βοαω • BOAW • boaō

Search: εβοησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβοησενβοάωε·βοη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβοησενβοάωε·βοη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοωβο(α)·ωβοωμαιβο(α)·ομαι
2ndβοᾳς[LXX]βο(α)·ειςβοᾳ[LXX], βοασαιβο(α)·ῃ, βο(α)·ει classical, βο(α)·εσαι alt
3rdβοᾳ[LXX]βο(α)·ειβοαταιβο(α)·εται
Pl1stβοωμενβο(α)·ομενβοωμεθαβο(α)·ομεθα
2ndβοατε[LXX]βο(α)·ετεβοασθεβο(α)·εσθε
3rdβοωσιν, βοωσιβο(α)·ουσι(ν)βοωνταιβο(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοωβο(α)·ωβοωμαιβο(α)·ωμαι
2ndβοᾳς[LXX]βο(α)·ῃςβοᾳ[LXX]βο(α)·ῃ
3rdβοᾳ[LXX]βο(α)·ῃβοαταιβο(α)·ηται
Pl1stβοωμενβο(α)·ωμενβοωμεθαβο(α)·ωμεθα
2ndβοατε[LXX]βο(α)·ητεβοασθεβο(α)·ησθε
3rdβοωσιν, βοωσιβο(α)·ωσι(ν)βοωνταιβο(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοῳμιβο(α)·οιμιβοῳμηνβο(α)·οιμην
2ndβοῳςβο(α)·οιςβοῳοβο(α)·οιο
3rdβοῳβο(α)·οιβοῳτοβο(α)·οιτο
Pl1stβοῳμενβο(α)·οιμενβοῳμεθαβο(α)·οιμεθα
2ndβοῳτεβο(α)·οιτεβοῳσθεβο(α)·οισθε
3rdβοῳεν, βοῳσανβο(α)·οιεν, βο(α)·οισαν altβοῳντοβο(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβοαβο(α)·εβοωβο(α)·ου
3rdβοατωβο(α)·ετωβοασθωβο(α)·εσθω
Pl1st
2ndβοατε[LXX]βο(α)·ετεβοασθεβο(α)·εσθε
3rdβοατωσαν, βοωντων[GNT][LXX]βο(α)·ετωσαν, βο(α)·οντων classicalβοασθωσαν, βοασθωνβο(α)·εσθωσαν, βο(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βοᾳν, βοαν[LXX]​βο(α)·ειν, βο(α)·ειν > βοανβοασθαι​βο(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοωσα[LXX]βοων[GNT][LXX]βο(α)·ουσ·αβο(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomβοων[GNT][LXX]βο(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accβοωσανβοωντα[GNT]βο(α)·ουσ·ανβο(α)·ο[υ]ντ·α
Datβοωσῃβοωντιβο(α)·ουσ·ῃβο(α)·ο[υ]ντ·ι
Genβοωσηςβοωντος[GNT][LXX]βο(α)·ουσ·ηςβο(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocβοωσαιβοωντες[GNT][LXX]βοωντα[GNT]βο(α)·ουσ·αιβο(α)·ο[υ]ντ·εςβο(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβοωσαςβοωνταςβο(α)·ουσ·αςβο(α)·ο[υ]ντ·ας
Datβοωσαιςβοωσι, βοωσινβο(α)·ουσ·αιςβο(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genβοωσωνβοωντων[GNT][LXX]βο(α)·ουσ·ωνβο(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοωμενηβοωμενεβο(α)·ομεν·ηβο(α)·ομεν·ε
Nomβοωμενοςβο(α)·ομεν·ος
Accβοωμενηνβοωμενονβο(α)·ομεν·ηνβο(α)·ομεν·ον
Datβοωμενῃβοωμενῳβο(α)·ομεν·ῃβο(α)·ομεν·ῳ
Genβοωμενηςβοωμενουβο(α)·ομεν·ηςβο(α)·ομεν·ου
