εγκρυπτω • EGKRUPTW • enkruptō

Search: εγκρυπτων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εγκρυπτωνἐγκρύπτωεν·κρυπτ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

ἐγ·κρύπτω (εν+κρυπτ-, εν+κρυψ-, εν+κρυψ-, -, εν+κεκρυπτ-, εν+κρυβ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκρυπτωεν·κρυπτ·ωεγκρυπτομαιεν·κρυπτ·ομαι
2ndεγκρυπτειςεν·κρυπτ·ειςεγκρυπτῃ, εγκρυπτει, εγκρυπτεσαιεν·κρυπτ·ῃ, εν·κρυπτ·ει classical, εν·κρυπτ·εσαι alt
3rdεγκρυπτειεν·κρυπτ·ειεγκρυπτεταιεν·κρυπτ·εται
Pl1stεγκρυπτομενεν·κρυπτ·ομενεγκρυπτομεθαεν·κρυπτ·ομεθα
2ndεγκρυπτετεεν·κρυπτ·ετεεγκρυπτεσθεεν·κρυπτ·εσθε
3rdεγκρυπτουσιν, εγκρυπτουσιεν·κρυπτ·ουσι(ν)εγκρυπτονταιεν·κρυπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκρυπτωεν·κρυπτ·ωεγκρυπτωμαιεν·κρυπτ·ωμαι
2ndεγκρυπτῃςεν·κρυπτ·ῃςεγκρυπτῃεν·κρυπτ·ῃ
3rdεγκρυπτῃεν·κρυπτ·ῃεγκρυπτηταιεν·κρυπτ·ηται
Pl1stεγκρυπτωμενεν·κρυπτ·ωμενεγκρυπτωμεθαεν·κρυπτ·ωμεθα
2ndεγκρυπτητεεν·κρυπτ·ητεεγκρυπτησθεεν·κρυπτ·ησθε
3rdεγκρυπτωσιν, εγκρυπτωσιεν·κρυπτ·ωσι(ν)εγκρυπτωνταιεν·κρυπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκρυπτοιμιεν·κρυπτ·οιμιεγκρυπτοιμηνεν·κρυπτ·οιμην
2ndεγκρυπτοιςεν·κρυπτ·οιςεγκρυπτοιοεν·κρυπτ·οιο
3rdεγκρυπτοιεν·κρυπτ·οιεγκρυπτοιτοεν·κρυπτ·οιτο
Pl1stεγκρυπτοιμενεν·κρυπτ·οιμενεγκρυπτοιμεθαεν·κρυπτ·οιμεθα
2ndεγκρυπτοιτεεν·κρυπτ·οιτεεγκρυπτοισθεεν·κρυπτ·οισθε
3rdεγκρυπτοιεν, εγκρυπτοισανεν·κρυπτ·οιεν, εν·κρυπτ·οισαν altεγκρυπτοιντοεν·κρυπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκρυπτεεν·κρυπτ·εεγκρυπτουεν·κρυπτ·ου
3rdεγκρυπτετωεν·κρυπτ·ετωεγκρυπτεσθωεν·κρυπτ·εσθω
Pl1st
2ndεγκρυπτετεεν·κρυπτ·ετεεγκρυπτεσθεεν·κρυπτ·εσθε
3rdεγκρυπτετωσαν, εγκρυπτοντωνεν·κρυπτ·ετωσαν, εν·κρυπτ·οντων classicalεγκρυπτεσθωσαν, εγκρυπτεσθωνεν·κρυπτ·εσθωσαν, εν·κρυπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκρυπτειν​εν·κρυπτ·ειν​εγκρυπτεσθαι​εν·κρυπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκρυπτουσαεγκρυπτονεν·κρυπτ·ουσ·αεν·κρυπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomεγκρυπτων[LXX]εν·κρυπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεγκρυπτουσανεγκρυπτονταεν·κρυπτ·ουσ·ανεν·κρυπτ·ο[υ]ντ·α
