θεαομαι • QEAOMAI • theaomai

Search: εθεασαντο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εθεασαντοθεάομαιε·θεα·σαντο1aor mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εθεασαντοθεάομαιε·θεα·σαντο1aor mp ind 3rd pl

θεάομαι (-, -, θεα·σ-, -, τεθεα-, θεα·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθεασαμην[LXX]ε·θεα·σαμην
2ndεθεασωε·θεα·σω
3rdεθεασατο[GNT][LXX]ε·θεα·σατο
Pl1stεθεασαμεθα[GNT]ε·θεα·σαμεθα
2ndεθεασασθε[GNT]ε·θεα·σασθε
3rdεθεασαντο[GNT]ε·θεα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεασωμαιθεα·σωμαι
2ndθεασῃθεα·σῃ
3rdθεασηταιθεα·σηται
Pl1stθεασωμεθαθεα·σωμεθα
2ndθεασησθεθεα·σησθε
3rdθεασωνταιθεα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεασαιμηνθεα·σαιμην
2ndθεασαιοθεα·σαιο
3rdθεασαιτοθεα·σαιτο
Pl1stθεασαιμεθαθεα·σαιμεθα
2ndθεασαισθεθεα·σαισθε
3rdθεασαιντοθεα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθεασαιθεα·σαι
3rdθεασασθωθεα·σασθω
Pl1st
2ndθεασασθε[GNT][LXX]θεα·σασθε
3rdθεασασθωσαν, θεασασθωνθεα·σασθωσαν, θεα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θεασασθαι[GNT][LXX]​θεα·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεασαμενηθεασαμενεθεα·σαμεν·ηθεα·σαμεν·ε
Nomθεασαμενος[GNT]θεα·σαμεν·ος
Accθεασαμενηνθεασαμενονθεα·σαμεν·ηνθεα·σαμεν·ον
Datθεασαμενῃθεασαμενῳθεα·σαμεν·ῃθεα·σαμεν·ῳ
Genθεασαμενηςθεασαμενουθεα·σαμεν·ηςθεα·σαμεν·ου
PlVocθεασαμεναιθεασαμενοι[GNT][LXX]θεασαμεναθεα·σαμεν·αιθεα·σαμεν·οιθεα·σαμεν·α
Nom
Accθεασαμεναςθεασαμενουςθεα·σαμεν·αςθεα·σαμεν·ους
Datθεασαμεναιςθεασαμενοις[GNT]θεα·σαμεν·αιςθεα·σαμεν·οις
Genθεασαμενωνθεασαμενωνθεα·σαμεν·ωνθεα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεαμαι[GNT]τεθεα·μαι
2ndτεθεασαιτεθεα·σαι
3rdτεθεαται[GNT]τεθεα·ται
Pl1stτεθεαμεθα[GNT]τεθεα·μεθα
2ndτεθεασθετεθεα·σθε
3rdτεθεανταιτεθεα·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεασομαιτεθεα·σομαι
2ndτεθεασῃ, τεθεασειτεθεα·σῃ, τεθεα·σει classical
3rdτεθεασεταιτεθεα·σεται
Pl1stτεθεασομεθατεθεα·σομεθα
2ndτεθεασεσθετεθεα·σεσθε
3rdτεθεασονταιτεθεα·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεασοιμηντεθεα·σοιμην
2ndτεθεασοιοτεθεα·σοιο
3rdτεθεασοιτοτεθεα·σοιτο
Pl1stτεθεασοιμεθατεθεα·σοιμεθα
2ndτεθεασοισθετεθεα·σοισθε
3rdτεθεασοιντοτεθεα·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθεασοτεθεα·σο
3rdτεθεασθωτεθεα·σθω
Pl1st
2ndτεθεασθετεθεα·σθε
3rdτεθεασθωσαν, τεθεασθωντεθεα·σθωσαν, τεθεα·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθεασθαι​τεθεα·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθεασεσθαι​τεθεα·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθεαμενητεθεαμενετεθεα·μεν·ητεθεα·μεν·ε
Nomτεθεαμενος[LXX]τεθεα·μεν·ος
Accτεθεαμενηντεθεαμενοντεθεα·μεν·ηντεθεα·μεν·ον
Datτεθεαμενῃτεθεαμενῳτεθεα·μεν·ῃτεθεα·μεν·ῳ
Genτεθεαμενηςτεθεαμενουτεθεα·μεν·ηςτεθεα·μεν·ου
PlVocτεθεαμεναιτεθεαμενοιτεθεαμενατεθεα·μεν·αιτεθεα·μεν·οιτεθεα·μεν·α
Nom
Accτεθεαμεναςτεθεαμενουςτεθεα·μεν·αςτεθεα·μεν·ους
Datτεθεαμεναιςτεθεαμενοιςτεθεα·μεν·αιςτεθεα·μεν·οις
