γενναω • GENNAW • gennaō

Search: εγεννησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εγεννησενγεννάωε·γεννη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εγεννησενγεννάωε·γεννη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεννωγενν(α)·ωγεννωμαιγενν(α)·ομαι
2ndγεννᾳςγενν(α)·ειςγεννᾳ[LXX], γεννασαιγενν(α)·ῃ, γενν(α)·ει classical, γενν(α)·εσαι alt
3rdγεννᾳ[LXX]γενν(α)·ειγενναται[GNT][LXX]γενν(α)·εται
Pl1stγεννωμενγενν(α)·ομενγεννωμεθαγενν(α)·ομεθα
2ndγεννατεγενν(α)·ετεγεννασθεγενν(α)·εσθε
3rdγεννωσιν[GNT], γεννωσιγενν(α)·ουσι(ν), γενν(α)·ουσι(ν)γεννωνται[LXX]γενν(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεννωγενν(α)·ωγεννωμαιγενν(α)·ωμαι
2ndγεννᾳςγενν(α)·ῃςγεννᾳ[LXX]γενν(α)·ῃ
3rdγεννᾳ[LXX]γενν(α)·ῃγενναται[GNT][LXX]γενν(α)·ηται
Pl1stγεννωμενγενν(α)·ωμενγεννωμεθαγενν(α)·ωμεθα
2ndγεννατεγενν(α)·ητεγεννασθεγενν(α)·ησθε
3rdγεννωσιν[GNT], γεννωσιγενν(α)·ωσι(ν), γενν(α)·ωσι(ν)γεννωνται[LXX]γενν(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεννῳμιγενν(α)·οιμιγεννῳμηνγενν(α)·οιμην
2ndγεννῳςγενν(α)·οιςγεννῳογενν(α)·οιο
3rdγεννῳγενν(α)·οιγεννῳτογενν(α)·οιτο
Pl1stγεννῳμενγενν(α)·οιμενγεννῳμεθαγενν(α)·οιμεθα
2ndγεννῳτεγενν(α)·οιτεγεννῳσθεγενν(α)·οισθε
3rdγεννῳεν, γεννῳσανγενν(α)·οιεν, γενν(α)·οισαν altγεννῳντογενν(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγενναγενν(α)·εγεννωγενν(α)·ου
3rdγεννατωγενν(α)·ετωγεννασθωγενν(α)·εσθω
Pl1st
2ndγεννατεγενν(α)·ετεγεννασθεγενν(α)·εσθε
3rdγεννατωσαν, γεννωντωνγενν(α)·ετωσαν, γενν(α)·οντων classicalγεννασθωσαν, γεννασθωνγενν(α)·εσθωσαν, γενν(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεννᾳν, γενναν​γενν(α)·ειν, γενν(α)·ειν > γενναν​γεννασθαι​γενν(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεννωσα[GNT]γεννωνγενν(α)·ουσ·αγενν(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomγεννωνγενν(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accγεννωσαν[LXX]γεννωνταγενν(α)·ουσ·ανγενν(α)·ο[υ]ντ·α
Datγεννωσῃγεννωντιγενν(α)·ουσ·ῃγενν(α)·ο[υ]ντ·ι
Genγεννωσηςγεννωντοςγενν(α)·ουσ·ηςγενν(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocγεννωσαιγεννωντεςγεννωνταγενν(α)·ουσ·αιγενν(α)·ο[υ]ντ·εςγενν(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accγεννωσαςγεννωνταςγενν(α)·ουσ·αςγενν(α)·ο[υ]ντ·ας
Datγεννωσαιςγεννωσι, γεννωσιν[GNT]γενν(α)·ουσ·αιςγενν(α)·ου[ντ]·σι(ν), γενν(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genγεννωσωνγεννωντωνγενν(α)·ουσ·ωνγενν(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεννωμενηγεννωμενεγενν(α)·ομεν·ηγενν(α)·ομεν·ε
Nomγεννωμενοςγενν(α)·ομεν·ος