Datεγκρυπτουσῃεγκρυπτοντιεν·κρυπτ·ουσ·ῃεν·κρυπτ·ο[υ]ντ·ι
Genεγκρυπτουσηςεγκρυπτοντοςεν·κρυπτ·ουσ·ηςεν·κρυπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεγκρυπτουσαιεγκρυπτοντεςεγκρυπτονταεν·κρυπτ·ουσ·αιεν·κρυπτ·ο[υ]ντ·εςεν·κρυπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεγκρυπτουσαςεγκρυπτονταςεν·κρυπτ·ουσ·αςεν·κρυπτ·ο[υ]ντ·ας
Datεγκρυπτουσαιςεγκρυπτουσι, εγκρυπτουσινεν·κρυπτ·ουσ·αιςεν·κρυπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεγκρυπτουσωνεγκρυπτοντωνεν·κρυπτ·ουσ·ωνεν·κρυπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκρυπτομενηεγκρυπτομενεεν·κρυπτ·ομεν·ηεν·κρυπτ·ομεν·ε
Nomεγκρυπτομενοςεν·κρυπτ·ομεν·ος
Accεγκρυπτομενηνεγκρυπτομενονεν·κρυπτ·ομεν·ηνεν·κρυπτ·ομεν·ον
Datεγκρυπτομενῃεγκρυπτομενῳεν·κρυπτ·ομεν·ῃεν·κρυπτ·ομεν·ῳ
Genεγκρυπτομενηςεγκρυπτομενουεν·κρυπτ·ομεν·ηςεν·κρυπτ·ομεν·ου
PlVocεγκρυπτομεναιεγκρυπτομενοιεγκρυπτομεναεν·κρυπτ·ομεν·αιεν·κρυπτ·ομεν·οιεν·κρυπτ·ομεν·α
Nom
Accεγκρυπτομεναςεγκρυπτομενουςεν·κρυπτ·ομεν·αςεν·κρυπτ·ομεν·ους
Datεγκρυπτομεναιςεγκρυπτομενοιςεν·κρυπτ·ομεν·αιςεν·κρυπτ·ομεν·οις
Genεγκρυπτομενωνεγκρυπτομενωνεν·κρυπτ·ομεν·ωνεν·κρυπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεκρυπτονεν·ε·κρυπτ·ονενεκρυπτομηνεν·ε·κρυπτ·ομην
2ndενεκρυπτεςεν·ε·κρυπτ·εςενεκρυπτουεν·ε·κρυπτ·ου
3rdενεκρυπτεν, ενεκρυπτεεν·ε·κρυπτ·ε(ν)ενεκρυπτετοεν·ε·κρυπτ·ετο
Pl1stενεκρυπτομενεν·ε·κρυπτ·ομενενεκρυπτομεθαεν·ε·κρυπτ·ομεθα
2ndενεκρυπτετεεν·ε·κρυπτ·ετεενεκρυπτεσθεεν·ε·κρυπτ·εσθε
3rdενεκρυπτον, ενεκρυπτοσανεν·ε·κρυπτ·ον, εν·ε·κρυπτ·οσαν altενεκρυπτοντοεν·ε·κρυπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκρυψωεν·κρυπτ·σωεγκρυψομαιεν·κρυπτ·σομαι
2ndεγκρυψεις[LXX]εν·κρυπτ·σειςεγκρυψῃ, εγκρυψει, εγκρυψεσαιεν·κρυπτ·σῃ, εν·κρυπτ·σει classical, εν·κρυπτ·σεσαι alt
3rdεγκρυψειεν·κρυπτ·σειεγκρυψεταιεν·κρυπτ·σεται
Pl1stεγκρυψομενεν·κρυπτ·σομενεγκρυψομεθαεν·κρυπτ·σομεθα
2ndεγκρυψετεεν·κρυπτ·σετεεγκρυψεσθεεν·κρυπτ·σεσθε
3rdεγκρυψουσιν, εγκρυψουσιεν·κρυπτ·σουσι(ν)εγκρυψονταιεν·κρυπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκρυψοιμιεν·κρυπτ·σοιμιεγκρυψοιμηνεν·κρυπτ·σοιμην
