εγγιζω • EGGIZW • engizō

Search: εγγισατωσαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εγγισατωσανἐγγίζωεγγι·σατωσαν1aor act imp 3rd pl

ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγγιζωεγγιζ·ωεγγιζομαιεγγιζ·ομαι
2ndεγγιζειςεγγιζ·ειςεγγιζῃ[LXX], εγγιζει[GNT][LXX], εγγιζεσαιεγγιζ·ῃ, εγγιζ·ει classical, εγγιζ·εσαι alt
3rdεγγιζει[GNT][LXX]εγγιζ·ειεγγιζεταιεγγιζ·εται
Pl1stεγγιζομεν[GNT]εγγιζ·ομενεγγιζομεθαεγγιζ·ομεθα
2ndεγγιζετεεγγιζ·ετεεγγιζεσθεεγγιζ·εσθε
3rdεγγιζουσιν[GNT][LXX], εγγιζουσι[LXX]εγγιζ·ουσι(ν)εγγιζονταιεγγιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγγιζωεγγιζ·ωεγγιζωμαιεγγιζ·ωμαι
2ndεγγιζῃςεγγιζ·ῃςεγγιζῃ[LXX]εγγιζ·ῃ
3rdεγγιζῃ[LXX]εγγιζ·ῃεγγιζηταιεγγιζ·ηται
Pl1stεγγιζωμενεγγιζ·ωμενεγγιζωμεθαεγγιζ·ωμεθα
2ndεγγιζητεεγγιζ·ητεεγγιζησθεεγγιζ·ησθε
3rdεγγιζωσιν, εγγιζωσιεγγιζ·ωσι(ν)εγγιζωνταιεγγιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγγιζοιμιεγγιζ·οιμιεγγιζοιμηνεγγιζ·οιμην
2ndεγγιζοιςεγγιζ·οιςεγγιζοιοεγγιζ·οιο
3rdεγγιζοιεγγιζ·οιεγγιζοιτοεγγιζ·οιτο
Pl1stεγγιζοιμενεγγιζ·οιμενεγγιζοιμεθαεγγιζ·οιμεθα
2ndεγγιζοιτεεγγιζ·οιτεεγγιζοισθεεγγιζ·οισθε
3rdεγγιζοιεν, εγγιζοισανεγγιζ·οιεν, εγγιζ·οισαν altεγγιζοιντοεγγιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγγιζε[LXX]εγγιζ·εεγγιζουεγγιζ·ου
3rdεγγιζετωεγγιζ·ετωεγγιζεσθωεγγιζ·εσθω
Pl1st
2ndεγγιζετεεγγιζ·ετεεγγιζεσθεεγγιζ·εσθε
3rdεγγιζετωσαν, εγγιζοντων[GNT][LXX]εγγιζ·ετωσαν, εγγιζ·οντων classicalεγγιζεσθωσαν, εγγιζεσθωνεγγιζ·εσθωσαν, εγγιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγγιζειν[GNT][LXX]​εγγιζ·εινεγγιζεσθαι​εγγιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγγιζουσα[LXX]εγγιζονεγγιζ·ουσ·αεγγιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomεγγιζων[LXX]εγγιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεγγιζουσαν[GNT]εγγιζονταεγγιζ·ουσ·ανεγγιζ·ο[υ]ντ·α
Datεγγιζουσῃ[LXX]εγγιζοντι[GNT][LXX]εγγιζ·ουσ·ῃεγγιζ·ο[υ]ντ·ι
Genεγγιζουσης[LXX]εγγιζοντος[GNT][LXX]εγγιζ·ουσ·ηςεγγιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεγγιζουσαιεγγιζοντες[GNT][LXX]εγγιζονταεγγιζ·ουσ·αιεγγιζ·ο[υ]ντ·εςεγγιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεγγιζουσαςεγγιζοντας[LXX]εγγιζ·ουσ·αςεγγιζ·ο[υ]ντ·ας
Datεγγιζουσαις[LXX]εγγιζουσι[LXX], εγγιζουσιν[GNT][LXX]εγγιζ·ουσ·αιςεγγιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεγγιζουσωνεγγιζοντων[GNT][LXX]εγγιζ·ουσ·ωνεγγιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγγιζομενηεγγιζομενεεγγιζ·ομεν·ηεγγιζ·ομεν·ε
Nomεγγιζομενοςεγγιζ·ομεν·ος
Accεγγιζομενηνεγγιζομενονεγγιζ·ομεν·ηνεγγιζ·ομεν·ον
Datεγγιζομενῃεγγιζομενῳεγγιζ·ομεν·ῃεγγιζ·ομεν·ῳ
