γευομαι • GEUOMAI • geuomai

Search: εγευσαμην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εγευσαμηνγεύομαιε·γευ·σαμην1aor mp ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εγευσαμηνγεύομαιε·γευ·σαμην1aor mp ind 1st sg

γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγευομαιγευ·ομαι
2ndγευῃ, γευει, γευεσαιγευ·ῃ, γευ·ει classical, γευ·εσαι alt
3rdγευεται[LXX]γευ·εται
Pl1stγευομεθαγευ·ομεθα
2ndγευεσθεγευ·εσθε
3rdγευονταιγευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγευωμαιγευ·ωμαι
2ndγευῃγευ·ῃ
3rdγευηταιγευ·ηται
Pl1stγευωμεθαγευ·ωμεθα
2ndγευησθεγευ·ησθε
3rdγευωνταιγευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγευοιμηνγευ·οιμην
2ndγευοιογευ·οιο
3rdγευοιτογευ·οιτο
Pl1stγευοιμεθαγευ·οιμεθα
2ndγευοισθεγευ·οισθε
3rdγευοιντογευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγευουγευ·ου
3rdγευεσθωγευ·εσθω
Pl1st
2ndγευεσθεγευ·εσθε
3rdγευεσθωσαν, γευεσθωνγευ·εσθωσαν, γευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γευεσθαι​γευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγευομενηγευομενεγευ·ομεν·ηγευ·ομεν·ε
Nomγευομενοςγευ·ομεν·ος
Accγευομενηνγευομενονγευ·ομεν·ηνγευ·ομεν·ον
Datγευομενῃγευομενῳγευ·ομεν·ῃγευ·ομεν·ῳ
Genγευομενηςγευομενουγευ·ομεν·ηςγευ·ομεν·ου
PlVocγευομεναιγευομενοιγευομεναγευ·ομεν·αιγευ·ομεν·οιγευ·ομεν·α
Nom
Accγευομεναςγευομενουςγευ·ομεν·αςγευ·ομεν·ους
Datγευομεναιςγευομενοιςγευ·ομεν·αιςγευ·ομεν·οις
Genγευομενωνγευομενωνγευ·ομεν·ωνγευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγευομηνε·γευ·ομην
2ndεγευουε·γευ·ου
3rdεγευετοε·γευ·ετο
Pl1stεγευομεθαε·γευ·ομεθα
2ndεγευεσθεε·γευ·εσθε
3rdεγευοντοε·γευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγευσομαι[LXX]γευ·σομαι
2ndγευσῃ[GNT], γευσει[LXX], γευσεσαιγευ·σῃ, γευ·σει classical, γευ·σεσαι alt
3rdγευσεται[GNT][LXX]γευ·σεται
Pl1stγευσομεθαγευ·σομεθα
2ndγευσεσθεγευ·σεσθε
3rdγευσονταιγευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγευσοιμηνγευ·σοιμην
2ndγευσοιογευ·σοιο
3rdγευσοιτογευ·σοιτο
Pl1stγευσοιμεθαγευ·σοιμεθα
2ndγευσοισθεγευ·σοισθε
3rdγευσοιντογευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γευσεσθαι​γευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγευσομενηγευσομενεγευ·σομεν·ηγευ·σομεν·ε
Nomγευσομενοςγευ·σομεν·ος
Accγευσομενηνγευσομενονγευ·σομεν·ηνγευ·σομεν·ον
Datγευσομενῃγευσομενῳγευ·σομεν·ῃγευ·σομεν·ῳ
Genγευσομενηςγευσομενουγευ·σομεν·ηςγευ·σομεν·ου
PlVocγευσομεναιγευσομενοιγευσομεναγευ·σομεν·αιγευ·σομεν·οιγευ·σομεν·α
Nom
Accγευσομεναςγευσομενουςγευ·σομεν·αςγευ·σομεν·ους
