εκδιωκω • EKDIWKW • ekdiōkō

Search: εκδιωκομενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκδιωκομενοςἐκδιώκωεκ·διωκ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκδιωκομενοςἐκδιώκωεκ·διωκ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

ἐκ·διώκω (εκ+διωκ-, εκ+διωξ-, εκ+διωξ-, -, -, εκ+διωχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιωκωεκ·διωκ·ωεκδιωκομαιεκ·διωκ·ομαι
2ndεκδιωκειςεκ·διωκ·ειςεκδιωκῃ, εκδιωκει, εκδιωκεσαιεκ·διωκ·ῃ, εκ·διωκ·ει classical, εκ·διωκ·εσαι alt
3rdεκδιωκειεκ·διωκ·ειεκδιωκεταιεκ·διωκ·εται
Pl1stεκδιωκομενεκ·διωκ·ομενεκδιωκομεθαεκ·διωκ·ομεθα
2ndεκδιωκετεεκ·διωκ·ετεεκδιωκεσθεεκ·διωκ·εσθε
3rdεκδιωκουσιν, εκδιωκουσιεκ·διωκ·ουσι(ν)εκδιωκονταιεκ·διωκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιωκωεκ·διωκ·ωεκδιωκωμαιεκ·διωκ·ωμαι
2ndεκδιωκῃςεκ·διωκ·ῃςεκδιωκῃεκ·διωκ·ῃ
3rdεκδιωκῃεκ·διωκ·ῃεκδιωκηταιεκ·διωκ·ηται
Pl1stεκδιωκωμενεκ·διωκ·ωμενεκδιωκωμεθαεκ·διωκ·ωμεθα
2ndεκδιωκητεεκ·διωκ·ητεεκδιωκησθεεκ·διωκ·ησθε
3rdεκδιωκωσιν, εκδιωκωσιεκ·διωκ·ωσι(ν)εκδιωκωνταιεκ·διωκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιωκοιμιεκ·διωκ·οιμιεκδιωκοιμηνεκ·διωκ·οιμην
2ndεκδιωκοιςεκ·διωκ·οιςεκδιωκοιοεκ·διωκ·οιο
3rdεκδιωκοιεκ·διωκ·οιεκδιωκοιτοεκ·διωκ·οιτο
Pl1stεκδιωκοιμενεκ·διωκ·οιμενεκδιωκοιμεθαεκ·διωκ·οιμεθα
2ndεκδιωκοιτεεκ·διωκ·οιτεεκδιωκοισθεεκ·διωκ·οισθε
3rdεκδιωκοιεν, εκδιωκοισανεκ·διωκ·οιεν, εκ·διωκ·οισαν altεκδιωκοιντοεκ·διωκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδιωκεεκ·διωκ·εεκδιωκουεκ·διωκ·ου
3rdεκδιωκετωεκ·διωκ·ετωεκδιωκεσθωεκ·διωκ·εσθω
Pl1st
2ndεκδιωκετεεκ·διωκ·ετεεκδιωκεσθεεκ·διωκ·εσθε
3rdεκδιωκετωσαν, εκδιωκοντωνεκ·διωκ·ετωσαν, εκ·διωκ·οντων classicalεκδιωκεσθωσαν, εκδιωκεσθωνεκ·διωκ·εσθωσαν, εκ·διωκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδιωκειν​εκ·διωκ·ειν​εκδιωκεσθαι​εκ·διωκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδιωκουσαεκδιωκονεκ·διωκ·ουσ·αεκ·διωκ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκδιωκωνεκ·διωκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκδιωκουσανεκδιωκονταεκ·διωκ·ουσ·ανεκ·διωκ·ο[υ]ντ·α
Datεκδιωκουσῃεκδιωκοντιεκ·διωκ·ουσ·ῃεκ·διωκ·ο[υ]ντ·ι
Genεκδιωκουσηςεκδιωκοντος[LXX]εκ·διωκ·ουσ·ηςεκ·διωκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκδιωκουσαιεκδιωκοντες[LXX]εκδιωκονταεκ·διωκ·ουσ·αιεκ·διωκ·ο[υ]ντ·εςεκ·διωκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκδιωκουσαςεκδιωκονταςεκ·διωκ·ουσ·αςεκ·διωκ·ο[υ]ντ·ας
