εκζητεω • EKZHTEW • ekzēteō

Search: εκζητησαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκζητησαι; εκζητησαι; εκζητησαιἐκζητέωεκ·ζητη·σαι; εκ·ζητη·σαι; εκ·ζητη·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκζητησαιἐκζητέωεκ·ζητη·σαι1aor mp imp 2nd sg
εκζητησαιἐκζητέωεκ·ζητη·σαι1aor act opt 3rd sg
εκζητησαιἐκζητέωεκ·ζητη·σαι1aor act inf

ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκζητωεκ·ζητ(ε)·ωεκζητουμαιεκ·ζητ(ε)·ομαι
2ndεκζητειςεκ·ζητ(ε)·ειςεκζητῃ, εκζητει[LXX], εκζητεισαιεκ·ζητ(ε)·ῃ, εκ·ζητ(ε)·ει classical, εκ·ζητ(ε)·εσαι alt
3rdεκζητει[LXX]εκ·ζητ(ε)·ειεκζητειται[LXX]εκ·ζητ(ε)·εται
Pl1stεκζητουμεν[LXX]εκ·ζητ(ε)·ομενεκζητουμεθαεκ·ζητ(ε)·ομεθα
2ndεκζητειτε[LXX]εκ·ζητ(ε)·ετεεκζητεισθεεκ·ζητ(ε)·εσθε
3rdεκζητουσιν[GNT][LXX], εκζητουσιεκ·ζητ(ε)·ουσι(ν), εκ·ζητ(ε)·ουσι(ν)εκζητουνταιεκ·ζητ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκζητωεκ·ζητ(ε)·ωεκζητωμαιεκ·ζητ(ε)·ωμαι
2ndεκζητῃςεκ·ζητ(ε)·ῃςεκζητῃεκ·ζητ(ε)·ῃ
3rdεκζητῃεκ·ζητ(ε)·ῃεκζητηται[LXX]εκ·ζητ(ε)·ηται
Pl1stεκζητωμενεκ·ζητ(ε)·ωμενεκζητωμεθαεκ·ζητ(ε)·ωμεθα
2ndεκζητητεεκ·ζητ(ε)·ητεεκζητησθεεκ·ζητ(ε)·ησθε
3rdεκζητωσιν, εκζητωσιεκ·ζητ(ε)·ωσι(ν)εκζητωνταιεκ·ζητ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκζητοιμιεκ·ζητ(ε)·οιμιεκζητοιμηνεκ·ζητ(ε)·οιμην
2ndεκζητοιςεκ·ζητ(ε)·οιςεκζητοιοεκ·ζητ(ε)·οιο
3rdεκζητοιεκ·ζητ(ε)·οιεκζητοιτοεκ·ζητ(ε)·οιτο
Pl1stεκζητοιμενεκ·ζητ(ε)·οιμενεκζητοιμεθαεκ·ζητ(ε)·οιμεθα
2ndεκζητοιτεεκ·ζητ(ε)·οιτεεκζητοισθεεκ·ζητ(ε)·οισθε
3rdεκζητοιεν, εκζητοισανεκ·ζητ(ε)·οιεν, εκ·ζητ(ε)·οισαν altεκζητοιντοεκ·ζητ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκζητει[LXX]εκ·ζητ(ε)·εεκζητουεκ·ζητ(ε)·ου
3rdεκζητειτωεκ·ζητ(ε)·ετωεκζητεισθωεκ·ζητ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεκζητειτε[LXX]εκ·ζητ(ε)·ετεεκζητεισθεεκ·ζητ(ε)·εσθε
3rdεκζητειτωσαν, εκζητουντωνεκ·ζητ(ε)·ετωσαν, εκ·ζητ(ε)·οντων classicalεκζητεισθωσαν, εκζητεισθωνεκ·ζητ(ε)·εσθωσαν, εκ·ζητ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκζητειν​εκ·ζητ(ε)·ειν​εκζητεισθαι​εκ·ζητ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκζητουσαεκζητουνεκ·ζητ(ε)·ουσ·αεκ·ζητ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεκζητων[GNT][LXX]εκ·ζητ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκζητουσανεκζητουντα[LXX]εκ·ζητ(ε)·ουσ·ανεκ·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεκζητουσῃεκζητουντιεκ·ζητ(ε)·ουσ·ῃεκ·