εγκαταλειπω • EGKATALEIPW • enkataleipō

Search: εγκαταλιπῃς

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εγκαταλιπῃς; εγκαταλιπῃςἐγκαταλείπωεγκατα·λιπ·[σ]ῃς; εγκατα·λιπ·ῃς1aor act sub 2nd sg; 2aor act sub 2nd sg

ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλειπω[GNT]εγκατα·λειπ·ωεγκαταλειπομαιεγκατα·λειπ·ομαι
2ndεγκαταλειπειςεγκατα·λειπ·ειςεγκαταλειπῃ, εγκαταλειπει[LXX], εγκαταλειπεσαιεγκατα·λειπ·ῃ, εγκατα·λειπ·ει classical, εγκατα·λειπ·εσαι alt
3rdεγκαταλειπει[LXX]εγκατα·λειπ·ειεγκαταλειπεταιεγκατα·λειπ·εται
Pl1stεγκαταλειπομενεγκατα·λειπ·ομενεγκαταλειπομεθαεγκατα·λειπ·ομεθα
2ndεγκαταλειπετεεγκατα·λειπ·ετεεγκαταλειπεσθεεγκατα·λειπ·εσθε
3rdεγκαταλειπουσιν, εγκαταλειπουσιεγκατα·λειπ·ουσι(ν)εγκαταλειπονταιεγκατα·λειπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλειπω[GNT]εγκατα·λειπ·ωεγκαταλειπωμαιεγκατα·λειπ·ωμαι
2ndεγκαταλειπῃςεγκατα·λειπ·ῃςεγκαταλειπῃεγκατα·λειπ·ῃ
3rdεγκαταλειπῃεγκατα·λειπ·ῃεγκαταλειπηταιεγκατα·λειπ·ηται
Pl1stεγκαταλειπωμενεγκατα·λειπ·ωμενεγκαταλειπωμεθαεγκατα·λειπ·ωμεθα
2ndεγκαταλειπητεεγκατα·λειπ·ητεεγκαταλειπησθεεγκατα·λειπ·ησθε
3rdεγκαταλειπωσιν, εγκαταλειπωσιεγκατα·λειπ·ωσι(ν)εγκαταλειπωνταιεγκατα·λειπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλειποιμιεγκατα·λειπ·οιμιεγκαταλειποιμηνεγκατα·λειπ·οιμην
2ndεγκαταλειποιςεγκατα·λειπ·οιςεγκαταλειποιοεγκατα·λειπ·οιο
3rdεγκαταλειποιεγκατα·λειπ·οιεγκαταλειποιτοεγκατα·λειπ·οιτο
Pl1stεγκαταλειποιμενεγκατα·λειπ·οιμενεγκαταλειποιμεθαεγκατα·λειπ·οιμεθα
2ndεγκαταλειποιτεεγκατα·λειπ·οιτεεγκαταλειποισθεεγκατα·λειπ·οισθε
3rdεγκαταλειποιεν, εγκαταλειποισανεγκατα·λειπ·οιεν, εγκατα·λειπ·οισαν altεγκαταλειποιντοεγκατα·λειπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκαταλειπεεγκατα·λειπ·εεγκαταλειπουεγκατα·λειπ·ου
3rdεγκαταλειπετωεγκατα·λειπ·ετωεγκαταλειπεσθωεγκατα·λειπ·εσθω
Pl1st
2ndεγκαταλειπετεεγκατα·λειπ·ετεεγκαταλειπεσθεεγκατα·λειπ·εσθε
3rdεγκαταλειπετωσαν, εγκαταλειποντωνεγκατα·λειπ·ετωσαν, εγκατα·λειπ·οντων classicalεγκαταλειπεσθωσαν, εγκαταλειπεσθωνεγκατα·λειπ·εσθωσαν, εγκατα·λειπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαταλειπειν​εγκατα·λειπ·ειν​εγκαταλειπεσθαι​εγκατα·λειπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαταλειπουσαεγκαταλειπονεγκατα·λειπ·ουσ·αεγκατα·λειπ·ο[υ]ν[τ]
Nomεγκαταλειπων[LXX]εγκατα·λειπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεγκαταλειπουσανεγκαταλειπονταεγκατα·λειπ·ουσ·ανεγκατα·λειπ·ο[υ]ντ·α
Datεγκαταλειπουσῃεγκαταλειποντιεγκατα·λειπ·ουσ·ῃεγκατα·λειπ·ο[υ]ντ·ι
Genεγκαταλειπουσηςεγκαταλειποντοςεγκατα·λειπ·ουσ·ηςεγκατα·λειπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεγκαταλειπουσαιεγκαταλειποντες[GNT][LXX]εγκαταλειπονταεγκατα·λειπ·ουσ·αιεγκατα·λειπ·ο[υ]ντ·εςεγκατα·λειπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεγκαταλειπουσαςεγκαταλειποντας[LXX]εγκατα·λειπ·ουσ·αςεγκατα·λειπ·ο[υ]ντ·ας
Datεγκαταλειπουσαιςεγκαταλειπουσι, εγκαταλειπουσινεγκατα·λειπ·ουσ·αιςεγκατα·λειπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεγκαταλειπουσωνεγκαταλειποντωνεγκατα·λειπ·ουσ·ωνεγκατα·λειπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαταλειπομενηεγκαταλειπομενεεγκατα·λειπ·ομεν·ηεγκατα·λειπ·ομεν·ε