Genτεθεαμενωντεθεαμενωντεθεα·μεν·ωντεθεα·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθεαμηνε·τεθεα·μην
2ndετεθεασοε·τεθεα·σο
3rdετεθεατοε·τεθεα·το
Pl1stετεθεαμεθαε·τεθεα·μεθα
2ndετεθεασθεε·τεθεα·σθε
3rdετεθεαντοε·τεθεα·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεαμην[ε]·τεθεα·μην
2ndτεθεασο[ε]·τεθεα·σο
3rdτεθεατο[ε]·τεθεα·το
Pl1stτεθεαμεθα[GNT][ε]·τεθεα·μεθα
2ndτεθεασθε[ε]·τεθεα·σθε
3rdτεθεαντο[ε]·τεθεα·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθεαθηνε·θεα·θην
2ndεθεαθηςε·θεα·θης
3rdεθεαθη[GNT]ε·θεα·θη
Pl1stεθεαθημενε·θεα·θημεν
2ndεθεαθητεε·θεα·θητε
3rdεθεαθησανε·θεα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθεαθησομαιθεα·θησομαι
2ndθεαθησῃ, θεαθησειθεα·θησῃ, θεα·θησει classical
3rdθεαθησεταιθεα·θησεται
Pl1stθεαθησομεθαθεα·θησομεθα
2ndθεαθησεσθεθεα·θησεσθε
3rdθεαθησονταιθεα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθεαθωθεα·θω
2ndθεαθῃςθεα·θῃς
3rdθεαθῃθεα·θῃ
Pl1stθεαθωμενθεα·θωμεν
2ndθεαθητεθεα·θητε
3rdθεαθωσιν, θεαθωσιθεα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθεαθειηνθεα·θειην
2ndθεαθειηςθεα·θειης
3rdθεαθειηθεα·θειη
Pl1stθεαθειημεν, θεαθειμενθεα·θειημεν, θεα·θειμεν classical
2ndθεαθειητε, θεαθειτεθεα·θειητε, θεα·θειτε classical
3rdθεαθειησαν, θεαθειενθεα·θειησαν, θεα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθεαθησοιμηνθεα·θησοιμην
2ndθεαθησοιοθεα·θησοιο
3rdθεαθησοιτοθεα·θησοιτο
Pl1stθεαθησοιμεθαθεα·θησοιμεθα
2ndθεαθησοισθεθεα·θησοισθε
3rdθεαθησοιντοθεα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθεαθητιθεα·θητι
3rdθεαθητωθεα·θητω
Pl1st
2ndθεαθητεθεα·θητε
3rdθεαθητωσαν, θεαθεντωνθεα·θητωσαν, θεα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θεαθηναι[GNT]​θεα·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θεαθησεσθαι​θεα·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεαθεισαθεαθειςθεαθενθεα·θεισ·αθεα·θει[ντ]·ςθεα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accθεαθεισανθεαθενταθεα·θεισ·ανθεα·θε[ι]ντ·α
Datθεαθεισῃθεαθεντιθεα·θεισ·ῃθεα·θε[ι]ντ·ι
Genθεαθεισηςθεαθεντοςθεα·θεισ·ηςθεα·θε[ι]ντ·ος
PlVocθεαθεισαιθεαθεντεςθεαθενταθεα·θεισ·αιθεα·θε[ι]ντ·εςθεα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accθεαθεισαςθεαθενταςθεα·θεισ·αςθεα·θε[ι]ντ·ας
Datθεαθεισαιςθεαθεισι, θεαθεισινθεα·θεισ·αιςθεα·θει[ντ]·σι(ν)
Genθεαθεισωνθεαθεντωνθεα·θεισ·ωνθεα·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεαθησομενηθεαθησομενεθεα·θησομεν·ηθεα·θησομεν·ε
Nomθεαθησομενοςθεα·θησομεν·ος
Accθεαθησομενηνθεαθησομενονθεα·θησομεν·ηνθεα·θησομεν·ον
Datθεαθησομενῃθεαθησομενῳθεα·θησομεν·ῃθεα·θησομεν·ῳ
Genθεαθησομενηςθεαθησομενουθεα·θησομεν·ηςθεα·θησομεν·ου
PlVocθεαθησομεναιθεαθησομενοιθεαθησομεναθεα·θησομεν·αιθεα·θησομεν·οιθεα·θησομεν·α
Nom
Accθεαθησομεναςθεαθησομενουςθεα·θησομεν·αςθεα·θησομεν·ους
Datθεαθησομεναιςθεαθησομενοιςθεα·θησομεν·αιςθεα·θησομεν·οις
Genθεαθησομενωνθεαθησομενωνθεα·θησομεν·ωνθεα·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 02:01:34 EST