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεκζητουσηςεκζητουντοςεκ·ζητ(ε)·ουσ·ηςεκ·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκζητουσαιεκζητουντες[LXX]εκζητουντα[LXX]εκ·ζητ(ε)·ουσ·αιεκ·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·εςεκ·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκζητουσαςεκζητουντας[LXX]εκ·ζητ(ε)·ουσ·αςεκ·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεκζητουσαιςεκζητουσι, εκζητουσιν[GNT][LXX]εκ·ζητ(ε)·ουσ·αιςεκ·ζητ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), εκ·ζητ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκζητουσωνεκζητουντωνεκ·ζητ(ε)·ουσ·ωνεκ·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκζητουμενηεκζητουμενεεκ·ζητ(ε)·ομεν·ηεκ·ζητ(ε)·ομεν·ε
Nomεκζητουμενοςεκ·ζητ(ε)·ομεν·ος
Accεκζητουμενηνεκζητουμενονεκ·ζητ(ε)·ομεν·ηνεκ·ζητ(ε)·ομεν·ον
Datεκζητουμενῃεκζητουμενῳεκ·ζητ(ε)·ομεν·ῃεκ·ζητ(ε)·ομεν·ῳ
Genεκζητουμενηςεκζητουμενουεκ·ζητ(ε)·ομεν·ηςεκ·ζητ(ε)·ομεν·ου
PlVocεκζητουμεναιεκζητουμενοιεκζητουμεναεκ·ζητ(ε)·ομεν·αιεκ·ζητ(ε)·ομεν·οιεκ·ζητ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεκζητουμεναςεκζητουμενουςεκ·ζητ(ε)·ομεν·αςεκ·ζητ(ε)·ομεν·ους
Datεκζητουμεναιςεκζητουμενοιςεκ·ζητ(ε)·ομεν·αιςεκ·ζητ(ε)·ομεν·οις
Genεκζητουμενωνεκζητουμενωνεκ·ζητ(ε)·ομεν·ωνεκ·ζητ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεζητουν[LXX]εκ·ε·ζητ(ε)·ονεξεζητουμηνεκ·ε·ζητ(ε)·ομην
2ndεξεζητειςεκ·ε·ζητ(ε)·εςεξεζητουεκ·ε·ζητ(ε)·ου
3rdεξεζητειεκ·ε·ζητ(ε)·εεξεζητειτοεκ·ε·ζητ(ε)·ετο
Pl1stεξεζητουμενεκ·ε·ζητ(ε)·ομενεξεζητουμεθαεκ·ε·ζητ(ε)·ομεθα
2ndεξεζητειτεεκ·ε·ζητ(ε)·ετεεξεζητεισθεεκ·ε·ζητ(ε)·εσθε
3rdεξεζητουν[LXX], εξεζητουσανεκ·ε·ζητ(ε)·ον, εκ·ε·ζητ(ε)·οσαν altεξεζητουντοεκ·ε·ζητ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκζητησω[LXX]εκ·ζητη·σωεκζητησομαιεκ·ζητη·σομαι
2ndεκζητησεις[GNT][LXX]εκ·ζητη·σειςεκζητησῃ[LXX], εκζητησει[LXX], εκζητησεσαιεκ·ζητη·σῃ, εκ·ζητη·σει classical, εκ·ζητη·σεσαι alt
3rdεκζητησει[LXX]εκ·ζητη·σειεκζητησεταιεκ·ζητη·σεται
Pl1stεκζητησομεν[LXX]εκ·ζητη·σομενεκζητησομεθαεκ·ζητη·σομεθα
2ndεκζητησετε[LXX]εκ·ζητη·σετεεκζητησεσθεεκ·ζητη·σεσθε
3rdεκζητησουσιν[LXX], εκζητησουσιεκ·ζητη·σουσι(ν), εκ·ζητη·σουσι(ν)εκζητησονταιεκ·ζητη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκζητησοιμιεκ·ζητη·σοιμιεκζητησοιμηνεκ·ζητη·σοιμην
2ndεκζητησοιςεκ·ζητη·σοιςεκζητησοιοεκ·ζητη·σοιο
3rdεκζητησοιεκ·ζητη·σοιεκζητησοιτοεκ·ζητη·σοιτο
Pl1stεκζητησοιμενεκ·ζητη·σοιμενεκζητησοιμεθαεκ·ζητη·σοιμεθα