Nomεγκαταλειπομενοςεγκατα·λειπ·ομεν·ος
Accεγκαταλειπομενηνεγκαταλειπομενονεγκατα·λειπ·ομεν·ηνεγκατα·λειπ·ομεν·ον
Datεγκαταλειπομενῃεγκαταλειπομενῳεγκατα·λειπ·ομεν·ῃεγκατα·λειπ·ομεν·ῳ
Genεγκαταλειπομενηςεγκαταλειπομενουεγκατα·λειπ·ομεν·ηςεγκατα·λειπ·ομεν·ου
PlVocεγκαταλειπομεναιεγκαταλειπομενοι[GNT]εγκαταλειπομεναεγκατα·λειπ·ομεν·αιεγκατα·λειπ·ομεν·οιεγκατα·λειπ·ομεν·α
Nom
Accεγκαταλειπομεναςεγκαταλειπομενουςεγκατα·λειπ·ομεν·αςεγκατα·λειπ·ομεν·ους
Datεγκαταλειπομεναιςεγκαταλειπομενοιςεγκατα·λειπ·ομεν·αιςεγκατα·λειπ·ομεν·οις
Genεγκαταλειπομενωνεγκαταλειπομενωνεγκατα·λειπ·ομεν·ωνεγκατα·λειπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκατελειπονεγκατα·ε·λειπ·ονεγκατελειπομηνεγκατα·ε·λειπ·ομην
2ndεγκατελειπεςεγκατα·ε·λειπ·εςεγκατελειπουεγκατα·ε·λειπ·ου
3rdεγκατελειπεν, εγκατελειπεεγκατα·ε·λειπ·ε(ν)εγκατελειπετοεγκατα·ε·λειπ·ετο
Pl1stεγκατελειπομενεγκατα·ε·λειπ·ομενεγκατελειπομεθαεγκατα·ε·λειπ·ομεθα
2ndεγκατελειπετεεγκατα·ε·λειπ·ετεεγκατελειπεσθεεγκατα·ε·λειπ·εσθε
3rdεγκατελειπον, εγκατελειποσανεγκατα·ε·λειπ·ον, εγκατα·ε·λειπ·οσαν altεγκατελειποντοεγκατα·ε·λειπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλειψω[LXX]εγκατα·λειπ·σωεγκαταλειψομαιεγκατα·λειπ·σομαι
2ndεγκαταλειψεις[GNT][LXX]εγκατα·λειπ·σειςεγκαταλειψῃ, εγκαταλειψει[LXX], εγκαταλειψεσαιεγκατα·λειπ·σῃ, εγκατα·λειπ·σει classical, εγκατα·λειπ·σεσαι alt
3rdεγκαταλειψει[LXX]εγκατα·λειπ·σειεγκαταλειψεταιεγκατα·λειπ·σεται
Pl1stεγκαταλειψομεν[LXX]εγκατα·λειπ·σομενεγκαταλειψομεθαεγκατα·λειπ·σομεθα
2ndεγκαταλειψετεεγκατα·λειπ·σετεεγκαταλειψεσθεεγκατα·λειπ·σεσθε
3rdεγκαταλειψουσιν[LXX], εγκαταλειψουσιεγκατα·λειπ·σουσι(ν), εγκατα·λειπ·σουσι(ν)εγκαταλειψονταιεγκατα·λειπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλειψοιμιεγκατα·λειπ·σοιμιεγκαταλειψοιμηνεγκατα·λειπ·σοιμην
2ndεγκαταλειψοιςεγκατα·λειπ·σοιςεγκαταλειψοιοεγκατα·λειπ·σοιο
3rdεγκαταλειψοιεγκατα·λειπ·σοιεγκαταλειψοιτοεγκατα·λειπ·σοιτο
Pl1stεγκαταλειψοιμενεγκατα·λειπ·σοιμενεγκαταλειψοιμεθαεγκατα·λειπ·σοιμεθα
2ndεγκαταλειψοιτεεγκατα·λειπ·σοιτεεγκαταλειψοισθεεγκατα·λειπ·σοισθε
3rdεγκαταλειψοιενεγκατα·λειπ·σοιενεγκαταλειψοιντοεγκατα·λειπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαταλειψειν​εγκατα·λειπ·σειν​εγκαταλειψεσθαι​εγκατα·λειπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαταλειψουσαεγκαταλειψονεγκατα·λειπ·σουσ·αεγκατα·λειπ·σο[υ]ν[τ]
Nomεγκαταλειψωνεγκατα·λειπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεγκαταλειψουσανεγκαταλειψονταεγκατα·λειπ·σουσ·ανεγκατα·λειπ·σο[υ]ντ·α
Datεγκαταλειψουσῃεγκαταλειψοντιεγκατα·λειπ·σουσ·ῃεγκατα·λειπ·σο[υ]ντ·ι
Genεγκαταλειψουσηςεγκαταλειψοντοςεγκατα·λειπ·σουσ·ηςεγκατα·λειπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεγκαταλειψουσαιεγκαταλειψοντεςεγκαταλειψονταεγκατα·λειπ·σουσ·αιεγκατα·λειπ·σο[υ]ντ·εςεγκατα·λειπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεγκαταλειψουσαςεγκαταλειψονταςεγκατα·λειπ·σουσ·αςεγκατα·λειπ·σο[υ]ντ·ας
