εκδυω εκδυνω • EKDUW EKDUNW • ekduō ekdunō

Search: εκδυνει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκδυνει; εκδυνειἐκδύνωεκ·δυν·ει; εκ·δυν·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκδυνειἐκδύνωεκ·δυν·ειpres act ind 3rd sg
εκδυνειἐκδύνωεκ·δυν·ειpres mp ind 2nd sg classical

ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδυνωεκ·δυν·ωεκδυνομαιεκ·δυν·ομαι
2ndεκδυνειςεκ·δυν·ειςεκδυνῃ, εκδυνει[LXX], εκδυνεσαιεκ·δυν·ῃ, εκ·δυν·ει classical, εκ·δυν·εσαι alt
3rdεκδυνει[LXX]εκ·δυν·ειεκδυνεταιεκ·δυν·εται
Pl1stεκδυνομενεκ·δυν·ομενεκδυνομεθαεκ·δυν·ομεθα
2ndεκδυνετεεκ·δυν·ετεεκδυνεσθεεκ·δυν·εσθε
3rdεκδυνουσιν, εκδυνουσιεκ·δυν·ουσι(ν)εκδυνονταιεκ·δυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδυνωεκ·δυν·ωεκδυνωμαιεκ·δυν·ωμαι
2ndεκδυνῃςεκ·δυν·ῃςεκδυνῃεκ·δυν·ῃ
3rdεκδυνῃεκ·δυν·ῃεκδυνηταιεκ·δυν·ηται
Pl1stεκδυνωμενεκ·δυν·ωμενεκδυνωμεθαεκ·δυν·ωμεθα
2ndεκδυνητεεκ·δυν·ητεεκδυνησθεεκ·δυν·ησθε
3rdεκδυνωσιν, εκδυνωσιεκ·δυν·ωσι(ν)εκδυνωνταιεκ·δυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδυνοιμιεκ·δυν·οιμιεκδυνοιμηνεκ·δυν·οιμην
2ndεκδυνοιςεκ·δυν·οιςεκδυνοιοεκ·δυν·οιο
3rdεκδυνοιεκ·δυν·οιεκδυνοιτοεκ·δυν·οιτο
Pl1stεκδυνοιμενεκ·δυν·οιμενεκδυνοιμεθαεκ·δυν·οιμεθα
2ndεκδυνοιτεεκ·δυν·οιτεεκδυνοισθεεκ·δυν·οισθε
3rdεκδυνοιεν, εκδυνοισανεκ·δυν·οιεν, εκ·δυν·οισαν altεκδυνοιντοεκ·δυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδυνεεκ·δυν·εεκδυνουεκ·δυν·ου
3rdεκδυνετωεκ·δυν·ετωεκδυνεσθωεκ·δυν·εσθω
Pl1st
2ndεκδυνετεεκ·δυν·ετεεκδυνεσθεεκ·δυν·εσθε
3rdεκδυνετωσαν, εκδυνοντωνεκ·δυν·ετωσαν, εκ·δυν·οντων classicalεκδυνεσθωσαν, εκδυνεσθωνεκ·δυν·εσθωσαν, εκ·δυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδυνειν​εκ·δυν·ειν​εκδυνεσθαι​εκ·δυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδυνουσαεκδυνονεκ·δυν·ουσ·αεκ·δυν·ο[υ]ν[τ]
Nomεκδυνωνεκ·δυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκδυνουσανεκδυνονταεκ·δυν·ουσ·ανεκ·δυν·ο[υ]ντ·α
Datεκδυνουσῃεκδυνοντιεκ·δυν·ουσ·ῃεκ·δυν·ο[υ]ντ·ι
