εκδιηγεομαι • EKDIHGEOMAI • ekdiēgeomai

Search: εκδιηγησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκδιηγησεταιἐκδιηγέομαιεκδι·ηγη·σεταιfut mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκδιηγησεταιἐκδιηγέομαιεκδι·ηγη·σεταιfut mp ind 3rd sg

ἐκ·δι·ηγέομαι (εκδι+ηγ(ε)-, εκδι+ηγη·σ-, εκδι+ηγη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιηγουμαιεκδι·ηγ(ε)·ομαι
2ndεκδιηγῃ, εκδιηγει, εκδιηγεισαιεκδι·ηγ(ε)·ῃ, εκδι·ηγ(ε)·ει classical, εκδι·ηγ(ε)·εσαι alt
3rdεκδιηγειταιεκδι·ηγ(ε)·εται
Pl1stεκδιηγουμεθαεκδι·ηγ(ε)·ομεθα
2ndεκδιηγεισθεεκδι·ηγ(ε)·εσθε
3rdεκδιηγουνταιεκδι·ηγ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιηγωμαιεκδι·ηγ(ε)·ωμαι
2ndεκδιηγῃεκδι·ηγ(ε)·ῃ
3rdεκδιηγηται[GNT][LXX]εκδι·ηγ(ε)·ηται
Pl1stεκδιηγωμεθαεκδι·ηγ(ε)·ωμεθα
2ndεκδιηγησθεεκδι·ηγ(ε)·ησθε
3rdεκδιηγωνται[LXX]εκδι·ηγ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιηγοιμηνεκδι·ηγ(ε)·οιμην
2ndεκδιηγοιοεκδι·ηγ(ε)·οιο
3rdεκδιηγοιτοεκδι·ηγ(ε)·οιτο
Pl1stεκδιηγοιμεθαεκδι·ηγ(ε)·οιμεθα
2ndεκδιηγοισθεεκδι·ηγ(ε)·οισθε
3rdεκδιηγοιντοεκδι·ηγ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδιηγουεκδι·ηγ(ε)·ου
3rdεκδιηγεισθωεκδι·ηγ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεκδιηγεισθεεκδι·ηγ(ε)·εσθε
3rdεκδιηγεισθωσαν, εκδιηγεισθωνεκδι·ηγ(ε)·εσθωσαν, εκδι·ηγ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδιηγεισθαι​εκδι·ηγ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδιηγουμενηεκδιηγουμενεεκδι·ηγ(ε)·ομεν·ηεκδι·ηγ(ε)·ομεν·ε
Nomεκδιηγουμενοςεκδι·ηγ(ε)·ομεν·ος
Accεκδιηγουμενηνεκδιηγουμενονεκδι·ηγ(ε)·ομεν·ηνεκδι·ηγ(ε)·ομεν·ον
Datεκδιηγουμενῃεκδιηγουμενῳεκδι·ηγ(ε)·ομεν·ῃεκδι·ηγ(ε)·ομεν·ῳ
Genεκδιηγουμενηςεκδιηγουμενουεκδι·ηγ(ε)·ομεν·ηςεκδι·ηγ(ε)·ομεν·ου
PlVocεκδιηγουμεναιεκδιηγουμενοι[GNT]εκδιηγουμεναεκδι·ηγ(ε)·ομεν·αιεκδι·ηγ(ε)·ομεν·οιεκδι·ηγ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεκδιηγουμεναςεκδιηγουμενουςεκδι·ηγ(ε)·ομεν·αςεκδι·ηγ(ε)·ομεν·ους
Datεκδιηγουμεναιςεκδιηγουμενοιςεκδι·ηγ(ε)·ομεν·αιςεκδι·ηγ(ε)·ομεν·οις
Genεκδιηγουμενωνεκδιηγουμενωνεκδι·ηγ(ε)·ομεν·ωνεκδι·ηγ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιηγουμηνεκδι·ε·ηγ(ε)·ομην
2ndεκδιηγουεκδι·ε·ηγ(ε)·ου
3rdεκδιηγειτοεκδι·ε·ηγ(ε)·ετο
Pl1stεκδιηγουμεθαεκδι·ε·ηγ(ε)·ομεθα
2ndεκδιηγεισθεεκδι·ε·ηγ(ε)·εσθε
3rdεκδιηγουντοεκδι·ε·ηγ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιηγησομαι[LXX]εκδι·ηγη·σομαι
2ndεκδιηγησῃ, εκδιηγησει, εκδιηγησεσαιεκδι·ηγη·σῃ, εκδι·ηγη·σει classical, εκδι·ηγη·σεσαι alt
3rdεκδιηγησεται[LXX]εκδι·ηγη·σεται
Pl1stεκδιηγησομεθαεκδι·ηγη·σομεθα
2ndεκδιηγησεσθεεκδι·ηγη·σεσθε
3rdεκδιηγησονταιεκδι·ηγη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιηγησοιμηνεκδι·ηγη·σοιμην
