θυμοω • QUMOW • thumoō

Search: εθυμωθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εθυμωθηθυμόωε·θυμω·θηaor θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εθυμωθηθυμόωε·θυμω·θηaor θη ind 3rd sg

θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυμωθυμ(ο)·ωθυμουμαιθυμ(ο)·ομαι
2ndθυμοις[LXX]θυμ(ο)·ειςθυμοι[GNT][LXX], θυμουσαιθυμ(ο)·ῃ, θυμ(ο)·ει classical, θυμ(ο)·εσαι alt
3rdθυμοι[GNT][LXX]θυμ(ο)·ειθυμουταιθυμ(ο)·εται
Pl1stθυμουμενθυμ(ο)·ομενθυμουμεθαθυμ(ο)·ομεθα
2ndθυμουτεθυμ(ο)·ετεθυμουσθεθυμ(ο)·εσθε
3rdθυμουσιν, θυμουσιθυμ(ο)·ουσι(ν)θυμουνταιθυμ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυμωθυμ(ο)·ωθυμωμαιθυμ(ο)·ωμαι
2ndθυμοις[LXX]θυμ(ο)·ῃςθυμοι[GNT][LXX]θυμ(ο)·ῃ
3rdθυμοι[GNT][LXX]θυμ(ο)·ῃθυμωταιθυμ(ο)·ηται
Pl1stθυμωμενθυμ(ο)·ωμενθυμωμεθαθυμ(ο)·ωμεθα
2ndθυμωτεθυμ(ο)·ητεθυμωσθεθυμ(ο)·ησθε
3rdθυμωσιν, θυμωσιθυμ(ο)·ωσι(ν)θυμωνταιθυμ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυμοιμιθυμ(ο)·οιμιθυμοιμηνθυμ(ο)·οιμην
2ndθυμοις[LXX]θυμ(ο)·οιςθυμοιοθυμ(ο)·οιο
3rdθυμοι[GNT][LXX]θυμ(ο)·οιθυμοιτοθυμ(ο)·οιτο
Pl1stθυμοιμενθυμ(ο)·οιμενθυμοιμεθαθυμ(ο)·οιμεθα
2ndθυμοιτεθυμ(ο)·οιτεθυμοισθεθυμ(ο)·οισθε
3rdθυμοιεν, θυμοισανθυμ(ο)·οιεν, θυμ(ο)·οισαν altθυμοιντοθυμ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθυμου[GNT][LXX]θυμ(ο)·εθυμου[GNT][LXX]θυμ(ο)·ου
3rdθυμουτωθυμ(ο)·ετωθυμουσθωθυμ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndθυμουτεθυμ(ο)·ετεθυμουσθεθυμ(ο)·εσθε
3rdθυμουτωσαν, θυμουντωνθυμ(ο)·ετωσαν, θυμ(ο)·οντων classicalθυμουσθωσαν, θυμουσθωνθυμ(ο)·εσθωσαν, θυμ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θυμουν​θυμ(ο)·ειν​θυμουσθαι[LXX]​θυμ(ο)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμουσαθυμουνθυμ(ο)·ουσ·αθυμ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomθυμωνθυμ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accθυμουσανθυμουνταθυμ(ο)·ουσ·ανθυμ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datθυμουσῃθυμουντιθυμ(ο)·ουσ·ῃθυμ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genθυμουσηςθυμουντοςθυμ(ο)·ουσ·ηςθυμ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocθυμουσαιθυμουντεςθυμουνταθυμ(ο)·ουσ·αιθυμ(ο)·ο[υ]ντ·εςθυμ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθυμουσαςθυμουνταςθυμ(ο)·ουσ·αςθυμ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datθυμουσαιςθυμουσι, θυμουσινθυμ(ο)·ουσ·αιςθυμ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genθυμουσωνθυμουντωνθυμ(ο)·ουσ·ωνθυμ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμουμενηθυμουμενεθυμ(ο)·ομεν·ηθυμ(ο)·ομεν·ε
Nomθυμουμενος[LXX]θυμ(ο)·ομεν·ος
Accθυμουμενηνθυμουμενονθυμ(ο)·ομεν·ηνθυμ(ο)·ομεν·ον
Datθυμουμενῃθυμουμενῳθυμ(ο)·ομεν·ῃθυμ(ο)·ομεν·ῳ
Genθυμουμενηςθυμουμενουθυμ(ο)·ομεν·ηςθυμ(ο)·ομεν·ου
PlVocθυμουμεναιθυμουμενοιθυμουμεναθυμ(ο)·ομεν·αιθυμ(ο)·ομεν·οιθυμ(ο)·ομεν·α
Nom
