τρεφω • TREFW • trephō

Search: εθρεψατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εθρεψατετρέφωε·θρεφ·σατε1aor act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εθρεψατετρέφωε·θρεφ·σατε1aor act ind 2nd pl

τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρεφωτρεφ·ωτρεφομαιτρεφ·ομαι
2ndτρεφεις[LXX]τρεφ·ειςτρεφῃ, τρεφει[GNT], τρεφεσαιτρεφ·ῃ, τρεφ·ει classical, τρεφ·εσαι alt
3rdτρεφει[GNT]τρεφ·ειτρεφεται[GNT]τρεφ·εται
Pl1stτρεφομεντρεφ·ομεντρεφομεθατρεφ·ομεθα
2ndτρεφετετρεφ·ετετρεφεσθετρεφ·εσθε
3rdτρεφουσιν[LXX], τρεφουσιτρεφ·ουσι(ν), τρεφ·ουσι(ν)τρεφονταιτρεφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρεφωτρεφ·ωτρεφωμαιτρεφ·ωμαι
2ndτρεφῃς[LXX]τρεφ·ῃςτρεφῃτρεφ·ῃ
3rdτρεφῃτρεφ·ῃτρεφηται[GNT]τρεφ·ηται
Pl1stτρεφωμεντρεφ·ωμεντρεφωμεθατρεφ·ωμεθα
2ndτρεφητετρεφ·ητετρεφησθετρεφ·ησθε
3rdτρεφωσιν[GNT], τρεφωσιτρεφ·ωσι(ν), τρεφ·ωσι(ν)τρεφωνταιτρεφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρεφοιμιτρεφ·οιμιτρεφοιμηντρεφ·οιμην
2ndτρεφοιςτρεφ·οιςτρεφοιοτρεφ·οιο
3rdτρεφοιτρεφ·οιτρεφοιτοτρεφ·οιτο
Pl1stτρεφοιμεντρεφ·οιμεντρεφοιμεθατρεφ·οιμεθα
2ndτρεφοιτετρεφ·οιτετρεφοισθετρεφ·οισθε
3rdτρεφοιεν, τρεφοισαντρεφ·οιεν, τρεφ·οισαν altτρεφοιντοτρεφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτρεφε[LXX]τρεφ·ετρεφουτρεφ·ου
3rdτρεφετωτρεφ·ετωτρεφεσθωτρεφ·εσθω
Pl1st
2ndτρεφετετρεφ·ετετρεφεσθετρεφ·εσθε
3rdτρεφετωσαν, τρεφοντωντρεφ·ετωσαν, τρεφ·οντων classicalτρεφεσθωσαν, τρεφεσθωντρεφ·εσθωσαν, τρεφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τρεφειν[LXX]​τρεφ·ειντρεφεσθαι[GNT][LXX]​τρεφ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρεφουσατρεφοντρεφ·ουσ·ατρεφ·ο[υ]ν[τ]
Nomτρεφων[LXX]τρεφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accτρεφουσαντρεφοντατρεφ·ουσ·αντρεφ·ο[υ]ντ·α
Datτρεφουσῃτρεφοντιτρεφ·ουσ·ῃτρεφ·ο[υ]ντ·ι
Genτρεφουσηςτρεφοντος[LXX]τρεφ·ουσ·ηςτρεφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocτρεφουσαιτρεφοντεςτρεφοντατρεφ·ουσ·αιτρεφ·ο[υ]ντ·εςτρεφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτρεφουσαςτρεφονταςτρεφ·ουσ·αςτρεφ·ο[υ]ντ·ας
Datτρεφουσαιςτρεφουσι, τρεφουσιν[LXX]τρεφ·ουσ·αιςτρεφ·ου[ντ]·σι(ν), τρεφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genτρεφουσωντρεφοντωντρεφ·ουσ·ωντρεφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρεφομενητρεφομενετρεφ·ομεν·ητρεφ·ομεν·ε
Nomτρεφομενοςτρεφ·ομεν·ος
Accτρεφομενηντρεφομενοντρεφ·ομεν·ηντρεφ·ομεν·ον
Datτρεφομενῃτρεφομενῳτρεφ·ομεν·ῃτρεφ·ομεν·ῳ