2ndεγκρυψοιςεν·κρυπτ·σοιςεγκρυψοιοεν·κρυπτ·σοιο
3rdεγκρυψοιεν·κρυπτ·σοιεγκρυψοιτοεν·κρυπτ·σοιτο
Pl1stεγκρυψοιμενεν·κρυπτ·σοιμενεγκρυψοιμεθαεν·κρυπτ·σοιμεθα
2ndεγκρυψοιτεεν·κρυπτ·σοιτεεγκρυψοισθεεν·κρυπτ·σοισθε
3rdεγκρυψοιενεν·κρυπτ·σοιενεγκρυψοιντοεν·κρυπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκρυψειν​εν·κρυπτ·σειν​εγκρυψεσθαι​εν·κρυπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκρυψουσαεγκρυψονεν·κρυπτ·σουσ·αεν·κρυπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomεγκρυψωνεν·κρυπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεγκρυψουσανεγκρυψονταεν·κρυπτ·σουσ·ανεν·κρυπτ·σο[υ]ντ·α
Datεγκρυψουσῃεγκρυψοντιεν·κρυπτ·σουσ·ῃεν·κρυπτ·σο[υ]ντ·ι
Genεγκρυψουσηςεγκρυψοντοςεν·κρυπτ·σουσ·ηςεν·κρυπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεγκρυψουσαιεγκρυψοντεςεγκρυψονταεν·κρυπτ·σουσ·αιεν·κρυπτ·σο[υ]ντ·εςεν·κρυπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεγκρυψουσαςεγκρυψονταςεν·κρυπτ·σουσ·αςεν·κρυπτ·σο[υ]ντ·ας
Datεγκρυψουσαιςεγκρυψουσι, εγκρυψουσινεν·κρυπτ·σουσ·αιςεν·κρυπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεγκρυψουσωνεγκρυψοντωνεν·κρυπτ·σουσ·ωνεν·κρυπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκρυψομενηεγκρυψομενεεν·κρυπτ·σομεν·ηεν·κρυπτ·σομεν·ε
Nomεγκρυψομενοςεν·κρυπτ·σομεν·ος
Accεγκρυψομενηνεγκρυψομενονεν·κρυπτ·σομεν·ηνεν·κρυπτ·σομεν·ον
Datεγκρυψομενῃεγκρυψομενῳεν·κρυπτ·σομεν·ῃεν·κρυπτ·σομεν·ῳ
Genεγκρυψομενηςεγκρυψομενουεν·κρυπτ·σομεν·ηςεν·κρυπτ·σομεν·ου
PlVocεγκρυψομεναιεγκρυψομενοιεγκρυψομεναεν·κρυπτ·σομεν·αιεν·κρυπτ·σομεν·οιεν·κρυπτ·σομεν·α
Nom
Accεγκρυψομεναςεγκρυψομενουςεν·κρυπτ·σομεν·αςεν·κρυπτ·σομεν·ους
Datεγκρυψομεναιςεγκρυψομενοιςεν·κρυπτ·σομεν·αιςεν·κρυπτ·σομεν·οις
Genεγκρυψομενωνεγκρυψομενωνεν·κρυπτ·σομεν·ωνεν·κρυπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεκρυψαεν·ε·κρυπτ·σαενεκρυψαμηνεν·ε·κρυπτ·σαμην
2ndενεκρυψαςεν·ε·κρυπτ·σαςενεκρυψωεν·ε·κρυπτ·σω
3rdενεκρυψεν[GNT][LXX], ενεκρυψεεν·ε·κρυπτ·σε(ν), εν·ε·κρυπτ·σε(ν)ενεκρυψατοεν·ε·κρυπτ·σατο
