εγκαλεω • EGKALEW • enkaleō

Search: εγκαλων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εγκαλωνἐγκαλέωεν·καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

ἐγ·καλέω (εν+καλ(ε)-, εν+καλε·σ-, εν+καλε·σ-, -, -, εν+κλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαλωεν·καλ(ε)·ωεγκαλουμαι[GNT]εν·καλ(ε)·ομαι
2ndεγκαλειςεν·καλ(ε)·ειςεγκαλῃ, εγκαλει, εγκαλεισαιεν·καλ(ε)·ῃ, εν·καλ(ε)·ει classical, εν·καλ(ε)·εσαι alt
3rdεγκαλειεν·καλ(ε)·ειεγκαλειταιεν·καλ(ε)·εται
Pl1stεγκαλουμενεν·καλ(ε)·ομενεγκαλουμεθαεν·καλ(ε)·ομεθα
2ndεγκαλειτεεν·καλ(ε)·ετεεγκαλεισθεεν·καλ(ε)·εσθε
3rdεγκαλουσιν, εγκαλουσιεν·καλ(ε)·ουσι(ν)εγκαλουνταιεν·καλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαλωεν·καλ(ε)·ωεγκαλωμαιεν·καλ(ε)·ωμαι
2ndεγκαλῃςεν·καλ(ε)·ῃςεγκαλῃεν·καλ(ε)·ῃ
3rdεγκαλῃεν·καλ(ε)·ῃεγκαληταιεν·καλ(ε)·ηται
Pl1stεγκαλωμενεν·καλ(ε)·ωμενεγκαλωμεθαεν·καλ(ε)·ωμεθα
2ndεγκαλητεεν·καλ(ε)·ητεεγκαλησθεεν·καλ(ε)·ησθε
3rdεγκαλωσιν, εγκαλωσιεν·καλ(ε)·ωσι(ν)εγκαλωνταιεν·καλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαλοιμιεν·καλ(ε)·οιμιεγκαλοιμηνεν·καλ(ε)·οιμην
2ndεγκαλοιςεν·καλ(ε)·οιςεγκαλοιοεν·καλ(ε)·οιο
3rdεγκαλοιεν·καλ(ε)·οιεγκαλοιτοεν·καλ(ε)·οιτο
Pl1stεγκαλοιμενεν·καλ(ε)·οιμενεγκαλοιμεθαεν·καλ(ε)·οιμεθα
2ndεγκαλοιτεεν·καλ(ε)·οιτεεγκαλοισθεεν·καλ(ε)·οισθε
3rdεγκαλοιεν, εγκαλοισανεν·καλ(ε)·οιεν, εν·καλ(ε)·οισαν altεγκαλοιντοεν·καλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκαλειεν·καλ(ε)·εεγκαλουεν·καλ(ε)·ου
3rdεγκαλειτωεν·καλ(ε)·ετωεγκαλεισθωεν·καλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεγκαλειτεεν·καλ(ε)·ετεεγκαλεισθεεν·καλ(ε)·εσθε
3rdεγκαλειτωσαν[GNT], εγκαλουντωνεν·καλ(ε)·ετωσαν, εν·καλ(ε)·οντων classicalεγκαλεισθωσαν, εγκαλεισθωνεν·καλ(ε)·εσθωσαν, εν·καλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαλειν​εν·καλ(ε)·ειν​εγκαλεισθαι[GNT]​εν·καλ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαλουσαεγκαλουνεν·καλ(ε)·ουσ·αεν·καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεγκαλων[LXX]εν·καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεγκαλουσανεγκαλουνταεν·καλ(ε)·ουσ·ανεν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεγκαλουσῃεγκαλουντιεν·καλ(ε)·ουσ·ῃεν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεγκαλουσηςεγκαλουντοςεν·καλ(ε)·ουσ·ηςεν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεγκαλουσαιεγκαλουντεςεγκαλουνταεν·καλ(