δεχομαι • DECOMAI DEXOMAI • dechomai

Search: εδεξατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εδεξατοδέχομαιε·δεχ·σατο1aor mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εδεξατοδέχομαιε·δεχ·σατο1aor mp ind 3rd sg

δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεχομαιδεχ·ομαι
2ndδεχῃ, δεχει, δεχεσαιδεχ·ῃ, δεχ·ει classical, δεχ·εσαι alt
3rdδεχεται[GNT]δεχ·εται
Pl1stδεχομεθαδεχ·ομεθα
2ndδεχεσθε[LXX]δεχ·εσθε
3rdδεχονται[GNT]δεχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεχωμαιδεχ·ωμαι
2ndδεχῃδεχ·ῃ
3rdδεχηται[GNT]δεχ·ηται
Pl1stδεχωμεθαδεχ·ωμεθα
2ndδεχησθεδεχ·ησθε
3rdδεχωνται[GNT]δεχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεχοιμηνδεχ·οιμην
2ndδεχοιοδεχ·οιο
3rdδεχοιτοδεχ·οιτο
Pl1stδεχοιμεθαδεχ·οιμεθα
2ndδεχοισθεδεχ·οισθε
3rdδεχοιντοδεχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεχουδεχ·ου
3rdδεχεσθωδεχ·εσθω
Pl1st
2ndδεχεσθε[LXX]δεχ·εσθε
3rdδεχεσθωσαν, δεχεσθωνδεχ·εσθωσαν, δεχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεχεσθαι[LXX]​δεχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεχομενηδεχομενεδεχ·ομεν·ηδεχ·ομεν·ε
Nomδεχομενος[GNT][LXX]δεχ·ομεν·ος
Accδεχομενηνδεχομενονδεχ·ομεν·ηνδεχ·ομεν·ον
Datδεχομενῃδεχομενῳδεχ·ομεν·ῃδεχ·ομεν·ῳ
Genδεχομενηςδεχομενουδεχ·ομεν·ηςδεχ·ομεν·ου
PlVocδεχομεναιδεχομενοιδεχομεναδεχ·ομεν·αιδεχ·ομεν·οιδεχ·ομεν·α
Nom
Accδεχομεναςδεχομενουςδεχ·ομεν·αςδεχ·ομεν·ους
Datδεχομεναιςδεχομενοιςδεχ·ομεν·αιςδεχ·ομεν·οις
Genδεχομενωνδεχομενωνδεχ·ομεν·ωνδεχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεχομηνε·δεχ·ομην
2ndεδεχουε·δεχ·ου
3rdεδεχετοε·δεχ·ετο
Pl1stεδεχομεθαε·δεχ·ομεθα
2ndεδεχεσθεε·δεχ·εσθε
3rdεδεχοντο[LXX]ε·δεχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεξομαι[LXX]δεχ·σομαι
2ndδεξῃ[LXX], δεξει, δεξεσαιδεχ·σῃ, δεχ·σει classical, δεχ·σεσαι alt
3rdδεξεται[LXX]δεχ·σεται
Pl1stδεξομεθαδεχ·σομεθα
2ndδεξεσθεδεχ·σεσθε
3rdδεξονταιδεχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεξοιμηνδεχ·σοιμην
2ndδεξοιοδεχ·σοιο
3rdδεξοιτοδεχ·σοιτο
Pl1stδεξοιμεθαδεχ·σοιμεθα
2ndδεξοισθεδεχ·σοισθε
3rdδεξοιντοδεχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεξεσθαι​δεχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεξομενηδεξομενεδεχ·σομεν·ηδεχ·σομεν·ε
Nomδεξομενοςδεχ·σομεν·ος
Accδεξομενηνδεξομενονδεχ·σομεν·ηνδεχ·σομεν·ον
Datδεξομενῃδεξομενῳδεχ·σομεν·ῃδεχ·σομεν·ῳ
Genδεξομενηςδεξομενουδεχ·σομεν·ηςδεχ·σομεν·ου
PlVocδεξομεναιδεξομενοιδεξομεναδεχ·σομεν·αιδεχ·σομεν·οιδεχ·σομεν·α
Nom
Accδεξομεναςδεξομενουςδεχ·σομεν·αςδεχ·σομεν·ους
Datδεξομεναιςδεξομενοιςδεχ·σομεν·αιςδεχ·σομεν·οις
Genδεξομενωνδεξομενωνδεχ·σομεν·ωνδεχ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεξαμην[LXX]ε·δεχ·σαμην
2ndεδεξωε·δεχ·σω
3rdεδεξατο[GNT][LXX]ε·δεχ·σατο
Pl1stεδεξαμεθα[GNT][LXX]ε·δεχ·σαμεθα