Genτρεφομενηςτρεφομενουτρεφ·ομεν·ηςτρεφ·ομεν·ου
PlVocτρεφομεναιτρεφομενοι[LXX]τρεφομενατρεφ·ομεν·αιτρεφ·ομεν·οιτρεφ·ομεν·α
Nom
Accτρεφομεναςτρεφομενους[LXX]τρεφ·ομεν·αςτρεφ·ομεν·ους
Datτρεφομεναιςτρεφομενοιςτρεφ·ομεν·αιςτρεφ·ομεν·οις
Genτρεφομενωντρεφομενωντρεφ·ομεν·ωντρεφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετρεφονε·τρεφ·ονετρεφομηνε·τρεφ·ομην
2ndετρεφεςε·τρεφ·εςετρεφουε·τρεφ·ου
3rdετρεφεν[LXX], ετρεφεε·τρεφ·ε(ν), ε·τρεφ·ε(ν)ετρεφετο[LXX]ε·τρεφ·ετο
Pl1stετρεφομενε·τρεφ·ομενετρεφομεθαε·τρεφ·ομεθα
2ndετρεφετεε·τρεφ·ετεετρεφεσθεε·τρεφ·εσθε
3rdετρεφον, ετρεφοσανε·τρεφ·ον, ε·τρεφ·οσαν altετρεφοντο[LXX]ε·τρεφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθρεψωθρεφ·σωθρεψομαιθρεφ·σομαι
2ndθρεψειςθρεφ·σειςθρεψῃ, θρεψει[LXX], θρεψεσαιθρεφ·σῃ, θρεφ·σει classical, θρεφ·σεσαι alt
3rdθρεψει[LXX]θρεφ·σειθρεψεταιθρεφ·σεται
Pl1stθρεψομενθρεφ·σομενθρεψομεθαθρεφ·σομεθα
2ndθρεψετεθρεφ·σετεθρεψεσθεθρεφ·σεσθε
3rdθρεψουσιν, θρεψουσιθρεφ·σουσι(ν)θρεψονταιθρεφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθρεψοιμιθρεφ·σοιμιθρεψοιμηνθρεφ·σοιμην
2ndθρεψοιςθρεφ·σοιςθρεψοιοθρεφ·σοιο
3rdθρεψοιθρεφ·σοιθρεψοιτοθρεφ·σοιτο
Pl1stθρεψοιμενθρεφ·σοιμενθρεψοιμεθαθρεφ·σοιμεθα
2ndθρεψοιτεθρεφ·σοιτεθρεψοισθεθρεφ·σοισθε
3rdθρεψοιενθρεφ·σοιενθρεψοιντοθρεφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θρεψειν​θρεφ·σειν​θρεψεσθαι​θρεφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθρεψουσαθρεψονθρεφ·σουσ·αθρεφ·σο[υ]ν[τ]
Nomθρεψωνθρεφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accθρεψουσανθρεψονταθρεφ·σουσ·ανθρεφ·σο[υ]ντ·α
Datθρεψουσῃθρεψοντιθρεφ·σουσ·ῃθρεφ·σο[υ]ντ·ι
Genθρεψουσηςθρεψοντοςθρεφ·σουσ·ηςθρεφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocθρεψουσαιθρεψοντεςθρεψονταθρεφ·σουσ·αιθρεφ·σο[υ]ντ·εςθρεφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθρεψουσαςθρεψονταςθρεφ·σουσ·αςθρεφ·σο[υ]ντ·ας
Datθρεψουσαιςθρεψουσι, θρεψουσινθρεφ·σουσ·αιςθρεφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genθρεψουσωνθρεψοντωνθρεφ·σουσ·ωνθρεφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθρεψομενηθρεψομενεθρεφ·σομεν·ηθρεφ·σομεν·ε
Nomθρεψομενοςθρεφ·σομεν·ος
Accθρεψομενηνθρεψομενονθρεφ·σομεν·ηνθρεφ·σομεν·ον
Datθρεψομενῃθρεψομενῳθρεφ·σομεν·ῃθρεφ·σομεν·ῳ
Genθρεψομενηςθρεψομενουθρεφ·σομεν·ηςθρεφ·σομεν·ου
PlVocθρεψομεναιθρεψομενοιθρεψομεναθρεφ·σομεν·αιθρεφ·σομεν·οιθρεφ·σομεν·α
Nom
Accθρεψομεναςθρεψομενουςθρεφ·σομεν·αςθρεφ·σομεν·ους
Datθρεψομεναιςθρεψομενοιςθρεφ·σομεν·αιςθρεφ·σομεν·οις
