εδαφιζω • EDAFIZW • edaphizō

Search: εδαφισθησῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εδαφισθησῃἐδαφίζωεδαφισ·θησῃfut θη ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εδαφισθησῃἐδαφίζωεδαφισ·θησῃfut θη ind 2nd sg

ἐδαφίζω (-, εδαφι(ε)·[σ]-, εδαφι·σ-, -, -, εδαφισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδαφιωεδαφι(ε)·[σ]ωεδαφιουμαιεδαφι(ε)·[σ]ομαι
2ndεδαφιειςεδαφι(ε)·[σ]ειςεδαφιῃ, εδαφιει[LXX], εδαφιεισαιεδαφι(ε)·[σ]ῃ, εδαφι(ε)·[σ]ει classical, εδαφι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεδαφιει[LXX]εδαφι(ε)·[σ]ειεδαφιειταιεδαφι(ε)·[σ]εται
Pl1stεδαφιουμενεδαφι(ε)·[σ]ομενεδαφιουμεθαεδαφι(ε)·[σ]ομεθα
2ndεδαφιειτεεδαφι(ε)·[σ]ετεεδαφιεισθεεδαφι(ε)·[σ]εσθε
3rdεδαφιουσιν[GNT][LXX], εδαφιουσιεδαφι(ε)·[σ]ουσι(ν), εδαφι(ε)·[σ]ουσι(ν)εδαφιουνταιεδαφι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδαφιοιμιεδαφι(ε)·[σ]οιμιεδαφιοιμηνεδαφι(ε)·[σ]οιμην
2ndεδαφιοιςεδαφι(ε)·[σ]οιςεδαφιοιοεδαφι(ε)·[σ]οιο
3rdεδαφιοιεδαφι(ε)·[σ]οιεδαφιοιτοεδαφι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεδαφιοιμενεδαφι(ε)·[σ]οιμενεδαφιοιμεθαεδαφι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεδαφιοιτεεδαφι(ε)·[σ]οιτεεδαφιοισθεεδαφι(ε)·[σ]οισθε
3rdεδαφιοιενεδαφι(ε)·[σ]οιενεδαφιοιντοεδαφι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εδαφιειν​εδαφι(ε)·[σ]ειν​εδαφιεισθαι​εδαφι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεδαφιουσαεδαφιουνεδαφι(ε)·[σ]ουσ·αεδαφι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεδαφιωνεδαφι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεδαφιουσανεδαφιουνταεδαφι(ε)·[σ]ουσ·ανεδαφι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεδαφιουσῃεδαφιουντιεδαφι(ε)·[σ]ουσ·ῃεδαφι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεδαφιουσηςεδαφιουντοςεδαφι(ε)·[σ]ουσ·ηςεδαφι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεδαφιουσαιεδαφιουντεςεδαφιουνταεδαφι(ε)·[σ]ουσ·αιεδαφι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεδαφι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεδαφιουσαςεδαφιουνταςεδαφι(ε)·[σ]ουσ·αςεδαφι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεδαφιουσαιςεδαφιουσι, εδαφιουσιν[GNT][LXX]εδαφι(ε)·[σ]ουσ·αιςεδαφι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), εδαφι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεδαφιουσωνεδαφιουντωνεδαφι(ε)·[σ]ουσ·ωνεδαφι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεδαφιουμενηεδαφιουμενεεδαφι(ε)·[σ]ομεν·ηεδαφι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεδαφιουμενοςεδαφι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεδαφιουμενηνεδαφιουμενονεδαφι(ε)·[σ]ομεν·ηνεδαφι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεδαφιουμενῃεδαφιουμενῳεδαφι(ε)·[σ]ομεν·ῃεδαφι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεδαφιουμενηςεδαφιουμενουεδαφι(ε)·[σ]ομεν·ηςεδαφι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεδαφιουμεναιεδαφιουμενοιεδαφιουμεναεδαφι(ε)·[σ]ομεν·αιεδαφι(ε)·[σ]ομεν·οιεδαφι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεδαφιουμεναςεδαφιουμενουςεδαφι(ε)·[σ]ομεν·αςεδαφι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεδαφιουμεναιςεδαφιουμενοιςεδαφι(ε)·[σ]ομεν·αιςεδαφι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεδαφιουμενωνεδαφιουμενωνεδαφι(ε)·[σ]ομεν·ωνεδαφι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηδαφισαε·εδαφι·σαηδαφισαμηνε·εδαφι·σαμην
