβησοιεκ·θαμβη·σοιεκθαμβησοιτοεκ·θαμβη·σοιτο
Pl1stεκθαμβησοιμενεκ·θαμβη·σοιμενεκθαμβησοιμεθαεκ·θαμβη·σοιμεθα
2ndεκθαμβησοιτεεκ·θαμβη·σοιτεεκθαμβησοισθεεκ·θαμβη·σοισθε
3rdεκθαμβησοιενεκ·θαμβη·σοιενεκθαμβησοιντοεκ·θαμβη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκθαμβησειν​εκ·θαμβη·σειν​εκθαμβησεσθαι​εκ·θαμβη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκθαμβησουσαεκθαμβησονεκ·θαμβη·σουσ·αεκ·θαμβη·σο[υ]ν[τ]
Nomεκθαμβησωνεκ·θαμβη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκθαμβησουσανεκθαμβησονταεκ·θαμβη·σουσ·ανεκ·θαμβη·σο[υ]ντ·α
Datεκθαμβησουσῃεκθαμβησοντιεκ·θαμβη·σουσ·ῃεκ·θαμβη·σο[υ]ντ·ι
Genεκθαμβησουσηςεκθαμβησοντοςεκ·θαμβη·σουσ·ηςεκ·θαμβη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκθαμβησουσαιεκθαμβησοντεςεκθαμβησονταεκ·θαμβη·σουσ·αιεκ·θαμβη·σο[υ]ντ·εςεκ·θαμβη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκθαμβησουσαςεκθαμβησονταςεκ·θαμβη·σουσ·αςεκ·θαμβη·σο[υ]ντ·ας
Datεκθαμβησουσαιςεκθαμβησουσι, εκθαμβησουσινεκ·θαμβη·σουσ·αιςεκ·θαμβη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκθαμβησουσωνεκθαμβησοντωνεκ·θαμβη·σουσ·ωνεκ·θαμβη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκθαμβησομενηεκθαμβησομενεεκ·θαμβη·σομεν·ηεκ·θαμβη·σομεν·ε
Nomεκθαμβησομενοςεκ·θαμβη·σομεν·ος
Accεκθαμβησομενηνεκθαμβησομενονεκ·θαμβη·σομεν·ηνεκ·θαμβη·σομεν·ον
Datεκθαμβησομενῃεκθαμβησομενῳεκ·θαμβη·σομεν·ῃεκ·θαμβη·σομεν·ῳ
Genεκθαμβησομενηςεκθαμβησομενουεκ·θαμβη·σομεν·ηςεκ·θαμβη·σομεν·ου
PlVocεκθαμβησομεναιεκθαμβησομενοιεκθαμβησομεναεκ·θαμβη·σομεν·αιεκ·θαμβη·σομεν·οιεκ·θαμβη·σομεν·α
Nom
Accεκθαμβησομεναςεκθαμβησομενουςεκ·θαμβη·σομεν·αςεκ·θαμβη·σομεν·ους
Datεκθαμβησομεναιςεκθαμβησομενοιςεκ·θαμβη·σομεν·αιςεκ·θαμβη·σομεν·οις
Genεκθαμβησομενωνεκθαμβησομενωνεκ·θαμβη·σομεν·ωνεκ·θαμβη·σομεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξεθαμβηθηνεκ·ε·θαμβη·θην
2ndεξεθαμβηθηςεκ·ε·θαμβη·θης
3rdεξεθαμβηθη[GNT]εκ·ε·θαμβη·θη
Pl1stεξεθαμβηθημενεκ·ε·θαμβη·θημεν
2ndεξεθαμβηθητεεκ·ε·θαμβη·θητε
3rdεξεθαμβηθησαν[GNT]εκ·ε·θαμβη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκθαμβηθησομαιεκ·θαμβη·θησομαι
2ndεκθαμβηθησῃ, εκθαμβηθησειεκ·θαμβη·θησῃ, εκ·θαμβη·θησει classical
3rdεκθαμβηθησεταιεκ·θαμβη·θησεται
Pl1stεκθαμβηθησομεθαεκ·θαμβη·θησομεθα
2ndεκθαμβηθησεσθεεκ·θαμβη·θησεσθε
3rdεκθαμβηθησονταιεκ·θαμβη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκθαμβηθωεκ·θαμβη·θω
2ndεκθαμβηθῃςεκ·θαμβη·θῃς
3rdεκθαμβηθῃεκ·θαμβη·θῃ
Pl1stεκθαμβηθωμενεκ·θαμβη·θωμεν
2ndεκθαμβηθητεεκ·θαμβη·θητε