Accθυμουμεναςθυμουμενουςθυμ(ο)·ομεν·αςθυμ(ο)·ομεν·ους
Datθυμουμεναιςθυμουμενοιςθυμ(ο)·ομεν·αιςθυμ(ο)·ομεν·οις
Genθυμουμενωνθυμουμενωνθυμ(ο)·ομεν·ωνθυμ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθυμουνε·θυμ(ο)·ονεθυμουμηνε·θυμ(ο)·ομην
2ndεθυμουςε·θυμ(ο)·εςεθυμουε·θυμ(ο)·ου
3rdεθυμουε·θυμ(ο)·εεθυμουτοε·θυμ(ο)·ετο
Pl1stεθυμουμενε·θυμ(ο)·ομενεθυμουμεθαε·θυμ(ο)·ομεθα
2ndεθυμουτεε·θυμ(ο)·ετεεθυμουσθεε·θυμ(ο)·εσθε
3rdεθυμουν, εθυμουσανε·θυμ(ο)·ον, ε·θυμ(ο)·οσαν altεθυμουντοε·θυμ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθυμωσαε·θυμω·σαεθυμωσαμηνε·θυμω·σαμην
2ndεθυμωσαςε·θυμω·σαςεθυμωσωε·θυμω·σω
3rdεθυμωσεν[LXX], εθυμωσεε·θυμω·σε(ν), ε·θυμω·σε(ν)εθυμωσατοε·θυμω·σατο
Pl1stεθυμωσαμενε·θυμω·σαμενεθυμωσαμεθαε·θυμω·σαμεθα
2ndεθυμωσατεε·θυμω·σατεεθυμωσασθεε·θυμω·σασθε
3rdεθυμωσανε·θυμω·σανεθυμωσαντοε·θυμω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυμωσωθυμω·σωθυμωσωμαιθυμω·σωμαι
2ndθυμωσῃςθυμω·σῃςθυμωσῃθυμω·σῃ
3rdθυμωσῃθυμω·σῃθυμωσηταιθυμω·σηται
Pl1stθυμωσωμενθυμω·σωμενθυμωσωμεθαθυμω·σωμεθα
2ndθυμωσητεθυμω·σητεθυμωσησθεθυμω·σησθε
3rdθυμωσωσιν, θυμωσωσιθυμω·σωσι(ν)θυμωσωνταιθυμω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυμωσαιμιθυμω·σαιμιθυμωσαιμηνθυμω·σαιμην
2ndθυμωσαις, θυμωσειαςθυμω·σαις, θυμω·σειας classicalθυμωσαιοθυμω·σαιο
3rdθυμωσαι, θυμωσειεθυμω·σαι, θυμω·σειε classicalθυμωσαιτοθυμω·σαιτο
Pl1stθυμωσαιμενθυμω·σαιμενθυμωσαιμεθαθυμω·σαιμεθα
2ndθυμωσαιτεθυμω·σαιτεθυμωσαισθεθυμω·σαισθε
3rdθυμωσαιεν, θυμωσαισαν, θυμωσειαν, θυμωσειενθυμω·σαιεν, θυμω·σαισαν alt, θυμω·σειαν classical, θυμω·σειεν classicalθυμωσαιντοθυμω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθυμωσονθυμω·σονθυμωσαιθυμω·σαι
3rdθυμωσατωθυμω·σατωθυμωσασθωθυμω·σασθω
Pl1st
2ndθυμωσατεθυμω·σατεθυμωσασθεθυμω·σασθε
3rdθυμωσατωσαν, θυμωσαντωνθυμω·σατωσαν, θυμω·σαντων classicalθυμωσασθωσαν, θυμωσασθωνθυμω·σασθωσαν, θυμω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θυμωσαι​θυμω·σαι​θυμωσασθαι​θυμω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμωσασαθυμωσαςθυμωσανθυμω·σασ·αθυμω·σα[ντ]·ςθυμω·σαν[τ]
Nom
Accθυμωσασανθυμωσανταθυμω·σασ·ανθυμω·σαντ·α
Datθυμωσασῃθυμωσαντιθυμω·σασ·ῃθυμω·σαντ·ι
Genθυμωσασηςθυμωσαντοςθυμω·σασ·ηςθυμω·σαντ·ος
PlVocθυμωσασαιθυμωσαντεςθυμωσανταθυμω·σασ·αιθυμω·σαντ·εςθυμω·σαντ·α
Nom
Accθυμωσασαςθυμωσανταςθυμω·σασ·αςθυμω·σαντ·ας
Datθυμωσασαιςθυμωσασι, θυμωσασινθυμω·σασ·αιςθυμω·σα[ντ]·σι(ν)
Genθυμωσασωνθυμωσαντωνθυμω·σασ·ωνθυμω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμωσαμενηθυμωσαμενεθυμω·σαμεν·ηθυμω·σαμεν·ε
Nomθυμωσαμενοςθυμω·σαμεν·ος
Accθυμωσαμενηνθυμωσαμενονθυμω·σαμεν·ηνθυμω·σαμεν·ον
Datθυμωσαμενῃθυμωσαμενῳθυμω·σαμεν·ῃθυμω·σαμεν·ῳ
Genθυμωσαμενηςθυμωσαμενουθυμω·σαμεν·ηςθυμω·σαμεν·ου
PlVocθυμωσαμεναιθυμωσαμενοιθυμωσαμεναθυμω·σαμεν·αιθυμω·σαμεν·οιθυμω·σαμεν·α
Nom
Accθυμωσαμεναςθυμωσαμενουςθυμω·σαμεν·αςθυμω·σαμεν·ους
