εκεινος • EKEINOS • ekeinos

Search: εκεινῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκεινῃ; εκεινηἐκεῖνοςεκειν·ῃ; εκειν·ηfem dat sg; fem nom sg

ἐκεῖνος -η -ο

Determiner (Demonstrative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomεκεινη[GNT][LXX]εκεινος[GNT][LXX]εκεινο[GNT][LXX]εκειν·ηεκειν·οςεκειν·ο
Accεκεινην[GNT][LXX]εκεινον[GNT][LXX]εκειν·ηνεκειν·ον
Datεκεινῃ[GNT][LXX]εκεινῳ[GNT][LXX]εκειν·ῃεκειν·ῳ
Genεκεινης[GNT][LXX]εκεινου[GNT][LXX]εκειν·ηςεκειν·ου
PlVoc
Nomεκειναι[GNT][LXX]εκεινοι[GNT][LXX]εκεινα[GNT][LXX]εκειν·αιεκειν·οιεκειν·α
Accεκεινας[GNT][LXX]εκεινους[GNT][LXX]εκειν·αςεκειν·ους
Datεκειναις[GNT][LXX]εκεινοις[GNT][LXX]εκειν·αιςεκειν·οις
Genεκεινων[GNT][LXX]εκειν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 13-Jun-2021 19:39:08 EDT