2ndεκζητησοιτεεκ·ζητη·σοιτεεκζητησοισθεεκ·ζητη·σοισθε
3rdεκζητησοιενεκ·ζητη·σοιενεκζητησοιντοεκ·ζητη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκζητησειν​εκ·ζητη·σειν​εκζητησεσθαι​εκ·ζητη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκζητησουσαεκζητησονεκ·ζητη·σουσ·αεκ·ζητη·σο[υ]ν[τ]
Nomεκζητησωνεκ·ζητη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκζητησουσανεκζητησονταεκ·ζητη·σουσ·ανεκ·ζητη·σο[υ]ντ·α
Datεκζητησουσῃεκζητησοντιεκ·ζητη·σουσ·ῃεκ·ζητη·σο[υ]ντ·ι
Genεκζητησουσηςεκζητησοντοςεκ·ζητη·σουσ·ηςεκ·ζητη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκζητησουσαιεκζητησοντεςεκζητησονταεκ·ζητη·σουσ·αιεκ·ζητη·σο[υ]ντ·εςεκ·ζητη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκζητησουσαςεκζητησονταςεκ·ζητη·σουσ·αςεκ·ζητη·σο[υ]ντ·ας
Datεκζητησουσαιςεκζητησουσι, εκζητησουσιν[LXX]εκ·ζητη·σουσ·αιςεκ·ζητη·σου[ντ]·σι(ν), εκ·ζητη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκζητησουσωνεκζητησοντωνεκ·ζητη·σουσ·ωνεκ·ζητη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκζητησομενηεκζητησομενεεκ·ζητη·σομεν·ηεκ·ζητη·σομεν·ε
Nomεκζητησομενοςεκ·ζητη·σομεν·ος
Accεκζητησομενηνεκζητησομενονεκ·ζητη·σομεν·ηνεκ·ζητη·σομεν·ον
Datεκζητησομενῃεκζητησομενῳεκ·ζητη·σομεν·ῃεκ·ζητη·σομεν·ῳ
Genεκζητησομενηςεκζητησομενουεκ·ζητη·σομεν·ηςεκ·ζητη·σομεν·ου
PlVocεκζητησομεναιεκζητησομενοιεκζητησομεναεκ·ζητη·σομεν·αιεκ·ζητη·σομεν·οιεκ·ζητη·σομεν·α
Nom
Accεκζητησομεναςεκζητησομενουςεκ·ζητη·σομεν·αςεκ·ζητη·σομεν·ους
Datεκζητησομεναιςεκζητησομενοιςεκ·ζητη·σομεν·αιςεκ·ζητη·σομεν·οις
Genεκζητησομενωνεκζητησομενωνεκ·ζητη·σομεν·ωνεκ·ζητη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεζητησα[LXX]εκ·ε·ζητη·σαεξεζητησαμηνεκ·ε·ζητη·σαμην
2ndεξεζητησαςεκ·ε·ζητη·σαςεξεζητησωεκ·ε·ζητη·σω
3rdεξεζητησεν[LXX], εξεζητησεεκ·ε·ζητη·σε(ν), εκ·ε·ζητη·σε(ν)εξεζητησατοεκ·ε·ζητη·σατο
Pl1stεξεζητησαμεν[LXX]εκ·ε·ζητη·σαμενεξεζητησαμεθαεκ·ε·ζητη·σαμεθα
2ndεξεζητησατεεκ·ε·ζητη·σατεεξεζητησασθεεκ·ε·ζητη·σασθε
3rdεξεζητησαν[GNT][LXX]εκ·ε·ζητη·σανεξεζητησαντοεκ·ε·ζητη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκζητησω[LXX]εκ·ζητη·σωεκζητησωμαιεκ·ζητη·σωμαι
2ndεκζητησῃς[LXX]εκ·ζητη·σῃςεκζητησῃ[LXX]εκ·ζητη·σῃ
3rdεκζητησῃ[LXX]εκ·ζητη·σῃεκζητησηταιεκ·ζητη·σηται
Pl1stεκζητησωμενεκ·ζητη·σωμενεκζητησωμεθαεκ·ζητη·σωμεθα
2ndεκζητησητε[LXX]εκ·ζητη·σητεεκζητησησθεεκ·ζητη·σησθε