PlVocβοωμεναιβοωμενοιβοωμεναβο(α)·ομεν·αιβο(α)·ομεν·οιβο(α)·ομεν·α
Nom
Accβοωμεναςβοωμενουςβο(α)·ομεν·αςβο(α)·ομεν·ους
Datβοωμεναιςβοωμενοιςβο(α)·ομεν·αιςβο(α)·ομεν·οις
Genβοωμενωνβοωμενωνβο(α)·ομεν·ωνβο(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβοων[GNT][LXX]ε·βο(α)·ονεβοωμηνε·βο(α)·ομην
2ndεβοαςε·βο(α)·εςεβοωε·βο(α)·ου
3rdεβοα[LXX]ε·βο(α)·εεβοατοε·βο(α)·ετο
Pl1stεβοωμενε·βο(α)·ομενεβοωμεθαε·βο(α)·ομεθα
2ndεβοατεε·βο(α)·ετεεβοασθεε·βο(α)·εσθε
3rdεβοων[GNT][LXX], εβοωσανε·βο(α)·ον, ε·βο(α)·οσαν altεβοωντοε·βο(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοησω[LXX]βοη·σωβοησομαι[LXX]βοη·σομαι
2ndβοησειςβοη·σειςβοησῃ[LXX], βοησει[LXX], βοησεσαιβοη·σῃ, βοη·σει classical, βοη·σεσαι alt
3rdβοησει[LXX]βοη·σειβοησεται[LXX]βοη·σεται
Pl1stβοησομενβοη·σομενβοησομεθα[LXX]βοη·σομεθα
2ndβοησετεβοη·σετεβοησεσθε[LXX]βοη·σεσθε
3rdβοησουσιν[LXX], βοησουσιβοη·σουσι(ν), βοη·σουσι(ν)βοησονται[LXX]βοη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοησοιμιβοη·σοιμιβοησοιμηνβοη·σοιμην
2ndβοησοιςβοη·σοιςβοησοιοβοη·σοιο
3rdβοησοιβοη·σοιβοησοιτοβοη·σοιτο
Pl1stβοησοιμενβοη·σοιμενβοησοιμεθαβοη·σοιμεθα
2ndβοησοιτεβοη·σοιτεβοησοισθεβοη·σοισθε
3rdβοησοιενβοη·σοιενβοησοιντοβοη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βοησειν​βοη·σειν​βοησεσθαι​βοη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοησουσαβοησον[GNT][LXX]βοη·σουσ·αβοη·σο[υ]ν[τ]
Nomβοησωνβοη·σο[υ]ν[τ]·^
Accβοησουσανβοησονταβοη·σουσ·ανβοη·σο[υ]ντ·α
Datβοησουσῃβοησοντιβοη·σουσ·ῃβοη·σο[υ]ντ·ι
Genβοησουσηςβοησοντοςβοη·σουσ·ηςβοη·σο[υ]ντ·ος
PlVocβοησουσαιβοησοντεςβοησονταβοη·σουσ·αιβοη·σο[υ]ντ·εςβοη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβοησουσαςβοησονταςβοη·σουσ·αςβοη·σο[υ]ντ·ας
Datβοησουσαιςβοησουσι, βοησουσιν[LXX]βοη·σουσ·αιςβοη·σου[ντ]·σι(ν), βοη·σου[ντ]·σι(ν)
Genβοησουσωνβοησοντωνβοη·σουσ·ωνβοη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοησομενηβοησομενεβοη·σομεν·ηβοη·σομεν·ε
Nomβοησομενοςβοη·σομεν·ος
Accβοησομενηνβοησομενονβοη·σομεν·ηνβοη·σομεν·ον
Datβοησομενῃβοησομενῳβοη·σομεν·ῃβοη·σομεν·ῳ
Genβοησομενηςβοησομενουβοη·σομεν·ηςβοη·σομεν·ου
PlVocβοησομεναιβοησομενοιβοησομεναβοη·σομεν·αιβοη·σομεν·οιβοη·σομεν·α
Nom
Accβοησομεναςβοησομενουςβοη·σομεν·αςβοη·σομεν·ους
Datβοησομεναιςβοησομενοιςβοη·σομεν·αιςβοη·σομεν·οις
Genβοησομενωνβοησομενωνβοη·σομεν·ωνβοη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβοησα[LXX]ε·βοη·σαεβοησαμηνε·βοη·σαμην