Datεγκαταλειψουσαιςεγκαταλειψουσι, εγκαταλειψουσιν[LXX]εγκατα·λειπ·σουσ·αιςεγκατα·λειπ·σου[ντ]·σι(ν), εγκατα·λειπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεγκαταλειψουσωνεγκαταλειψοντωνεγκατα·λειπ·σουσ·ωνεγκατα·λειπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαταλειψομενηεγκαταλειψομενεεγκατα·λειπ·σομεν·ηεγκατα·λειπ·σομεν·ε
Nomεγκαταλειψομενοςεγκατα·λειπ·σομεν·ος
Accεγκαταλειψομενηνεγκαταλειψομενονεγκατα·λειπ·σομεν·ηνεγκατα·λειπ·σομεν·ον
Datεγκαταλειψομενῃεγκαταλειψομενῳεγκατα·λειπ·σομεν·ῃεγκατα·λειπ·σομεν·ῳ
Genεγκαταλειψομενηςεγκαταλειψομενουεγκατα·λειπ·σομεν·ηςεγκατα·λειπ·σομεν·ου
PlVocεγκαταλειψομεναιεγκαταλειψομενοιεγκαταλειψομεναεγκατα·λειπ·σομεν·αιεγκατα·λειπ·σομεν·οιεγκατα·λειπ·σομεν·α
Nom
Accεγκαταλειψομεναςεγκαταλειψομενουςεγκατα·λειπ·σομεν·αςεγκατα·λειπ·σομεν·ους
Datεγκαταλειψομεναιςεγκαταλειψομενοιςεγκατα·λειπ·σομεν·αιςεγκατα·λειπ·σομεν·οις
Genεγκαταλειψομενωνεγκαταλειψομενωνεγκατα·λειπ·σομεν·ωνεγκατα·λειπ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκατελιπαεγκατα·ε·λιπ·[σ]αεγκατελιπαμηνεγκατα·ε·λιπ·[σ]αμην
2ndεγκατελιπαςεγκατα·ε·λιπ·[σ]αςεγκατελιπωεγκατα·ε·λιπ·[σ]ω
3rdεγκατελιπεν[GNT][LXX], εγκατελιπε[LXX]εγκατα·ε·λιπ·[σ]ε(ν)εγκατελιπατοεγκατα·ε·λιπ·[σ]ατο
Pl1stεγκατελιπαμενεγκατα·ε·λιπ·[σ]αμενεγκατελιπαμεθαεγκατα·ε·λιπ·[σ]αμεθα
2ndεγκατελιπατε[LXX]εγκατα·ε·λιπ·[σ]ατεεγκατελιπασθεεγκατα·ε·λιπ·[σ]ασθε
3rdεγκατελιπαν[LXX]εγκατα·ε·λιπ·[σ]ανεγκατελιπαντοεγκατα·ε·λιπ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλιπω[GNT][LXX]εγκατα·λιπ·[σ]ωεγκαταλιπωμαιεγκατα·λιπ·[σ]ωμαι
2ndεγκαταλιπῃς[LXX]εγκατα·λιπ·[σ]ῃςεγκαταλιπῃ[LXX]εγκατα·λιπ·[σ]ῃ
3rdεγκαταλιπῃ[LXX]εγκατα·λιπ·[σ]ῃεγκαταλιπηταιεγκατα·λιπ·[σ]ηται
Pl1stεγκαταλιπωμεν[LXX]εγκατα·λιπ·[σ]ωμενεγκαταλιπωμεθαεγκατα·λιπ·[σ]ωμεθα
2ndεγκαταλιπητε[LXX]εγκατα·λιπ·[σ]ητεεγκαταλιπησθεεγκατα·λιπ·[σ]ησθε
3rdεγκαταλιπωσιν[LXX], εγκαταλιπωσιεγκατα·λιπ·[σ]ωσι(ν), εγκατα·λιπ·[σ]ωσι(ν)εγκαταλιπωνταιεγκατα·λιπ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλιπαιμιεγκατα·λιπ·[σ]αιμιεγκαταλιπαιμηνεγκατα·λιπ·[σ]αιμην
2ndεγκαταλιπαις, εγκαταλιπειαςεγκατα·λιπ·[σ]αις, εγκατα·λιπ·[σ]ειας classicalεγκαταλιπαιοεγκατα·λιπ·[σ]αιο
3rdεγκαταλιπαι, εγκαταλιπειεεγκατα·λιπ·[σ]αι, εγκατα·λιπ·[σ]ειε classicalεγκαταλιπαιτοεγκατα·λιπ·[σ]αιτο
Pl1stεγκαταλιπαιμενεγκατα·λιπ·[σ]αιμενεγκαταλιπαιμεθαεγκατα·λιπ·[σ]αιμεθα
2ndεγκαταλιπαιτεεγκατα·λιπ·[σ]αιτεεγκαταλιπαισθεεγκατα·λιπ·[σ]αισθε
3rdεγκαταλιπαιεν, εγκαταλιπαισαν, εγκαταλιπειαν, εγκαταλιπειενεγκατα·λιπ·[σ]αιεν, εγκατα·λιπ·[σ]αισαν alt, εγκατα·λιπ·[σ]ειαν classical, εγκατα·λιπ·[σ]ειεν classicalεγκαταλιπαιντοεγκατα·λιπ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκαταλιπονεγκατα·λιπ·[σ]ονεγκαταλιπαιεγκατα·λιπ·[σ]αι
3rdεγκαταλιπατωεγκατα·λιπ·[σ]ατωεγκαταλιπασθωεγκατα·λιπ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεγκαταλιπατεεγκατα·λιπ·[σ]ατεεγκαταλιπασθεεγκατα·λιπ·[σ]ασθε
3rdεγκαταλιπατωσαν, εγκαταλιπαντωνεγκατα·λιπ·[σ]ατωσαν, εγκατα·λιπ·[σ]αντων classicalεγκαταλιπασθωσαν, εγκαταλιπασθωνεγκατα·λιπ·[σ]ασθωσαν, εγκατα·λιπ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαταλιπαι​εγκατα·λιπ·[σ]αι​εγκαταλιπασθαι​εγκατα·λιπ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαταλιπασαεγκαταλιπαςεγκαταλιπανεγκατα·λιπ·[σ]ασ·αεγκατα·λιπ·[σ]α[ντ]·ςεγκατα·λιπ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεγκαταλιπασανεγκαταλιπανταεγκατα·λιπ·[σ]ασ·ανεγκατα·λιπ·[σ]αντ·α
