εκδεχομαι • EKDECOMAI EKDEXOMAI • ekdechomai

Search: εκδεξῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκδεξῃ; εκδεξῃἐκδέχομαιεκ·δεχ·σῃ; εκ·δεχ·σῃ1aor mp sub 2nd sg; fut mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκδεξῃἐκδέχομαιεκ·δεχ·σῃ1aor mp sub 2nd sg
εκδεξῃἐκδέχομαιεκ·δεχ·σῃfut mp ind 2nd sg

ἐκ·δέχομαι (εκ+δεχ-, εκ+δεξ-, εκ+δεξ-, -, εκ+δεδεχ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεχομαι[GNT][LXX]εκ·δεχ·ομαι
2ndεκδεχῃ, εκδεχει, εκδεχεσαιεκ·δεχ·ῃ, εκ·δεχ·ει classical, εκ·δεχ·εσαι alt
3rdεκδεχεται[GNT][LXX]εκ·δεχ·εται
Pl1stεκδεχομεθαεκ·δεχ·ομεθα
2ndεκδεχεσθε[GNT]εκ·δεχ·εσθε
3rdεκδεχονταιεκ·δεχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεχωμαιεκ·δεχ·ωμαι
2ndεκδεχῃεκ·δεχ·ῃ
3rdεκδεχηταιεκ·δεχ·ηται
Pl1stεκδεχωμεθαεκ·δεχ·ωμεθα
2ndεκδεχησθεεκ·δεχ·ησθε
3rdεκδεχωνταιεκ·δεχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεχοιμηνεκ·δεχ·οιμην
2ndεκδεχοιοεκ·δεχ·οιο
3rdεκδεχοιτοεκ·δεχ·οιτο
Pl1stεκδεχοιμεθαεκ·δεχ·οιμεθα
2ndεκδεχοισθεεκ·δεχ·οισθε
3rdεκδεχοιντοεκ·δεχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδεχουεκ·δεχ·ου
3rdεκδεχεσθωεκ·δεχ·εσθω
Pl1st
2ndεκδεχεσθε[GNT]εκ·δεχ·εσθε
3rdεκδεχεσθωσαν, εκδεχεσθωνεκ·δεχ·εσθωσαν, εκ·δεχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδεχεσθαι​εκ·δεχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδεχομενηεκδεχομενεεκ·δεχ·ομεν·ηεκ·δεχ·ομεν·ε
Nomεκδεχομενος[GNT][LXX]εκ·δεχ·ομεν·ος
Accεκδεχομενηνεκδεχομενονεκ·δεχ·ομεν·ηνεκ·δεχ·ομεν·ον
Datεκδεχομενῃεκδεχομενῳεκ·δεχ·ομεν·ῃεκ·δεχ·ομεν·ῳ
Genεκδεχομενηςεκδεχομενου[GNT][LXX]εκ·δεχ·ομεν·ηςεκ·δεχ·ομεν·ου
PlVocεκδεχομεναιεκδεχομενοι[LXX]εκδεχομεναεκ·δεχ·ομεν·αιεκ·δεχ·ομεν·οιεκ·δεχ·ομεν·α
Nom
Accεκδεχομεναςεκδεχομενους[LXX]εκ·δεχ·ομεν·αςεκ·δεχ·ομεν·ους
Datεκδεχομεναιςεκδεχομενοιςεκ·δεχ·ομεν·αιςεκ·δεχ·ομεν·οις
Genεκδεχομενων[GNT]εκδεχομενων[GNT]εκ·δεχ·ομεν·ωνεκ·δεχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεδεχομηνεκ·ε·δεχ·ομην
2ndεξεδεχουεκ·ε·δεχ·ου
3rdεξεδεχετο[GNT]εκ·ε·δεχ·ετο
Pl1stεξεδεχομεθαεκ·ε·δεχ·ομεθα
2ndεξεδεχεσθεεκ·ε·δεχ·εσθε
3rdεξεδεχοντοεκ·ε·δεχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεξομαι[LXX]εκ·δεχ·σομαι
2ndεκδεξῃ[LXX], εκδεξει, εκδεξεσαιεκ·δεχ·σῃ, εκ·δεχ·σει classical, εκ·δεχ·σεσαι alt