3rdεκζητησωσιν[GNT][LXX], εκζητησωσιεκ·ζητη·σωσι(ν), εκ·ζητη·σωσι(ν)εκζητησωνταιεκ·ζητη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκζητησαιμιεκ·ζητη·σαιμιεκζητησαιμηνεκ·ζητη·σαιμην
2ndεκζητησαις, εκζητησειαςεκ·ζητη·σαις, εκ·ζητη·σειας classicalεκζητησαιοεκ·ζητη·σαιο
3rdεκζητησαι[LXX], εκζητησειεεκ·ζητη·σαι, εκ·ζητη·σειε classicalεκζητησαιτοεκ·ζητη·σαιτο
Pl1stεκζητησαιμενεκ·ζητη·σαιμενεκζητησαιμεθαεκ·ζητη·σαιμεθα
2ndεκζητησαιτεεκ·ζητη·σαιτεεκζητησαισθεεκ·ζητη·σαισθε
3rdεκζητησαιεν, εκζητησαισαν, εκζητησειαν, εκζητησειενεκ·ζητη·σαιεν, εκ·ζητη·σαισαν alt, εκ·ζητη·σειαν classical, εκ·ζητη·σειεν classicalεκζητησαιντοεκ·ζητη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκζητησονεκ·ζητη·σονεκζητησαι[LXX]εκ·ζητη·σαι
3rdεκζητησατωεκ·ζητη·σατωεκζητησασθωεκ·ζητη·σασθω
Pl1st
2ndεκζητησατε[LXX]εκ·ζητη·σατεεκζητησασθεεκ·ζητη·σασθε
3rdεκζητησατωσαν, εκζητησαντωνεκ·ζητη·σατωσαν, εκ·ζητη·σαντων classicalεκζητησασθωσαν, εκζητησασθωνεκ·ζητη·σασθωσαν, εκ·ζητη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκζητησαι[LXX]​εκ·ζητη·σαιεκζητησασθαι​εκ·ζητη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκζητησασαεκζητησας[GNT]εκζητησανεκ·ζητη·σασ·αεκ·ζητη·σα[ντ]·ςεκ·ζητη·σαν[τ]
Nom
Accεκζητησασανεκζητησανταεκ·ζητη·σασ·ανεκ·ζητη·σαντ·α
Datεκζητησασῃεκζητησαντιεκ·ζητη·σασ·ῃεκ·ζητη·σαντ·ι
Genεκζητησασηςεκζητησαντοςεκ·ζητη·σασ·ηςεκ·ζητη·σαντ·ος
PlVocεκζητησασαιεκζητησαντες[LXX]εκζητησανταεκ·ζητη·σασ·αιεκ·ζητη·σαντ·εςεκ·ζητη·σαντ·α
Nom
Accεκζητησασαςεκζητησανταςεκ·ζητη·σασ·αςεκ·ζητη·σαντ·ας
Datεκζητησασαιςεκζητησασι, εκζητησασινεκ·ζητη·σασ·αιςεκ·ζητη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκζητησασωνεκζητησαντωνεκ·ζητη·σασ·ωνεκ·ζητη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκζητησαμενηεκζητησαμενεεκ·ζητη·σαμεν·ηεκ·ζητη·σαμεν·ε
Nomεκζητησαμενοςεκ·ζητη·σαμεν·ος
Accεκζητησαμενηνεκζητησαμενονεκ·ζητη·σαμεν·ηνεκ·ζητη·σαμεν·ον
Datεκζητησαμενῃεκζητησαμενῳεκ·ζητη·σαμεν·ῃεκ·ζητη·σαμεν·ῳ
Genεκζητησαμενηςεκζητησαμενουεκ·ζητη·σαμεν·ηςεκ·ζητη·σαμεν·ου
PlVocεκζητησαμεναιεκζητησαμενοιεκζητησαμεναεκ·ζητη·σαμεν·αιεκ·ζητη·σαμεν·οιεκ·ζητη·σαμεν·α
Nom
Accεκζητησαμεναςεκζητησαμενουςεκ·ζητη·σαμεν·αςεκ·ζητη·σαμεν·ους
Datεκζητησαμεναιςεκζητησαμενοιςεκ·ζητη·σαμεν·αιςεκ·ζητη·σαμεν·οις
Genεκζητησαμενωνεκζητησαμενωνεκ·ζητη·σαμεν·ωνεκ·ζητη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεζητημαιεξ·εζητη·μαι
2ndεξεζητησαιεξ·εζητη·σαι
3rdεξεζητηταιεξ·εζητη·ται
Pl1stεξεζητημεθαεξ·εζητη·μεθα