Datεγκαταλιπασῃεγκαταλιπαντιεγκατα·λιπ·[σ]ασ·ῃεγκατα·λιπ·[σ]αντ·ι
Genεγκαταλιπασηςεγκαταλιπαντοςεγκατα·λιπ·[σ]ασ·ηςεγκατα·λιπ·[σ]αντ·ος
PlVocεγκαταλιπασαιεγκαταλιπαντεςεγκαταλιπανταεγκατα·λιπ·[σ]ασ·αιεγκατα·λιπ·[σ]αντ·εςεγκατα·λιπ·[σ]αντ·α
Nom
Accεγκαταλιπασαςεγκαταλιπανταςεγκατα·λιπ·[σ]ασ·αςεγκατα·λιπ·[σ]αντ·ας
Datεγκαταλιπασαιςεγκαταλιπασι, εγκαταλιπασινεγκατα·λιπ·[σ]ασ·αιςεγκατα·λιπ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεγκαταλιπασωνεγκαταλιπαντωνεγκατα·λιπ·[σ]ασ·ωνεγκατα·λιπ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαταλιπαμενηεγκαταλιπαμενεεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·ηεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·ε
Nomεγκαταλιπαμενοςεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·ος
Accεγκαταλιπαμενηνεγκαταλιπαμενονεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·ηνεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·ον
Datεγκαταλιπαμενῃεγκαταλιπαμενῳεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·ῃεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·ῳ
Genεγκαταλιπαμενηςεγκαταλιπαμενουεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·ηςεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·ου
PlVocεγκαταλιπαμεναιεγκαταλιπαμενοιεγκαταλιπαμεναεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·αιεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·οιεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεγκαταλιπαμεναςεγκαταλιπαμενουςεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·αςεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·ους
Datεγκαταλιπαμεναιςεγκαταλιπαμενοιςεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·αιςεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·οις
Genεγκαταλιπαμενωνεγκαταλιπαμενωνεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·ωνεγκατα·λιπ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκατελιπον[GNT][LXX]εγκατα·ε·λιπ·ονεγκατελιπομηνεγκατα·ε·λιπ·ομην
2ndεγκατελιπες[GNT][LXX]εγκατα·ε·λιπ·εςεγκατελιπουεγκατα·ε·λιπ·ου
3rdεγκατελιπεν[GNT][LXX], εγκατελιπε[LXX]εγκατα·ε·λιπ·ε(ν)εγκατελιπετοεγκατα·ε·λιπ·ετο
Pl1stεγκατελιπομεν[LXX]εγκατα·ε·λιπ·ομενεγκατελιπομεθαεγκατα·ε·λιπ·ομεθα
2ndεγκατελιπετε[LXX]εγκατα·ε·λιπ·ετεεγκατελιπεσθεεγκατα·ε·λιπ·εσθε
3rdεγκατελιπον[GNT][LXX], εγκατελιποσανεγκατα·ε·λιπ·ον, εγκατα·ε·λιπ·οσαν altεγκατελιποντοεγκατα·ε·λιπ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλιπω[GNT][LXX]εγκατα·λιπ·ωεγκαταλιπωμαιεγκατα·λιπ·ωμαι
2ndεγκαταλιπῃς[LXX]εγκατα·λιπ·ῃςεγκαταλιπῃ[LXX]εγκατα·λιπ·ῃ
3rdεγκαταλιπῃ[LXX]εγκατα·λιπ·ῃεγκαταλιπηταιεγκατα·λιπ·ηται
Pl1stεγκαταλιπωμεν[LXX]εγκατα·λιπ·ωμενεγκαταλιπωμεθαεγκατα·λιπ·ωμεθα
2ndεγκαταλιπητε[LXX]εγκατα·λιπ·ητεεγκαταλιπησθεεγκατα·λιπ·ησθε
3rdεγκαταλιπωσιν[LXX], εγκαταλιπωσιεγκατα·λιπ·ωσι(ν), εγκατα·λιπ·ωσι(ν)εγκαταλιπωνταιεγκατα·λιπ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλιποιμιεγκατα·λιπ·οιμιεγκαταλιποιμηνεγκατα·λιπ·οιμην