3rdεκδεξεται[LXX]εκ·δεχ·σεται
Pl1stεκδεξομεθαεκ·δεχ·σομεθα
2ndεκδεξεσθεεκ·δεχ·σεσθε
3rdεκδεξονταιεκ·δεχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεξοιμηνεκ·δεχ·σοιμην
2ndεκδεξοιοεκ·δεχ·σοιο
3rdεκδεξοιτοεκ·δεχ·σοιτο
Pl1stεκδεξοιμεθαεκ·δεχ·σοιμεθα
2ndεκδεξοισθεεκ·δεχ·σοισθε
3rdεκδεξοιντοεκ·δεχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδεξεσθαι​εκ·δεχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδεξομενηεκδεξομενεεκ·δεχ·σομεν·ηεκ·δεχ·σομεν·ε
Nomεκδεξομενοςεκ·δεχ·σομεν·ος
Accεκδεξομενηνεκδεξομενονεκ·δεχ·σομεν·ηνεκ·δεχ·σομεν·ον
Datεκδεξομενῃεκδεξομενῳεκ·δεχ·σομεν·ῃεκ·δεχ·σομεν·ῳ
Genεκδεξομενηςεκδεξομενουεκ·δεχ·σομεν·ηςεκ·δεχ·σομεν·ου
PlVocεκδεξομεναιεκδεξομενοιεκδεξομεναεκ·δεχ·σομεν·αιεκ·δεχ·σομεν·οιεκ·δεχ·σομεν·α
Nom
Accεκδεξομεναςεκδεξομενουςεκ·δεχ·σομεν·αςεκ·δεχ·σομεν·ους
Datεκδεξομεναιςεκδεξομενοιςεκ·δεχ·σομεν·αιςεκ·δεχ·σομεν·οις
Genεκδεξομενωνεκδεξομενωνεκ·δεχ·σομεν·ωνεκ·δεχ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεδεξαμηνεκ·ε·δεχ·σαμην
2ndεξεδεξωεκ·ε·δεχ·σω
3rdεξεδεξατοεκ·ε·δεχ·σατο
Pl1stεξεδεξαμεθαεκ·ε·δεχ·σαμεθα
2ndεξεδεξασθεεκ·ε·δεχ·σασθε
3rdεξεδεξαντοεκ·ε·δεχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεξωμαιεκ·δεχ·σωμαι
2ndεκδεξῃ[LXX]εκ·δεχ·σῃ
3rdεκδεξηταιεκ·δεχ·σηται
Pl1stεκδεξωμεθαεκ·δεχ·σωμεθα
2ndεκδεξησθεεκ·δεχ·σησθε
3rdεκδεξωνταιεκ·δεχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεξαιμηνεκ·δεχ·σαιμην
2ndεκδεξαιοεκ·δεχ·σαιο
3rdεκδεξαιτοεκ·δεχ·σαιτο
Pl1stεκδεξαιμεθαεκ·δεχ·σαιμεθα
2ndεκδεξαισθεεκ·δεχ·σαισθε
3rdεκδεξαιντοεκ·δεχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδεξαι[LXX]εκ·δεχ·σαι
3rdεκδεξασθωεκ·δεχ·σασθω
Pl1st
2ndεκδεξασθεεκ·δεχ·σασθε
3rdεκδεξασθωσαν, εκδεξασθωνεκ·δεχ·σασθωσαν, εκ·δεχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδεξασθαι​εκ·δεχ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδεξαμενηεκδεξαμενεεκ·δεχ·σαμεν·ηεκ·δεχ·σαμεν·ε
Nomεκδεξαμενοςεκ·δεχ·σαμεν·ος
Accεκδεξαμενηνεκδεξαμενονεκ·δεχ·σαμεν·ηνεκ·δεχ·σαμεν·ον
Datεκδεξαμενῃεκδεξαμενῳεκ·δεχ·σαμεν·ῃεκ·δεχ·σαμεν·ῳ
Genεκδεξαμενηςεκδεξαμενουεκ·δεχ·σαμεν·ηςεκ·δεχ·σαμεν·ου
PlVocεκδεξαμεναιεκδεξαμενοιεκδεξαμεναεκ·δεχ·σαμεν·αιεκ·δεχ·σαμεν·οιεκ·δεχ·σαμεν·α
Nom
Accεκδεξαμεναςεκδεξαμενουςεκ·δεχ·σαμεν·αςεκ·δεχ·σαμεν·ους