Accγεννωμενηνγεννωμενον[GNT]γενν(α)·ομεν·ηνγενν(α)·ομεν·ον
Datγεννωμενῃγεννωμενῳγενν(α)·ομεν·ῃγενν(α)·ομεν·ῳ
Genγεννωμενηςγεννωμενουγενν(α)·ομεν·ηςγενν(α)·ομεν·ου
PlVocγεννωμεναιγεννωμενοιγεννωμενα[LXX]γενν(α)·ομεν·αιγενν(α)·ομεν·οιγενν(α)·ομεν·α
Nom
Accγεννωμεναςγεννωμενουςγενν(α)·ομεν·αςγενν(α)·ομεν·ους
Datγεννωμεναιςγεννωμενοις[LXX]γενν(α)·ομεν·αιςγενν(α)·ομεν·οις
Genγεννωμενων[LXX]γεννωμενων[LXX]γενν(α)·ομεν·ωνγενν(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγεννωνε·γενν(α)·ονεγεννωμηνε·γενν(α)·ομην
2ndεγενναςε·γενν(α)·εςεγεννωε·γενν(α)·ου
3rdεγενναε·γενν(α)·εεγεννατοε·γενν(α)·ετο
Pl1stεγεννωμενε·γενν(α)·ομενεγεννωμεθαε·γενν(α)·ομεθα
2ndεγεννατεε·γενν(α)·ετεεγεννασθεε·γενν(α)·εσθε
3rdεγεννων, εγεννωσαν[LXX]ε·γενν(α)·ον, ε·γενν(α)·οσαν altεγεννωντοε·γενν(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεννησω[LXX]γεννη·σωγεννησομαιγεννη·σομαι
2ndγεννησεις[LXX]γεννη·σειςγεννησῃ[GNT][LXX], γεννησει[GNT][LXX], γεννησεσαιγεννη·σῃ, γεννη·σει classical, γεννη·σεσαι alt
3rdγεννησει[GNT][LXX]γεννη·σειγεννησεταιγεννη·σεται
Pl1stγεννησομενγεννη·σομενγεννησομεθαγεννη·σομεθα
2ndγεννησετεγεννη·σετεγεννησεσθεγεννη·σεσθε
3rdγεννησουσιν, γεννησουσιγεννη·σουσι(ν)γεννησονταιγεννη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεννησοιμιγεννη·σοιμιγεννησοιμηνγεννη·σοιμην
2ndγεννησοιςγεννη·σοιςγεννησοιογεννη·σοιο
3rdγεννησοιγεννη·σοιγεννησοιτογεννη·σοιτο
Pl1stγεννησοιμενγεννη·σοιμενγεννησοιμεθαγεννη·σοιμεθα
2ndγεννησοιτεγεννη·σοιτεγεννησοισθεγεννη·σοισθε
3rdγεννησοιενγεννη·σοιενγεννησοιντογεννη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεννησειν​γεννη·σειν​γεννησεσθαι​γεννη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεννησουσαγεννησονγεννη·σουσ·αγεννη·σο[υ]ν[τ]
Nomγεννησωνγεννη·σο[υ]ν[τ]·^
Accγεννησουσανγεννησονταγεννη·σουσ·ανγεννη·σο[υ]ντ·α
Datγεννησουσῃγεννησοντιγεννη·σουσ·ῃγεννη·σο[υ]ντ·ι
Genγεννησουσηςγεννησοντοςγεννη·σουσ·ηςγεννη·σο[υ]ντ·ος
PlVocγεννησουσαιγεννησοντεςγεννησονταγεννη·σουσ·αιγεννη·σο[υ]ντ·εςγεννη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accγεννησουσαςγεννησονταςγεννη·σουσ·αςγεννη·σο[υ]ντ·ας
Datγεννησουσαιςγεννησουσι, γεννησουσινγεννη·σουσ·αιςγεννη·σου[ντ]·σι(ν)
Genγεννησουσωνγεννησοντωνγεννη·σουσ·ωνγεννη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεννησομενηγεννησομενεγεννη·σομεν·ηγεννη·σομεν·ε
Nomγεννησομενοςγεννη·σομεν·ος
Accγεννησομενηνγεννησομενονγεννη·σομεν·ηνγεννη·σομεν·ον
Datγεννησομενῃγεννησομενῳγεννη·σομεν·ῃγεννη·σομεν·ῳ
Genγεννησομενηςγεννησομενουγεννη·σομεν·ηςγεννη·σομεν·ου