2ndεγκαταλιποιςεγκατα·λιπ·οιςεγκαταλιποιοεγκατα·λιπ·οιο
3rdεγκαταλιποι[LXX]εγκατα·λιπ·οιεγκαταλιποιτο[LXX]εγκατα·λιπ·οιτο
Pl1stεγκαταλιποιμενεγκατα·λιπ·οιμενεγκαταλιποιμεθαεγκατα·λιπ·οιμεθα
2ndεγκαταλιποιτεεγκατα·λιπ·οιτεεγκαταλιποισθεεγκατα·λιπ·οισθε
3rdεγκαταλιποιεν, εγκαταλιποισανεγκατα·λιπ·οιεν, εγκατα·λιπ·οισαν altεγκαταλιποιντοεγκατα·λιπ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκαταλιπε[LXX]εγκατα·λιπ·εεγκαταλιπουεγκατα·λιπ·ου
3rdεγκαταλιπετωεγκατα·λιπ·ετωεγκαταλιπεσθωεγκατα·λιπ·εσθω
Pl1st
2ndεγκαταλιπετεεγκατα·λιπ·ετεεγκαταλιπεσθεεγκατα·λιπ·εσθε
3rdεγκαταλιπετωσαν, εγκαταλιποντωνεγκατα·λιπ·ετωσαν, εγκατα·λιπ·οντων classicalεγκαταλιπεσθωσαν, εγκαταλιπεσθωνεγκατα·λιπ·εσθωσαν, εγκατα·λιπ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαταλιπειν[LXX]​εγκατα·λιπ·εινεγκαταλιπεσθαι​εγκατα·λιπ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαταλιπουσαεγκαταλιπονεγκατα·λιπ·ουσ·αεγκατα·λιπ·ο[υ]ν[τ]
Nomεγκαταλιπων[LXX]εγκατα·λιπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεγκαταλιπουσανεγκαταλιπονταεγκατα·λιπ·ουσ·ανεγκατα·λιπ·ο[υ]ντ·α
Datεγκαταλιπουσῃεγκαταλιποντιεγκατα·λιπ·ουσ·ῃεγκατα·λιπ·ο[υ]ντ·ι
Genεγκαταλιπουσηςεγκαταλιποντοςεγκατα·λιπ·ουσ·ηςεγκατα·λιπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεγκαταλιπουσαιεγκαταλιποντες[LXX]εγκαταλιπονταεγκατα·λιπ·ουσ·αιεγκατα·λιπ·ο[υ]ντ·εςεγκατα·λιπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεγκαταλιπουσαςεγκαταλιπονταςεγκατα·λιπ·ουσ·αςεγκατα·λιπ·ο[υ]ντ·ας
Datεγκαταλιπουσαιςεγκαταλιπουσι, εγκαταλιπουσινεγκατα·λιπ·ουσ·αιςεγκατα·λιπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεγκαταλιπουσωνεγκαταλιποντωνεγκατα·λιπ·ουσ·ωνεγκατα·λιπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαταλιπομενηεγκαταλιπομενεεγκατα·λιπ·ομεν·ηεγκατα·λιπ·ομεν·ε
Nomεγκαταλιπομενοςεγκατα·λιπ·ομεν·ος
Accεγκαταλιπομενηνεγκαταλιπομενονεγκατα·λιπ·ομεν·ηνεγκατα·λιπ·ομεν·ον
Datεγκαταλιπομενῃεγκαταλιπομενῳεγκατα·λιπ·ομεν·ῃεγκατα·λιπ·ομεν·ῳ
Genεγκαταλιπομενηςεγκαταλιπομενουεγκατα·λιπ·ομεν·ηςεγκατα·λιπ·ομεν·ου
PlVocεγκαταλιπομεναιεγκαταλιπομενοιεγκαταλιπομεναεγκατα·λιπ·ομεν·αιεγκατα·λιπ·ομεν·οιεγκατα·λιπ·ομεν·α
Nom
Accεγκαταλιπομεναςεγκαταλιπομενουςεγκατα·λιπ·ομεν·αςεγκατα·λιπ·ομεν·ους
Datεγκαταλιπομεναιςεγκαταλιπομενοιςεγκατα·λιπ·ομεν·αιςεγκατα·λιπ·ομεν·οις
Genεγκαταλιπομενωνεγκαταλιπομενωνεγκατα·λιπ·ομεν·ωνεγκατα·λιπ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλελοιπα[LXX]εγκατα·λελοιπ·[κ]αεγκαταλελειμμαιεγκατα·λελειπ·μαι
2ndεγκαταλελοιπας, εγκαταλελοιπεςεγκατα·λελοιπ·[κ]ας, εγκατα·λελοιπ·[κ]ες altεγκαταλελειψαιεγκατα·λελειπ·σαι
3rdεγκαταλελοιπεν[LXX], εγκαταλελοιπεεγκατα·λελοιπ·[κ]ε(ν), εγκατα·λελοιπ·[κ]ε(ν)εγκαταλελειπται[LXX]εγκατα·λελειπ·ται
Pl1stεγκαταλελοιπαμενεγκατα·λελοιπ·[κ]αμενεγκαταλελειμμεθαεγκατα·λελειπ·μεθα
2ndεγκαταλελοιπατε[LXX]εγκατα·λελοιπ·[κ]ατεεγκαταλελειφθεεγκατα·λελειπ·σθε
3rdεγκαταλελοιπασιν, εγκαταλελοιπασι, εγκαταλελοιπανεγκατα·λελοιπ·[κ]ασι(ν), εγκατα·λελοιπ·[κ]αν altεγκαταλελειφαταιεγκατα·λελειπ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλελειψομαιεγκατα·λελειπ·σομαι