Genθρεψομενωνθρεψομενωνθρεφ·σομεν·ωνθρεφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθρεψα[LXX]ε·θρεφ·σαεθρεψαμηνε·θρεφ·σαμην
2ndεθρεψαςε·θρεφ·σαςεθρεψωε·θρεφ·σω
3rdεθρεψεν, εθρεψεε·θρεφ·σε(ν)εθρεψατοε·θρεφ·σατο
Pl1stεθρεψαμεν[GNT]ε·θρεφ·σαμενεθρεψαμεθαε·θρεφ·σαμεθα
2ndεθρεψατε[GNT]ε·θρεφ·σατεεθρεψασθεε·θρεφ·σασθε
3rdεθρεψαν[GNT]ε·θρεφ·σανεθρεψαντοε·θρεφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθρεψωθρεφ·σωθρεψωμαιθρεφ·σωμαι
2ndθρεψῃςθρεφ·σῃςθρεψῃθρεφ·σῃ
3rdθρεψῃθρεφ·σῃθρεψηταιθρεφ·σηται
Pl1stθρεψωμενθρεφ·σωμενθρεψωμεθαθρεφ·σωμεθα
2ndθρεψητεθρεφ·σητεθρεψησθεθρεφ·σησθε
3rdθρεψωσιν, θρεψωσιθρεφ·σωσι(ν)θρεψωνταιθρεφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθρεψαιμιθρεφ·σαιμιθρεψαιμηνθρεφ·σαιμην
2ndθρεψαις, θρεψειαςθρεφ·σαις, θρεφ·σειας classicalθρεψαιοθρεφ·σαιο
3rdθρεψαι[LXX], θρεψειεθρεφ·σαι, θρεφ·σειε classicalθρεψαιτοθρεφ·σαιτο
Pl1stθρεψαιμενθρεφ·σαιμενθρεψαιμεθαθρεφ·σαιμεθα
2ndθρεψαιτεθρεφ·σαιτεθρεψαισθεθρεφ·σαισθε
3rdθρεψαιεν, θρεψαισαν, θρεψειαν, θρεψειενθρεφ·σαιεν, θρεφ·σαισαν alt, θρεφ·σειαν classical, θρεφ·σειεν classicalθρεψαιντοθρεφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθρεψονθρεφ·σονθρεψαι[LXX]θρεφ·σαι
3rdθρεψατωθρεφ·σατωθρεψασθωθρεφ·σασθω
Pl1st
2ndθρεψατεθρεφ·σατεθρεψασθεθρεφ·σασθε
3rdθρεψατωσαν, θρεψαντωνθρεφ·σατωσαν, θρεφ·σαντων classicalθρεψασθωσαν, θρεψασθωνθρεφ·σασθωσαν, θρεφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θρεψαι[LXX]​θρεφ·σαιθρεψασθαι​θρεφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθρεψασαθρεψαςθρεψανθρεφ·σασ·αθρεφ·σα[ντ]·ςθρεφ·σαν[τ]
Nom
Accθρεψασανθρεψανταθρεφ·σασ·ανθρεφ·σαντ·α
Datθρεψασῃθρεψαντι[LXX]θρεφ·σασ·ῃθρεφ·σαντ·ι
Genθρεψασηςθρεψαντοςθρεφ·σασ·ηςθρεφ·σαντ·ος
PlVocθρεψασαιθρεψαντεςθρεψανταθρεφ·σασ·αιθρεφ·σαντ·εςθρεφ·σαντ·α
Nom
Accθρεψασαςθρεψανταςθρεφ·σασ·αςθρεφ·σαντ·ας
Datθρεψασαιςθρεψασι, θρεψασινθρεφ·σασ·αιςθρεφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genθρεψασωνθρεψαντωνθρεφ·σασ·ωνθρεφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθρεψαμενηθρεψαμενεθρεφ·σαμεν·ηθρεφ·σαμεν·ε
Nomθρεψαμενοςθρεφ·σαμεν·ος
Accθρεψαμενηνθρεψαμενονθρεφ·σαμεν·ηνθρεφ·σαμεν·ον
Datθρεψαμενῃθρεψαμενῳθρεφ·σαμεν·ῃθρεφ·σαμεν·ῳ
Genθρεψαμενηςθρεψαμενουθρεφ·σαμεν·ηςθρεφ·σαμεν·ου
PlVocθρεψαμεναιθρεψαμενοιθρεψαμεναθρεφ·σαμεν·αιθρεφ·σαμεν·οιθρεφ·σαμεν·α
Nom
Accθρεψαμεναςθρεψαμενουςθρεφ·σαμεν·αςθρεφ·σαμεν·ους
Datθρεψαμεναιςθρεψαμενοιςθρεφ·σαμεν·αιςθρεφ·σαμεν·οις