ε)·ουσ·αιεν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·εςεν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεγκαλουσαςεγκαλουνταςεν·καλ(ε)·ουσ·αςεν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεγκαλουσαιςεγκαλουσι, εγκαλουσινεν·καλ(ε)·ουσ·αιςεν·καλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεγκαλουσωνεγκαλουντωνεν·καλ(ε)·ουσ·ωνεν·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαλουμενηεγκαλουμενεεν·καλ(ε)·ομεν·ηεν·καλ(ε)·ομεν·ε
Nomεγκαλουμενοςεν·καλ(ε)·ομεν·ος
Accεγκαλουμενηνεγκαλουμενον[GNT]εν·καλ(ε)·ομεν·ηνεν·καλ(ε)·ομεν·ον
Datεγκαλουμενῃεγκαλουμενῳεν·καλ(ε)·ομεν·ῃεν·καλ(ε)·ομεν·ῳ
Genεγκαλουμενης[LXX]εγκαλουμενουεν·καλ(ε)·ομεν·ηςεν·καλ(ε)·ομεν·ου
PlVocεγκαλουμεναιεγκαλουμενοιεγκαλουμεναεν·καλ(ε)·ομεν·αιεν·καλ(ε)·ομεν·οιεν·καλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεγκαλουμεναςεγκαλουμενουςεν·καλ(ε)·ομεν·αςεν·καλ(ε)·ομεν·ους
Datεγκαλουμεναιςεγκαλουμενοιςεν·καλ(ε)·ομεν·αιςεν·καλ(ε)·ομεν·οις
Genεγκαλουμενωνεγκαλουμενωνεν·καλ(ε)·ομεν·ωνεν·καλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεκαλουν[GNT]εν·ε·καλ(ε)·ονενεκαλουμηνεν·ε·καλ(ε)·ομην
2ndενεκαλειςεν·ε·καλ(ε)·εςενεκαλουεν·ε·καλ(ε)·ου
3rdενεκαλειεν·ε·καλ(ε)·εενεκαλειτοεν·ε·καλ(ε)·ετο
Pl1stενεκαλουμενεν·ε·καλ(ε)·ομενενεκαλουμεθαεν·ε·καλ(ε)·ομεθα
2ndενεκαλειτεεν·ε·καλ(ε)·ετεενεκαλεισθεεν·ε·καλ(ε)·εσθε
3rdενεκαλουν[GNT], ενεκαλουσανεν·ε·καλ(ε)·ον, εν·ε·καλ(ε)·οσαν altενεκαλουντοεν·ε·καλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαλεσωεν·καλε·σωεγκαλεσομαιεν·καλε·σομαι
2ndεγκαλεσειςεν·καλε·σειςεγκαλεσῃ, εγκαλεσει[GNT][LXX], εγκαλεσεσαιεν·καλε·σῃ, εν·καλε·σει classical, εν·καλε·σεσαι alt
3rdεγκαλεσει[GNT][LXX]εν·καλε·σειεγκαλεσεταιεν·καλε·σεται
Pl1stεγκαλεσομενεν·καλε·σομενεγκαλεσομεθαεν·καλε·σομεθα
2ndεγκαλεσετεεν·καλε·σετεεγκαλεσεσθεεν·καλε·σεσθε
3rdεγκαλεσουσιν, εγκαλεσουσιεν·καλε·σουσι(ν)εγκαλεσονταιεν·καλε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαλεσοιμιεν·καλε·σοιμιεγκαλεσοιμηνεν·καλε·σοιμην
2ndεγκαλεσοιςεν·καλε·σοιςεγκαλεσοιοεν·καλε·σοιο
3rdεγκαλεσοιεν·καλε·σοιεγκαλεσοιτοεν·καλε·σοιτο
Pl1stεγκαλεσοιμενεν·καλε·σοιμενεγκαλεσοιμεθαεν·καλε·σοιμεθα
2ndεγκαλεσοιτεεν·καλε·σοιτεεγκαλεσοισθεεν·καλε·σοισθε
3rdεγκαλεσοιενεν·καλε·σοιενεγκαλεσοιντοεν·καλε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαλεσειν​εν·καλε·σειν​εγκαλεσεσθαι​εν·καλε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαλεσουσαεγκαλεσονεν·καλε·σουσ·αεν·καλε·σο[υ]ν[τ]