Datεκδιωκουσαιςεκδιωκουσι, εκδιωκουσινεκ·διωκ·ουσ·αιςεκ·διωκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκδιωκουσωνεκδιωκοντωνεκ·διωκ·ουσ·ωνεκ·διωκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδιωκομενηεκδιωκομενεεκ·διωκ·ομεν·ηεκ·διωκ·ομεν·ε
Nomεκδιωκομενος[LXX]εκ·διωκ·ομεν·ος
Accεκδιωκομενηνεκδιωκομενονεκ·διωκ·ομεν·ηνεκ·διωκ·ομεν·ον
Datεκδιωκομενῃεκδιωκομενῳεκ·διωκ·ομεν·ῃεκ·διωκ·ομεν·ῳ
Genεκδιωκομενηςεκδιωκομενουεκ·διωκ·ομεν·ηςεκ·διωκ·ομεν·ου
PlVocεκδιωκομεναιεκδιωκομενοιεκδιωκομεναεκ·διωκ·ομεν·αιεκ·διωκ·ομεν·οιεκ·διωκ·ομεν·α
Nom
Accεκδιωκομεναςεκδιωκομενουςεκ·διωκ·ομεν·αςεκ·διωκ·ομεν·ους
Datεκδιωκομεναιςεκδιωκομενοιςεκ·διωκ·ομεν·αιςεκ·διωκ·ομεν·οις
Genεκδιωκομενωνεκδιωκομενωνεκ·διωκ·ομεν·ωνεκ·διωκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεδιωκον[LXX]εκ·ε·διωκ·ονεξεδιωκομηνεκ·ε·διωκ·ομην
2ndεξεδιωκεςεκ·ε·διωκ·εςεξεδιωκουεκ·ε·διωκ·ου
3rdεξεδιωκεν, εξεδιωκεεκ·ε·διωκ·ε(ν)εξεδιωκετοεκ·ε·διωκ·ετο
Pl1stεξεδιωκομενεκ·ε·διωκ·ομενεξεδιωκομεθαεκ·ε·διωκ·ομεθα
2ndεξεδιωκετεεκ·ε·διωκ·ετεεξεδιωκεσθεεκ·ε·διωκ·εσθε
3rdεξεδιωκον[LXX], εξεδιωκοσανεκ·ε·διωκ·ον, εκ·ε·διωκ·οσαν altεξεδιωκοντοεκ·ε·διωκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιωξω[LXX]εκ·διωκ·σωεκδιωξομαιεκ·διωκ·σομαι
2ndεκδιωξειςεκ·διωκ·σειςεκδιωξῃ, εκδιωξει, εκδιωξεσαιεκ·διωκ·σῃ, εκ·διωκ·σει classical, εκ·διωκ·σεσαι alt
3rdεκδιωξειεκ·διωκ·σειεκδιωξεταιεκ·διωκ·σεται
Pl1stεκδιωξομενεκ·διωκ·σομενεκδιωξομεθαεκ·διωκ·σομεθα
2ndεκδιωξετεεκ·διωκ·σετεεκδιωξεσθεεκ·διωκ·σεσθε
3rdεκδιωξουσιν[GNT][LXX], εκδιωξουσιεκ·διωκ·σουσι(ν), εκ·διωκ·σουσι(ν)εκδιωξονταιεκ·διωκ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιωξοιμιεκ·διωκ·σοιμιεκδιωξοιμηνεκ·διωκ·σοιμην
2ndεκδιωξοιςεκ·διωκ·σοιςεκδιωξοιοεκ·διωκ·σοιο
3rdεκδιωξοιεκ·διωκ·σοιεκδιωξοιτοεκ·διωκ·σοιτο
Pl1stεκδιωξοιμενεκ·διωκ·σοιμενεκδιωξοιμεθαεκ·διωκ·σοιμεθα
2ndεκδιωξοιτεεκ·διωκ·σοιτεεκδιωξοισθεεκ·διωκ·σοισθε
3rdεκδιωξοιενεκ·διωκ·σοιενεκδιωξοιντοεκ·διωκ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδιωξειν​εκ·διωκ·σειν​εκδιωξεσθαι​εκ·διωκ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδιωξουσαεκδιωξονεκ·διωκ·σουσ·αεκ·διωκ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκδιωξωνεκ·διωκ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκδιωξουσανεκδιωξονταεκ·διωκ·σουσ·ανεκ·διωκ·σο[υ]ντ·α