Genεγγιζομενηςεγγιζομενουεγγιζ·ομεν·ηςεγγιζ·ομεν·ου
PlVocεγγιζομεναιεγγιζομενοιεγγιζομεναεγγιζ·ομεν·αιεγγιζ·ομεν·οιεγγιζ·ομεν·α
Nom
Accεγγιζομεναςεγγιζομενουςεγγιζ·ομεν·αςεγγιζ·ομεν·ους
Datεγγιζομεναιςεγγιζομενοιςεγγιζ·ομεν·αιςεγγιζ·ομεν·οις
Genεγγιζομενωνεγγιζομενωνεγγιζ·ομεν·ωνεγγιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγγιζονε·εγγιζ·ονηγγιζομηνε·εγγιζ·ομην
2ndηγγιζεςε·εγγιζ·εςηγγιζουε·εγγιζ·ου
3rdηγγιζεν[GNT][LXX], ηγγιζεε·εγγιζ·ε(ν), ε·εγγιζ·ε(ν)ηγγιζετοε·εγγιζ·ετο
Pl1stηγγιζομενε·εγγιζ·ομενηγγιζομεθαε·εγγιζ·ομεθα
2ndηγγιζετεε·εγγιζ·ετεηγγιζεσθεε·εγγιζ·εσθε
3rdηγγιζον, ηγγιζοσανε·εγγιζ·ον, ε·εγγιζ·οσαν altηγγιζοντοε·εγγιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγγιωεγγι(ε)·[σ]ωεγγιουμαιεγγι(ε)·[σ]ομαι
2ndεγγιειςεγγι(ε)·[σ]ειςεγγιῃ, εγγιει[GNT][LXX], εγγιεισαιεγγι(ε)·[σ]ῃ, εγγι(ε)·[σ]ει classical, εγγι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεγγιει[GNT][LXX]εγγι(ε)·[σ]ειεγγιειταιεγγι(ε)·[σ]εται
Pl1stεγγιουμενεγγι(ε)·[σ]ομενεγγιουμεθαεγγι(ε)·[σ]ομεθα
2ndεγγιειτεεγγι(ε)·[σ]ετεεγγιεισθεεγγι(ε)·[σ]εσθε
3rdεγγιουσιν[LXX], εγγιουσι[LXX]εγγι(ε)·[σ]ουσι(ν)εγγιουνταιεγγι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγγιοιμιεγγι(ε)·[σ]οιμιεγγιοιμηνεγγι(ε)·[σ]οιμην
2ndεγγιοιςεγγι(ε)·[σ]οιςεγγιοιοεγγι(ε)·[σ]οιο
3rdεγγιοιεγγι(ε)·[σ]οιεγγιοιτοεγγι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεγγιοιμενεγγι(ε)·[σ]οιμενεγγιοιμεθαεγγι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεγγιοιτεεγγι(ε)·[σ]οιτεεγγιοισθεεγγι(ε)·[σ]οισθε
3rdεγγιοιενεγγι(ε)·[σ]οιενεγγιοιντοεγγι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγγιειν​εγγι(ε)·[σ]ειν​εγγιεισθαι​εγγι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγγιουσαεγγιουνεγγι(ε)·[σ]ουσ·αεγγι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεγγιων[LXX]εγγι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεγγιουσανεγγιουνταεγγι(ε)·[σ]ουσ·ανεγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεγγιουσῃεγγιουντιεγγι(ε)·[σ]ουσ·ῃεγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεγγιουσηςεγγιουντοςεγγι(ε)·[σ]ουσ·ηςεγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεγγιουσαιεγγιουντεςεγγιουνταεγγι(ε)·[σ]ουσ·αιεγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεγγιουσαςεγγιουνταςεγγι(ε)·[σ]ουσ·αςεγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεγγιουσαιςεγγιουσι[LXX], εγγιουσιν[LXX]εγγι(ε)·[σ]ουσ·αιςεγγι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεγγιουσωνεγγιουντωνεγγι(ε)·[σ]ουσ·ωνεγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγγιουμενηεγγιουμενεεγγι(ε)·[σ]ομεν·ηεγγι