Pl1stενεκρυψαμενεν·ε·κρυπτ·σαμενενεκρυψαμεθαεν·ε·κρυπτ·σαμεθα
2ndενεκρυψατεεν·ε·κρυπτ·σατεενεκρυψασθεεν·ε·κρυπτ·σασθε
3rdενεκρυψανεν·ε·κρυπτ·σανενεκρυψαντοεν·ε·κρυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκρυψωεν·κρυπτ·σωεγκρυψωμαιεν·κρυπτ·σωμαι
2ndεγκρυψῃςεν·κρυπτ·σῃςεγκρυψῃεν·κρυπτ·σῃ
3rdεγκρυψῃεν·κρυπτ·σῃεγκρυψηταιεν·κρυπτ·σηται
Pl1stεγκρυψωμενεν·κρυπτ·σωμενεγκρυψωμεθαεν·κρυπτ·σωμεθα
2ndεγκρυψητεεν·κρυπτ·σητεεγκρυψησθεεν·κρυπτ·σησθε
3rdεγκρυψωσιν, εγκρυψωσιεν·κρυπτ·σωσι(ν)εγκρυψωνταιεν·κρυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκρυψαιμιεν·κρυπτ·σαιμιεγκρυψαιμηνεν·κρυπτ·σαιμην
2ndεγκρυψαις, εγκρυψειαςεν·κρυπτ·σαις, εν·κρυπτ·σειας classicalεγκρυψαιοεν·κρυπτ·σαιο
3rdεγκρυψαι, εγκρυψειεεν·κρυπτ·σαι, εν·κρυπτ·σειε classicalεγκρυψαιτοεν·κρυπτ·σαιτο
Pl1stεγκρυψαιμενεν·κρυπτ·σαιμενεγκρυψαιμεθαεν·κρυπτ·σαιμεθα
2ndεγκρυψαιτεεν·κρυπτ·σαιτεεγκρυψαισθεεν·κρυπτ·σαισθε
3rdεγκρυψαιεν, εγκρυψαισαν, εγκρυψειαν, εγκρυψειενεν·κρυπτ·σαιεν, εν·κρυπτ·σαισαν alt, εν·κρυπτ·σειαν classical, εν·κρυπτ·σειεν classicalεγκρυψαιντοεν·κρυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκρυψονεν·κρυπτ·σονεγκρυψαιεν·κρυπτ·σαι
3rdεγκρυψατωεν·κρυπτ·σατωεγκρυψασθωεν·κρυπτ·σασθω
Pl1st
2ndεγκρυψατεεν·κρυπτ·σατεεγκρυψασθεεν·κρυπτ·σασθε
3rdεγκρυψατωσαν, εγκρυψαντωνεν·κρυπτ·σατωσαν, εν·κρυπτ·σαντων classicalεγκρυψασθωσαν, εγκρυψασθωνεν·κρυπτ·σασθωσαν, εν·κρυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκρυψαι​εν·κρυπτ·σαι​εγκρυψασθαι​εν·κρυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκρυψασαεγκρυψαςεγκρυψανεν·κρυπτ·σασ·αεν·κρυπτ·σα[ντ]·ςεν·κρυπτ·σαν[τ]
Nom
Accεγκρυψασανεγκρυψανταεν·κρυπτ·σασ·ανεν·κρυπτ·σαντ·α
Datεγκρυψασῃεγκρυψαντιεν·κρυπτ·σασ·ῃεν·κρυπτ·σαντ·ι
Genεγκρυψασηςεγκρυψαντοςεν·κρυπτ·σασ·ηςεν·κρυπτ·σαντ·ος
PlVocεγκρυψασαιεγκρυψαντεςεγκρυψανταεν·κρυπτ·σασ·αιεν·κρυπτ·σαντ·εςεν·κρυπτ·σαντ·α
Nom
Accεγκρυψασαςεγκρυψανταςεν·κρυπτ·σασ·αςεν·κρυπτ·σαντ·ας
Datεγκρυψασαιςεγκρυψασι, εγκρυψασινεν·κρυπτ·σασ·αιςεν·κρυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεγκρυψασωνεγκρυψαντωνεν·κρυπτ·σασ·ωνεν·κρυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκρυψαμενηεγκρυψαμενεεν·κρυπτ·σαμεν·ηεν·κρυπτ·σαμεν·ε
