εθιζω • EQIZW • ethizō

Search: εθισῃς

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εθισῃςἐθίζωεθι·σῃς1aor act sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εθισῃςἐθίζωεθι·σῃς1aor act sub 2nd sg

ἐθίζω (-, -, εθι·σ-, -, ειθισ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειθισαε·εθι·σαειθισαμηνε·εθι·σαμην
2ndειθισαςε·εθι·σαςειθισωε·εθι·σω
3rdειθισεν, ειθισεε·εθι·σε(ν)ειθισατοε·εθι·σατο
Pl1stειθισαμενε·εθι·σαμενειθισαμεθαε·εθι·σαμεθα
2ndειθισατεε·εθι·σατεειθισασθεε·εθι·σασθε
3rdειθισανε·εθι·σανειθισαντοε·εθι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθισωεθι·σωεθισωμαιεθι·σωμαι
2ndεθισῃς[LXX]εθι·σῃςεθισῃεθι·σῃ
3rdεθισῃεθι·σῃεθισηταιεθι·σηται
Pl1stεθισωμενεθι·σωμενεθισωμεθαεθι·σωμεθα
2ndεθισητεεθι·σητεεθισησθεεθι·σησθε
3rdεθισωσιν, εθισωσιεθι·σωσι(ν)εθισωνταιεθι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθισαιμιεθι·σαιμιεθισαιμηνεθι·σαιμην
2ndεθισαις, εθισειαςεθι·σαις, εθι·σειας classicalεθισαιοεθι·σαιο
3rdεθισαι, εθισειεεθι·σαι, εθι·σειε classicalεθισαιτοεθι·σαιτο
Pl1stεθισαιμενεθι·σαιμενεθισαιμεθαεθι·σαιμεθα
2ndεθισαιτεεθι·σαιτεεθισαισθεεθι·σαισθε
3rdεθισαιεν, εθισαισαν, εθισειαν, εθισειενεθι·σαιεν, εθι·σαισαν alt, εθι·σειαν classical, εθι·σειεν classicalεθισαιντοεθι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεθισονεθι·σονεθισαιεθι·σαι
3rdεθισατωεθι·σατωεθισασθωεθι·σασθω
Pl1st
2ndεθισατεεθι·σατεεθισασθεεθι·σασθε
3rdεθισατωσαν, εθισαντωνεθι·σατωσαν, εθι·σαντων classicalεθισασθωσαν, εθισασθωνεθι·σασθωσαν, εθι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εθισαι​εθι·σαι​εθισασθαι​εθι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεθισασαεθισαςεθισανεθι·σασ·αεθι·σα[ντ]·ςεθι·σαν[τ]
Nom
Accεθισασανεθισανταεθι·σασ·ανεθι·σαντ·α
Datεθισασῃεθισαντιεθι·σασ·ῃεθι·σαντ·ι
Genεθισασηςεθισαντοςεθι·σασ·ηςεθι·σαντ·ος
PlVocεθισασαιεθισαντεςεθισανταεθι·σασ·αιεθι·σαντ·εςεθι·σαντ·α
Nom
Accεθισασαςεθισανταςεθι·σασ·αςεθι·σαντ·ας
Datεθισασαιςεθισασι, εθισασινεθι·σασ·αιςεθι·σα[ντ]·σι(ν)
Genεθισασωνεθισαντωνεθι·σασ·ωνεθι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεθισαμενηεθισαμενεεθι·σαμεν·ηεθι·σαμεν·ε
Nomεθισαμενοςεθι·σαμεν·ος
Accεθισαμενηνεθισαμενονεθι·σαμεν·ηνεθι·σαμεν·ον
Datεθισαμενῃεθισαμενῳεθι·σαμεν·ῃεθι·σαμεν·ῳ
Genεθισαμενηςεθισαμενουεθι·σαμεν·ηςεθι·σαμεν·ου
PlVocεθισαμεναιεθισαμενοιεθισαμεναεθι·σαμεν·αιεθι·σαμεν·οιεθι·σαμεν·α
Nom
Accεθισαμεναςεθισαμενουςεθι·σαμεν·αςεθι·σαμεν·ους
Datεθισαμεναιςεθισαμενοιςεθι·σαμεν·αιςεθι·σαμεν·οις
Genεθισαμενωνεθισαμενωνεθι·σαμεν·ωνεθι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειθισμαιειθισ·μαι
2ndειθισαιειθισ·[σ]αι
3rdειθισταιειθισ·ται
Pl1stειθισμεθαειθισ·μεθα
2ndειθισθεειθισ·[σ]θε
3rdειθιδαταιειθισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειθισομαιειθισ·[σ]ομαι
2ndειθισῃ, ειθισειειθισ·[σ]ῃ, ειθισ·[σ]ει classical
3rdειθισεταιειθισ·[σ]εται
Pl1stειθισομεθαειθισ·[σ]ομεθα
2ndειθισεσθεειθισ·[σ]εσθε
3rdειθισονταιειθισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειθισοιμηνειθισ·[σ]οιμην
2ndειθισοιοειθισ·[σ]οιο
3rdειθισοιτοειθισ·[σ]οιτο
Pl1stειθισοιμεθαειθισ·[σ]οιμεθα
2ndειθισοισθεειθισ·[σ]οισθε
3rdειθισοιντοειθισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndειθισοειθισ·[σ]ο
3rdειθισθωειθισ·[σ]θω
Pl1st
2ndειθισθεειθισ·[σ]θε
3rdειθισθωσαν, ειθισθωνειθισ·[σ]θωσαν, ειθισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ειθισθαι​ειθισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ειθισεσθαι​ειθισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocειθισμενηειθισμενεειθισ·μεν·ηειθισ·μεν·ε
Nomειθισμενοςειθισ·μεν·ος
Accειθισμενην[LXX]ειθισμενον[GNT]ειθισ·μεν·ηνειθισ·μεν·ον
Datειθισμενῃειθισμενῳειθισ·μεν·ῃειθισ·μεν·ῳ
Genειθισμενηςειθισμενουειθισ·μεν·ηςειθισ·μεν·ου
PlVocειθισμεναιειθισμενοιειθισμεναειθισ·μεν·αιειθισ·μεν·οιειθισ·μεν·α
Nom
Accειθισμεναςειθισμενουςειθισ·μεν·αςειθισ·μεν·ους
Datειθισμεναιςειθισμενοιςειθισ·μεν·αιςειθισ·μεν·οις
Genειθισμενωνειθισμενωνειθισ·μεν·ωνειθισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειθισμηνε·ειθισ·μην
2ndειθισοε·ειθισ·[σ]ο
3rdειθιστοε·ειθισ·το
Pl1stειθισμεθαε·ειθισ·μεθα
2ndειθισθεε·ειθισ·[σ]θε
3rdειθιδατοε·ειθισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειθισμην[ε]·ειθισ·μην
2ndειθισο[ε]·ειθισ·[σ]ο
3rdειθιστο[ε]·ειθισ·το
Pl1stειθισμεθα[ε]·ειθισ·μεθα
2ndειθισθε[ε]·ειθισ·[σ]θε
3rdειθιδατο[ε]·ειθισ·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 19:43:45 EST