Datθυμωσαμεναιςθυμωσαμενοιςθυμω·σαμεν·αιςθυμω·σαμεν·οις
Genθυμωσαμενωνθυμωσαμενωνθυμω·σαμεν·ωνθυμω·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθυμωθην[LXX]ε·θυμω·θην
2ndεθυμωθης[LXX]ε·θυμω·θης
3rdεθυμωθη[GNT][LXX]ε·θυμω·θη
Pl1stεθυμωθημενε·θυμω·θημεν
2ndεθυμωθητεε·θυμω·θητε
3rdεθυμωθησαν[LXX]ε·θυμω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθυμωθησομαι[LXX]θυμω·θησομαι
2ndθυμωθησῃ, θυμωθησειθυμω·θησῃ, θυμω·θησει classical
3rdθυμωθησεται[LXX]θυμω·θησεται
Pl1stθυμωθησομεθαθυμω·θησομεθα
2ndθυμωθησεσθεθυμω·θησεσθε
3rdθυμωθησονταιθυμω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθυμωθωθυμω·θω
2ndθυμωθῃς[LXX]θυμω·θῃς
3rdθυμωθῃ[LXX]θυμω·θῃ
Pl1stθυμωθωμενθυμω·θωμεν
2ndθυμωθητεθυμω·θητε
3rdθυμωθωσιν, θυμωθωσιθυμω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθυμωθειηνθυμω·θειην
2ndθυμωθειηςθυμω·θειης
3rdθυμωθειηθυμω·θειη
Pl1stθυμωθειημεν, θυμωθειμενθυμω·θειημεν, θυμω·θειμεν classical
2ndθυμωθειητε, θυμωθειτεθυμω·θειητε, θυμω·θειτε classical
3rdθυμωθειησαν, θυμωθειενθυμω·θειησαν, θυμω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθυμωθησοιμηνθυμω·θησοιμην
2ndθυμωθησοιοθυμω·θησοιο
3rdθυμωθησοιτοθυμω·θησοιτο
Pl1stθυμωθησοιμεθαθυμω·θησοιμεθα
2ndθυμωθησοισθεθυμω·θησοισθε
3rdθυμωθησοιντοθυμω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθυμωθητι[LXX]θυμω·θητι
3rdθυμωθητωθυμω·θητω
Pl1st
2ndθυμωθητεθυμω·θητε
3rdθυμωθητωσαν, θυμωθεντωνθυμω·θητωσαν, θυμω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θυμωθηναι[LXX]​θυμω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θυμωθησεσθαι[LXX]​θυμω·θησεσθαι

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμωθεισαθυμωθεις[LXX]θυμωθενθυμω·θεισ·αθυμω·θει[ντ]·ςθυμω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accθυμωθεισανθυμωθεντα[LXX]θυμω·θεισ·ανθυμω·θε[ι]ντ·α
Datθυμωθεισῃθυμωθεντιθυμω·θεισ·ῃθυμω·θε[ι]ντ·ι
Genθυμωθεισηςθυμωθεντοςθυμω·θεισ·ηςθυμω·θε[ι]ντ·ος
PlVocθυμωθεισαιθυμωθεντεςθυμωθεντα[LXX]θυμω·θεισ·αιθυμω·θε[ι]ντ·εςθυμω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accθυμωθεισαςθυμωθενταςθυμω·θεισ·αςθυμω·θε[ι]ντ·ας
Datθυμωθεισαιςθυμωθεισι, θυμωθεισινθυμω·θεισ·αιςθυμω·θει[ντ]·σι(ν)
Genθυμωθεισωνθυμωθεντωνθυμω·θεισ·ωνθυμω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμωθησομενηθυμωθησομενεθυμω·θησομεν·ηθυμω·θησομεν·ε
Nomθυμωθησομενοςθυμω·θησομεν·ος
Accθυμωθησομενηνθυμωθησομενονθυμω·θησομεν·ηνθυμω·θησομεν·ον
Datθυμωθησομενῃθυμωθησομενῳθυμω·θησομεν·ῃθυμω·θησομεν·ῳ
Genθυμωθησομενηςθυμωθησομενουθυμω·θησομεν·ηςθυμω·θησομεν·ου
PlVocθυμωθησομεναιθυμωθησομενοιθυμωθησομεναθυμω·θησομεν·αιθυμω·θησομεν·οιθυμω·θησομεν·α
Nom
Accθυμωθησομεναςθυμωθησομενουςθυμω·θησομεν·αςθυμω·θησομεν·ους
Datθυμωθησομεναιςθυμωθησομενοιςθυμω·θησομεν·αιςθυμω·θησομεν·οις
Genθυμωθησομενωνθυμωθησομενωνθυμω·θησομεν·ωνθυμω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 27-Feb-2020 13:13:42 EST