PlVocγεννησομεναιγεννησομενοιγεννησομεναγεννη·σομεν·αιγεννη·σομεν·οιγεννη·σομεν·α
Nom
Accγεννησομεναςγεννησομενουςγεννη·σομεν·αςγεννη·σομεν·ους
Datγεννησομεναιςγεννησομενοιςγεννη·σομεν·αιςγεννη·σομεν·οις
Genγεννησομενωνγεννησομενωνγεννη·σομεν·ωνγεννη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγεννησα[GNT][LXX]ε·γεννη·σαεγεννησαμηνε·γεννη·σαμην
2ndεγεννησας[LXX]ε·γεννη·σαςεγεννησωε·γεννη·σω
3rdεγεννησεν[GNT][LXX], εγεννησε[LXX]ε·γεννη·σε(ν)εγεννησατοε·γεννη·σατο
Pl1stεγεννησαμενε·γεννη·σαμενεγεννησαμεθαε·γεννη·σαμεθα
2ndεγεννησατεε·γεννη·σατεεγεννησασθεε·γεννη·σασθε
3rdεγεννησαν[GNT][LXX]ε·γεννη·σανεγεννησαντοε·γεννη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεννησω[LXX]γεννη·σωγεννησωμαιγεννη·σωμαι
2ndγεννησῃς[LXX]γεννη·σῃςγεννησῃ[GNT][LXX]γεννη·σῃ
3rdγεννησῃ[GNT][LXX]γεννη·σῃγεννησηταιγεννη·σηται
Pl1stγεννησωμενγεννη·σωμενγεννησωμεθαγεννη·σωμεθα
2ndγεννησητεγεννη·σητεγεννησησθεγεννη·σησθε
3rdγεννησωσιν[LXX], γεννησωσιγεννη·σωσι(ν), γεννη·σωσι(ν)γεννησωνταιγεννη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεννησαιμιγεννη·σαιμιγεννησαιμηνγεννη·σαιμην
2ndγεννησαις, γεννησειαςγεννη·σαις, γεννη·σειας classicalγεννησαιογεννη·σαιο
3rdγεννησαι[LXX], γεννησειεγεννη·σαι, γεννη·σειε classicalγεννησαιτογεννη·σαιτο
Pl1stγεννησαιμενγεννη·σαιμενγεννησαιμεθαγεννη·σαιμεθα
2ndγεννησαιτεγεννη·σαιτεγεννησαισθεγεννη·σαισθε
3rdγεννησαιεν, γεννησαισαν, γεννησειαν, γεννησειενγεννη·σαιεν, γεννη·σαισαν alt, γεννη·σειαν classical, γεννη·σειεν classicalγεννησαιντογεννη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγεννησονγεννη·σονγεννησαι[LXX]γεννη·σαι
3rdγεννησατωγεννη·σατωγεννησασθωγεννη·σασθω
Pl1st
2ndγεννησατεγεννη·σατεγεννησασθεγεννη·σασθε
3rdγεννησατωσαν, γεννησαντωνγεννη·σατωσαν, γεννη·σαντων classicalγεννησασθωσαν, γεννησασθωνγεννη·σασθωσαν, γεννη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεννησαι[LXX]​γεννη·σαιγεννησασθαι​γεννη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεννησασαγεννησαςγεννησανγεννη·σασ·αγεννη·σα[ντ]·ςγεννη·σαν[τ]
Nom
Accγεννησασανγεννησαντα[GNT][LXX]γεννη·σασ·ανγεννη·σαντ·α
Datγεννησασῃγεννησαντιγεννη·σασ·ῃγεννη·σαντ·ι
Genγεννησασηςγεννησαντος[LXX]γεννη·σασ·ηςγεννη·σαντ·ος
PlVocγεννησασαιγεννησαντες[LXX]γεννησαντα[GNT][LXX]γεννη·σασ·αιγεννη·σαντ·εςγεννη·σαντ·α
Nom
Accγεννησασαςγεννησανταςγεννη·σασ·αςγεννη·σαντ·ας
Datγεννησασαιςγεννησασι, γεννησασιν[LXX]γεννη·σασ·αιςγεννη·σα[ντ]·σι(ν), γεννη·σα[ντ]·σι(ν)
Genγεννησασωνγεννησαντωνγεννη·σασ·ωνγεννη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεννησαμενηγεννησαμενεγεννη·σαμεν·ηγεννη·σαμεν·ε