Datεκδιωξουσῃεκδιωξοντιεκ·διωκ·σουσ·ῃεκ·διωκ·σο[υ]ντ·ι
Genεκδιωξουσηςεκδιωξοντοςεκ·διωκ·σουσ·ηςεκ·διωκ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκδιωξουσαιεκδιωξοντεςεκδιωξονταεκ·διωκ·σουσ·αιεκ·διωκ·σο[υ]ντ·εςεκ·διωκ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκδιωξουσαςεκδιωξονταςεκ·διωκ·σουσ·αςεκ·διωκ·σο[υ]ντ·ας
Datεκδιωξουσαιςεκδιωξουσι, εκδιωξουσιν[GNT][LXX]εκ·διωκ·σουσ·αιςεκ·διωκ·σου[ντ]·σι(ν), εκ·διωκ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκδιωξουσωνεκδιωξοντωνεκ·διωκ·σουσ·ωνεκ·διωκ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδιωξομενηεκδιωξομενεεκ·διωκ·σομεν·ηεκ·διωκ·σομεν·ε
Nomεκδιωξομενοςεκ·διωκ·σομεν·ος
Accεκδιωξομενηνεκδιωξομενονεκ·διωκ·σομεν·ηνεκ·διωκ·σομεν·ον
Datεκδιωξομενῃεκδιωξομενῳεκ·διωκ·σομεν·ῃεκ·διωκ·σομεν·ῳ
Genεκδιωξομενηςεκδιωξομενουεκ·διωκ·σομεν·ηςεκ·διωκ·σομεν·ου
PlVocεκδιωξομεναιεκδιωξομενοιεκδιωξομεναεκ·διωκ·σομεν·αιεκ·διωκ·σομεν·οιεκ·διωκ·σομεν·α
Nom
Accεκδιωξομεναςεκδιωξομενουςεκ·διωκ·σομεν·αςεκ·διωκ·σομεν·ους
Datεκδιωξομεναιςεκδιωξομενοιςεκ·διωκ·σομεν·αιςεκ·διωκ·σομεν·οις
Genεκδιωξομενωνεκδιωξομενωνεκ·διωκ·σομεν·ωνεκ·διωκ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεδιωξαεκ·ε·διωκ·σαεξεδιωξαμηνεκ·ε·διωκ·σαμην
2ndεξεδιωξαςεκ·ε·διωκ·σαςεξεδιωξωεκ·ε·διωκ·σω
3rdεξεδιωξεν, εξεδιωξεεκ·ε·διωκ·σε(ν)εξεδιωξατοεκ·ε·διωκ·σατο
Pl1stεξεδιωξαμενεκ·ε·διωκ·σαμενεξεδιωξαμεθαεκ·ε·διωκ·σαμεθα
2ndεξεδιωξατεεκ·ε·διωκ·σατεεξεδιωξασθεεκ·ε·διωκ·σασθε
3rdεξεδιωξαν[LXX]εκ·ε·διωκ·σανεξεδιωξαντοεκ·ε·διωκ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιωξω[LXX]εκ·διωκ·σωεκδιωξωμαιεκ·διωκ·σωμαι
2ndεκδιωξῃςεκ·διωκ·σῃςεκδιωξῃεκ·διωκ·σῃ
3rdεκδιωξῃεκ·διωκ·σῃεκδιωξηταιεκ·διωκ·σηται
Pl1stεκδιωξωμενεκ·διωκ·σωμενεκδιωξωμεθαεκ·διωκ·σωμεθα
2ndεκδιωξητεεκ·διωκ·σητεεκδιωξησθεεκ·διωκ·σησθε
3rdεκδιωξωσιν, εκδιωξωσιεκ·διωκ·σωσι(ν)εκδιωξωνταιεκ·διωκ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιωξαιμιεκ·διωκ·σαιμιεκδιωξαιμηνεκ·διωκ·σαιμην
2ndεκδιωξαις, εκδιωξειαςεκ·διωκ·σαις, εκ·διωκ·σειας classicalεκδιωξαιοεκ·διωκ·σαιο
3rdεκδιωξαι[LXX], εκδιωξειεεκ·διωκ·σαι, εκ·διωκ·σειε classicalεκδιωξαιτοεκ·διωκ·σαιτο
Pl1stεκδιωξαιμενεκ·διωκ·σαιμενεκδιωξαιμεθαεκ·διωκ·σαιμεθα
2ndεκδιωξαιτεεκ·διωκ·σαιτεεκδιωξαισθεεκ·διωκ·σαισθε
3rdεκδιωξαιεν, εκδιωξαισαν, εκδιωξειαν, εκδιωξειενεκ·διωκ·σαιεν, εκ·διωκ·σαισαν alt, εκ·διωκ·σειαν classical, εκ·διωκ·σειεν classicalεκδιωξαιντοεκ·διωκ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδιωξονεκ·διωκ·σονεκδιωξαι[LXX]εκ·διωκ·σαι