Genεκδυνουσηςεκδυνοντοςεκ·δυν·ουσ·ηςεκ·δυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκδυνουσαιεκδυνοντεςεκδυνονταεκ·δυν·ουσ·αιεκ·δυν·ο[υ]ντ·εςεκ·δυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκδυνουσαςεκδυνονταςεκ·δυν·ουσ·αςεκ·δυν·ο[υ]ντ·ας
Datεκδυνουσαιςεκδυνουσι, εκδυνουσινεκ·δυν·ουσ·αιςεκ·δυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκδυνουσωνεκδυνοντωνεκ·δυν·ουσ·ωνεκ·δυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδυνομενηεκδυνομενεεκ·δυν·ομεν·ηεκ·δυν·ομεν·ε
Nomεκδυνομενοςεκ·δυν·ομεν·ος
Accεκδυνομενηνεκδυνομενονεκ·δυν·ομεν·ηνεκ·δυν·ομεν·ον
Datεκδυνομενῃεκδυνομενῳεκ·δυν·ομεν·ῃεκ·δυν·ομεν·ῳ
Genεκδυνομενηςεκδυνομενουεκ·δυν·ομεν·ηςεκ·δυν·ομεν·ου
PlVocεκδυνομεναιεκδυνομενοιεκδυνομεναεκ·δυν·ομεν·αιεκ·δυν·ομεν·οιεκ·δυν·ομεν·α
Nom
Accεκδυνομεναςεκδυνομενουςεκ·δυν·ομεν·αςεκ·δυν·ομεν·ους
Datεκδυνομεναιςεκδυνομενοιςεκ·δυν·ομεν·αιςεκ·δυν·ομεν·οις
Genεκδυνομενωνεκδυνομενωνεκ·δυν·ομεν·ωνεκ·δυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεδυνονεκ·ε·δυν·ονεξεδυνομηνεκ·ε·δυν·ομην
2ndεξεδυνεςεκ·ε·δυν·εςεξεδυνουεκ·ε·δυν·ου
3rdεξεδυνεν, εξεδυνεεκ·ε·δυν·ε(ν)εξεδυνετοεκ·ε·δυν·ετο
Pl1stεξεδυνομενεκ·ε·δυν·ομενεξεδυνομεθαεκ·ε·δυν·ομεθα
2ndεξεδυνετεεκ·ε·δυν·ετεεξεδυνεσθεεκ·ε·δυν·εσθε
3rdεξεδυνον, εξεδυνοσανεκ·ε·δυν·ον, εκ·ε·δυν·οσαν altεξεδυνοντοεκ·ε·δυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδυσω[LXX]εκ·δυ·σωεκδυσομαιεκ·δυ·σομαι
2ndεκδυσειςεκ·δυ·σειςεκδυσῃ[LXX], εκδυσει, εκδυσεσαιεκ·δυ·σῃ, εκ·δυ·σει classical, εκ·δυ·σεσαι alt
3rdεκδυσειεκ·δυ·σειεκδυσεται[LXX]εκ·δυ·σεται
Pl1stεκδυσομενεκ·δυ·σομενεκδυσομεθαεκ·δυ·σομεθα
2ndεκδυσετεεκ·δυ·σετεεκδυσεσθεεκ·δυ·σεσθε
3rdεκδυσουσιν[LXX], εκδυσουσιεκ·δυ·σουσι(ν), εκ·δυ·σουσι(ν)εκδυσονται[LXX]εκ·δυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδυσοιμιεκ·δυ·σοιμιεκδυσοιμηνεκ·δυ·σοιμην
2ndεκδυσοιςεκ·δυ·σοιςεκδυσοιοεκ·δυ·σοιο
3rdεκδυσοιεκ·δυ·σοιεκδυσοιτοεκ·δυ·σοιτο
Pl1stεκδυσοιμενεκ·δυ·σοιμενεκδυσοιμεθαεκ·δυ·σοιμεθα
2ndεκδυσοιτεεκ·δυ·σοιτεεκδυσοισθεεκ·δυ·σοισθε