Datεκδεξαμεναιςεκδεξαμενοιςεκ·δεχ·σαμεν·αιςεκ·δεχ·σαμεν·οις
Genεκδεξαμενωνεκδεξαμενωνεκ·δεχ·σαμεν·ωνεκ·δεχ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεδεγμαιεκ·δεδεχ·μαι
2ndεκδεδεξαιεκ·δεδεχ·σαι
3rdεκδεδεκται[LXX]εκ·δεδεχ·ται
Pl1stεκδεδεγμεθαεκ·δεδεχ·μεθα
2ndεκδεδεχθεεκ·δεδεχ·σθε
3rdεκδεδεχαταιεκ·δεδεχ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεδεξομαιεκ·δεδεχ·σομαι
2ndεκδεδεξῃ, εκδεδεξειεκ·δεδεχ·σῃ, εκ·δεδεχ·σει classical
3rdεκδεδεξεταιεκ·δεδεχ·σεται
Pl1stεκδεδεξομεθαεκ·δεδεχ·σομεθα
2ndεκδεδεξεσθεεκ·δεδεχ·σεσθε
3rdεκδεδεξονταιεκ·δεδεχ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεδεξοιμηνεκ·δεδεχ·σοιμην
2ndεκδεδεξοιοεκ·δεδεχ·σοιο
3rdεκδεδεξοιτοεκ·δεδεχ·σοιτο
Pl1stεκδεδεξοιμεθαεκ·δεδεχ·σοιμεθα
2ndεκδεδεξοισθεεκ·δεδεχ·σοισθε
3rdεκδεδεξοιντοεκ·δεδεχ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδεδεξοεκ·δεδεχ·σο
3rdεκδεδεχθωεκ·δεδεχ·σθω
Pl1st
2ndεκδεδεχθεεκ·δεδεχ·σθε
3rdεκδεδεχθωσαν, εκδεδεχθωνεκ·δεδεχ·σθωσαν, εκ·δεδεχ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδεδεχθαι​εκ·δεδεχ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδεδεξεσθαι​εκ·δεδεχ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδεδεγμενηεκδεδεγμενεεκ·δεδεχ·μεν·ηεκ·δεδεχ·μεν·ε
Nomεκδεδεγμενοςεκ·δεδεχ·μεν·ος
Accεκδεδεγμενηνεκδεδεγμενονεκ·δεδεχ·μεν·ηνεκ·δεδεχ·μεν·ον
Datεκδεδεγμενῃεκδεδεγμενῳεκ·δεδεχ·μεν·ῃεκ·δεδεχ·μεν·ῳ
Genεκδεδεγμενηςεκδεδεγμενουεκ·δεδεχ·μεν·ηςεκ·δεδεχ·μεν·ου
PlVocεκδεδεγμεναιεκδεδεγμενοιεκδεδεγμεναεκ·δεδεχ·μεν·αιεκ·δεδεχ·μεν·οιεκ·δεδεχ·μεν·α
Nom
Accεκδεδεγμεναςεκδεδεγμενουςεκ·δεδεχ·μεν·αςεκ·δεδεχ·μεν·ους
Datεκδεδεγμεναιςεκδεδεγμενοιςεκ·δεδεχ·μεν·αιςεκ·δεδεχ·μεν·οις
Genεκδεδεγμενωνεκδεδεγμενωνεκ·δεδεχ·μεν·ωνεκ·δεδεχ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεδεδεγμηνεκ·ε·δεδεχ·μην
2ndεξεδεδεξοεκ·ε·δεδεχ·σο
3rdεξεδεδεκτοεκ·ε·δεδεχ·το
Pl1stεξεδεδεγμεθαεκ·ε·δεδεχ·μεθα
2ndεξεδεδεχθεεκ·ε·δεδεχ·σθε
3rdεξεδεδεχατοεκ·ε·δεδεχ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεδεγμηνεκ·[ε]·δεδεχ·μην
2ndεκδεδεξοεκ·[ε]·δεδεχ·σο
3rdεκδεδεκτοεκ·[ε]·δεδεχ·το
Pl1stεκδεδεγμεθαεκ·[ε]·δεδεχ·μεθα
2ndεκδεδεχθεεκ·[ε]·δεδεχ·σθε
3rdεκδεδεχατοεκ·[ε]·δεδεχ·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 13:17:16 EST