Nomγεννησαμενοςγεννη·σαμεν·ος
Accγεννησαμενηνγεννησαμενονγεννη·σαμεν·ηνγεννη·σαμεν·ον
Datγεννησαμενῃγεννησαμενῳγεννη·σαμεν·ῃγεννη·σαμεν·ῳ
Genγεννησαμενηςγεννησαμενουγεννη·σαμεν·ηςγεννη·σαμεν·ου
PlVocγεννησαμεναιγεννησαμενοιγεννησαμεναγεννη·σαμεν·αιγεννη·σαμεν·οιγεννη·σαμεν·α
Nom
Accγεννησαμεναςγεννησαμενουςγεννη·σαμεν·αςγεννη·σαμεν·ους
Datγεννησαμεναιςγεννησαμενοιςγεννη·σαμεν·αιςγεννη·σαμεν·οις
Genγεννησαμενωνγεννησαμενωνγεννη·σαμεν·ωνγεννη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγεννηκα[GNT][LXX]γεγεννη·καγεγεννημαι[GNT]γεγεννη·μαι
2ndγεγεννηκας, γεγεννηκεςγεγεννη·κας, γεγεννη·κες altγεγεννησαι[LXX]γεγεννη·σαι
3rdγεγεννηκεν, γεγεννηκεγεγεννη·κε(ν)γεγεννηται[GNT]γεγεννη·ται
Pl1stγεγεννηκαμενγεγεννη·καμενγεγεννημεθα[GNT]γεγεννη·μεθα
2ndγεγεννηκατεγεγεννη·κατεγεγεννησθεγεγεννη·σθε
3rdγεγεννηκασιν, γεγεννηκασι, γεγεννηκανγεγεννη·κασι(ν), γεγεννη·καν altγεγεννηνταιγεγεννη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγεννησομαιγεγεννη·σομαι
2ndγεγεννησῃ, γεγεννησειγεγεννη·σῃ, γεγεννη·σει classical
3rdγεγεννησεταιγεγεννη·σεται
Pl1stγεγεννησομεθαγεγεννη·σομεθα
2ndγεγεννησεσθεγεγεννη·σεσθε
3rdγεγεννησονταιγεγεννη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγεννηκωγεγεννη·κω
2ndγεγεννηκῃςγεγεννη·κῃς
3rdγεγεννηκῃγεγεννη·κῃ
Pl1stγεγεννηκωμενγεγεννη·κωμεν
2ndγεγεννηκητεγεγεννη·κητε
3rdγεγεννηκωσιν, γεγεννηκωσιγεγεννη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγεννηκοιμι, γεγεννηκοιηνγεγεννη·κοιμι, γεγεννη·κοιην classical
2ndγεγεννηκοις, γεγεννηκοιηςγεγεννη·κοις, γεγεννη·κοιης classical
3rdγεγεννηκοι, γεγεννηκοιηγεγεννη·κοι, γεγεννη·κοιη classical
Pl1stγεγεννηκοιμενγεγεννη·κοιμεν
2ndγεγεννηκοιτεγεγεννη·κοιτε
3rdγεγεννηκοιενγεγεννη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγεννησοιμηνγεγεννη·σοιμην
2ndγεγεννησοιογεγεννη·σοιο
3rdγεγεννησοιτογεγεννη·σοιτο
Pl1stγεγεννησοιμεθαγεγεννη·σοιμεθα
2ndγεγεννησοισθεγεγεννη·σοισθε
3rdγεγεννησοιντογεγεννη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγεγεννηκεγεγεννη·κεγεγεννησογεγεννη·σο
3rdγεγεννηκετωγεγεννη·κετωγεγεννησθωγεγεννη·σθω
Pl1st
2ndγεγεννηκετεγεγεννη·κετεγεγεννησθεγεγεννη·σθε
3rdγεγεννηκετωσανγεγεννη·κετωσανγεγεννησθωσαν, γεγεννησθωνγεγεννη·σθωσαν, γεγεννη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεγεννηκεναι​γεγεννη·κεναι​γεγεννησθαι​γεγεννη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεγεννησεσθαι​γεγεννη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεγεννηκυιαγεγεννηκοςγεγεννη·κυι·αγεγεννη·κο[τ]·ς
Nomγεγεννηκωςγεγεννη·κο[τ]·^ς
Accγεγεννηκυιανγεγεννηκοταγεγεννη·κυι·ανγεγεννη·κοτ·α