2ndεβοησας[LXX]ε·βοη·σαςεβοησωε·βοη·σω
3rdεβοησεν[GNT][LXX], εβοησεε·βοη·σε(ν), ε·βοη·σε(ν)εβοησατοε·βοη·σατο
Pl1stεβοησαμενε·βοη·σαμενεβοησαμεθαε·βοη·σαμεθα
2ndεβοησατε[LXX]ε·βοη·σατεεβοησασθεε·βοη·σασθε
3rdεβοησαν[LXX]ε·βοη·σανεβοησαντοε·βοη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοησω[LXX]βοη·σωβοησωμαιβοη·σωμαι
2ndβοησῃςβοη·σῃςβοησῃ[LXX]βοη·σῃ
3rdβοησῃ[LXX]βοη·σῃβοησηταιβοη·σηται
Pl1stβοησωμεν[LXX]βοη·σωμενβοησωμεθαβοη·σωμεθα
2ndβοησητεβοη·σητεβοησησθεβοη·σησθε
3rdβοησωσιν, βοησωσιβοη·σωσι(ν)βοησωνταιβοη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοησαιμιβοη·σαιμιβοησαιμηνβοη·σαιμην
2ndβοησαις, βοησειαςβοη·σαις, βοη·σειας classicalβοησαιοβοη·σαιο
3rdβοησαι[LXX], βοησειεβοη·σαι, βοη·σειε classicalβοησαιτοβοη·σαιτο
Pl1stβοησαιμενβοη·σαιμενβοησαιμεθαβοη·σαιμεθα
2ndβοησαιτεβοη·σαιτεβοησαισθεβοη·σαισθε
3rdβοησαιεν, βοησαισαν, βοησειαν, βοησειενβοη·σαιεν, βοη·σαισαν alt, βοη·σειαν classical, βοη·σειεν classicalβοησαιντοβοη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβοησον[GNT][LXX]βοη·σονβοησαι[LXX]βοη·σαι
3rdβοησατωβοη·σατωβοησασθωβοη·σασθω
Pl1st
2ndβοησατε[LXX]βοη·σατεβοησασθεβοη·σασθε
3rdβοησατωσαν, βοησαντωνβοη·σατωσαν, βοη·σαντων classicalβοησασθωσαν, βοησασθωνβοη·σασθωσαν, βοη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βοησαι[LXX]​βοη·σαιβοησασθαι​βοη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοησασαβοησας[LXX]βοησανβοη·σασ·αβοη·σα[ντ]·ςβοη·σαν[τ]
Nom
Accβοησασανβοησανταβοη·σασ·ανβοη·σαντ·α
Datβοησασῃβοησαντιβοη·σασ·ῃβοη·σαντ·ι
Genβοησασηςβοησαντοςβοη·σασ·ηςβοη·σαντ·ος
PlVocβοησασαιβοησαντες[LXX]βοησανταβοη·σασ·αιβοη·σαντ·εςβοη·σαντ·α
Nom
Accβοησασαςβοησανταςβοη·σασ·αςβοη·σαντ·ας
Datβοησασαιςβοησασι, βοησασινβοη·σασ·αιςβοη·σα[ντ]·σι(ν)
Genβοησασωνβοησαντωνβοη·σασ·ωνβοη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοησαμενηβοησαμενεβοη·σαμεν·ηβοη·σαμεν·ε
Nomβοησαμενοςβοη·σαμεν·ος
Accβοησαμενηνβοησαμενονβοη·σαμεν·ηνβοη·σαμεν·ον
Datβοησαμενῃβοησαμενῳβοη·σαμεν·ῃβοη·σαμεν·ῳ
Genβοησαμενηςβοησαμενουβοη·σαμεν·ηςβοη·σαμεν·ου
PlVocβοησαμεναιβοησαμενοιβοησαμεναβοη·σαμεν·αιβοη·σαμεν·οιβοη·σαμεν·α
Nom
Accβοησαμεναςβοησαμενουςβοη·σαμεν·αςβοη·σαμεν·ους
Datβοησαμεναιςβοησαμενοιςβοη·σαμεν·αιςβοη·σαμεν·οις
Genβοησαμενωνβοησαμενωνβοη·σαμεν·ωνβοη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβοηθηνε·βοη·θην
2ndεβοηθηςε·βοη·θης
3rdεβοηθηε·βοη·θη
Pl1stεβοηθημενε·βοη·θημεν
