εκβαινω • EKBAINW • ekbainō

Search: εκβαινει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκβαινει; εκβαινειἐκβαίνωεκ·βαιν·ει; εκ·βαιν·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκβαινειἐκβαίνωεκ·βαιν·ειpres act ind 3rd sg
εκβαινειἐκβαίνωεκ·βαιν·ειpres mp ind 2nd sg classical

ἐκ·βαίνω (εκ+βαιν-, -, 2nd ath. εκ+β(η)-/ath. εκ+β(α)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβαινωεκ·βαιν·ωεκβαινομαιεκ·βαιν·ομαι
2ndεκβαινειςεκ·βαιν·ειςεκβαινῃ, εκβαινει[LXX], εκβαινεσαιεκ·βαιν·ῃ, εκ·βαιν·ει classical, εκ·βαιν·εσαι alt
3rdεκβαινει[LXX]εκ·βαιν·ειεκβαινεταιεκ·βαιν·εται
Pl1stεκβαινομενεκ·βαιν·ομενεκβαινομεθαεκ·βαιν·ομεθα
2ndεκβαινετεεκ·βαιν·ετεεκβαινεσθεεκ·βαιν·εσθε
3rdεκβαινουσιν, εκβαινουσιεκ·βαιν·ουσι(ν)εκβαινονταιεκ·βαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβαινωεκ·βαιν·ωεκβαινωμαιεκ·βαιν·ωμαι
2ndεκβαινῃςεκ·βαιν·ῃςεκβαινῃεκ·βαιν·ῃ
3rdεκβαινῃεκ·βαιν·ῃεκβαινηταιεκ·βαιν·ηται
Pl1stεκβαινωμενεκ·βαιν·ωμενεκβαινωμεθαεκ·βαιν·ωμεθα
2ndεκβαινητεεκ·βαιν·ητεεκβαινησθεεκ·βαιν·ησθε
3rdεκβαινωσιν, εκβαινωσιεκ·βαιν·ωσι(ν)εκβαινωνταιεκ·βαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβαινοιμιεκ·βαιν·οιμιεκβαινοιμηνεκ·βαιν·οιμην
2ndεκβαινοιςεκ·βαιν·οιςεκβαινοιοεκ·βαιν·οιο
3rdεκβαινοιεκ·βαιν·οιεκβαινοιτοεκ·βαιν·οιτο
Pl1stεκβαινοιμενεκ·βαιν·οιμενεκβαινοιμεθαεκ·βαιν·οιμεθα
2ndεκβαινοιτεεκ·βαιν·οιτεεκβαινοισθεεκ·βαιν·οισθε
3rdεκβαινοιεν, εκβαινοισανεκ·βαιν·οιεν, εκ·βαιν·οισαν altεκβαινοιντοεκ·βαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκβαινεεκ·βαιν·εεκβαινουεκ·βαιν·ου
3rdεκβαινετωεκ·βαιν·ετωεκβαινεσθωεκ·βαιν·εσθω
Pl1st
2ndεκβαινετεεκ·βαιν·ετεεκβαινεσθεεκ·βαιν·εσθε
3rdεκβαινετωσαν, εκβαινοντωνεκ·βαιν·ετωσαν, εκ·βαιν·οντων classicalεκβαινεσθωσαν, εκβαινεσθωνεκ·βαιν·εσθωσαν, εκ·βαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκβαινειν​εκ·βαιν·ειν​εκβαινεσθαι​εκ·βαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκβαινουσαεκβαινονεκ·βαιν·ουσ·αεκ·βαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomεκβαινων[LXX]εκ·βαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκβαινουσανεκβαινονταεκ·βαιν·ουσ·ανεκ·βαιν·ο[υ]ντ·α
Datεκβαινουσῃεκβαινοντιεκ·βαιν·ουσ·ῃεκ·βαιν·ο[υ]ντ·ι
Genεκβαινουσηςεκβαινοντοςεκ·βαιν·ουσ·ηςεκ·βαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκβαινουσαιεκβαινοντεςεκβαινονταεκ·βαιν·ουσ·αιεκ·βαιν·ο[υ]ντ·εςεκ·βαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκβαινουσαςεκβαινονταςεκ·βαιν·ουσ·αςεκ·βαιν·ο[υ]ντ·ας
Datεκβαινουσαιςεκβαινουσι, εκβαινουσινεκ·βαιν·ουσ·αιςεκ·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκβαινουσωνεκβαινοντωνεκ·βαιν·ουσ·ωνεκ·βαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκβαινομενηεκβαινομενεεκ·βαιν·ομεν·ηεκ·βαιν·ομεν·ε