2ndηδαφισαςε·εδαφι·σαςηδαφισωε·εδαφι·σω
3rdηδαφισεν, ηδαφισεε·εδαφι·σε(ν)ηδαφισατοε·εδαφι·σατο
Pl1stηδαφισαμενε·εδαφι·σαμενηδαφισαμεθαε·εδαφι·σαμεθα
2ndηδαφισατεε·εδαφι·σατεηδαφισασθεε·εδαφι·σασθε
3rdηδαφισαν[LXX]ε·εδαφι·σανηδαφισαντοε·εδαφι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδαφισωεδαφι·σωεδαφισωμαιεδαφι·σωμαι
2ndεδαφισῃςεδαφι·σῃςεδαφισῃεδαφι·σῃ
3rdεδαφισῃεδαφι·σῃεδαφισηταιεδαφι·σηται
Pl1stεδαφισωμενεδαφι·σωμενεδαφισωμεθαεδαφι·σωμεθα
2ndεδαφισητεεδαφι·σητεεδαφισησθεεδαφι·σησθε
3rdεδαφισωσιν, εδαφισωσιεδαφι·σωσι(ν)εδαφισωνταιεδαφι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδαφισαιμιεδαφι·σαιμιεδαφισαιμηνεδαφι·σαιμην
2ndεδαφισαις, εδαφισειαςεδαφι·σαις, εδαφι·σειας classicalεδαφισαιοεδαφι·σαιο
3rdεδαφισαι, εδαφισειεεδαφι·σαι, εδαφι·σειε classicalεδαφισαιτοεδαφι·σαιτο
Pl1stεδαφισαιμενεδαφι·σαιμενεδαφισαιμεθαεδαφι·σαιμεθα
2ndεδαφισαιτεεδαφι·σαιτεεδαφισαισθεεδαφι·σαισθε
3rdεδαφισαιεν, εδαφισαισαν, εδαφισειαν, εδαφισειενεδαφι·σαιεν, εδαφι·σαισαν alt, εδαφι·σειαν classical, εδαφι·σειεν classicalεδαφισαιντοεδαφι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεδαφισονεδαφι·σονεδαφισαιεδαφι·σαι
3rdεδαφισατωεδαφι·σατωεδαφισασθωεδαφι·σασθω
Pl1st
2ndεδαφισατεεδαφι·σατεεδαφισασθεεδαφι·σασθε
3rdεδαφισατωσαν, εδαφισαντωνεδαφι·σατωσαν, εδαφι·σαντων classicalεδαφισασθωσαν, εδαφισασθωνεδαφι·σασθωσαν, εδαφι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εδαφισαι​εδαφι·σαι​εδαφισασθαι​εδαφι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεδαφισασαεδαφισαςεδαφισανεδαφι·σασ·αεδαφι·σα[ντ]·ςεδαφι·σαν[τ]
Nom
Accεδαφισασανεδαφισανταεδαφι·σασ·ανεδαφι·σαντ·α
Datεδαφισασῃεδαφισαντιεδαφι·σασ·ῃεδαφι·σαντ·ι
Genεδαφισασηςεδαφισαντοςεδαφι·σασ·ηςεδαφι·σαντ·ος
PlVocεδαφισασαιεδαφισαντεςεδαφισανταεδαφι·σασ·αιεδαφι·σαντ·εςεδαφι·σαντ·α
Nom
Accεδαφισασαςεδαφισανταςεδαφι·σασ·αςεδαφι·σαντ·ας
Datεδαφισασαιςεδαφισασι, εδαφισασινεδαφι·σασ·αιςεδαφι·σα[ντ]·σι(ν)
Genεδαφισασωνεδαφισαντωνεδαφι·σασ·ωνεδαφι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεδαφισαμενηεδαφισαμενεεδαφι·σαμεν·ηεδαφι·σαμεν·ε
Nomεδαφισαμενοςεδαφι·σαμεν·ος
Accεδαφισαμενηνεδαφισαμενονεδαφι·σαμεν·ηνεδαφι·σαμεν·ον
Datεδαφισαμενῃεδαφισαμενῳεδαφι·σαμεν·ῃεδαφι·σαμεν·ῳ
Genεδαφισαμενηςεδαφισαμενουεδαφι·σαμεν·ηςεδαφι·σαμεν·ου
PlVocεδαφισαμεναιεδαφισαμενοιεδαφισαμεναεδαφι·σαμεν·αιεδαφι·σαμεν·οιεδαφι·σαμεν·α
Nom
Accεδαφισαμεναςεδαφισαμενουςεδαφι·σαμεν·αςεδαφι·σαμεν·ους
Datεδαφισαμεναιςεδαφισαμενοιςεδαφι·σαμεν·αιςεδαφι·σαμεν·οις
Genεδαφισαμενωνεδαφισαμενωνεδαφι·σαμεν·ωνεδαφι·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηδαφισθηνε·εδαφισ·θην