2ndεβοηθητεε·βοη·θητε
3rdεβοηθησαν[LXX]ε·βοη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβοηθησομαιβοη·θησομαι
2ndβοηθησῃ[LXX], βοηθησει[LXX]βοη·θησῃ, βοη·θησει classical
3rdβοηθησεταιβοη·θησεται
Pl1stβοηθησομεθαβοη·θησομεθα
2ndβοηθησεσθεβοη·θησεσθε
3rdβοηθησονταιβοη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβοηθωβοη·θω
2ndβοηθῃςβοη·θῃς
3rdβοηθῃβοη·θῃ
Pl1stβοηθωμενβοη·θωμεν
2ndβοηθητεβοη·θητε
3rdβοηθωσιν, βοηθωσιβοη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβοηθειηνβοη·θειην
2ndβοηθειηςβοη·θειης
3rdβοηθειηβοη·θειη
Pl1stβοηθειημεν, βοηθειμενβοη·θειημεν, βοη·θειμεν classical
2ndβοηθειητε, βοηθειτε[GNT]βοη·θειητε, βοη·θειτε classical
3rdβοηθειησαν, βοηθειενβοη·θειησαν, βοη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβοηθησοιμηνβοη·θησοιμην
2ndβοηθησοιοβοη·θησοιο
3rdβοηθησοιτοβοη·θησοιτο
Pl1stβοηθησοιμεθαβοη·θησοιμεθα
2ndβοηθησοισθεβοη·θησοισθε
3rdβοηθησοιντοβοη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβοηθητιβοη·θητι
3rdβοηθητωβοη·θητω
Pl1st
2ndβοηθητεβοη·θητε
3rdβοηθητωσαν, βοηθεντωνβοη·θητωσαν, βοη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βοηθηναι​βοη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βοηθησεσθαι​βοη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοηθεισαβοηθεις[LXX]βοηθενβοη·θεισ·αβοη·θει[ντ]·ςβοη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβοηθεισανβοηθενταβοη·θεισ·ανβοη·θε[ι]ντ·α
Datβοηθεισῃβοηθεντιβοη·θεισ·ῃβοη·θε[ι]ντ·ι
Genβοηθεισηςβοηθεντοςβοη·θεισ·ηςβοη·θε[ι]ντ·ος
PlVocβοηθεισαιβοηθεντεςβοηθενταβοη·θεισ·αιβοη·θε[ι]ντ·εςβοη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβοηθεισαςβοηθενταςβοη·θεισ·αςβοη·θε[ι]ντ·ας
Datβοηθεισαιςβοηθεισι, βοηθεισινβοη·θεισ·αιςβοη·θει[ντ]·σι(ν)
Genβοηθεισωνβοηθεντωνβοη·θεισ·ωνβοη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοηθησομενηβοηθησομενεβοη·θησομεν·ηβοη·θησομεν·ε
Nomβοηθησομενοςβοη·θησομεν·ος
Accβοηθησομενηνβοηθησομενονβοη·θησομεν·ηνβοη·θησομεν·ον
Datβοηθησομενῃβοηθησομενῳβοη·θησομεν·ῃβοη·θησομεν·ῳ
Genβοηθησομενηςβοηθησομενουβοη·θησομεν·ηςβοη·θησομεν·ου
PlVocβοηθησομεναιβοηθησομενοιβοηθησομεναβοη·θησομεν·αιβοη·θησομεν·οιβοη·θησομεν·α
Nom
Accβοηθησομεναςβοηθησομενουςβοη·θησομεν·αςβοη·θησομεν·ους
Datβοηθησομεναιςβοηθησομενοιςβοη·θησομεν·αιςβοη·θησομεν·οις
Genβοηθησομενωνβοηθησομενωνβοη·θησομεν·ωνβοη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 30-Oct-2020 09:19:48 EDT