Datγεγεννηκυιᾳγεγεννηκοτιγεγεννη·κυι·ᾳγεγεννη·κοτ·ι
Genγεγεννηκυιαςγεγεννηκοτοςγεγεννη·κυι·αςγεγεννη·κοτ·ος
PlVocγεγεννηκυιαιγεγεννηκοτεςγεγεννηκοταγεγεννη·κυι·αιγεγεννη·κοτ·εςγεγεννη·κοτ·α
Nom
Accγεγεννηκυιαςγεγεννηκοταςγεγεννη·κυι·αςγεγεννη·κοτ·ας
Datγεγεννηκυιαιςγεγεννηκοσι, γεγεννηκοσινγεγεννη·κυι·αιςγεγεννη·κο[τ]·σι(ν)
Genγεγεννηκυιωνγεγεννηκοτων[LXX]γεγεννη·κυι·ωνγεγεννη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεγεννημενηγεγεννημενεγεγεννη·μεν·ηγεγεννη·μεν·ε
Nomγεγεννημενος[GNT]γεγεννη·μεν·ος
Accγεγεννημενηνγεγεννημενον[GNT]γεγεννη·μεν·ηνγεγεννη·μεν·ον
Datγεγεννημενῃγεγεννημενῳγεγεννη·μεν·ῃγεγεννη·μεν·ῳ
Genγεγεννημενης[LXX]γεγεννημενου[GNT]γεγεννη·μεν·ηςγεγεννη·μεν·ου
PlVocγεγεννημεναιγεγεννημενοιγεγεννημενα[GNT]γεγεννη·μεν·αιγεγεννη·μεν·οιγεγεννη·μεν·α
Nom
Accγεγεννημεναςγεγεννημενουςγεγεννη·μεν·αςγεγεννη·μεν·ους
Datγεγεννημεναιςγεγεννημενοιςγεγεννη·μεν·αιςγεγεννη·μεν·οις
Genγεγεννημενωνγεγεννημενωνγεγεννη·μεν·ωνγεγεννη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγεγεννηκειν, εγεγεννηκηε·γεγεννη·κειν, ε·γεγεννη·κη classicalεγεγεννημηνε·γεγεννη·μην
2ndεγεγεννηκεις, εγεγεννηκηςε·γεγεννη·κεις, ε·γεγεννη·κης classicalεγεγεννησοε·γεγεννη·σο
3rdεγεγεννηκειε·γεγεννη·κειεγεγεννητοε·γεγεννη·το
Pl1stεγεγεννηκειμεν, εγεγεννηκεμενε·γεγεννη·κειμεν, ε·γεγεννη·κεμεν classicalεγεγεννημεθαε·γεγεννη·μεθα
2ndεγεγεννηκειτε, εγεγεννηκετεε·γεγεννη·κειτε, ε·γεγεννη·κετε classicalεγεγεννησθεε·γεγεννη·σθε
3rdεγεγεννηκεισαν, εγεγεννηκεσανε·γεγεννη·κεισαν, ε·γεγεννη·κεσαν classicalεγεγεννηντοε·γεγεννη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγεννηκειν, γεγεννηκη[ε]·γεγεννη·κειν, [ε]·γεγεννη·κη classicalγεγεννημην[ε]·γεγεννη·μην
2ndγεγεννηκεις, γεγεννηκης[ε]·γεγεννη·κεις, [ε]·γεγεννη·κης classicalγεγεννησο[ε]·γεγεννη·σο
3rdγεγεννηκει[ε]·γεγεννη·κειγεγεννητο[ε]·γεγεννη·το
Pl1stγεγεννηκειμεν, γεγεννηκεμεν[ε]·γεγεννη·κειμεν, [ε]·γεγεννη·κεμεν classicalγεγεννημεθα[GNT][ε]·γεγεννη·μεθα
2ndγεγεννηκειτε, γεγεννηκετε[ε]·γεγεννη·κειτε, [ε]·γεγεννη·κετε classicalγεγεννησθε[ε]·γεγεννη·σθε
3rdγεγεννηκεισαν, γεγεννηκεσαν[ε]·γεγεννη·κεισαν, [ε]·γεγεννη·κεσαν classicalγεγεννηντο[ε]·γεγεννη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγεννηθην[LXX]ε·γεννη·θην
2ndεγεννηθης[GNT][LXX]ε·γεννη·θης
3rdεγεννηθη[GNT][LXX]ε·γεννη·θη
Pl1stεγεννηθημεν[GNT]ε·γεννη·θημεν
2ndεγεννηθητεε·γεννη·θητε
3rdεγεννηθησαν[GNT][LXX]ε·γεννη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγεννηθησομαιγεννη·θησομαι
2ndγεννηθησῃ, γεννηθησειγεννη·θησῃ, γεννη·θησει classical
3rdγεννηθησεται[LXX]γεννη·θησεται