2ndεδεξασθε[GNT][LXX]ε·δεχ·σασθε
3rdεδεξαντο[GNT][LXX]ε·δεχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεξωμαιδεχ·σωμαι
2ndδεξῃ[LXX]δεχ·σῃ
3rdδεξηται[GNT][LXX]δεχ·σηται
Pl1stδεξωμεθαδεχ·σωμεθα
2ndδεξησθεδεχ·σησθε
3rdδεξωνται[GNT]δεχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεξαιμηνδεχ·σαιμην
2ndδεξαιοδεχ·σαιο
3rdδεξαιτοδεχ·σαιτο
Pl1stδεξαιμεθαδεχ·σαιμεθα
2ndδεξαισθεδεχ·σαισθε
3rdδεξαιντοδεχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεξαι[GNT][LXX]δεχ·σαι
3rdδεξασθω[LXX]δεχ·σασθω
Pl1st
2ndδεξασθε[GNT][LXX]δεχ·σασθε
3rdδεξασθωσαν, δεξασθωνδεχ·σασθωσαν, δεχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεξασθαι[GNT][LXX]​δεχ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεξαμενη[GNT][LXX]δεξαμενεδεχ·σαμεν·ηδεχ·σαμεν·ε
Nomδεξαμενος[GNT][LXX]δεχ·σαμεν·ος
Accδεξαμενηνδεξαμενονδεχ·σαμεν·ηνδεχ·σαμεν·ον
Datδεξαμενῃδεξαμενῳδεχ·σαμεν·ῃδεχ·σαμεν·ῳ
Genδεξαμενηςδεξαμενουδεχ·σαμεν·ηςδεχ·σαμεν·ου
PlVocδεξαμεναιδεξαμενοι[GNT]δεξαμεναδεχ·σαμεν·αιδεχ·σαμεν·οιδεχ·σαμεν·α
Nom
Accδεξαμενας[LXX]δεξαμενουςδεχ·σαμεν·αςδεχ·σαμεν·ους
Datδεξαμεναιςδεξαμενοιςδεχ·σαμεν·αιςδεχ·σαμεν·οις
Genδεξαμενωνδεξαμενωνδεχ·σαμεν·ωνδεχ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεγμαιδεδεχ·μαι
2ndδεδεξαιδεδεχ·σαι
3rdδεδεκται[GNT]δεδεχ·ται
Pl1stδεδεγμεθαδεδεχ·μεθα
2ndδεδεχθεδεδεχ·σθε
3rdδεδεχαταιδεδεχ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεξομαιδεδεχ·σομαι
2ndδεδεξῃ, δεδεξειδεδεχ·σῃ, δεδεχ·σει classical
3rdδεδεξεταιδεδεχ·σεται
Pl1stδεδεξομεθαδεδεχ·σομεθα
2ndδεδεξεσθεδεδεχ·σεσθε
3rdδεδεξονταιδεδεχ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεξοιμηνδεδεχ·σοιμην
2ndδεδεξοιοδεδεχ·σοιο
3rdδεδεξοιτοδεδεχ·σοιτο
Pl1stδεδεξοιμεθαδεδεχ·σοιμεθα
2ndδεδεξοισθεδεδεχ·σοισθε
3rdδεδεξοιντοδεδεχ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδεξοδεδεχ·σο
3rdδεδεχθωδεδεχ·σθω
Pl1st
2ndδεδεχθεδεδεχ·σθε
3rdδεδεχθωσαν, δεδεχθωνδεδεχ·σθωσαν, δεδεχ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδεχθαι​δεδεχ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδεξεσθαι​δεδεχ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδεγμενηδεδεγμενεδεδεχ·μεν·ηδεδεχ·μεν·ε
Nomδεδεγμενοςδεδεχ·μεν·ος
Accδεδεγμενηνδεδεγμενονδεδεχ·μεν·ηνδεδεχ·μεν·ον
Datδεδεγμενῃδεδεγμενῳδεδεχ·μεν·ῃδεδεχ·μεν·ῳ
Genδεδεγμενηςδεδεγμενουδεδεχ·μεν·ηςδεδεχ·μεν·ου
PlVocδεδεγμεναιδεδεγμενοιδεδεγμεναδεδεχ·μεν·αιδεδεχ·μεν·οιδεδεχ·μεν·α
Nom
Accδεδεγμεναςδεδεγμενουςδεδεχ·μεν·αςδεδεχ·μεν·ους
Datδεδεγμεναιςδεδεγμενοιςδεδεχ·μεν·αιςδεδεχ·μεν·οις
Genδεδεγμενωνδεδεγμενωνδεδεχ·μεν·ωνδεδεχ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδεγμηνε·δεδεχ·μην
2ndεδεδεξοε·δεδεχ·σο
3rdεδεδεκτοε·δεδεχ·το
Pl1stεδεδεγμεθαε·δεδεχ·μεθα
2ndεδεδεχθεε·δεδεχ·σθε
3rdεδεδεχατοε·δεδεχ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεγμην[ε]·δεδεχ·μην