3rdεκδιωξατωεκ·διωκ·σατωεκδιωξασθωεκ·διωκ·σασθω
Pl1st
2ndεκδιωξατεεκ·διωκ·σατεεκδιωξασθεεκ·διωκ·σασθε
3rdεκδιωξατωσαν, εκδιωξαντων[GNT]εκ·διωκ·σατωσαν, εκ·διωκ·σαντων classicalεκδιωξασθωσαν, εκδιωξασθωνεκ·διωκ·σασθωσαν, εκ·διωκ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδιωξαι[LXX]​εκ·διωκ·σαιεκδιωξασθαι​εκ·διωκ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδιωξασαεκδιωξαςεκδιωξανεκ·διωκ·σασ·αεκ·διωκ·σα[ντ]·ςεκ·διωκ·σαν[τ]
Nom
Accεκδιωξασανεκδιωξανταεκ·διωκ·σασ·ανεκ·διωκ·σαντ·α
Datεκδιωξασῃεκδιωξαντιεκ·διωκ·σασ·ῃεκ·διωκ·σαντ·ι
Genεκδιωξασηςεκδιωξαντοςεκ·διωκ·σασ·ηςεκ·διωκ·σαντ·ος
PlVocεκδιωξασαιεκδιωξαντεςεκδιωξανταεκ·διωκ·σασ·αιεκ·διωκ·σαντ·εςεκ·διωκ·σαντ·α
Nom
Accεκδιωξασαςεκδιωξανταςεκ·διωκ·σασ·αςεκ·διωκ·σαντ·ας
Datεκδιωξασαιςεκδιωξασι, εκδιωξασινεκ·διωκ·σασ·αιςεκ·διωκ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκδιωξασωνεκδιωξαντων[GNT]εκ·διωκ·σασ·ωνεκ·διωκ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδιωξαμενηεκδιωξαμενεεκ·διωκ·σαμεν·ηεκ·διωκ·σαμεν·ε
Nomεκδιωξαμενοςεκ·διωκ·σαμεν·ος
Accεκδιωξαμενηνεκδιωξαμενονεκ·διωκ·σαμεν·ηνεκ·διωκ·σαμεν·ον
Datεκδιωξαμενῃεκδιωξαμενῳεκ·διωκ·σαμεν·ῃεκ·διωκ·σαμεν·ῳ
Genεκδιωξαμενηςεκδιωξαμενουεκ·διωκ·σαμεν·ηςεκ·διωκ·σαμεν·ου
PlVocεκδιωξαμεναιεκδιωξαμενοιεκδιωξαμεναεκ·διωκ·σαμεν·αιεκ·διωκ·σαμεν·οιεκ·διωκ·σαμεν·α
Nom
Accεκδιωξαμεναςεκδιωξαμενουςεκ·διωκ·σαμεν·αςεκ·διωκ·σαμεν·ους
Datεκδιωξαμεναιςεκδιωξαμενοιςεκ·διωκ·σαμεν·αιςεκ·διωκ·σαμεν·οις
Genεκδιωξαμενωνεκδιωξαμενωνεκ·διωκ·σαμεν·ωνεκ·διωκ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξεδιωχθηνεκ·ε·διωκ·θην
2ndεξεδιωχθηςεκ·ε·διωκ·θης
3rdεξεδιωχθη[LXX]εκ·ε·διωκ·θη
Pl1stεξεδιωχθημενεκ·ε·διωκ·θημεν
2ndεξεδιωχθητεεκ·ε·διωκ·θητε
3rdεξεδιωχθησανεκ·ε·διωκ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκδιωχθησομαιεκ·διωκ·θησομαι
2ndεκδιωχθησῃ, εκδιωχθησειεκ·διωκ·θησῃ, εκ·διωκ·θησει classical
3rdεκδιωχθησεταιεκ·διωκ·θησεται
Pl1stεκδιωχθησομεθαεκ·διωκ·θησομεθα
2ndεκδιωχθησεσθεεκ·διωκ·θησεσθε
3rdεκδιωχθησονται[LXX]εκ·διωκ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκδιωχθωεκ·διωκ·θω
2ndεκδιωχθῃςεκ·διωκ·θῃς
3rdεκδιωχθῃεκ·διωκ·θῃ
Pl1stεκδιωχθωμενεκ·διωκ·θωμεν
2ndεκδιωχθητεεκ·διωκ·θητε
3rdεκδιωχθωσιν, εκδιωχθωσιεκ·διωκ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκδιωχθειηνεκ·διωκ·θειην