2ndεξεζητησθεεξ·εζητη·σθε
3rdεξεζητηνταιεξ·εζητη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεζητησομαιεξ·εζητη·σομαι
2ndεξεζητησῃ, εξεζητησειεξ·εζητη·σῃ, εξ·εζητη·σει classical
3rdεξεζητησεταιεξ·εζητη·σεται
Pl1stεξεζητησομεθαεξ·εζητη·σομεθα
2ndεξεζητησεσθεεξ·εζητη·σεσθε
3rdεξεζητησονταιεξ·εζητη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεζητησοιμηνεξ·εζητη·σοιμην
2ndεξεζητησοιοεξ·εζητη·σοιο
3rdεξεζητησοιτοεξ·εζητη·σοιτο
Pl1stεξεζητησοιμεθαεξ·εζητη·σοιμεθα
2ndεξεζητησοισθεεξ·εζητη·σοισθε
3rdεξεζητησοιντοεξ·εζητη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξεζητησοεξ·εζητη·σο
3rdεξεζητησθωεξ·εζητη·σθω
Pl1st
2ndεξεζητησθεεξ·εζητη·σθε
3rdεξεζητησθωσαν, εξεζητησθωνεξ·εζητη·σθωσαν, εξ·εζητη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξεζητησθαι​εξ·εζητη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξεζητησεσθαι​εξ·εζητη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξεζητημενηεξεζητημενεεξ·εζητη·μεν·ηεξ·εζητη·μεν·ε
Nomεξεζητημενοςεξ·εζητη·μεν·ος
Accεξεζητημενηνεξεζητημενονεξ·εζητη·μεν·ηνεξ·εζητη·μεν·ον
Datεξεζητημενῃεξεζητημενῳεξ·εζητη·μεν·ῃεξ·εζητη·μεν·ῳ
Genεξεζητημενηςεξεζητημενουεξ·εζητη·μεν·ηςεξ·εζητη·μεν·ου
PlVocεξεζητημεναιεξεζητημενοιεξεζητημενα[LXX]εξ·εζητη·μεν·αιεξ·εζητη·μεν·οιεξ·εζητη·μεν·α
Nom
Accεξεζητημεναςεξεζητημενουςεξ·εζητη·μεν·αςεξ·εζητη·μεν·ους
Datεξεζητημεναιςεξεζητημενοιςεξ·εζητη·μεν·αιςεξ·εζητη·μεν·οις
Genεξεζητημενωνεξεζητημενωνεξ·εζητη·μεν·ωνεξ·εζητη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεζητημηνεξ·ε·εζητη·μην
2ndεξεζητησοεξ·ε·εζητη·σο
3rdεξεζητητοεξ·ε·εζητη·το
Pl1stεξεζητημεθαεξ·ε·εζητη·μεθα
2ndεξεζητησθεεξ·ε·εζητη·σθε
3rdεξεζητηντοεξ·ε·εζητη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξεζητηθηνεκ·ε·ζητη·θην
2ndεξεζητηθηςεκ·ε·ζητη·θης
3rdεξεζητηθηεκ·ε·ζητη·θη
Pl1stεξεζητηθημενεκ·ε·ζητη·θημεν
2ndεξεζητηθητεεκ·ε·ζητη·θητε
3rdεξεζητηθησανεκ·ε·ζητη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκζητηθησομαιεκ·ζητη·θησομαι
2ndεκζητηθησῃ, εκζητηθησειεκ·ζητη·θησῃ, εκ·ζητη·θησει classical
3rdεκζητηθησεται[GNT]εκ·ζητη·θησεται
Pl1stεκζητηθησομεθαεκ·ζητη·θησομεθα
2ndεκζητηθησεσθεεκ·ζητη·θησεσθε
3rdεκζητηθησονταιεκ·ζητη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκζητηθωεκ·ζητη·θω
2ndεκζητηθῃςεκ·ζητη·θῃς
3rdεκζητηθῃ[GNT]εκ·ζητη·θῃ
Pl1stεκζητηθωμενεκ·ζητη·θωμεν
2ndεκζητηθητεεκ·ζητη·θητε