2ndεκδιηγησοιοεκδι·ηγη·σοιο
3rdεκδιηγησοιτοεκδι·ηγη·σοιτο
Pl1stεκδιηγησοιμεθαεκδι·ηγη·σοιμεθα
2ndεκδιηγησοισθεεκδι·ηγη·σοισθε
3rdεκδιηγησοιντοεκδι·ηγη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδιηγησεσθαι​εκδι·ηγη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδιηγησομενηεκδιηγησομενεεκδι·ηγη·σομεν·ηεκδι·ηγη·σομεν·ε
Nomεκδιηγησομενοςεκδι·ηγη·σομεν·ος
Accεκδιηγησομενηνεκδιηγησομενονεκδι·ηγη·σομεν·ηνεκδι·ηγη·σομεν·ον
Datεκδιηγησομενῃεκδιηγησομενῳεκδι·ηγη·σομεν·ῃεκδι·ηγη·σομεν·ῳ
Genεκδιηγησομενηςεκδιηγησομενουεκδι·ηγη·σομεν·ηςεκδι·ηγη·σομεν·ου
PlVocεκδιηγησομεναιεκδιηγησομενοιεκδιηγησομεναεκδι·ηγη·σομεν·αιεκδι·ηγη·σομεν·οιεκδι·ηγη·σομεν·α
Nom
Accεκδιηγησομεναςεκδιηγησομενουςεκδι·ηγη·σομεν·αςεκδι·ηγη·σομεν·ους
Datεκδιηγησομεναιςεκδιηγησομενοιςεκδι·ηγη·σομεν·αιςεκδι·ηγη·σομεν·οις
Genεκδιηγησομενωνεκδιηγησομενωνεκδι·ηγη·σομεν·ωνεκδι·ηγη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιηγησαμηνεκδι·ε·ηγη·σαμην
2ndεκδιηγησωεκδι·ε·ηγη·σω
3rdεκδιηγησατοεκδι·ε·ηγη·σατο
Pl1stεκδιηγησαμεθαεκδι·ε·ηγη·σαμεθα
2ndεκδιηγησασθεεκδι·ε·ηγη·σασθε
3rdεκδιηγησαντοεκδι·ε·ηγη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιηγησωμαιεκδι·ηγη·σωμαι
2ndεκδιηγησῃεκδι·ηγη·σῃ
3rdεκδιηγησηταιεκδι·ηγη·σηται
Pl1stεκδιηγησωμεθαεκδι·ηγη·σωμεθα
2ndεκδιηγησησθεεκδι·ηγη·σησθε
3rdεκδιηγησωνταιεκδι·ηγη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδιηγησαιμηνεκδι·ηγη·σαιμην
2ndεκδιηγησαιοεκδι·ηγη·σαιο
3rdεκδιηγησαιτοεκδι·ηγη·σαιτο
Pl1stεκδιηγησαιμεθαεκδι·ηγη·σαιμεθα
2ndεκδιηγησαισθεεκδι·ηγη·σαισθε
3rdεκδιηγησαιντοεκδι·ηγη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδιηγησαι[LXX]εκδι·ηγη·σαι
3rdεκδιηγησασθωεκδι·ηγη·σασθω
Pl1st
2ndεκδιηγησασθεεκδι·ηγη·σασθε
3rdεκδιηγησασθωσαν[LXX], εκδιηγησασθωνεκδι·ηγη·σασθωσαν, εκδι·ηγη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδιηγησασθαι[LXX]​εκδι·ηγη·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδιηγησαμενηεκδιηγησαμενεεκδι·ηγη·σαμεν·ηεκδι·ηγη·σαμεν·ε
Nomεκδιηγησαμενοςεκδι·ηγη·σαμεν·ος
Accεκδιηγησαμενηνεκδιηγησαμενονεκδι·ηγη·σαμεν·ηνεκδι·ηγη·σαμεν·ον
Datεκδιηγησαμενῃεκδιηγησαμενῳεκδι·ηγη·σαμεν·ῃεκδι·ηγη·σαμεν·ῳ
Genεκδιηγησαμενηςεκδιηγησαμενουεκδι·ηγη·σαμεν·ηςεκδι·ηγη·σαμεν·ου
PlVocεκδιηγησαμεναιεκδιηγησαμενοιεκδιηγησαμεναεκδι·ηγη·σαμεν·αιεκδι·ηγη·σαμεν·οιεκδι·ηγη·σαμεν·α
Nom
Accεκδιηγησαμεναςεκδιηγησαμενουςεκδι·ηγη·σαμεν·αςεκδι·ηγη·σαμεν·ους
Datεκδιηγησαμεναιςεκδιηγησαμενοιςεκδι·ηγη·σαμεν·αιςεκδι·ηγη·σαμεν·οις
Genεκδιηγησαμενωνεκδιηγησαμενωνεκδι·ηγη·σαμεν·ωνεκδι·ηγη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 06:34:02 EST