Genθρεψαμενωνθρεψαμενωνθρεφ·σαμεν·ωνθρεφ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθραμμαιτεθραφ·μαι
2ndτεθραψαιτεθραφ·σαι
3rdτεθραπταιτεθραφ·ται
Pl1stτεθραμμεθατεθραφ·μεθα
2ndτεθραφθετεθραφ·σθε
3rdτεθραφαταιτεθραφ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθραψομαιτεθραφ·σομαι
2ndτεθραψῃ, τεθραψειτεθραφ·σῃ, τεθραφ·σει classical
3rdτεθραψεταιτεθραφ·σεται
Pl1stτεθραψομεθατεθραφ·σομεθα
2ndτεθραψεσθετεθραφ·σεσθε
3rdτεθραψονταιτεθραφ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθραψοιμηντεθραφ·σοιμην
2ndτεθραψοιοτεθραφ·σοιο
3rdτεθραψοιτοτεθραφ·σοιτο
Pl1stτεθραψοιμεθατεθραφ·σοιμεθα
2ndτεθραψοισθετεθραφ·σοισθε
3rdτεθραψοιντοτεθραφ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθραψοτεθραφ·σο
3rdτεθραφθωτεθραφ·σθω
Pl1st
2ndτεθραφθετεθραφ·σθε
3rdτεθραφθωσαν, τεθραφθωντεθραφ·σθωσαν, τεθραφ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθραφθαι​τεθραφ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθραψεσθαι​τεθραφ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθραμμενητεθραμμενετεθραφ·μεν·ητεθραφ·μεν·ε
Nomτεθραμμενος[GNT]τεθραφ·μεν·ος
Accτεθραμμενηντεθραμμενοντεθραφ·μεν·ηντεθραφ·μεν·ον
Datτεθραμμενῃτεθραμμενῳτεθραφ·μεν·ῃτεθραφ·μεν·ῳ
Genτεθραμμενηςτεθραμμενουτεθραφ·μεν·ηςτεθραφ·μεν·ου
PlVocτεθραμμεναιτεθραμμενοιτεθραμμενατεθραφ·μεν·αιτεθραφ·μεν·οιτεθραφ·μεν·α
Nom
Accτεθραμμεναςτεθραμμενουςτεθραφ·μεν·αςτεθραφ·μεν·ους
Datτεθραμμεναιςτεθραμμενοιςτεθραφ·μεν·αιςτεθραφ·μεν·οις
Genτεθραμμενωντεθραμμενωντεθραφ·μεν·ωντεθραφ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθραμμηνε·τεθραφ·μην
2ndετεθραψοε·τεθραφ·σο
3rdετεθραπτοε·τεθραφ·το
Pl1stετεθραμμεθαε·τεθραφ·μεθα
2ndετεθραφθεε·τεθραφ·σθε
3rdετεθραφατοε·τεθραφ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθραμμην[ε]·τεθραφ·μην
2ndτεθραψο[ε]·τεθραφ·σο
3rdτεθραπτο[ε]·τεθραφ·το
Pl1stτεθραμμεθα[ε]·τεθραφ·μεθα
2ndτεθραφθε[ε]·τεθραφ·σθε
3rdτεθραφατο[ε]·τεθραφ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετραφηνε·τραφ·[θ]ην
2ndετραφης[LXX]ε·τραφ·[θ]ης
3rdετραφηε·τραφ·[θ]η
Pl1stετραφημενε·τραφ·[θ]ημεν
2ndετραφητεε·τραφ·[θ]ητε
3rdετραφησανε·τραφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτραφησομαιτραφ·[θ]ησομαι
2ndτραφησῃ, τραφησειτραφ·[θ]ησῃ, τραφ·[θ]ησει classical
3rdτραφησεταιτραφ·[θ]ησεται
Pl1stτραφησομεθατραφ·[θ]ησομεθα
2ndτραφησεσθετραφ·[θ]ησεσθε
3rdτραφησονταιτραφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτραφωτραφ·[θ]ω
2ndτραφῃςτραφ·[θ]ῃς
3rdτραφῃτραφ·[θ]ῃ
Pl1stτραφωμεντραφ·[θ]ωμεν
2ndτραφητετραφ·[θ]ητε