3rdεκδυσοιενεκ·δυ·σοιενεκδυσοιντοεκ·δυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδυσειν​εκ·δυ·σειν​εκδυσεσθαι​εκ·δυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδυσουσαεκδυσον[LXX]εκ·δυ·σουσ·αεκ·δυ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκδυσωνεκ·δυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκδυσουσανεκδυσονταεκ·δυ·σουσ·ανεκ·δυ·σο[υ]ντ·α
Datεκδυσουσῃεκδυσοντιεκ·δυ·σουσ·ῃεκ·δυ·σο[υ]ντ·ι
Genεκδυσουσηςεκδυσοντοςεκ·δυ·σουσ·ηςεκ·δυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκδυσουσαιεκδυσοντεςεκδυσονταεκ·δυ·σουσ·αιεκ·δυ·σο[υ]ντ·εςεκ·δυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκδυσουσαςεκδυσονταςεκ·δυ·σουσ·αςεκ·δυ·σο[υ]ντ·ας
Datεκδυσουσαιςεκδυσουσι, εκδυσουσιν[LXX]εκ·δυ·σουσ·αιςεκ·δυ·σου[ντ]·σι(ν), εκ·δυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκδυσουσωνεκδυσοντωνεκ·δυ·σουσ·ωνεκ·δυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδυσομενηεκδυσομενεεκ·δυ·σομεν·ηεκ·δυ·σομεν·ε
Nomεκδυσομενοςεκ·δυ·σομεν·ος
Accεκδυσομενηνεκδυσομενονεκ·δυ·σομεν·ηνεκ·δυ·σομεν·ον
Datεκδυσομενῃεκδυσομενῳεκ·δυ·σομεν·ῃεκ·δυ·σομεν·ῳ
Genεκδυσομενηςεκδυσομενουεκ·δυ·σομεν·ηςεκ·δυ·σομεν·ου
PlVocεκδυσομεναιεκδυσομενοιεκδυσομεναεκ·δυ·σομεν·αιεκ·δυ·σομεν·οιεκ·δυ·σομεν·α
Nom
Accεκδυσομεναςεκδυσομενουςεκ·δυ·σομεν·αςεκ·δυ·σομεν·ους
Datεκδυσομεναιςεκδυσομενοιςεκ·δυ·σομεν·αιςεκ·δυ·σομεν·οις
Genεκδυσομενωνεκδυσομενωνεκ·δυ·σομεν·ωνεκ·δυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεδυσαεκ·ε·δυ·σαεξεδυσαμην[LXX]εκ·ε·δυ·σαμην
2ndεξεδυσαςεκ·ε·δυ·σαςεξεδυσωεκ·ε·δυ·σω
3rdεξεδυσεν[LXX], εξεδυσεεκ·ε·δυ·σε(ν), εκ·ε·δυ·σε(ν)εξεδυσατο[LXX]εκ·ε·δυ·σατο
Pl1stεξεδυσαμενεκ·ε·δυ·σαμενεξεδυσαμεθαεκ·ε·δυ·σαμεθα
2ndεξεδυσατεεκ·ε·δυ·σατεεξεδυσασθεεκ·ε·δυ·σασθε
3rdεξεδυσαν[GNT][LXX]εκ·ε·δυ·σανεξεδυσαντοεκ·ε·δυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδυσω[LXX]εκ·δυ·σωεκδυσωμαιεκ·δυ·σωμαι
2ndεκδυσῃςεκ·δυ·σῃςεκδυσῃ[LXX]εκ·δυ·σῃ
3rdεκδυσῃ[LXX]εκ·δυ·σῃεκδυσηταιεκ·δυ·σηται
Pl1stεκδυσωμενεκ·δυ·σωμενεκδυσωμεθαεκ·δυ·σωμεθα
2ndεκδυσητεεκ·δυ·σητεεκδυσησθεεκ·δυ·σησθε