Nomεγκρυψαμενοςεν·κρυπτ·σαμεν·ος
Accεγκρυψαμενηνεγκρυψαμενονεν·κρυπτ·σαμεν·ηνεν·κρυπτ·σαμεν·ον
Datεγκρυψαμενῃεγκρυψαμενῳεν·κρυπτ·σαμεν·ῃεν·κρυπτ·σαμεν·ῳ
Genεγκρυψαμενηςεγκρυψαμενουεν·κρυπτ·σαμεν·ηςεν·κρυπτ·σαμεν·ου
PlVocεγκρυψαμεναιεγκρυψαμενοιεγκρυψαμεναεν·κρυπτ·σαμεν·αιεν·κρυπτ·σαμεν·οιεν·κρυπτ·σαμεν·α
Nom
Accεγκρυψαμεναςεγκρυψαμενουςεν·κρυπτ·σαμεν·αςεν·κρυπτ·σαμεν·ους
Datεγκρυψαμεναιςεγκρυψαμενοιςεν·κρυπτ·σαμεν·αιςεν·κρυπτ·σαμεν·οις
Genεγκρυψαμενωνεγκρυψαμενωνεν·κρυπτ·σαμεν·ωνεν·κρυπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκεκρυμμαιεν·κεκρυπτ·μαι
2ndεγκεκρυψαιεν·κεκρυπτ·σαι
3rdεγκεκρυπται[LXX]εν·κεκρυπτ·ται
Pl1stεγκεκρυμμεθαεν·κεκρυπτ·μεθα
2ndεγκεκρυφθεεν·κεκρυπτ·σθε
3rdεγκεκρυφαταιεν·κεκρυπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκεκρυψομαιεν·κεκρυπτ·σομαι
2ndεγκεκρυψῃ, εγκεκρυψειεν·κεκρυπτ·σῃ, εν·κεκρυπτ·σει classical
3rdεγκεκρυψεταιεν·κεκρυπτ·σεται
Pl1stεγκεκρυψομεθαεν·κεκρυπτ·σομεθα
2ndεγκεκρυψεσθεεν·κεκρυπτ·σεσθε
3rdεγκεκρυψονταιεν·κεκρυπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκεκρυψοιμηνεν·κεκρυπτ·σοιμην
2ndεγκεκρυψοιοεν·κεκρυπτ·σοιο
3rdεγκεκρυψοιτοεν·κεκρυπτ·σοιτο
Pl1stεγκεκρυψοιμεθαεν·κεκρυπτ·σοιμεθα
2ndεγκεκρυψοισθεεν·κεκρυπτ·σοισθε
3rdεγκεκρυψοιντοεν·κεκρυπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκεκρυψοεν·κεκρυπτ·σο
3rdεγκεκρυφθωεν·κεκρυπτ·σθω
Pl1st
2ndεγκεκρυφθεεν·κεκρυπτ·σθε
3rdεγκεκρυφθωσαν, εγκεκρυφθωνεν·κεκρυπτ·σθωσαν, εν·κεκρυπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκεκρυφθαι​εν·κεκρυπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκεκρυψεσθαι​εν·κεκρυπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκεκρυμμενη[LXX]εγκεκρυμμενεεν·κεκρυπτ·μεν·ηεν·κεκρυπτ·μεν·ε
Nomεγκεκρυμμενοςεν·κεκρυπτ·μεν·ος
Accεγκεκρυμμενηνεγκεκρυμμενονεν·κεκρυπτ·μεν·ηνεν·κεκρυπτ·μεν·ον
Datεγκεκρυμμενῃεγκεκρυμμενῳεν·κεκρυπτ·μεν·ῃεν·κεκρυπτ·μεν·ῳ
Genεγκεκρυμμενηςεγκεκρυμμενουεν·κεκρυπτ·μεν·ηςεν·κεκρυπτ·μεν·ου
PlVocεγκεκρυμμεναιεγκεκρυμμενοιεγκεκρυμμενα[LXX]εν·κεκρυπτ·μεν·αιεν·κεκρυπτ·μεν·οιεν·κεκρυπτ·μεν·α