2ndεγκαταλελειψῃ, εγκαταλελειψειεγκατα·λελειπ·σῃ, εγκατα·λελειπ·σει classical
3rdεγκαταλελειψεταιεγκατα·λελειπ·σεται
Pl1stεγκαταλελειψομεθαεγκατα·λελειπ·σομεθα
2ndεγκαταλελειψεσθεεγκατα·λελειπ·σεσθε
3rdεγκαταλελειψονταιεγκατα·λελειπ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλελοιπωεγκατα·λελοιπ·[κ]ω
2ndεγκαταλελοιπῃςεγκατα·λελοιπ·[κ]ῃς
3rdεγκαταλελοιπῃεγκατα·λελοιπ·[κ]ῃ
Pl1stεγκαταλελοιπωμενεγκατα·λελοιπ·[κ]ωμεν
2ndεγκαταλελοιπητεεγκατα·λελοιπ·[κ]ητε
3rdεγκαταλελοιπωσιν, εγκαταλελοιπωσιεγκατα·λελοιπ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλελοιποιμι, εγκαταλελοιποιηνεγκατα·λελοιπ·[κ]οιμι, εγκατα·λελοιπ·[κ]οιην classical
2ndεγκαταλελοιποις, εγκαταλελοιποιηςεγκατα·λελοιπ·[κ]οις, εγκατα·λελοιπ·[κ]οιης classical
3rdεγκαταλελοιποι, εγκαταλελοιποιηεγκατα·λελοιπ·[κ]οι, εγκατα·λελοιπ·[κ]οιη classical
Pl1stεγκαταλελοιποιμενεγκατα·λελοιπ·[κ]οιμεν
2ndεγκαταλελοιποιτεεγκατα·λελοιπ·[κ]οιτε
3rdεγκαταλελοιποιενεγκατα·λελοιπ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλελειψοιμηνεγκατα·λελειπ·σοιμην
2ndεγκαταλελειψοιοεγκατα·λελειπ·σοιο
3rdεγκαταλελειψοιτοεγκατα·λελειπ·σοιτο
Pl1stεγκαταλελειψοιμεθαεγκατα·λελειπ·σοιμεθα
2ndεγκαταλελειψοισθεεγκατα·λελειπ·σοισθε
3rdεγκαταλελειψοιντοεγκατα·λελειπ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκαταλελοιπεεγκατα·λελοιπ·[κ]εεγκαταλελειψοεγκατα·λελειπ·σο
3rdεγκαταλελοιπετωεγκατα·λελοιπ·[κ]ετωεγκαταλελειφθωεγκατα·λελειπ·σθω
Pl1st
2ndεγκαταλελοιπετεεγκατα·λελοιπ·[κ]ετεεγκαταλελειφθεεγκατα·λελειπ·σθε
3rdεγκαταλελοιπετωσανεγκατα·λελοιπ·[κ]ετωσανεγκαταλελειφθωσαν, εγκαταλελειφθωνεγκατα·λελειπ·σθωσαν, εγκατα·λελειπ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαταλελοιπεναι​εγκατα·λελοιπ·[κ]εναι​εγκαταλελειφθαι​εγκατα·λελειπ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαταλελειψεσθαι​εγκατα·λελειπ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαταλελοιπυιαεγκαταλελοιποςεγκατα·λελοιπ·[κ]υι·αεγκατα·λελοιπ·[κ]ο[τ]·ς
Nomεγκαταλελοιπως[LXX]εγκατα·λελοιπ·[κ]ο[τ]·^ς
Accεγκαταλελοιπυιανεγκαταλελοιποταεγκατα·λελοιπ·[κ]υι·ανεγκατα·λελοιπ·[κ]οτ·α
Datεγκαταλελοιπυιᾳεγκαταλελοιποτιεγκατα·λελοιπ·[κ]υι·ᾳεγκατα·λελοιπ·[κ]οτ·ι
Genεγκαταλελοιπυιαςεγκαταλελοιποτοςεγκατα·λελοιπ·[κ]υι·αςεγκατα·λελοιπ·[κ]οτ·ος
PlVocεγκαταλελοιπυιαιεγκαταλελοιποτεςεγκαταλελοιποταεγκατα·λελοιπ·[κ]υι·αιεγκατα·λελοιπ·[κ]οτ·εςεγκατα·λελοιπ·[κ]οτ·α
Nom
Accεγκαταλελοιπυιαςεγκαταλελοιποταςεγκατα·λελοιπ·[κ]υι·αςεγκατα·λελοιπ·[κ]οτ·ας
Datεγκαταλελοιπυιαιςεγκαταλελοιποσι, εγκαταλελοιποσινεγκατα·λελοιπ·[κ]υι·αιςεγκατα·λελοιπ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genεγκαταλελοιπυιωνεγκαταλελοιποτωνεγκατα·λελοιπ·[κ]υι·ωνεγκατα·λελοιπ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαταλελειμμενη[LXX]εγκαταλελειμμενεεγκατα·λελειπ·μεν·ηεγκατα·λελειπ·μεν·ε
Nomεγκαταλελειμμενοςεγκατα·λελειπ·μεν·ος
Accεγκαταλελειμμενην[LXX]εγκαταλελειμμενον[LXX]εγκατα·λελειπ·μεν·ηνεγκατα·λελειπ·μεν·ον
Datεγκαταλελειμμενῃεγκαταλελειμμενῳεγκατα·λελειπ·μεν·ῃεγκατα·λελειπ·μεν·ῳ