3rdεκδυσωσιν, εκδυσωσιεκ·δυ·σωσι(ν)εκδυσωνταιεκ·δυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδυσαιμιεκ·δυ·σαιμιεκδυσαιμηνεκ·δυ·σαιμην
2ndεκδυσαις, εκδυσειαςεκ·δυ·σαις, εκ·δυ·σειας classicalεκδυσαιοεκ·δυ·σαιο
3rdεκδυσαι[LXX], εκδυσειεεκ·δυ·σαι, εκ·δυ·σειε classicalεκδυσαιτοεκ·δυ·σαιτο
Pl1stεκδυσαιμενεκ·δυ·σαιμενεκδυσαιμεθαεκ·δυ·σαιμεθα
2ndεκδυσαιτεεκ·δυ·σαιτεεκδυσαισθεεκ·δυ·σαισθε
3rdεκδυσαιεν, εκδυσαισαν, εκδυσειαν, εκδυσειενεκ·δυ·σαιεν, εκ·δυ·σαισαν alt, εκ·δυ·σειαν classical, εκ·δυ·σειεν classicalεκδυσαιντοεκ·δυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδυσον[LXX]εκ·δυ·σονεκδυσαι[LXX]εκ·δυ·σαι
3rdεκδυσατωεκ·δυ·σατωεκδυσασθωεκ·δυ·σασθω
Pl1st
2ndεκδυσατεεκ·δυ·σατεεκδυσασθε[LXX]εκ·δυ·σασθε
3rdεκδυσατωσαν, εκδυσαντωνεκ·δυ·σατωσαν, εκ·δυ·σαντων classicalεκδυσασθωσαν, εκδυσασθωνεκ·δυ·σασθωσαν, εκ·δυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδυσαι[LXX]​εκ·δυ·σαιεκδυσασθαι[GNT]​εκ·δυ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδυσασαεκδυσαςεκδυσανεκ·δυ·σασ·αεκ·δυ·σα[ντ]·ςεκ·δυ·σαν[τ]
Nom
Accεκδυσασανεκδυσανταεκ·δυ·σασ·ανεκ·δυ·σαντ·α
Datεκδυσασῃεκδυσαντιεκ·δυ·σασ·ῃεκ·δυ·σαντ·ι
Genεκδυσασηςεκδυσαντοςεκ·δυ·σασ·ηςεκ·δυ·σαντ·ος
PlVocεκδυσασαιεκδυσαντες[GNT][LXX]εκδυσανταεκ·δυ·σασ·αιεκ·δυ·σαντ·εςεκ·δυ·σαντ·α
Nom
Accεκδυσασαςεκδυσανταςεκ·δυ·σασ·αςεκ·δυ·σαντ·ας
Datεκδυσασαιςεκδυσασι, εκδυσασινεκ·δυ·σασ·αιςεκ·δυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκδυσασωνεκδυσαντωνεκ·δυ·σασ·ωνεκ·δυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδυσαμενηεκδυσαμενεεκ·δυ·σαμεν·ηεκ·δυ·σαμεν·ε
Nomεκδυσαμενοςεκ·δυ·σαμεν·ος
Accεκδυσαμενηνεκδυσαμενονεκ·δυ·σαμεν·ηνεκ·δυ·σαμεν·ον
Datεκδυσαμενῃεκδυσαμενῳεκ·δυ·σαμεν·ῃεκ·δυ·σαμεν·ῳ
Genεκδυσαμενηςεκδυσαμενουεκ·δυ·σαμεν·ηςεκ·δυ·σαμεν·ου
PlVocεκδυσαμεναιεκδυσαμενοι[GNT]εκδυσαμεναεκ·δυ·σαμεν·αιεκ·δυ·σαμεν·οιεκ·δυ·σαμεν·α
Nom
Accεκδυσαμεναςεκδυσαμενουςεκ·δυ·σαμεν·αςεκ·δυ·σαμεν·ους
Datεκδυσαμεναιςεκδυσαμενοιςεκ·δυ·σαμεν·αιςεκ·δυ·σαμεν·οις
Genεκδυσαμενωνεκδυσαμενωνεκ·δυ·σαμεν·ωνεκ·δυ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 21:27:01 EST