3rdτραφωσιν[LXX], τραφωσιτραφ·[θ]ωσι(ν), τραφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτραφειηντραφ·[θ]ειην
2ndτραφειηςτραφ·[θ]ειης
3rdτραφειητραφ·[θ]ειη
Pl1stτραφειημεν, τραφειμεντραφ·[θ]ειημεν, τραφ·[θ]ειμεν classical
2ndτραφειητε, τραφειτετραφ·[θ]ειητε, τραφ·[θ]ειτε classical
3rdτραφειησαν, τραφειεντραφ·[θ]ειησαν, τραφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτραφησοιμηντραφ·[θ]ησοιμην
2ndτραφησοιοτραφ·[θ]ησοιο
3rdτραφησοιτοτραφ·[θ]ησοιτο
Pl1stτραφησοιμεθατραφ·[θ]ησοιμεθα
2ndτραφησοισθετραφ·[θ]ησοισθε
3rdτραφησοιντοτραφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτραφηθιτραφ·[θ]ητι
3rdτραφητωτραφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndτραφητετραφ·[θ]ητε
3rdτραφητωσαν, τραφεντωντραφ·[θ]ητωσαν, τραφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τραφηναι​τραφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τραφησεσθαι​τραφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτραφεισατραφειςτραφεντραφ·[θ]εισ·ατραφ·[θ]ει[ντ]·ςτραφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accτραφεισαντραφεντατραφ·[θ]εισ·αντραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datτραφεισῃτραφεντιτραφ·[θ]εισ·ῃτραφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genτραφεισηςτραφεντοςτραφ·[θ]εισ·ηςτραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocτραφεισαιτραφεντεςτραφεντατραφ·[θ]εισ·αιτραφ·[θ]ε[ι]ντ·εςτραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accτραφεισαςτραφενταςτραφ·[θ]εισ·αςτραφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datτραφεισαιςτραφεισι, τραφεισιντραφ·[θ]εισ·αιςτραφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genτραφεισωντραφεντωντραφ·[θ]εισ·ωντραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτραφησομενητραφησομενετραφ·[θ]ησομεν·ητραφ·[θ]ησομεν·ε
Nomτραφησομενοςτραφ·[θ]ησομεν·ος
Accτραφησομενηντραφησομενοντραφ·[θ]ησομεν·ηντραφ·[θ]ησομεν·ον
Datτραφησομενῃτραφησομενῳτραφ·[θ]ησομεν·ῃτραφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genτραφησομενηςτραφησομενουτραφ·[θ]ησομεν·ηςτραφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocτραφησομεναιτραφησομενοιτραφησομενατραφ·[θ]ησομεν·αιτραφ·[θ]ησομεν·οιτραφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accτραφησομεναςτραφησομενουςτραφ·[θ]ησομεν·αςτραφ·[θ]ησομεν·ους
Datτραφησομεναιςτραφησομενοιςτραφ·[θ]ησομεν·αιςτραφ·[θ]ησομεν·οις
Genτραφησομενωντραφησομενωντραφ·[θ]ησομεν·ωντραφ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 17:28:27 EST