Nomεγκαλεσωνεν·καλε·σο[υ]ν[τ]·^
Accεγκαλεσουσανεγκαλεσονταεν·καλε·σουσ·ανεν·καλε·σο[υ]ντ·α
Datεγκαλεσουσῃεγκαλεσοντιεν·καλε·σουσ·ῃεν·καλε·σο[υ]ντ·ι
Genεγκαλεσουσηςεγκαλεσοντοςεν·καλε·σουσ·ηςεν·καλε·σο[υ]ντ·ος
PlVocεγκαλεσουσαιεγκαλεσοντεςεγκαλεσονταεν·καλε·σουσ·αιεν·καλε·σο[υ]ντ·εςεν·καλε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεγκαλεσουσαςεγκαλεσονταςεν·καλε·σουσ·αςεν·καλε·σο[υ]ντ·ας
Datεγκαλεσουσαιςεγκαλεσουσι, εγκαλεσουσινεν·καλε·σουσ·αιςεν·καλε·σου[ντ]·σι(ν)
Genεγκαλεσουσωνεγκαλεσοντωνεν·καλε·σουσ·ωνεν·καλε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαλεσομενηεγκαλεσομενεεν·καλε·σομεν·ηεν·καλε·σομεν·ε
Nomεγκαλεσομενοςεν·καλε·σομεν·ος
Accεγκαλεσομενηνεγκαλεσομενονεν·καλε·σομεν·ηνεν·καλε·σομεν·ον
Datεγκαλεσομενῃεγκαλεσομενῳεν·καλε·σομεν·ῃεν·καλε·σομεν·ῳ
Genεγκαλεσομενηςεγκαλεσομενουεν·καλε·σομεν·ηςεν·καλε·σομεν·ου
PlVocεγκαλεσομεναιεγκαλεσομενοιεγκαλεσομεναεν·καλε·σομεν·αιεν·καλε·σομεν·οιεν·καλε·σομεν·α
Nom
Accεγκαλεσομεναςεγκαλεσομενουςεν·καλε·σομεν·αςεν·καλε·σομεν·ους
Datεγκαλεσομεναιςεγκαλεσομενοιςεν·καλε·σομεν·αιςεν·καλε·σομεν·οις
Genεγκαλεσομενωνεγκαλεσομενωνεν·καλε·σομεν·ωνεν·καλε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεκαλεσαεν·ε·καλε·σαενεκαλεσαμηνεν·ε·καλε·σαμην
2ndενεκαλεσαςεν·ε·καλε·σαςενεκαλεσωεν·ε·καλε·σω
3rdενεκαλεσεν[LXX], ενεκαλεσεεν·ε·καλε·σε(ν), εν·ε·καλε·σε(ν)ενεκαλεσατοεν·ε·καλε·σατο
Pl1stενεκαλεσαμενεν·ε·καλε·σαμενενεκαλεσαμεθαεν·ε·καλε·σαμεθα
2ndενεκαλεσατεεν·ε·καλε·σατεενεκαλεσασθεεν·ε·καλε·σασθε
3rdενεκαλεσαν[LXX]εν·ε·καλε·σανενεκαλεσαντοεν·ε·καλε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαλεσωεν·καλε·σωεγκαλεσωμαιεν·καλε·σωμαι
2ndεγκαλεσῃςεν·καλε·σῃςεγκαλεσῃεν·καλε·σῃ
3rdεγκαλεσῃεν·καλε·σῃεγκαλεσηταιεν·καλε·σηται
Pl1stεγκαλεσωμενεν·καλε·σωμενεγκαλεσωμεθαεν·καλε·σωμεθα
2ndεγκαλεσητεεν·καλε·σητεεγκαλεσησθεεν·καλε·σησθε
3rdεγκαλεσωσιν, εγκαλεσωσιεν·καλε·σωσι(ν)εγκαλεσωνταιεν·καλε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαλεσαιμιεν·καλε·σαιμιεγκαλεσαιμηνεν·καλε·σαιμην
2ndεγκαλεσαις, εγκαλεσειαςεν·καλε·σαις, εν·καλε·σειας classicalεγκαλεσαιοεν·καλε·σαιο
3rdεγκαλεσαι, εγκαλεσειεεν·καλε·σαι, εν·καλε·σειε classicalεγκαλεσαιτοεν·καλε·σαιτο
Pl1stεγκαλεσαιμενεν·καλε·σαιμενεγκαλεσαιμεθαεν·καλε·σαιμεθα
2ndεγκαλεσαιτεεν·καλε·σαιτεεγκαλεσαισθεεν·καλε·σαισθε