Nomεκβαινομενοςεκ·βαιν·ομεν·ος
Accεκβαινομενηνεκβαινομενονεκ·βαιν·ομεν·ηνεκ·βαιν·ομεν·ον
Datεκβαινομενῃεκβαινομενῳεκ·βαιν·ομεν·ῃεκ·βαιν·ομεν·ῳ
Genεκβαινομενηςεκβαινομενουεκ·βαιν·ομεν·ηςεκ·βαιν·ομεν·ου
PlVocεκβαινομεναιεκβαινομενοιεκβαινομεναεκ·βαιν·ομεν·αιεκ·βαιν·ομεν·οιεκ·βαιν·ομεν·α
Nom
Accεκβαινομεναςεκβαινομενουςεκ·βαιν·ομεν·αςεκ·βαιν·ομεν·ους
Datεκβαινομεναιςεκβαινομενοιςεκ·βαιν·ομεν·αιςεκ·βαιν·ομεν·οις
Genεκβαινομενωνεκβαινομενωνεκ·βαιν·ομεν·ωνεκ·βαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεβαινονεκ·ε·βαιν·ονεξεβαινομηνεκ·ε·βαιν·ομην
2ndεξεβαινεςεκ·ε·βαιν·εςεξεβαινουεκ·ε·βαιν·ου
3rdεξεβαινεν, εξεβαινεεκ·ε·βαιν·ε(ν)εξεβαινετοεκ·ε·βαιν·ετο
Pl1stεξεβαινομενεκ·ε·βαιν·ομενεξεβαινομεθαεκ·ε·βαιν·ομεθα
2ndεξεβαινετεεκ·ε·βαιν·ετεεξεβαινεσθεεκ·ε·βαιν·εσθε
3rdεξεβαινον, εξεβαινοσανεκ·ε·βαιν·ον, εκ·ε·βαιν·οσαν altεξεβαινοντοεκ·ε·βαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεβηνεκ·ε·β(η)·^ν
2ndεξεβης, εξεβησθαεκ·ε·β(η)·^ς, εκ·ε·β(η)·^σθα classical
3rdεξεβη[LXX]εκ·ε·β(η)·^
Pl1stεξεβημενεκ·ε·β(η)·μεν
2ndεξεβητεεκ·ε·β(η)·τε
3rdεξεβησαν[GNT][LXX]εκ·ε·β(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβωεκ·β(η)·ω
2ndεκβῃςεκ·β(η)·ῃς
3rdεκβῃεκ·β(η)·ῃ
Pl1stεκβωμενεκ·β(η)·ωμεν
2ndεκβητε[LXX]εκ·β(η)·ητε
3rdεκβωσιν, εκβωσιεκ·β(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβαιηνεκ·β(α)·ιην
2ndεκβαιηςεκ·β(α)·ιης
3rdεκβαιηεκ·β(α)·ιη
Pl1stεκβαιημεν, εκβαιμενεκ·β(α)·ιημεν, εκ·β(α)·ιμεν classical
2ndεκβαιητε, εκβαιτεεκ·β(α)·ιητε, εκ·β(α)·ιτε classical
3rdεκβαιησαν, εκβαιενεκ·β(α)·ιησαν, εκ·β(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκβαεκ·β(α)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκβηθι, εκβηςεκ·β(η)·θι, εκ·β(η)·ς
3rdεκβητωεκ·β(η)·τω
Pl1st
2ndεκβητε[LXX]εκ·β(η)·τε
3rdεκβητωσαν, εκβηντωνεκ·β(η)·τωσαν, εκ·β(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκβηναι[LXX]​εκ·β(η)·ναι, εκ·β(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκβασαεκβαςεκβανεκ·β(α)·εσ·αεκ·β(α)·[ντ]·ςεκ·β(α)·ν[τ]
Nom
Accεκβασανεκβανταεκ·β(α)·εσ·ανεκ·β(α)·ντ·α
Datεκβασῃεκβαντιεκ·β(α)·εσ·ῃεκ·β(α)·ντ·ι
Genεκβασηςεκβαντοςεκ·β(α)·εσ·ηςεκ·β(α)·ντ·ος
PlVocεκβασαιεκβαντεςεκβανταεκ·β(α)·εσ·αιεκ·β(α)·ντ·εςεκ·β(α)·ντ·α
Nom
Accεκβασαςεκβανταςεκ·β(α)·εσ·αςεκ·β(α)·ντ·ας
Datεκβασαιςεκβασι, εκβασιν[GNT]εκ·β(α)·εσ·αιςεκ·β(α)·[ντ]·σι(ν), εκ·β(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεκβασωνεκβαντωνεκ·β(α)·εσ·ωνεκ·β(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 16:15:03 EST