2ndηδαφισθηςε·εδαφισ·θης
3rdηδαφισθηε·εδαφισ·θη
Pl1stηδαφισθημενε·εδαφισ·θημεν
2ndηδαφισθητεε·εδαφισ·θητε
3rdηδαφισθησανε·εδαφισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεδαφισθησομαιεδαφισ·θησομαι
2ndεδαφισθησῃ[LXX], εδαφισθησειεδαφισ·θησῃ, εδαφισ·θησει classical
3rdεδαφισθησεταιεδαφισ·θησεται
Pl1stεδαφισθησομεθαεδαφισ·θησομεθα
2ndεδαφισθησεσθεεδαφισ·θησεσθε
3rdεδαφισθησονται[LXX]εδαφισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδαφισθωεδαφισ·θω
2ndεδαφισθῃςεδαφισ·θῃς
3rdεδαφισθῃεδαφισ·θῃ
Pl1stεδαφισθωμενεδαφισ·θωμεν
2ndεδαφισθητεεδαφισ·θητε
3rdεδαφισθωσιν, εδαφισθωσιεδαφισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδαφισθειηνεδαφισ·θειην
2ndεδαφισθειηςεδαφισ·θειης
3rdεδαφισθειηεδαφισ·θειη
Pl1stεδαφισθειημεν, εδαφισθειμενεδαφισ·θειημεν, εδαφισ·θειμεν classical
2ndεδαφισθειητε, εδαφισθειτεεδαφισ·θειητε, εδαφισ·θειτε classical
3rdεδαφισθειησαν, εδαφισθειενεδαφισ·θειησαν, εδαφισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεδαφισθησοιμηνεδαφισ·θησοιμην
2ndεδαφισθησοιοεδαφισ·θησοιο
3rdεδαφισθησοιτοεδαφισ·θησοιτο
Pl1stεδαφισθησοιμεθαεδαφισ·θησοιμεθα
2ndεδαφισθησοισθεεδαφισ·θησοισθε
3rdεδαφισθησοιντοεδαφισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεδαφισθητιεδαφισ·θητι
3rdεδαφισθητωεδαφισ·θητω
Pl1st
2ndεδαφισθητεεδαφισ·θητε
3rdεδαφισθητωσαν, εδαφισθεντωνεδαφισ·θητωσαν, εδαφισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εδαφισθηναι​εδαφισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εδαφισθησεσθαι​εδαφισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεδαφισθεισαεδαφισθειςεδαφισθενεδαφισ·θεισ·αεδαφισ·θει[ντ]·ςεδαφισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεδαφισθεισανεδαφισθενταεδαφισ·θεισ·ανεδαφισ·θε[ι]ντ·α
Datεδαφισθεισῃεδαφισθεντιεδαφισ·θεισ·ῃεδαφισ·θε[ι]ντ·ι
Genεδαφισθεισηςεδαφισθεντοςεδαφισ·θεισ·ηςεδαφισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεδαφισθεισαιεδαφισθεντεςεδαφισθενταεδαφισ·θεισ·αιεδαφισ·θε[ι]ντ·εςεδαφισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεδαφισθεισαςεδαφισθενταςεδαφισ·θεισ·αςεδαφισ·θε[ι]ντ·ας
Datεδαφισθεισαιςεδαφισθεισι, εδαφισθεισινεδαφισ·θεισ·αιςεδαφισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεδαφισθεισωνεδαφισθεντωνεδαφισ·θεισ·ωνεδαφισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεδαφισθησομενηεδαφισθησομενεεδαφισ·θησομεν·ηεδαφισ·θησομεν·ε
Nomεδαφισθησομενοςεδαφισ·θησομεν·ος
Accεδαφισθησομενηνεδαφισθησομενονεδαφισ·θησομεν·ηνεδαφισ·θησομεν·ον
Datεδαφισθησομενῃεδαφισθησομενῳεδαφισ·θησομεν·ῃεδαφισ·θησομεν·ῳ
Genεδαφισθησομενηςεδαφισθησομενουεδαφισ·θησομεν·ηςεδαφισ·θησομεν·ου
PlVocεδαφισθησομεναιεδαφισθησομενοιεδαφισθησομεναεδαφισ·θησομεν·αιεδαφισ·θησομεν·οιεδαφισ·θησομεν·α
Nom
Accεδαφισθησομεναςεδαφισθησομενουςεδαφισ·θησομεν·αςεδαφισ·θησομεν·ους
Datεδαφισθησομεναιςεδαφισθησομενοιςεδαφισ·θησομεν·αιςεδαφισ·θησομεν·οις
Genεδαφισθησομενωνεδαφισθησομενωνεδαφισ·θησομεν·ωνεδαφισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 10:52:19 EST