Genεγκαταλελειμμενηςεγκαταλελειμμενουεγκατα·λελειπ·μεν·ηςεγκατα·λελειπ·μεν·ου
PlVocεγκαταλελειμμεναι[LXX]εγκαταλελειμμενοι[LXX]εγκαταλελειμμεναεγκατα·λελειπ·μεν·αιεγκατα·λελειπ·μεν·οιεγκατα·λελειπ·μεν·α
Nom
Accεγκαταλελειμμεναςεγκαταλελειμμενους[LXX]εγκατα·λελειπ·μεν·αςεγκατα·λελειπ·μεν·ους
Datεγκαταλελειμμεναις[LXX]εγκαταλελειμμενοιςεγκατα·λελειπ·μεν·αιςεγκατα·λελειπ·μεν·οις
Genεγκαταλελειμμενωνεγκαταλελειμμενωνεγκατα·λελειπ·μεν·ωνεγκατα·λελειπ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκατελελοιπειν, εγκατελελοιπηεγκατα·ε·λελοιπ·[κ]ειν, εγκατα·ε·λελοιπ·[κ]η classicalεγκατελελειμμηνεγκατα·ε·λελειπ·μην
2ndεγκατελελοιπεις, εγκατελελοιπηςεγκατα·ε·λελοιπ·[κ]εις, εγκατα·ε·λελοιπ·[κ]ης classicalεγκατελελειψοεγκατα·ε·λελειπ·σο
3rdεγκατελελοιπειεγκατα·ε·λελοιπ·[κ]ειεγκατελελειπτοεγκατα·ε·λελειπ·το
Pl1stεγκατελελοιπειμεν, εγκατελελοιπεμενεγκατα·ε·λελοιπ·[κ]ειμεν, εγκατα·ε·λελοιπ·[κ]εμεν classicalεγκατελελειμμεθαεγκατα·ε·λελειπ·μεθα
2ndεγκατελελοιπειτε, εγκατελελοιπετεεγκατα·ε·λελοιπ·[κ]ειτε, εγκατα·ε·λελοιπ·[κ]ετε classicalεγκατελελειφθεεγκατα·ε·λελειπ·σθε
3rdεγκατελελοιπεισαν, εγκατελελοιπεσανεγκατα·ε·λελοιπ·[κ]εισαν, εγκατα·ε·λελοιπ·[κ]εσαν classicalεγκατελελειφατοεγκατα·ε·λελειπ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλελοιπειν, εγκαταλελοιπηεγκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]ειν, εγκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]η classicalεγκαταλελειμμηνεγκατα·[ε]·λελειπ·μην
2ndεγκαταλελοιπεις, εγκαταλελοιπηςεγκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]εις, εγκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]ης classicalεγκαταλελειψοεγκατα·[ε]·λελειπ·σο
3rdεγκαταλελοιπειεγκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]ειεγκαταλελειπτοεγκατα·[ε]·λελειπ·το
Pl1stεγκαταλελοιπειμεν, εγκαταλελοιπεμενεγκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]ειμεν, εγκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]εμεν classicalεγκαταλελειμμεθαεγκατα·[ε]·λελειπ·μεθα
2ndεγκαταλελοιπειτε, εγκαταλελοιπετεεγκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]ειτε, εγκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]ετε classicalεγκαταλελειφθεεγκατα·[ε]·λελειπ·σθε
3rdεγκαταλελοιπεισαν, εγκαταλελοιπεσανεγκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]εισαν, εγκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]εσαν classicalεγκαταλελειφατοεγκατα·[ε]·λελειπ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγκατελειφθηνεγκατα·ε·λειπ·θην
2ndεγκατελειφθηςεγκατα·ε·λειπ·θης
3rdεγκατελειφθη[GNT][LXX]εγκατα·ε·λειπ·θη
Pl1stεγκατελειφθημεν[LXX]εγκατα·ε·λειπ·θημεν
2ndεγκατελειφθητεεγκατα·ε·λειπ·θητε
3rdεγκατελειφθησαν[LXX]εγκατα·ε·λειπ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλειφθησομαιεγκατα·λειπ·θησομαι
2ndεγκαταλειφθησῃ, εγκαταλειφθησειεγκατα·λειπ·θησῃ, εγκατα·λειπ·θησει classical
3rdεγκαταλειφθησεται[LXX]εγκατα·λειπ·θησεται
Pl1stεγκαταλειφθησομεθαεγκατα·λειπ·θησομεθα
2ndεγκαταλειφθησεσθεεγκατα·λειπ·θησεσθε
3rdεγκαταλειφθησονταιεγκατα·λειπ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλειφθω[LXX]εγκατα·λειπ·θω