2ndδεδεξο[ε]·δεδεχ·σο
3rdδεδεκτο[ε]·δεδεχ·το
Pl1stδεδεγμεθα[ε]·δεδεχ·μεθα
2ndδεδεχθε[ε]·δεδεχ·σθε
3rdδεδεχατο[ε]·δεδεχ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδεχθηνε·δεχ·θην
2ndεδεχθηςε·δεχ·θης
3rdεδεχθηε·δεχ·θη
Pl1stεδεχθημενε·δεχ·θημεν
2ndεδεχθητεε·δεχ·θητε
3rdεδεχθησανε·δεχ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδεχθησομαιδεχ·θησομαι
2ndδεχθησῃ, δεχθησειδεχ·θησῃ, δεχ·θησει classical
3rdδεχθησεται[LXX]δεχ·θησεται
Pl1stδεχθησομεθαδεχ·θησομεθα
2ndδεχθησεσθεδεχ·θησεσθε
3rdδεχθησονταιδεχ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδεχθωδεχ·θω
2ndδεχθῃςδεχ·θῃς
3rdδεχθῃδεχ·θῃ
Pl1stδεχθωμενδεχ·θωμεν
2ndδεχθητεδεχ·θητε
3rdδεχθωσιν, δεχθωσιδεχ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδεχθειηνδεχ·θειην
2ndδεχθειηςδεχ·θειης
3rdδεχθειηδεχ·θειη
Pl1stδεχθειημεν, δεχθειμενδεχ·θειημεν, δεχ·θειμεν classical
2ndδεχθειητε, δεχθειτεδεχ·θειητε, δεχ·θειτε classical
3rdδεχθειησαν, δεχθειενδεχ·θειησαν, δεχ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδεχθησοιμηνδεχ·θησοιμην
2ndδεχθησοιοδεχ·θησοιο
3rdδεχθησοιτοδεχ·θησοιτο
Pl1stδεχθησοιμεθαδεχ·θησοιμεθα
2ndδεχθησοισθεδεχ·θησοισθε
3rdδεχθησοιντοδεχ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεχθητιδεχ·θητι
3rdδεχθητωδεχ·θητω
Pl1st
2ndδεχθητεδεχ·θητε
3rdδεχθητωσαν, δεχθεντωνδεχ·θητωσαν, δεχ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
δεχθηναι​δεχ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
δεχθησεσθαι​δεχ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεχθεισαδεχθειςδεχθενδεχ·θεισ·αδεχ·θει[ντ]·ςδεχ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδεχθεισανδεχθενταδεχ·θεισ·ανδεχ·θε[ι]ντ·α
Datδεχθεισῃδεχθεντιδεχ·θεισ·ῃδεχ·θε[ι]ντ·ι
Genδεχθεισηςδεχθεντοςδεχ·θεισ·ηςδεχ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδεχθεισαιδεχθεντεςδεχθενταδεχ·θεισ·αιδεχ·θε[ι]ντ·εςδεχ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδεχθεισαςδεχθενταςδεχ·θεισ·αςδεχ·θε[ι]ντ·ας
Datδεχθεισαιςδεχθεισι, δεχθεισινδεχ·θεισ·αιςδεχ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδεχθεισωνδεχθεντωνδεχ·θεισ·ωνδεχ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεχθησομενηδεχθησομενεδεχ·θησομεν·ηδεχ·θησομεν·ε
Nomδεχθησομενοςδεχ·θησομεν·ος
Accδεχθησομενηνδεχθησομενονδεχ·θησομεν·ηνδεχ·θησομεν·ον
Datδεχθησομενῃδεχθησομενῳδεχ·θησομεν·ῃδεχ·θησομεν·ῳ
Genδεχθησομενηςδεχθησομενουδεχ·θησομεν·ηςδεχ·θησομεν·ου
PlVocδεχθησομεναιδεχθησομενοιδεχθησομεναδεχ·θησομεν·αιδεχ·θησομεν·οιδεχ·θησομεν·α
Nom
Accδεχθησομεναςδεχθησομενουςδεχ·θησομεν·αςδεχ·θησομεν·ους
Datδεχθησομεναιςδεχθησομενοιςδεχ·θησομεν·αιςδεχ·θησομεν·οις
Genδεχθησομενωνδεχθησομενωνδεχ·θησομεν·ωνδεχ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 28-Sep-2020 10:25:13 EDT