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεγγιουμενοςεγγι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεγγιουμενηνεγγιουμενονεγγι(ε)·[σ]ομεν·ηνεγγι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεγγιουμενῃεγγιουμενῳεγγι(ε)·[σ]ομεν·ῃεγγι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεγγιουμενηςεγγιουμενουεγγι(ε)·[σ]ομεν·ηςεγγι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεγγιουμεναιεγγιουμενοιεγγιουμεναεγγι(ε)·[σ]ομεν·αιεγγι(ε)·[σ]ομεν·οιεγγι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεγγιουμεναςεγγιουμενουςεγγι(ε)·[σ]ομεν·αςεγγι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεγγιουμεναιςεγγιουμενοιςεγγι(ε)·[σ]ομεν·αιςεγγι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεγγιουμενωνεγγιουμενωνεγγι(ε)·[σ]ομεν·ωνεγγι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγγισα[LXX]ε·εγγι·σαηγγισαμηνε·εγγι·σαμην
2ndηγγισας[LXX]ε·εγγι·σαςηγγισωε·εγγι·σω
3rdηγγισεν[GNT][LXX], ηγγισεε·εγγι·σε(ν), ε·εγγι·σε(ν)ηγγισατοε·εγγι·σατο
Pl1stηγγισαμενε·εγγι·σαμενηγγισαμεθαε·εγγι·σαμεθα
2ndηγγισατε[LXX]ε·εγγι·σατεηγγισασθεε·εγγι·σασθε
3rdηγγισαν[GNT][LXX]ε·εγγι·σανηγγισαντοε·εγγι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγγισωεγγι·σωεγγισωμαιεγγι·σωμαι
2ndεγγισῃς[LXX]εγγι·σῃςεγγισῃ[LXX]εγγι·σῃ
3rdεγγισῃ[LXX]εγγι·σῃεγγισηταιεγγι·σηται
Pl1stεγγισωμεν[LXX]εγγι·σωμενεγγισωμεθαεγγι·σωμεθα
2ndεγγισητε[LXX]εγγι·σητεεγγισησθεεγγι·σησθε
3rdεγγισωσιν[LXX], εγγισωσιεγγι·σωσι(ν), εγγι·σωσι(ν)εγγισωνταιεγγι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγγισαιμιεγγι·σαιμιεγγισαιμηνεγγι·σαιμην
2ndεγγισαις, εγγισειαςεγγι·σαις, εγγι·σειας classicalεγγισαιοεγγι·σαιο
3rdεγγισαι[GNT][LXX], εγγισειεεγγι·σαι, εγγι·σειε classicalεγγισαιτοεγγι·σαιτο
Pl1stεγγισαιμενεγγι·σαιμενεγγισαιμεθαεγγι·σαιμεθα
2ndεγγισαιτεεγγι·σαιτεεγγισαισθεεγγι·σαισθε
3rdεγγισαιεν, εγγισαισαν, εγγισειαν, εγγισειενεγγι·σαιεν, εγγι·σαισαν alt, εγγι·σειαν classical, εγγι·σειεν classicalεγγισαιντοεγγι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγγισον[LXX]εγγι·σονεγγισαι[GNT][LXX]εγγι·σαι
3rdεγγισατω[LXX]εγγι·σατωεγγισασθωεγγι·σασθω
Pl1st
2ndεγγισατε[GNT][LXX]εγγι·σατεεγγισασθεεγγι·σασθε
3rdεγγισατωσαν[LXX], εγγισαντωνεγγι·σατωσαν, εγγι·σαντων classicalεγγισασθωσαν, εγγισασθωνεγγι·σασθωσαν, εγγι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγγισαι[GNT][LXX]​εγγι·σαιεγγισασθαι​εγγι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγγισασα[LXX]εγγισας[GNT][LXX]εγγισανεγγι·σασ·αεγγι·σα[ντ]·ςεγγι·σαν[τ]
Nom
Accεγγισασανεγγισανταεγγι·σασ·ανεγγι·σαντ·α
Datεγγισασῃεγγισαντιεγγι·σασ·ῃεγγι·σαντ·ι