Datγευσομεναιςγευσομενοιςγευ·σομεν·αιςγευ·σομεν·οις
Genγευσομενωνγευσομενωνγευ·σομεν·ωνγευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγευσαε·γευ·σαεγευσαμην[LXX]ε·γευ·σαμην
2ndεγευσαςε·γευ·σαςεγευσωε·γευ·σω
3rdεγευσεν, εγευσεε·γευ·σε(ν)εγευσατο[GNT][LXX]ε·γευ·σατο
Pl1stεγευσαμενε·γευ·σαμενεγευσαμεθαε·γευ·σαμεθα
2ndεγευσατεε·γευ·σατεεγευσασθε[GNT]ε·γευ·σασθε
3rdεγευσανε·γευ·σανεγευσαντοε·γευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγευσωγευ·σωγευσωμαι[LXX]γευ·σωμαι
2ndγευσῃςγευ·σῃςγευσῃ[GNT]γευ·σῃ
3rdγευσῃ[GNT]γευ·σῃγευσηται[GNT]γευ·σηται
Pl1stγευσωμενγευ·σωμενγευσωμεθαγευ·σωμεθα
2ndγευσητεγευ·σητεγευσησθεγευ·σησθε
3rdγευσωσιν, γευσωσιγευ·σωσι(ν)γευσωνται[GNT]γευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγευσαιμιγευ·σαιμιγευσαιμηνγευ·σαιμην
2ndγευσαις, γευσειαςγευ·σαις, γευ·σειας classicalγευσαιογευ·σαιο
3rdγευσαι, γευσειεγευ·σαι, γευ·σειε classicalγευσαιτογευ·σαιτο
Pl1stγευσαιμενγευ·σαιμενγευσαιμεθαγευ·σαιμεθα
2ndγευσαιτεγευ·σαιτεγευσαισθεγευ·σαισθε
3rdγευσαιεν, γευσαισαν, γευσειαν, γευσειενγευ·σαιεν, γευ·σαισαν alt, γευ·σειαν classical, γευ·σειεν classicalγευσαιντογευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγευσον[LXX]γευ·σονγευσαιγευ·σαι
3rdγευσατωγευ·σατωγευσασθωγευ·σασθω
Pl1st
2ndγευσατεγευ·σατεγευσασθε[LXX]γευ·σασθε
3rdγευσατωσαν, γευσαντωνγευ·σατωσαν, γευ·σαντων classicalγευσασθωσαν[LXX], γευσασθωνγευ·σασθωσαν, γευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γευσαι​γευ·σαι​γευσασθαι[GNT][LXX]​γευ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγευσασαγευσαςγευσανγευ·σασ·αγευ·σα[ντ]·ςγευ·σαν[τ]
Nom
Accγευσασανγευσανταγευ·σασ·ανγευ·σαντ·α
Datγευσασῃγευσαντιγευ·σασ·ῃγευ·σαντ·ι
Genγευσασηςγευσαντοςγευ·σασ·ηςγευ·σαντ·ος
PlVocγευσασαιγευσαντεςγευσανταγευ·σασ·αιγευ·σαντ·εςγευ·σαντ·α
Nom
Accγευσασαςγευσανταςγευ·σασ·αςγευ·σαντ·ας
Datγευσασαιςγευσασι, γευσασινγευ·σασ·αιςγευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genγευσασωνγευσαντωνγευ·σασ·ωνγευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγευσαμενηγευσαμενεγευ·σαμεν·ηγευ·σαμεν·ε
Nomγευσαμενος[GNT][LXX]γευ·σαμεν·ος
Accγευσαμενηνγευσαμενονγευ·σαμεν·ηνγευ·σαμεν·ον
Datγευσαμενῃγευσαμενῳγευ·σαμεν·ῃγευ·σαμεν·ῳ
Genγευσαμενηςγευσαμενουγευ·σαμεν·ηςγευ·σαμεν·ου
PlVocγευσαμεναιγευσαμενοιγευσαμεναγευ·σαμεν·αιγευ·σαμεν·οιγευ·σαμεν·α
Nom
Accγευσαμεναςγευσαμενους[GNT]γευ·σαμεν·αςγευ·σαμεν·ους
Datγευσαμεναιςγευσαμενοιςγευ·σαμεν·αιςγευ·σαμεν·οις
Genγευσαμενωνγευσαμενωνγευ·σαμεν·ωνγευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 10:33:17 EDT