3rdεκθαμβηθωσιν, εκθαμβηθωσιεκ·θαμβη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκθαμβηθειηνεκ·θαμβη·θειην
2ndεκθαμβηθειηςεκ·θαμβη·θειης
3rdεκθαμβηθειηεκ·θαμβη·θειη
Pl1stεκθαμβηθειημεν, εκθαμβηθειμενεκ·θαμβη·θειημεν, εκ·θαμβη·θειμεν classical
2ndεκθαμβηθειητε, εκθαμβηθειτεεκ·θαμβη·θειητε, εκ·θαμβη·θειτε classical
3rdεκθαμβηθειησαν, εκθαμβηθειενεκ·θαμβη·θειησαν, εκ·θαμβη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκθαμβηθησοιμηνεκ·θαμβη·θησοιμην
2ndεκθαμβηθησοιοεκ·θαμβη·θησοιο
3rdεκθαμβηθησοιτοεκ·θαμβη·θησοιτο
Pl1stεκθαμβηθησοιμεθαεκ·θαμβη·θησοιμεθα
2ndεκθαμβηθησοισθεεκ·θαμβη·θησοισθε
3rdεκθαμβηθησοιντοεκ·θαμβη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκθαμβηθητιεκ·θαμβη·θητι
3rdεκθαμβηθητωεκ·θαμβη·θητω
Pl1st
2ndεκθαμβηθητεεκ·θαμβη·θητε
3rdεκθαμβηθητωσαν, εκθαμβηθεντωνεκ·θαμβη·θητωσαν, εκ·θαμβη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκθαμβηθηναι​εκ·θαμβη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκθαμβηθησεσθαι​εκ·θαμβη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκθαμβηθεισαεκθαμβηθειςεκθαμβηθενεκ·θαμβη·θεισ·αεκ·θαμβη·θει[ντ]·ςεκ·θαμβη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκθαμβηθεισανεκθαμβηθενταεκ·θαμβη·θεισ·ανεκ·θαμβη·θε[ι]ντ·α
Datεκθαμβηθεισῃεκθαμβηθεντιεκ·θαμβη·θεισ·ῃεκ·θαμβη·θε[ι]ντ·ι
Genεκθαμβηθεισηςεκθαμβηθεντοςεκ·θαμβη·θεισ·ηςεκ·θαμβη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεκθαμβηθεισαιεκθαμβηθεντεςεκθαμβηθενταεκ·θαμβη·θεισ·αιεκ·θαμβη·θε[ι]ντ·εςεκ·θαμβη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεκθαμβηθεισαςεκθαμβηθενταςεκ·θαμβη·θεισ·αςεκ·θαμβη·θε[ι]ντ·ας
Datεκθαμβηθεισαιςεκθαμβηθεισι, εκθαμβηθεισινεκ·θαμβη·θεισ·αιςεκ·θαμβη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεκθαμβηθεισωνεκθαμβηθεντωνεκ·θαμβη·θεισ·ωνεκ·θαμβη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκθαμβηθησομενηεκθαμβηθησομενεεκ·θαμβη·θησομεν·ηεκ·θαμβη·θησομεν·ε
Nomεκθαμβηθησομενοςεκ·θαμβη·θησομεν·ος
Accεκθαμβηθησομενηνεκθαμβηθησομενονεκ·θαμβη·θησομεν·ηνεκ·θαμβη·θησομεν·ον
Datεκθαμβηθησομενῃεκθαμβηθησομενῳεκ·θαμβη·θησομεν·ῃεκ·θαμβη·θησομεν·ῳ
Genεκθαμβηθησομενηςεκθαμβηθησομενουεκ·θαμβη·θησομεν·ηςεκ·θαμβη·θησομεν·ου
PlVocεκθαμβηθησομεναιεκθαμβηθησομενοιεκθαμβηθησομεναεκ·θαμβη·θησομεν·αιεκ·θαμβη·θησομεν·οιεκ·θαμβη·θησομεν·α
Nom
Accεκθαμβηθησομεναςεκθαμβηθησομενουςεκ·θαμβη·θησομεν·αςεκ·θαμβη·θησομεν·ους
Datεκθαμβηθησομεναιςεκθαμβηθησομενοιςεκ·θαμβη·θησομεν·αιςεκ·θαμβη·θησομεν·οις
Genεκθαμβηθησομενωνεκθαμβηθησομενωνεκ·θαμβη·θησομεν·ωνεκ·θαμβη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:29:40 EST