2ndεκδιωχθειηςεκ·διωκ·θειης
3rdεκδιωχθειηεκ·διωκ·θειη
Pl1stεκδιωχθειημεν, εκδιωχθειμενεκ·διωκ·θειημεν, εκ·διωκ·θειμεν classical
2ndεκδιωχθειητε, εκδιωχθειτεεκ·διωκ·θειητε, εκ·διωκ·θειτε classical
3rdεκδιωχθειησαν, εκδιωχθειενεκ·διωκ·θειησαν, εκ·διωκ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκδιωχθησοιμηνεκ·διωκ·θησοιμην
2ndεκδιωχθησοιοεκ·διωκ·θησοιο
3rdεκδιωχθησοιτοεκ·διωκ·θησοιτο
Pl1stεκδιωχθησοιμεθαεκ·διωκ·θησοιμεθα
2ndεκδιωχθησοισθεεκ·διωκ·θησοισθε
3rdεκδιωχθησοιντοεκ·διωκ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδιωχθητιεκ·διωκ·θητι
3rdεκδιωχθητωεκ·διωκ·θητω
Pl1st
2ndεκδιωχθητεεκ·διωκ·θητε
3rdεκδιωχθητωσαν, εκδιωχθεντωνεκ·διωκ·θητωσαν, εκ·διωκ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκδιωχθηναι​εκ·διωκ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκδιωχθησεσθαι​εκ·διωκ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδιωχθεισαεκδιωχθειςεκδιωχθενεκ·διωκ·θεισ·αεκ·διωκ·θει[ντ]·ςεκ·διωκ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκδιωχθεισανεκδιωχθενταεκ·διωκ·θεισ·ανεκ·διωκ·θε[ι]ντ·α
Datεκδιωχθεισῃεκδιωχθεντιεκ·διωκ·θεισ·ῃεκ·διωκ·θε[ι]ντ·ι
Genεκδιωχθεισηςεκδιωχθεντοςεκ·διωκ·θεισ·ηςεκ·διωκ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεκδιωχθεισαιεκδιωχθεντεςεκδιωχθενταεκ·διωκ·θεισ·αιεκ·διωκ·θε[ι]ντ·εςεκ·διωκ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεκδιωχθεισαςεκδιωχθενταςεκ·διωκ·θεισ·αςεκ·διωκ·θε[ι]ντ·ας
Datεκδιωχθεισαιςεκδιωχθεισι, εκδιωχθεισινεκ·διωκ·θεισ·αιςεκ·διωκ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεκδιωχθεισωνεκδιωχθεντωνεκ·διωκ·θεισ·ωνεκ·διωκ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδιωχθησομενηεκδιωχθησομενεεκ·διωκ·θησομεν·ηεκ·διωκ·θησομεν·ε
Nomεκδιωχθησομενοςεκ·διωκ·θησομεν·ος
Accεκδιωχθησομενηνεκδιωχθησομενονεκ·διωκ·θησομεν·ηνεκ·διωκ·θησομεν·ον
Datεκδιωχθησομενῃεκδιωχθησομενῳεκ·διωκ·θησομεν·ῃεκ·διωκ·θησομεν·ῳ
Genεκδιωχθησομενηςεκδιωχθησομενουεκ·διωκ·θησομεν·ηςεκ·διωκ·θησομεν·ου
PlVocεκδιωχθησομεναιεκδιωχθησομενοιεκδιωχθησομεναεκ·διωκ·θησομεν·αιεκ·διωκ·θησομεν·οιεκ·διωκ·θησομεν·α
Nom
Accεκδιωχθησομεναςεκδιωχθησομενουςεκ·διωκ·θησομεν·αςεκ·διωκ·θησομεν·ους
Datεκδιωχθησομεναιςεκδιωχθησομενοιςεκ·διωκ·θησομεν·αιςεκ·διωκ·θησομεν·οις
Genεκδιωχθησομενωνεκδιωχθησομενωνεκ·διωκ·θησομεν·ωνεκ·διωκ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:29:54 EST