3rdεκζητηθωσιν, εκζητηθωσιεκ·ζητη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκζητηθειηνεκ·ζητη·θειην
2ndεκζητηθειηςεκ·ζητη·θειης
3rdεκζητηθειηεκ·ζητη·θειη
Pl1stεκζητηθειημεν, εκζητηθειμενεκ·ζητη·θειημεν, εκ·ζητη·θειμεν classical
2ndεκζητηθειητε, εκζητηθειτεεκ·ζητη·θειητε, εκ·ζητη·θειτε classical
3rdεκζητηθειησαν, εκζητηθειενεκ·ζητη·θειησαν, εκ·ζητη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκζητηθησοιμηνεκ·ζητη·θησοιμην
2ndεκζητηθησοιοεκ·ζητη·θησοιο
3rdεκζητηθησοιτοεκ·ζητη·θησοιτο
Pl1stεκζητηθησοιμεθαεκ·ζητη·θησοιμεθα
2ndεκζητηθησοισθεεκ·ζητη·θησοισθε
3rdεκζητηθησοιντοεκ·ζητη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκζητηθητιεκ·ζητη·θητι
3rdεκζητηθητωεκ·ζητη·θητω
Pl1st
2ndεκζητηθητεεκ·ζητη·θητε
3rdεκζητηθητωσαν, εκζητηθεντωνεκ·ζητη·θητωσαν, εκ·ζητη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκζητηθηναι​εκ·ζητη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκζητηθησεσθαι​εκ·ζητη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκζητηθεισαεκζητηθειςεκζητηθενεκ·ζητη·θεισ·αεκ·ζητη·θει[ντ]·ςεκ·ζητη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκζητηθεισανεκζητηθενταεκ·ζητη·θεισ·ανεκ·ζητη·θε[ι]ντ·α
Datεκζητηθεισῃεκζητηθεντιεκ·ζητη·θεισ·ῃεκ·ζητη·θε[ι]ντ·ι
Genεκζητηθεισηςεκζητηθεντοςεκ·ζητη·θεισ·ηςεκ·ζητη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεκζητηθεισαιεκζητηθεντεςεκζητηθενταεκ·ζητη·θεισ·αιεκ·ζητη·θε[ι]ντ·εςεκ·ζητη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεκζητηθεισαςεκζητηθενταςεκ·ζητη·θεισ·αςεκ·ζητη·θε[ι]ντ·ας
Datεκζητηθεισαιςεκζητηθεισι, εκζητηθεισινεκ·ζητη·θεισ·αιςεκ·ζητη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεκζητηθεισωνεκζητηθεντωνεκ·ζητη·θεισ·ωνεκ·ζητη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκζητηθησομενηεκζητηθησομενεεκ·ζητη·θησομεν·ηεκ·ζητη·θησομεν·ε
Nomεκζητηθησομενοςεκ·ζητη·θησομεν·ος
Accεκζητηθησομενηνεκζητηθησομενονεκ·ζητη·θησομεν·ηνεκ·ζητη·θησομεν·ον
Datεκζητηθησομενῃεκζητηθησομενῳεκ·ζητη·θησομεν·ῃεκ·ζητη·θησομεν·ῳ
Genεκζητηθησομενηςεκζητηθησομενουεκ·ζητη·θησομεν·ηςεκ·ζητη·θησομεν·ου
PlVocεκζητηθησομεναιεκζητηθησομενοιεκζητηθησομεναεκ·ζητη·θησομεν·αιεκ·ζητη·θησομεν·οιεκ·ζητη·θησομεν·α
Nom
Accεκζητηθησομεναςεκζητηθησομενουςεκ·ζητη·θησομεν·αςεκ·ζητη·θησομεν·ους
Datεκζητηθησομεναιςεκζητηθησομενοιςεκ·ζητη·θησομεν·αιςεκ·ζητη·θησομεν·οις
Genεκζητηθησομενωνεκζητηθησομενωνεκ·ζητη·θησομεν·ωνεκ·ζητη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 11-Jul-2020 03:44:10 EDT