3rdεγκαλεσαιεν, εγκαλεσαισαν, εγκαλεσειαν, εγκαλεσειενεν·καλε·σαιεν, εν·καλε·σαισαν alt, εν·καλε·σειαν classical, εν·καλε·σειεν classicalεγκαλεσαιντοεν·καλε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκαλεσονεν·καλε·σονεγκαλεσαιεν·καλε·σαι
3rdεγκαλεσατωεν·καλε·σατωεγκαλεσασθωεν·καλε·σασθω
Pl1st
2ndεγκαλεσατεεν·καλε·σατεεγκαλεσασθεεν·καλε·σασθε
3rdεγκαλεσατωσαν, εγκαλεσαντωνεν·καλε·σατωσαν, εν·καλε·σαντων classicalεγκαλεσασθωσαν, εγκαλεσασθωνεν·καλε·σασθωσαν, εν·καλε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαλεσαι​εν·καλε·σαι​εγκαλεσασθαι​εν·καλε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαλεσασαεγκαλεσαςεγκαλεσανεν·καλε·σασ·αεν·καλε·σα[ντ]·ςεν·καλε·σαν[τ]
Nom
Accεγκαλεσασανεγκαλεσανταεν·καλε·σασ·ανεν·καλε·σαντ·α
Datεγκαλεσασῃεγκαλεσαντιεν·καλε·σασ·ῃεν·καλε·σαντ·ι
Genεγκαλεσασηςεγκαλεσαντοςεν·καλε·σασ·ηςεν·καλε·σαντ·ος
PlVocεγκαλεσασαιεγκαλεσαντεςεγκαλεσανταεν·καλε·σασ·αιεν·καλε·σαντ·εςεν·καλε·σαντ·α
Nom
Accεγκαλεσασαςεγκαλεσανταςεν·καλε·σασ·αςεν·καλε·σαντ·ας
Datεγκαλεσασαιςεγκαλεσασι, εγκαλεσασινεν·καλε·σασ·αιςεν·καλε·σα[ντ]·σι(ν)
Genεγκαλεσασωνεγκαλεσαντωνεν·καλε·σασ·ωνεν·καλε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαλεσαμενηεγκαλεσαμενεεν·καλε·σαμεν·ηεν·καλε·σαμεν·ε
Nomεγκαλεσαμενοςεν·καλε·σαμεν·ος
Accεγκαλεσαμενηνεγκαλεσαμενονεν·καλε·σαμεν·ηνεν·καλε·σαμεν·ον
Datεγκαλεσαμενῃεγκαλεσαμενῳεν·καλε·σαμεν·ῃεν·καλε·σαμεν·ῳ
Genεγκαλεσαμενηςεγκαλεσαμενουεν·καλε·σαμεν·ηςεν·καλε·σαμεν·ου
PlVocεγκαλεσαμεναιεγκαλεσαμενοιεγκαλεσαμεναεν·καλε·σαμεν·αιεν·καλε·σαμεν·οιεν·καλε·σαμεν·α
Nom
Accεγκαλεσαμεναςεγκαλεσαμενουςεν·καλε·σαμεν·αςεν·καλε·σαμεν·ους
Datεγκαλεσαμεναιςεγκαλεσαμενοιςεν·καλε·σαμεν·αιςεν·καλε·σαμεν·οις
Genεγκαλεσαμενωνεγκαλεσαμενωνεν·καλε·σαμεν·ωνεν·καλε·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεκληθηνεν·ε·κλη·θην
2ndενεκληθηςεν·ε·κλη·θης
3rdενεκληθηεν·ε·κλη·θη
Pl1stενεκληθημενεν·ε·κλη·θημεν
2ndενεκληθητεεν·ε·κλη·θητε
3rdενεκληθησανεν·ε·κλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεγκληθησομαιεν·κλη·θησομαι
2ndεγκληθησῃ, εγκληθησειεν·κλη·θησῃ, εν·κλη·θησει classical
3rdεγκληθησεταιεν·κλη·θησεται
Pl1stεγκληθησομεθαεν·κλη·θησομεθα
2ndεγκληθησεσθεεν·κλη·θησεσθε
3rdεγκληθησονταιεν·κλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγκληθωεν·κλη·θω
2ndεγκληθῃςεν·κλη·θῃς
3rdεγκληθῃεν·κλη·θῃ
Pl1stεγκληθωμενεν·κλη·θωμεν