2ndεγκαταλειφθῃςεγκατα·λειπ·θῃς
3rdεγκαταλειφθῃεγκατα·λειπ·θῃ
Pl1stεγκαταλειφθωμενεγκατα·λειπ·θωμεν
2ndεγκαταλειφθητεεγκατα·λειπ·θητε
3rdεγκαταλειφθωσιν, εγκαταλειφθωσιεγκατα·λειπ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλειφθειηνεγκατα·λειπ·θειην
2ndεγκαταλειφθειηςεγκατα·λειπ·θειης
3rdεγκαταλειφθειηεγκατα·λειπ·θειη
Pl1stεγκαταλειφθειημεν, εγκαταλειφθειμενεγκατα·λειπ·θειημεν, εγκατα·λειπ·θειμεν classical
2ndεγκαταλειφθειητε, εγκαταλειφθειτεεγκατα·λειπ·θειητε, εγκατα·λειπ·θειτε classical
3rdεγκαταλειφθειησαν, εγκαταλειφθειενεγκατα·λειπ·θειησαν, εγκατα·λειπ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεγκαταλειφθησοιμηνεγκατα·λειπ·θησοιμην
2ndεγκαταλειφθησοιοεγκατα·λειπ·θησοιο
3rdεγκαταλειφθησοιτοεγκατα·λειπ·θησοιτο
Pl1stεγκαταλειφθησοιμεθαεγκατα·λειπ·θησοιμεθα
2ndεγκαταλειφθησοισθεεγκατα·λειπ·θησοισθε
3rdεγκαταλειφθησοιντοεγκατα·λειπ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκαταλειφθητιεγκατα·λειπ·θητι
3rdεγκαταλειφθητωεγκατα·λειπ·θητω
Pl1st
2ndεγκαταλειφθητεεγκατα·λειπ·θητε
3rdεγκαταλειφθητωσαν, εγκαταλειφθεντωνεγκατα·λειπ·θητωσαν, εγκατα·λειπ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εγκαταλειφθηναι​εγκατα·λειπ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εγκαταλειφθησεσθαι​εγκατα·λειπ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαταλειφθεισαεγκαταλειφθειςεγκαταλειφθενεγκατα·λειπ·θεισ·αεγκατα·λειπ·θει[ντ]·ςεγκατα·λειπ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεγκαταλειφθεισανεγκαταλειφθενταεγκατα·λειπ·θεισ·ανεγκατα·λειπ·θε[ι]ντ·α
Datεγκαταλειφθεισῃεγκαταλειφθεντιεγκατα·λειπ·θεισ·ῃεγκατα·λειπ·θε[ι]ντ·ι
Genεγκαταλειφθεισηςεγκαταλειφθεντοςεγκατα·λειπ·θεισ·ηςεγκατα·λειπ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεγκαταλειφθεισαιεγκαταλειφθεντεςεγκαταλειφθενταεγκατα·λειπ·θεισ·αιεγκατα·λειπ·θε[ι]ντ·εςεγκατα·λειπ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεγκαταλειφθεισαςεγκαταλειφθενταςεγκατα·λειπ·θεισ·αςεγκατα·λειπ·θε[ι]ντ·ας
Datεγκαταλειφθεισαιςεγκαταλειφθεισι, εγκαταλειφθεισινεγκατα·λειπ·θεισ·αιςεγκατα·λειπ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεγκαταλειφθεισωνεγκαταλειφθεντωνεγκατα·λειπ·θεισ·ωνεγκατα·λειπ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαταλειφθησομενηεγκαταλειφθησομενεεγκατα·λειπ·θησομεν·ηεγκατα·λειπ·θησομεν·ε
Nomεγκαταλειφθησομενοςεγκατα·λειπ·θησομεν·ος
Accεγκαταλειφθησομενηνεγκαταλειφθησομενονεγκατα·λειπ·θησομεν·ηνεγκατα·λειπ·θησομεν·ον
Datεγκαταλειφθησομενῃεγκαταλειφθησομενῳεγκατα·λειπ·θησομεν·ῃεγκατα·λειπ·θησομεν·ῳ
Genεγκαταλειφθησομενηςεγκαταλειφθησομενουεγκατα·λειπ·θησομεν·ηςεγκατα·λειπ·θησομεν·ου
PlVocεγκαταλειφθησομεναιεγκαταλειφθησομενοιεγκαταλειφθησομεναεγκατα·λειπ·θησομεν·αιεγκατα·λειπ·θησομεν·οιεγκατα·λειπ·θησομεν·α
Nom
Accεγκαταλειφθησομεναςεγκαταλειφθησομενουςεγκατα·λειπ·θησομεν·αςεγκατα·λειπ·θησομεν·ους
Datεγκαταλειφθησομεναιςεγκαταλειφθησομενοιςεγκατα·λειπ·θησομεν·αιςεγκατα·λειπ·θησομεν·οις
Genεγκαταλειφθησομενωνεγκαταλειφθησομενωνεγκατα·λειπ·θησομεν·ωνεγκατα·λειπ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 16-Apr-2021 03:21:41 EDT