Nom
Accεγκεκρυμμεναςεγκεκρυμμενουςεν·κεκρυπτ·μεν·αςεν·κεκρυπτ·μεν·ους
Datεγκεκρυμμεναιςεγκεκρυμμενοιςεν·κεκρυπτ·μεν·αιςεν·κεκρυπτ·μεν·οις
Genεγκεκρυμμενωνεγκεκρυμμενωνεν·κεκρυπτ·μεν·ωνεν·κεκρυπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεκεκρυμμηνεν·ε·κεκρυπτ·μην
2ndενεκεκρυψοεν·ε·κεκρυπτ·σο
3rdενεκεκρυπτοεν·ε·κεκρυπτ·το
Pl1stενεκεκρυμμεθαεν·ε·κεκρυπτ·μεθα
2ndενεκεκρυφθεεν·ε·κεκρυπτ·σθε
3rdενεκεκρυφατοεν·ε·κεκρυπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκεκρυμμηνεν·[ε]·κεκρυπτ·μην
2ndεγκεκρυψοεν·[ε]·κεκρυπτ·σο
3rdεγκεκρυπτοεν·[ε]·κεκρυπτ·το
Pl1stεγκεκρυμμεθαεν·[ε]·κεκρυπτ·μεθα
2ndεγκεκρυφθεεν·[ε]·κεκρυπτ·σθε
3rdεγκεκρυφατοεν·[ε]·κεκρυπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεκρυβηνεν·ε·κρυβ·[θ]ην
2ndενεκρυβηςεν·ε·κρυβ·[θ]ης
3rdενεκρυβηεν·ε·κρυβ·[θ]η
Pl1stενεκρυβημενεν·ε·κρυβ·[θ]ημεν
2ndενεκρυβητεεν·ε·κρυβ·[θ]ητε
3rdενεκρυβησανεν·ε·κρυβ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεγκρυβησομαιεν·κρυβ·[θ]ησομαι
2ndεγκρυβησῃ, εγκρυβησειεν·κρυβ·[θ]ησῃ, εν·κρυβ·[θ]ησει classical
3rdεγκρυβησεταιεν·κρυβ·[θ]ησεται
Pl1stεγκρυβησομεθαεν·κρυβ·[θ]ησομεθα
2ndεγκρυβησεσθεεν·κρυβ·[θ]ησεσθε
3rdεγκρυβησονταιεν·κρυβ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγκρυβωεν·κρυβ·[θ]ω
2ndεγκρυβῃςεν·κρυβ·[θ]ῃς
3rdεγκρυβῃεν·κρυβ·[θ]ῃ
Pl1stεγκρυβωμενεν·κρυβ·[θ]ωμεν
2ndεγκρυβητεεν·κρυβ·[θ]ητε
3rdεγκρυβωσιν[LXX], εγκρυβωσιεν·κρυβ·[θ]ωσι(ν), εν·κρυβ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγκρυβειηνεν·κρυβ·[θ]ειην
2ndεγκρυβειηςεν·κρυβ·[θ]ειης
3rdεγκρυβειηεν·κρυβ·[θ]ειη
Pl1stεγκρυβειημεν, εγκρυβειμενεν·κρυβ·[θ]ειημεν, εν·κρυβ·[θ]ειμεν classical
2ndεγκρυβειητε, εγκρυβειτεεν·κρυβ·[θ]ειητε, εν·κρυβ·[θ]ειτε classical
3rdεγκρυβειησαν, εγκρυβειενεν·κρυβ·[θ]ειησαν, εν·κρυβ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεγκρυβησοιμηνεν·κρυβ·[θ]ησοιμην
2ndεγκρυβησοιοεν·κρυβ·[θ]ησοιο
3rdεγκρυβησοιτοεν·κρυβ·[θ]ησοιτο
Pl1stεγκρυβησοιμεθαεν·κρυβ·[θ]ησοιμεθα
2ndεγκρυβησοισθεεν·κρυβ·[θ]ησοισθε
3rdεγκρυβησοιντοεν·κρυβ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκρυβηθιεν·κρυβ·[θ]ητι