2ndεγκληθητεεν·κλη·θητε
3rdεγκληθωσιν, εγκληθωσιεν·κλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγκληθειηνεν·κλη·θειην
2ndεγκληθειηςεν·κλη·θειης
3rdεγκληθειηεν·κλη·θειη
Pl1stεγκληθειημεν, εγκληθειμενεν·κλη·θειημεν, εν·κλη·θειμεν classical
2ndεγκληθειητε, εγκληθειτεεν·κλη·θειητε, εν·κλη·θειτε classical
3rdεγκληθειησαν, εγκληθειενεν·κλη·θειησαν, εν·κλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεγκληθησοιμηνεν·κλη·θησοιμην
2ndεγκληθησοιοεν·κλη·θησοιο
3rdεγκληθησοιτοεν·κλη·θησοιτο
Pl1stεγκληθησοιμεθαεν·κλη·θησοιμεθα
2ndεγκληθησοισθεεν·κλη·θησοισθε
3rdεγκληθησοιντοεν·κλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκληθητιεν·κλη·θητι
3rdεγκληθητωεν·κλη·θητω
Pl1st
2ndεγκληθητεεν·κλη·θητε
3rdεγκληθητωσαν, εγκληθεντωνεν·κλη·θητωσαν, εν·κλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εγκληθηναι​εν·κλη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εγκληθησεσθαι​εν·κλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκληθεισαεγκληθεις[LXX]εγκληθενεν·κλη·θεισ·αεν·κλη·θει[ντ]·ςεν·κλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεγκληθεισανεγκληθενταεν·κλη·θεισ·ανεν·κλη·θε[ι]ντ·α
Datεγκληθεισῃεγκληθεντιεν·κλη·θεισ·ῃεν·κλη·θε[ι]ντ·ι
Genεγκληθεισηςεγκληθεντοςεν·κλη·θεισ·ηςεν·κλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεγκληθεισαιεγκληθεντεςεγκληθενταεν·κλη·θεισ·αιεν·κλη·θε[ι]ντ·εςεν·κλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεγκληθεισαςεγκληθενταςεν·κλη·θεισ·αςεν·κλη·θε[ι]ντ·ας
Datεγκληθεισαιςεγκληθεισι, εγκληθεισινεν·κλη·θεισ·αιςεν·κλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεγκληθεισωνεγκληθεντωνεν·κλη·θεισ·ωνεν·κλη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκληθησομενηεγκληθησομενεεν·κλη·θησομεν·ηεν·κλη·θησομεν·ε
Nomεγκληθησομενοςεν·κλη·θησομεν·ος
Accεγκληθησομενηνεγκληθησομενονεν·κλη·θησομεν·ηνεν·κλη·θησομεν·ον
Datεγκληθησομενῃεγκληθησομενῳεν·κλη·θησομεν·ῃεν·κλη·θησομεν·ῳ
Genεγκληθησομενηςεγκληθησομενουεν·κλη·θησομεν·ηςεν·κλη·θησομεν·ου
PlVocεγκληθησομεναιεγκληθησομενοιεγκληθησομεναεν·κλη·θησομεν·αιεν·κλη·θησομεν·οιεν·κλη·θησομεν·α
Nom
Accεγκληθησομεναςεγκληθησομενουςεν·κλη·θησομεν·αςεν·κλη·θησομεν·ους
Datεγκληθησομεναιςεγκληθησομενοιςεν·κλη·θησομεν·αιςεν·κλη·θησομεν·οις
Genεγκληθησομενωνεγκληθησομενωνεν·κλη·θησομεν·ωνεν·κλη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Jan-2021 07:56:20 EST