εκγαμιζω • EKGAMIZW • ekgamizō

Search: εκγαμιζονται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκγαμιζονταιἐκγαμίζωεκ·γαμιζ·ονταιpres mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκγαμιζονταιἐκγαμίζωεκ·γαμιζ·ονταιpres mp ind 3rd pl

ἐκ·γαμίζω (εκ+γαμιζ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκγαμιζωεκ·γαμιζ·ωεκγαμιζομαιεκ·γαμιζ·ομαι
2ndεκγαμιζειςεκ·γαμιζ·ειςεκγαμιζῃ, εκγαμιζει, εκγαμιζεσαιεκ·γαμιζ·ῃ, εκ·γαμιζ·ει classical, εκ·γαμιζ·εσαι alt
3rdεκγαμιζειεκ·γαμιζ·ειεκγαμιζεταιεκ·γαμιζ·εται
Pl1stεκγαμιζομενεκ·γαμιζ·ομενεκγαμιζομεθαεκ·γαμιζ·ομεθα
2ndεκγαμιζετεεκ·γαμιζ·ετεεκγαμιζεσθεεκ·γαμιζ·εσθε
3rdεκγαμιζουσιν, εκγαμιζουσιεκ·γαμιζ·ουσι(ν)εκγαμιζονται[GNT]εκ·γαμιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκγαμιζωεκ·γαμιζ·ωεκγαμιζωμαιεκ·γαμιζ·ωμαι
2ndεκγαμιζῃςεκ·γαμιζ·ῃςεκγαμιζῃεκ·γαμιζ·ῃ
3rdεκγαμιζῃεκ·γαμιζ·ῃεκγαμιζηταιεκ·γαμιζ·ηται
Pl1stεκγαμιζωμενεκ·γαμιζ·ωμενεκγαμιζωμεθαεκ·γαμιζ·ωμεθα
2ndεκγαμιζητεεκ·γαμιζ·ητεεκγαμιζησθεεκ·γαμιζ·ησθε
3rdεκγαμιζωσιν, εκγαμιζωσιεκ·γαμιζ·ωσι(ν)εκγαμιζωνταιεκ·γαμιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκγαμιζοιμιεκ·γαμιζ·οιμιεκγαμιζοιμηνεκ·γαμιζ·οιμην
2ndεκγαμιζοιςεκ·γαμιζ·οιςεκγαμιζοιοεκ·γαμιζ·οιο
3rdεκγαμιζοιεκ·γαμιζ·οιεκγαμιζοιτοεκ·γαμιζ·οιτο
Pl1stεκγαμιζοιμενεκ·γαμιζ·οιμενεκγαμιζοιμεθαεκ·γαμιζ·οιμεθα
2ndεκγαμιζοιτεεκ·γαμιζ·οιτεεκγαμιζοισθεεκ·γαμιζ·οισθε
3rdεκγαμιζοιεν, εκγαμιζοισανεκ·γαμιζ·οιεν, εκ·γαμιζ·οισαν altεκγαμιζοιντοεκ·γαμιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκγαμιζεεκ·γαμιζ·εεκγαμιζουεκ·γαμιζ·ου
3rdεκγαμιζετωεκ·γαμιζ·ετωεκγαμιζεσθωεκ·γαμιζ·εσθω
Pl1st
2ndεκγαμιζετεεκ·γαμιζ·ετεεκγαμιζεσθεεκ·γαμιζ·εσθε
3rdεκγαμιζετωσαν, εκγαμιζοντωνεκ·γαμιζ·ετωσαν, εκ·γαμιζ·οντων classicalεκγαμιζεσθωσαν, εκγαμιζεσθωνεκ·γαμιζ·εσθωσαν, εκ·γαμιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκγαμιζειν​εκ·γαμιζ·ειν​εκγαμιζεσθαι​εκ·γαμιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκγαμιζουσαεκγαμιζονεκ·γαμιζ·ουσ·αεκ·γαμιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκγαμιζων[GNT]εκ·γαμιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκγαμιζουσανεκγαμιζονταεκ·γαμιζ·ουσ·ανεκ·γαμιζ·ο[υ]ντ·α
Datεκγαμιζουσῃεκγαμιζοντιεκ·γαμιζ·ουσ·ῃεκ·γαμιζ·ο[υ]ντ·ι
Genεκγαμιζουσηςεκγαμιζοντοςεκ·γαμιζ·ουσ·ηςεκ·γαμιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκγαμιζουσαιεκγαμιζοντες[GNT]εκγαμιζονταεκ·γαμιζ·ουσ·αιεκ·γαμιζ·ο[υ]ντ·εςεκ·γαμιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκγαμιζουσαςεκγαμιζονταςεκ·γαμιζ·ουσ·αςεκ·γαμιζ·ο[υ]ντ·ας
Datεκγαμιζουσαιςεκγαμιζουσι, εκγαμιζουσινεκ·γαμιζ·ουσ·αιςεκ·γαμιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκγαμιζουσωνεκγαμιζοντωνεκ·γαμιζ·ουσ·ωνεκ·γαμιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκγαμιζομενηεκγαμιζομενεεκ·γαμιζ·ομεν·ηεκ·γαμιζ·ομεν·ε
Nomεκγαμιζομενοςεκ·γαμιζ·ομεν·ος
Accεκγαμιζομενηνεκγαμιζομενονεκ·γαμιζ·ομεν·ηνεκ·γαμιζ·ομεν·ον
Datεκγαμιζομενῃεκγαμιζομενῳεκ·γαμιζ·ομεν·ῃεκ·γαμιζ·ομεν·ῳ
Genεκγαμιζομενηςεκγαμιζομενουεκ·γαμιζ·ομεν·ηςεκ·γαμιζ·ομεν·ου
PlVocεκγαμιζομεναιεκγαμιζομενοιεκγαμιζομεναεκ·γαμιζ·ομεν·αιεκ·γαμιζ·ομεν·οιεκ·γαμιζ·ομεν·α
Nom
Accεκγαμιζομεναςεκγαμιζομενουςεκ·γαμιζ·ομεν·αςεκ·γαμιζ·ομεν·ους
Datεκγαμιζομεναιςεκγαμιζομενοιςεκ·γαμιζ·ομεν·αιςεκ·γαμιζ·ομεν·οις
Genεκγαμιζομενωνεκγαμιζομενωνεκ·γαμιζ·ομεν·ωνεκ·γαμιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεγαμιζονεκ·ε·γαμιζ·ονεξεγαμιζομηνεκ·ε·γαμιζ·ομην
2ndεξεγαμιζεςεκ·ε·γαμιζ·εςεξεγαμιζουεκ·ε·γαμιζ·ου
3rdεξεγαμιζεν, εξεγαμιζεεκ·ε·γαμιζ·ε(ν)εξεγαμιζετοεκ·ε·γαμιζ·ετο
Pl1stεξεγαμιζομενεκ·ε·γαμιζ·ομενεξεγαμιζομεθαεκ·ε·γαμιζ·ομεθα
2ndεξεγαμιζετεεκ·ε·γαμιζ·ετεεξεγαμιζεσθεεκ·ε·γαμιζ·εσθε
3rdεξεγαμιζον, εξεγαμιζοσανεκ·ε·γαμιζ·ον, εκ·ε·γαμιζ·οσαν altεξεγαμιζοντο[GNT]εκ·ε·γαμιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 05:44:51 EST