Genεγγισασηςεγγισαντος[GNT]εγγι·σασ·ηςεγγι·σαντ·ος
PlVocεγγισασαιεγγισαντεςεγγισανταεγγι·σασ·αιεγγι·σαντ·εςεγγι·σαντ·α
Nom
Accεγγισασαςεγγισανταςεγγι·σασ·αςεγγι·σαντ·ας
Datεγγισασαιςεγγισασι, εγγισασινεγγι·σασ·αιςεγγι·σα[ντ]·σι(ν)
Genεγγισασωνεγγισαντωνεγγι·σασ·ωνεγγι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγγισαμενηεγγισαμενεεγγι·σαμεν·ηεγγι·σαμεν·ε
Nomεγγισαμενοςεγγι·σαμεν·ος
Accεγγισαμενηνεγγισαμενονεγγι·σαμεν·ηνεγγι·σαμεν·ον
Datεγγισαμενῃεγγισαμενῳεγγι·σαμεν·ῃεγγι·σαμεν·ῳ
Genεγγισαμενηςεγγισαμενουεγγι·σαμεν·ηςεγγι·σαμεν·ου
PlVocεγγισαμεναιεγγισαμενοιεγγισαμεναεγγι·σαμεν·αιεγγι·σαμεν·οιεγγι·σαμεν·α
Nom
Accεγγισαμεναςεγγισαμενουςεγγι·σαμεν·αςεγγι·σαμεν·ους
Datεγγισαμεναιςεγγισαμενοιςεγγι·σαμεν·αιςεγγι·σαμεν·οις
Genεγγισαμενωνεγγισαμενωνεγγι·σαμεν·ωνεγγι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγγικαηγγι·κα
2ndηγγικας, ηγγικεςηγγι·κας, ηγγι·κες alt
3rdηγγικεν[GNT][LXX], ηγγικεηγγι·κε(ν), ηγγι·κε(ν)
Pl1stηγγικαμενηγγι·καμεν
2ndηγγικατεηγγι·κατε
3rdηγγικασιν[LXX], ηγγικασι, ηγγικανηγγι·κασι(ν), ηγγι·κασι(ν), ηγγι·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγγικωηγγι·κω
2ndηγγικῃςηγγι·κῃς
3rdηγγικῃηγγι·κῃ
Pl1stηγγικωμενηγγι·κωμεν
2ndηγγικητεηγγι·κητε
3rdηγγικωσιν, ηγγικωσιηγγι·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγγικοιμι, ηγγικοιηνηγγι·κοιμι, ηγγι·κοιην classical
2ndηγγικοις, ηγγικοιηςηγγι·κοις, ηγγι·κοιης classical
3rdηγγικοι, ηγγικοιηηγγι·κοι, ηγγι·κοιη classical
Pl1stηγγικοιμενηγγι·κοιμεν
2ndηγγικοιτεηγγι·κοιτε
3rdηγγικοιενηγγι·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηγγικεηγγι·κε
3rdηγγικετωηγγι·κετω
Pl1st
2ndηγγικετεηγγι·κετε
3rdηγγικετωσανηγγι·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγγικεναι​ηγγι·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγγικυιαηγγικοςηγγι·κυι·αηγγι·κο[τ]·ς
Nomηγγικωςηγγι·κο[τ]·^ς
Accηγγικυιανηγγικοταηγγι·κυι·ανηγγι·κοτ·α
Datηγγικυιᾳηγγικοτιηγγι·κυι·ᾳηγγι·κοτ·ι
Genηγγικυιαςηγγικοτοςηγγι·κυι·αςηγγι·κοτ·ος
PlVocηγγικυιαιηγγικοτεςηγγικοταηγγι·κυι·αιηγγι·κοτ·εςηγγι·κοτ·α
Nom
Accηγγικυιαςηγγικοταςηγγι·κυι·αςηγγι·κοτ·ας
Datηγγικυιαιςηγγικοσι, ηγγικοσινηγγι·κυι·αιςηγγι·κο[τ]·σι(ν)
Genηγγικυιωνηγγικοτωνηγγι·κυι·ωνηγγι·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγγικειν, ηγγικηε·ηγγι·κειν, ε·ηγγι·κη classical
2ndηγγικεις, ηγγικηςε·ηγγι·κεις, ε·ηγγι·κης classical
3rdηγγικειε·ηγγι·κει
Pl1stηγγικειμεν, ηγγικεμενε·ηγγι·κειμεν, ε·ηγγι·κεμεν classical
2ndηγγικειτε, ηγγικετεε·ηγγι·κειτε, ε·ηγγι·κετε classical
3rdηγγικεισαν, ηγγικεσανε·ηγγι·κεισαν, ε·ηγγι·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 06:03:14 EDT