3rdεγκρυβητωεν·κρυβ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεγκρυβητεεν·κρυβ·[θ]ητε
3rdεγκρυβητωσαν, εγκρυβεντωνεν·κρυβ·[θ]ητωσαν, εν·κρυβ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εγκρυβηναι​εν·κρυβ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εγκρυβησεσθαι​εν·κρυβ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκρυβεισαεγκρυβειςεγκρυβενεν·κρυβ·[θ]εισ·αεν·κρυβ·[θ]ει[ντ]·ςεν·κρυβ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεγκρυβεισανεγκρυβενταεν·κρυβ·[θ]εισ·ανεν·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεγκρυβεισῃεγκρυβεντιεν·κρυβ·[θ]εισ·ῃεν·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεγκρυβεισηςεγκρυβεντοςεν·κρυβ·[θ]εισ·ηςεν·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεγκρυβεισαιεγκρυβεντεςεγκρυβενταεν·κρυβ·[θ]εισ·αιεν·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·εςεν·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεγκρυβεισαςεγκρυβενταςεν·κρυβ·[θ]εισ·αςεν·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεγκρυβεισαιςεγκρυβεισι, εγκρυβεισινεν·κρυβ·[θ]εισ·αιςεν·κρυβ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεγκρυβεισωνεγκρυβεντωνεν·κρυβ·[θ]εισ·ωνεν·κρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκρυβησομενηεγκρυβησομενεεν·κρυβ·[θ]ησομεν·ηεν·κρυβ·[θ]ησομεν·ε
Nomεγκρυβησομενοςεν·κρυβ·[θ]ησομεν·ος
Accεγκρυβησομενηνεγκρυβησομενονεν·κρυβ·[θ]ησομεν·ηνεν·κρυβ·[θ]ησομεν·ον
Datεγκρυβησομενῃεγκρυβησομενῳεν·κρυβ·[θ]ησομεν·ῃεν·κρυβ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεγκρυβησομενηςεγκρυβησομενουεν·κρυβ·[θ]ησομεν·ηςεν·κρυβ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεγκρυβησομεναιεγκρυβησομενοιεγκρυβησομεναεν·κρυβ·[θ]ησομεν·αιεν·κρυβ·[θ]ησομεν·οιεν·κρυβ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεγκρυβησομεναςεγκρυβησομενουςεν·κρυβ·[θ]ησομεν·αςεν·κρυβ·[θ]ησομεν·ους
Datεγκρυβησομεναιςεγκρυβησομενοιςεν·κρυβ·[θ]ησομεν·αιςεν·κρυβ·[θ]ησομεν·οις
Genεγκρυβησομενωνεγκρυβησομενωνεν·κρυβ·[θ]ησομεν·ωνεν·κρυβ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Jan-2021 04:32:36 EST