Pl1stγεννηθησομεθαγεννη·θησομεθα
2ndγεννηθησεσθε[LXX]γεννη·θησεσθε
3rdγεννηθησονταιγεννη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγεννηθωγεννη·θω
2ndγεννηθῃςγεννη·θῃς
3rdγεννηθῃ[GNT]γεννη·θῃ
Pl1stγεννηθωμενγεννη·θωμεν
2ndγεννηθητε[LXX]γεννη·θητε
3rdγεννηθωσιν, γεννηθωσιγεννη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγεννηθειηνγεννη·θειην
2ndγεννηθειηςγεννη·θειης
3rdγεννηθειηγεννη·θειη
Pl1stγεννηθειημεν, γεννηθειμενγεννη·θειημεν, γεννη·θειμεν classical
2ndγεννηθειητε, γεννηθειτεγεννη·θειητε, γεννη·θειτε classical
3rdγεννηθειησαν, γεννηθειενγεννη·θειησαν, γεννη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγεννηθησοιμηνγεννη·θησοιμην
2ndγεννηθησοιογεννη·θησοιο
3rdγεννηθησοιτογεννη·θησοιτο
Pl1stγεννηθησοιμεθαγεννη·θησοιμεθα
2ndγεννηθησοισθεγεννη·θησοισθε
3rdγεννηθησοιντογεννη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndγεννηθητιγεννη·θητι
3rdγεννηθητωγεννη·θητω
Pl1st
2ndγεννηθητε[LXX]γεννη·θητε
3rdγεννηθητωσαν, γεννηθεντων[GNT][LXX]γεννη·θητωσαν, γεννη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
γεννηθηναι[GNT]​γεννη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
γεννηθησεσθαι​γεννη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεννηθεισαγεννηθεις[GNT]γεννηθεν[GNT]γεννη·θεισ·αγεννη·θει[ντ]·ςγεννη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accγεννηθεισανγεννηθενταγεννη·θεισ·ανγεννη·θε[ι]ντ·α
Datγεννηθεισῃγεννηθεντιγεννη·θεισ·ῃγεννη·θε[ι]ντ·ι
Genγεννηθεισηςγεννηθεντος[GNT]γεννη·θεισ·ηςγεννη·θε[ι]ντ·ος
PlVocγεννηθεισαιγεννηθεντες[LXX]γεννηθενταγεννη·θεισ·αιγεννη·θε[ι]ντ·εςγεννη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accγεννηθεισαςγεννηθενταςγεννη·θεισ·αςγεννη·θε[ι]ντ·ας
Datγεννηθεισαιςγεννηθεισι, γεννηθεισιν[LXX]γεννη·θεισ·αιςγεννη·θει[ντ]·σι(ν), γεννη·θει[ντ]·σι(ν)
Genγεννηθεισωνγεννηθεντων[GNT][LXX]γεννη·θεισ·ωνγεννη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεννηθησομενηγεννηθησομενεγεννη·θησομεν·ηγεννη·θησομεν·ε
Nomγεννηθησομενοςγεννη·θησομεν·ος
Accγεννηθησομενηνγεννηθησομενονγεννη·θησομεν·ηνγεννη·θησομεν·ον
Datγεννηθησομενῃγεννηθησομενῳγεννη·θησομεν·ῃγεννη·θησομεν·ῳ
Genγεννηθησομενηςγεννηθησομενουγεννη·θησομεν·ηςγεννη·θησομεν·ου
PlVocγεννηθησομεναιγεννηθησομενοιγεννηθησομεναγεννη·θησομεν·αιγεννη·θησομεν·οιγεννη·θησομεν·α
Nom
Accγεννηθησομεναςγεννηθησομενουςγεννη·θησομεν·αςγεννη·θησομεν·ους
Datγεννηθησομεναιςγεννηθησομενοιςγεννη·θησομεν·αιςγεννη·θησομεν·οις
Genγεννηθησομενωνγεννηθησομενωνγεννη·θησομεν·ωνγεννη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 11:59:38 EST